Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging van de H. Elisabeth

Naam Vereeniging van de H. Elisabeth
Alternatieve namen
  • St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Gouda
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1868 (oprichting)
Einddatum 1957 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

de bevordering van het geestelijk welzijn van arme vrouwelijke zieken en behoeftige kraamvrouwen (Goossens)

Activiteit

'De onderstand bestaat in hoofdzaak in uitdeelingen van levensmiddelen, ligging en dekking zoolang de behoefte voortduurt.' (Blankenberg)

Werkt samen met

de Dames-Vereeniging, opgericht in 1878 met het doel de St. Elisabeths-Vereeniging bij te staan door het verrichten van naaiwerk.

Bestuursleden

bestuursleden

Mevr. wed. J. Goorissen-De Hoog, presidente in 1894; mevr. wed. W. Adams-Goorissen, presidente en magazijnmeesteresse in 1899 en 1903; mevr. wed. A.N. Wessels-Palms, vice-presidente in 1894 en 1899; mej. wed. Joa. Dongelmans-Sandmann, penningmeesteresse in 1894 en 1899; mej. H. Kabel-Van der Veer, secretaresse in 1894 en 1899; mevr. J. v.d. Zanden-Huijgens, spijsmeesteresse in 1894 en 1899.

De Pius-Almanak van 1903 vermeldt alleen de presidente en de secretaresse, resp. de dames Adams-Goorissen en M.T. Bertels.

Koninklijk Besluit 4 december 1885 nr. 33
Staatscourant

30 januari 1886

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1298
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 789-90.

ad relatie:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 480.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 289.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 626.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1905 (Alkmaar 1905).

ad laatste vermelding:

ontleend aan de beschrijving van de archiefstukken in het Nationaal Archief

Archief

Archiefstukken m.b.t. de St. Elisabeths-Vereeniging te Gouda over de periode 1868-1937 bevinden zich in het archief van het Bisdom Rotterdam dat onder nr. 3.18.01.01 wordt bewaard in het Nationaal Archief. In hetzelfde archief bevinden zich onder toegangsnummer 3.18.81 stukken betreffende 'de St. Elisabethsvereniging (...) Gouda, 1915-1957'.