Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "Talitha Kumi", afdeling Middelburg

Naam Vereeniging "Talitha Kumi", afdeling Middelburg
Plaats Middelburg
Provincie Zeeland
Begindatum 1875 (eerste vermelding)
Einddatum 1880 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Om zoovele verwaarloosde en verlatene meisjes (zonder onderscheid van geloofsbelijdenis), als de beschikbare fondsen toelaten, te vereenigen, en voor haar onderhoud, hare opvoeding en opleiding in Christelijken geest gedurende eenigen tijd te zorgen.' (Reglement 1856)

Activiteit

Op plaatselijk niveau helpen de instelling Talitha Kumi in stand te houden.

'Het bestuur van de afdeling in den lande gaat tot instelling van het patronaat over, zoodra het van de Regentessen of van het bestuur eener andere afdeeling kennisgeving ontvangt, dat ééne of meerdere uit de Inrigting ontslagene jonge dochters zich binnen de gemeente of in eene naburige vestigen.'

Afdeling van

de landelijke vereeniging Talitha Kumi, opgericht in 1856 en gevestigd te Zetten.

Bestuursleden

In 1858: geen vermelding;

In 1875: mevr. de gravin van Lijnden, geb. van der Heim, mevr. de wed. van Teijlingen, geb. du Buisson Becius, mej. A. Hisser en mej. J.C. Borsius;

In 1880: mevr. de wed. van Teijlingen, geb. du Buisson Becius, mevr. de gravin van Lijnden, geb. de Bruijn, mej. A. Hisser en mej. J.C. Borsius.

Verantwoording gegevens

ad eerste en laatste vermelding en bestuursleden:

Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1858, 1875 en 1880 (Middelburg 1858, 1875 en 1880).

overige gegevens zoals doelstelling, activiteit en archief:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging voornamelijk geput uit het Reglement voor de Vereeniging "Talitha Kumi" 1856)

 

Archief

De collectie van de Stichting Het Réveil-Archief, in bruikleen bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, bevat de deelcollectie Heldring die betrekking heeft 'op O.G. Heldring en de geschiedenis der Heldring-gestichten. De collectie heeft zeer geleden door oorlogsschade en het zijn slechts de resten die nadien in het Réveil-archief ondergebracht werden.' De deelcollectie Heldring bevat o.m. stukken die betrekking hebben op de "Heldring-Gestichten", onder andere op Talitha Kumi.

Het verenigingsarchief zelf wordt nog altijd beheerd door de O.G. Heldringstichting; het bevat mogelijk stukken m.b.t. de afdeling Middelburg.