Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gonzaga-Vereeniging

Naam Gonzaga-Vereeniging
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 8 mei 1887 (oprichting)
Einddatum 1912 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 12-21, Rooms-Katholieken (landelijk), Mannen (algemeen)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

gezellig verkeer onderling en liefdadigheid jegens behoeftigen (Goossens)

vorming der jongelingen in katholieken zin, het bieden van ontspanning en het bedrijven van liefdadigheid jegens behoeftigen (Piusalmanak)

Activiteit

Op gebied van de armenzorg:

zich inzetten voor het liefdewerk der RK Behoeftige Herstellende Kostwinners

In de Pius-Almanakken van 1895 en 1899-1900 wordt dit 'liefdewerk' als volgt beschreven:

'De man of jongeling, die kostwinner is van het gezin, erlangt op voorschrift van den geneeskundig Adviseur die middelen, welke hij noodig heeft om na eenige ziekte weder tot zijne krachten te komen. De bewijzen van aanvraag berusten bij de Z. Eerw. Heeren partoors en bij de Conferenties van de H. Vincentius-Vereeniging, en moeten op Maandagavond tusschen 7.30 en 9 uur door de herstellende kostwinners in eigen persoon gebracht worden aan het lokaal, N.Z. Voorburgwal 163.' 

Omdat de kostwinners herstellend en niet ziek mocht zijn, moesten zij ook zelf bij de Gonzagavereniging hun melk en eieren komen halen 'en 's avonds kon men de herstellende kostwinners in de sociëteit der vereeniging hun biefstukjes etc. zien zitten eten'. (Van de Boom p. 46.)

De leden werden door pater Cramer aangemoedigd van alles te ondernemen om in de middelen hiertoe te kunnen voorzien, zoals zelf de te verstekken spijzen koken en bakken, verlotingen en fancy fairs e.d. te organiseren enz.'.

Werkt samen met

en is een dochtervereniging van de Congregaties van de Allerheiligste Maagd zonder smet ontvangen en van de H. Aloysius van Gonzaga die beide eveneens door pater Cramer werden voorgezeten. De organisaties stonden financieel op eigen benen, maar onder toezicht van dezelfde paters Jezuïten.

Oprichters

De Congregatie van de Allerheiligste Maagd Maria zonder smet ontvangen en van de H. Aloysius van Gonzaga, beide onder voorzitterschap van Pater B. Cramers S.J., tevens moderator van de Congregatie. Cramer werd ook voorzitter en moderator van de Gonzaga-vereeniging.

Eigen gebouw (adres)

Het eerste verenigingsgebouw van de GV was op de Keizersgracht nr. 70 te Amsterdam. Het was door een lid van de Congregatie van O.L.V zonder smet ontvangen en den H. Aloysius van Gonzaga voor de Gonzaga Vereeniging aangekocht. In juli 1889 werd de voormalige woning van Jos Alberdinck Tjijm, Nieuwezijds Voorburgwal 161-163 door de vereniging gekocht en betrokken; in 1902 werd ook nr. 165 erbij gekocht.

Koninklijk Besluit 11 augustus 1887 nr. 24
Staatscourant

16/17 oktober 1887

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
502
Verantwoording gegevens

Piusalmanak 1895, 1899-1900 en 1903

Van de boom die droeg Een bijdrage tot de geschiedenis van de Congregatie van de Allerheiligste Maagd Maria zonder smet ontvangen, en den H. Aloysius van Gonzaga - Opgericht ten jare 1862 in "De Zaaier" te Amsterdam Bij gelegenheid van haar 75-jarig bestaan (Amsterdam 1937) 26-47.

ad laatste vermelding:

ontleend aan het onder publicaties van de vereniging genoemde 'Programma'

Opmerkingen

ad doelstelling:

De onuitgesproken doelstelling was: een dam opwerpen tegen het opkomende 'Rode gevaar' en de 'zinnestrelende gelegenheden'

ad leden:

jonge mannen

 

 Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Programma der feestelijkheden ter herdenking van het 25-jarig bestaan der Gonzaga-Vereeniging en haar liefdewerk voor R.K. behoeftige herstellende kostwinners ..., 1887 - 8 mei - 1912 (1912).