Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "het Oranjefonds"

Naam Vereeniging "het Oranjefonds"
Plaats Dubbeldam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 17 maart 1887 (oprichting)
Einddatum 1927 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Arbeiders, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

om te Dubbeldam wonende hoofden van huisgezinnen met of zonder inwonende kinderen, die tijdelijk zonder werk zijn, alsmede die wier weekgeld ontoereikend is om in het onderhoud van hun gezin te voorzien, ondersteuning te geven gedurende de wintermaanden (Goossens)

Activiteit

'Het ondersteunen van tijdelijk werkloze of minvermogende gezinshoofden te Dubbeldam en wel in de maanden december - februari en in bijzondere gevallen ook in maart. De bestuursleden, armbedelers, gaven ieder in hun eigen wijk op een verzoek tot ondersteuning bonnen af, waarop de bedeelde dan kolen, levensmiddelen of kleding kon krijgen.' (inventaris)

Oprichters

Waarschijnlijk dezelfde heren die het eerste dagelijks bestuur vormden.

Bestuursleden

Het eerste bestuur bestond uit 'een vijf leden tellend dagelijks bestuur gevormd onder voorzitterschap van J. van  Nievervaart, terwijl Jonkheer P.J.J. Repelaer tot secretaris-penningmeester werd benoemd. De voorzitter van het voormalige feestcomité, D.H. Jas, burgemeester van  Dubbeldam, werd eveneens voorzitter van de vereniging.' (inventaris)

Koninklijk Besluit 3 september 1888 nr. 16
Staatscourant

24 november 1888

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1114
Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Opmerkingen

ad begindatum en startkapitaal:

'De Vereniging 'Het oranjefonds te Dubbeldam' is ontstaan uit een batig saldo van f. 315, overgebleven van de Commissie  tot feestviering van de 19e februari 1887.' (inleiding inventaris)

ad inkomsten:

'Inkomsten (...) verkreeg de vereniging door een jaarlijkse bijdrage door de leden van het bestuur zelf, terwijl ieder jaar in november een collecte werd gehouden'. (t.a.p.)

Archief

Het archief van de Vereeniging 'Het oranjefonds te Dubbeldam' 1887 – 1927 wordt ondertoegangsnummer 192 bewaard in het Stadsarchief Dordrecht (inventaris; 0,25 m.).

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Stadsarchief Dordrecht
Naam collectie Het archief van 'Het oranjefonds te Dubbeldam' 1887 – 1927
Beheersnummer 192
Toegang inventaris
Omvang 0, 25 m.
Statuten ja

Stukken betreffende de wijziging van de statuten, 1903

Ledenlijsten ja

Presentielijsten van de bestuursvergaderingen, 1887 - 1926

Roosters van aftreding van de bestuursleden, 1896 – 1927

Lijsten houdende een opgave van de namen van de intekenaars op de collecten, 1889 – 1926

Notulen ja

Notulen van de bestuursvergaderingen, 1887 - 1904

Kladnotulen van de bestuursvergaderingen, 1895 - 1905

Agenda's van de bestuursvergaderingen, 1896 - 1926

Correspondentie ja

Ingekomen brieven, 1901 – 1916

Overige stukken ja

Stukken betreffende de opgave van namen van bedeelden aan de overheid ter uitvoering van de Kieswet, 1889 - 1916