Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bijzondere Raad Rotterdam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Bijzondere Raad Rotterdam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1850 (oprichting)
Einddatum 14 februari 2006 (opheffing)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:  

'Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.' 

 

Uit het reglement van de Vincentiusvereniging:  

Art. 28. De bijzondere Raad houdt zich bezig met de gewigtige liefdewerken en maatregelen, waarin al de Conferentiën der stad belang hebben.

Art. 29. Hij bepaalt de aanwending der fondsen van de gemeenschappelijke kas. Deze kas wordt gestijfd door de buitengewone van elders ontvangen giften, door de inzamelingen op de algemeene vergaderingen van de stad gedaan en de offers, welke de Presidenten, namens hunne Conferentie, op elke zitting aanbrengen.

Zij strekt ter voorziening in de kosten der liefdewerken voor de geheele stad en tot ondersteuning der onvermogendste Conferentiën.'

Activiteit

De Rotterdamse Vincentianen hielden zich bezig met de volgende liefdewerken: 'De Bibliotheek', de H. Franciscus Regis tot wettiging van huwelijken, de St. Joseph-ambachtsleerlingen en Het Magazijn. (Vergnes, 65-82)

 

Het huisbezoek der armen zelf behoorde tot de taak van de deelnemende conferenties, die door de Bijzondere Raad zo nodig hierbij financieel gesteund werden.

 

'Er bestaat een spijskokerij, kleedermagazijn, kindervoeding, werkverschaffing. Bij voorkomende gevallen verpleging van kinderen en oude lieden, ziekenzorg. (Blankenberg)

Afdeling van

de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Heeft als deelnemer

de conferenties van den H. Willibrordes (1850), den H. Dominicus (1850) en de HH. Bonefatius en Antonius van Padua (1856).

In 1857 vond de parochiale indeling van de stad plaats: de conferenties werden alle naar de nieuwe parochies genoemd: de deelnemende conferenties waren sindsdien: de H. Dominicus (i.p.v. Willibrordes), Onze Lieve Vrouwe, (i.p.v. Dominicus), de H. Rosalia (i.p.v. Bonefatius) en de H. Laurentius (i.p.v. de H. Antonius van Padua). Nieuwe deelnemers waren: de conferentie van de H. Anthonius van Padua (1874), nu als afsplitsing van de H. Rosaliaparochie, de conferentie van het Allerheiligst Hart van Jezus (1883), die van de H. Joseph (1888) en die van de H. Lambertus (1889).

Oprichters

Van Bommel, R. Schreijer, mr. J.G. de Bruijn, P. Keuls, L. van der Kun en  A. Serruijs.

Bestuursleden

eerste president van de Bijzondere Raad in 1850: Van Bommel

bestuursleden eind 19e, begin 20e eeuw:

voorzitter: J.H. van Vught in 1894, 1899 en 1903;

1e ondervoorzitter: M.B. Koevoet in 1894 en 1899 ern C.H. Grewen in 1903;

2e ondervoorzitter: J.A. van Rooy in 1894 en 1899 en C.A.L. Guttenaar in 1903;

secretaris: J.A. Hendricks in 1894, 1899 en 1903;

penningmeester: H. de Bouter in 1894, 1899 en 1903.

Aangevuld door 15 leden in 1895, 21 leden in 1899 en 23 in 1903.

president van Het Magazijn: C.A.L. Guttenaar in 1894, 1899 en Jac. Pernot in 1903.

Eigen gebouw (adres)

Eigen gebouw aan de Oppert van 1853-tot 1865, toen een nieuw pand aangekocht werd.

Verantwoording gegevens

Algemeen:

Verslag der Feestviering ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Vereeniging St. Vincentius van Paulo te Rotterdam (Rotterdam 1875).

Ph. Falkenburg, Armenzorg in Nederland II: Gemeente Rotterdam (Amsterdam 1895) 121-139. (In opdracht der Vereeniging voor de staathuishoudkunde en de statistiek bewerkt door Ph. F.)

ad begindatum, bestuursleden en activiteit:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 266-267.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 54-55.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 353-354.

ad doelstelling en activiteit:  

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13, 14, 21-23.

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 56, 58-59, 61-82.

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 332, 481.

ad opheffingsdatum:

e-mailbericht dd. 29 juni 2010 van mevrouw Mau-Sjoe van Vincentius Rotterdam.

Opmerkingen

Uit het reglement van de Vincentiusvereniging:  

'Art. 27. De bijzondere Raad eener stad is samengesteld uit een President, een Vice-President, een Secretaris, een Penningmeester en al de Presidenten en Vice-Presidenten der Conferentiën van de stad, en de Presidenten en Vice-Presidenten der bijzondere liefdewerken, die alle conferentiën aangaan.

ad einddatum:

De vereniging is op 14 februari 2006 omgezet in een stichting.

financiën:

de inkomsten van de Raad komen uit:

de contributies van honoraire leden, legaten en giften, collecten, bussen en liefdadigheidspredicaties en concerten, subsidies van het RC-Armbestuur. Voorts inkomsten uit kapitaalrekening, rente uit en verhuren van bezit.

De uitgaven van de Rotterdamse Raad worden besteed aan het faciliteren van de liefdewerken, aan het onderhoud der verenigingsgebouwen en buitengewonen bedelingen. Voorts aan afdrachten aan de conferenties, contributies aan de Hoofdraad te Den Haag en de Algemene Raad te Parijs.

Archief

Het archief van de Sint Vincentiusvereniging Rotterdam 1850-1960 wordt onder toegangsnummer 1165 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam (62 m., openbaar; inventaris nog niet op de website van het Gemeentearchief te raadplegen).

In het archief van de Parochie Sint Petrus' Banden te Overschie, dat onder toegangsnummer 691 eveneens wordt bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam bevinden zich: 'Ingekomen en minuten van uitgaande stukken bij het armbestuur en de Vincentiusvereniging , ca 1842-1967. Met hiaten'.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de Bijzonderen raad Rotterdam van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo over de periode 1850-1979 in dossier nr. 882-885 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

Ook in het archief van het Bisdom Rotterdam, dat onder nr. 3.18.01.02  wordt bewaard in het Nationaal Archief, bevinden zich archiefstukken en wel over de jaren 1857-1862, 1866-1885, 1887-1910, 1912-1932, 1934-1935, 1945.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • Lieburg, M.J. van, Het St. Laurensinstituut 1651-1857-2007. De geschiedenis van de katholieke charitas te Rotterdam (Rotterdam 2007).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Verslag der Feestviering ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Vereeniging St. Vincentius van Paulo te Rotterdam (Rotterdam 1875).
  • Daeter, Ben, Laat de linkerhand niet weten wat de rechterhand doet. Vincentiusvereniging Rotterdam 1850-2000 (Bergen op Zoom 2000).
  • Gründemann, Th.W.S.M., 100 jaar St. Vincentius Vereniging in Rotterdam (Rotterdam 1952).
  • Vijftigjarig verslag van hare werkzaamheden en verrichtingen 1850 - 25 Maart - 1900 (Rotterdam 1900).
  • Verslag der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, te Rotterdam (St. Michielsgestel 1862).