Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Joseph van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Tilburg
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Joseph.

Begindatum 11 januari 1881 (oprichting)
Einddatum 1970 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.'

Activiteit

1. De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken - - - 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip - - - wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten.  - - -

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.'

Afdeling van

den Bijzonderen Raad Tilburg van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo.

Bestuursleden

Het volgende bestuur was in functie in 1894, 1899 en 1903:

J. Kerstens van Leeuwen, president, P.S.A. Bijvoet, vice-president, L.G. Swagemakers, penningmeester, P.F. Bergmans, magazijnmeester en secretaris en J.F.X.C. JansenCz., 2e secretaris.

Verantwoording gegevens

ad begindatum, bestuursleden en activiteit:

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 270.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 57.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 357.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21.

ad laatste vermelding;

ontleend aan de dossierbeschrijving van het Katholiek documentatiecentrum

Archief

Het archief van de Conferentie van de H. Joseph te Tilburg 1886-1968 bevindt zich in het Regionaal Archief Tilburg onder toegangsnummer 205 (0,25 m.).

Het archief bevat uit de 19e eeuw: Notulen, 1886-1930.

Archiefstukken m.b.t.  deze conferentie van de H. Joseph over de periode 1880-1970 bevinden zich ook in dossier nr. 667 van het archief van de Vincentiusvereniging, dat wordt bewaard in het Katholiek documentatiecentrum te Nijmegen.