Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Bartholomeus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Bartholomeus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Waspik
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Bartholomeus

Begindatum 5 augustus 1867 (oprichting)
Einddatum 1968 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.'

Activiteit

1. De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.'

 

'Bedeelende armenzorg (...).' (Blankenberg)

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Waspik van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Bestuursleden

president: W.C.J. Kamp in 1894 en 1899, J.F. de Bont in 1903;

vice-president: A. Schoenmakers in 1894, 1899 en 1903;

secretaris: Ant. Schenkels in 1894, 1899 en 1903;

penningmeester: A. Smeur in 1894, 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad begindatum en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 272.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 60.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 360.

ad einddatum:

ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief (het recentste archiefstuk dateert van 1968)

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

Archief

Archiefstukken m.b.t. de conferentie van de H. Bartholomeus over de periode 1867-1959 bevionden zich in dossier nr. 779 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

Het archief 'Vereniging van St.-Vincentius à Paulo, R.K. parochie St.-Bartholomeus, Waspik' wordt onder toegangsnummer 94 bewaard in het gemeentearchief Waalwijk.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Gemeentearchief Waalwijk
Naam collectie Vereniging van St.-Vincentius à Paulo, R.K. parochie St.-Bartholomeus, Waspik
Beheersnummer 094
Toegang inventaris
Openbaarheid niet openbaar
Statuten ja

Statuten van de conferentie, 1913.

Ledenlijsten ja

Naamlijst van de weldoeners van de conferentie, 1893-1966.

Notulen ja

Notulen van de vergadering ter installatie van de conferentie in de (internationale) vereniging van St.-Vincentius à Paulo, 1867;

Notulen van de vergaderingen van de conferentie, 1867-1952.

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen van de president, c.q. voorzitter, en secretaris aan de conferentie, sinds 1941 van de secretaris alleen, 1867-1952.

Correspondentie ja

Ingekomen en minuten van uitgegane stukken, 1881-1968.

Overige stukken ja

Bewijs van inlijving van de conferentie bij de vereniging van St.-Vincentius à Paulo, 1867;

Statistisch overzicht over het tijdvak 1867-1891, 1892;

Minuten van statistische jaaropgaven, 1867-1965;

Registers van de huisgezinnen die in ondersteuning zijn opgenomen, met vermelding van de verstrekkingen, 1867-1880;

Registertjes van bedeling in natura per huisgezin met in elk voorin de samenstelling van het bedeelde gezin, 1868-1923.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Vugt, Ton van, Conferentie van den H. Vincentius à Paulo te Waspik, 1867-1961 (Waspik 1998).