Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club te Amsterdam, vanaf 1893 afdeling Haarlem

Naam Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club te Amsterdam, vanaf 1893 afdeling Haarlem
Opmerkingen over naam Bedoeld is: propaganda voor de drankbestrijding
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 3 november 1893 (oprichting)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

bestrijding van drankmisbruik, te beginnen bij de schooljeugd

Activiteit

'onder de leerlingen vinden de leden der N.O.P.C. gelegenheid om hunne beginselen langzamerhand ingang te doen vinden. Bij allerlei vakken, bij lees-, schrijf-, taal-, rekenonderwijs, bij aardrijkskunde, geschiedenis en vooral bij natuurkennis, overal bieden zich gelegenheden om een enkel woord over den drank te zeggen, er een afkeer van in te boezemen en gezonde dranken aan te bevelen. Doch het goede voorbeeld van den meester, zijn blauwe knoop, zijn "kinderen, ik drink nooit", zijn invloed bij schoolfeesten, dit alles werkt het meest.'

Afdeling van

de landelijke Vereeniging Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club, opgericht in 1893 en gevestigd te Utrecht.

Verantwoording gegevens

ad doelstelling en activiteit:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, grotendeels ontleend aan: F.U. Schmidt, 'De Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club (voor drankbestrijding), in Th. Postma Thz. en Th W. v.d. Woude (reds.), De wegwijzer, maandschrift voor geheelonthouding, 1e jrg. (1898) 214-216.

doelstelling en overige gegevens:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem voor 1904 (Haarlem 1904) 336.

opmerking over de einddatum:

J.C. van der Stel, Drinken, drank en dronkenschap. Vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland (Hilversum 1995) 163.

Opmerkingen

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

ad laatste vermelding:

'De NOPC wordt in 1923 opgeheven wanneer de belangstelling bij onderwijzers voor een actief bestaan als drankbestrijder sterk is afgenomen.' (Van de Stel 160)

In 1904 telde de afdeling Haarlem 35 leden die eene jaarlijksche contributie van f. 1 betalen en 12 voorstanders d.w.z. die zich verbinden tot eene vaste jaarlijksche bijdrage.' (Jaarboekje)Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Het cluborgaan: maandblad van de Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-club voor Drankbestrijding (Amsterdam 1900 -).