Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Alternatieve namen
  • Genootschap tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen en andere zieke vrouwen onder den naam van vereeniging van de H. Elisabeth (Blankenberg)
Plaats Boxtel
Provincie Noord-Brabant
Begindatum 1894 (eerste vermelding)
Einddatum 1956 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Kraamvrouwen, Vrouwen (algemeen), Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

aan behoeftige (kraam)vrouwen en zieke vrouwen onderstand te verlenen (Blankenberg)

aan armen in het algemeen en aan vrouwen in het bijzonder onderstand te verlenen (Pius-Almanakken)

Activiteit

het bezoeken, steunen en bedelen van arme en/of zieke vrouwen en kraamvrouwen

Bestuursleden

Mej. Janette van der Ven, presidente in 1894 en 1899, mej. Anna van Leeuwen in 1903 (Pius-Almanakken)

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 244.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 437.

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 785.

ad laatste vermelding:

De 'R.K. vereniging Sint Elisabeth' te Boxtel komt voor in het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet in 1956. De hierin vermelde instellingen zijn tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899 door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen