Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-vereeniging tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen

Naam Dames-vereeniging tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1913 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Kraamvrouwen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

arme kraamvrouwen te steunen

Activiteit

het ondersteunen van arme kraamvrouwen

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 787.

ad laatste vermelding:

Ontleend aan de brief van de burgemeester van Nijmegen aan de minister van binnenlandse zaken van 20 maart 1913, waarin hij desgevraagd de lijst weldadige instellingen in Nijmegen opsomt, die volgens de armenwet van 1912 recht hebben op deelname in de Nijmeegse armenraad. De lijst volgt de destijds gebruikelijke indeling in burgerlijk (a) en kerkelijk (b) armbestuur en de particuliere armenzorg (c). (in: Nationaal Archief, archief ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Volksgezondheid en Armwezen 1910-1918, toegangsnummer 2.04.54, inv. nr. 89)

Gevraagde inlichting niet ontvangen Blankenberg c.s. hebben tijdens hun onderzoek voor de Gids de vereniging een vragenlijst gestuurd, maar geen enkele reactie daarop gehoord. In de Gids is daarom bij deze instelling vermeld dat de gevraagde inlichtingen niet ontvangen waren. Meer
Blankenberg c.s. schrijven in hun inleiding op de Gids (p. XVI), dat dit regelmatig voorkwam, maar zij gaan niet in op mogelijke verklaringen. We kunnen veronderstellen dat instellingen op hun privacy gesteld waren en het niet nodig vonden hun werkwijze en ondersteuningscriteria openbaar te maken. Naast geslotenheid kunnen er echter ook heel andere verklaringen zijn: misschien was een instelling gebrekkig georganiseerd of functioneerde niet meer op het moment dat de enquête ontvangen werd.