Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Assen

Naam Maatschappij van Weldadigheid, afdeling Assen
Opmerkingen over naam de afdelingen worden ook subcommissies genoemd
Plaats Assen
Provincie Drenthe
Begindatum 1818 (oprichting)
Einddatum 1890 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Werklozen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'het doel der Maatschappij van Weldadigheid is hoofdzakelijk om den toestand der armen en lagere volksklassen te verbeteren, door zoodanige ontwerpen, die voor dezelve dienstig geoordeeld worden, ter uitvoering te brengen, inzonderheid door aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs te verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering, waartoe deze menschen, in het algemeen, vervallen zijn op te beuren, en tot eener hoogere beschaving, verlichting en weldadigheid op te leiden'.

Bij KB van 7 juli 1859 nr. 100 werd de doelstelling van de opnieuw opgerichte Maatschappij 'mede te werken tot verbetering van den toestand der lagere volksklassen'. (Goossens)

 

Activiteit

Om het bovenomschreven doel te bereiken stichtte de Maatschappij de ‘vrije’ kolonies Frederiksoord (1818), Willemsoord (1820) en Wilhelminaoord (1820), waar de bedeelde zich vrijwillig zou kunnen aanmelden om te worden opgeleid tot zelfstandig boer. Dat bleek al spoedig veeleer theorie. In de praktijk werden contracten met derden afgesloten, gebaseerd op de opvoeding der kinderen in de vrije gestichten; de subcommissies bemiddelden hierbij, maar weesvoogden, diakoniën en armbesturen kregen het eeuwigdurend plaatsingsrecht.

Afdeling van

Maatschappij van Weldadigheid, opgericht in 1818, waarvan het hoofdbestuur was gevestigd in Den Haag en, na 1859, in Frederiksoord

Bestuursleden

president: P. Winter in 1874, vacant in 1881 en F.A. Gosselaar in 1890; 

secretaris én penningmeester: F.A. Gosselaar in 1874, mr. H. Smeenge in 1881 en mr. N. Pelink in 1890.

 

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, richtgroep en opheffingsdatum van de Maatschappij als vereniging:

gegevens ontleend aan de inventaris van de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 door J.R. van der Zijden, J. Hagen, C.G.C. Meynen (uitgave rijksarchief Drenthe) en aan overige data m.b.t. de landelijke Maatschappij

ad oprichtingdatum:

de beschrijving van dossiernummer 1104-1111 van bovengenoemde inventaris geeft een overzicht van de subcommissies tussen 1818 en 1853.

ad bestuursleden, aantal leden en laatste vermelding van de afdeling:

Erica Jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid voor 1874; voor 1881 en voor 1890 (Amsterdam resp. 1873, 1880 en 1889).

Opmerkingen

ad leden:

in 1874 telde de afdeling Assen 25 leden, in 1881 50 en in 1890 (ledenaantal onleesbaar)

ad richtgroep:

gevangenen, bedelaars en wezen en boefjes behoorden na 1859 ook officieel niet meer tot de richtgroep van de Maatschappij, nu, na de acte van scheiding van 1858 de dwang-inrichtingen in overheidsinstellingen waren geworden.

inkomsten:

contributies der leden. Deze volstonden in de praktijk ook voor 1859 hooguit als bijdrage in de kosten voor de vrije kolonisatie van behoeftige gezinnen; de opvang van bedelaars, wezen, vondelingen en verlaten kinderen kwam grootendeels voor rekening van de overheid via allerlei contractuele vergoedingen voor opvang en verzorging.'

ad einddatum van de Maatschappij als vereniging:

Eind jaren '50 werd een andere organisatievorm noodzakelijk geacht: de algemene ledenvergadering van 23 december 1959 besloot de vereniging om te zetten in een stichting. Het passeren van de stichtingsacte op 11 mei 1960 had tot gevolg dat de weinige nog bestaande plaatseljke afdelingen werden opgeheven; de leden verdwenen, de Mij. kende voortaan alleen nog begunstigers. Of de afdeling Assen toen nog bestond valt na te gaan in dossier 2222 van het verenigingsarchief: 'Lijst met afdelingen van de Maatschappij van Weldadigheid per 25 november 1959, met vermelding van het aantal leden per afdeling, 1959.'

Archief

Het archief van de subcommissie Assen over de jaren 1833-1850 is gedeponeerd onder toegangsnummer:186 in het Drents Archief bij het archief van de (moeder)Maatschappij van Weldadigheid, 1818-1970.

Dit archief bevat:

Ledenlijsten van de subcommissie te Assen, 1833, 1837-1845, 1853;

Opgave door de leden van subcommissie te Assen van de verkiezing van twee vertegenwoordigers die kunnen worden benoemd tot kiezer voor de samenstelling van de jaarlijks te benoemen Commissie van Toevoorzigt, 1840;

Lijsten van leden die hebben bedankt voor het lidmaatschap, 1840;

Rekening-courant met de Maatschappij van Weldadigheid, 1837-1841, 1849, 1850;

Goedkeuringsbesluit van de Gouverneur van Drenthe inzake de schenking van een som geld door het College van Zetters te Vries aan de subcommissie te Assen ter compensatie van het niet deelnemen aan het contribuerende lidmaatschap van de Maatschappij van Weldadigheid, 1839;

In het archief van de moedermaatschappij  bevindt zich ook dossier nr. 1104: staten van rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van o.a. subcommissie Assen (1818-1853).