Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Spaar- en Hulpkas Vereeniging

Naam Spaar- en Hulpkas Vereeniging
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1852 (oprichting)
Einddatum 1897 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'ten doel hebbende de lieden uit den werkenden Stand dezer gemeente op te wekken tot sparen en hen daartoe op eenvoudige en gemakkelijke wijze in de gelegenheid te stellen' (inventaris)

Een hulpkas had gewoonlijk als doel werkeloosheid te voorkomen en woeker te bestrijden door het tegen geringe vergoeding verschaffen van voorschotten aan nijvere lieden die in de problemen waren geraakt of dreigden te raken.

Activiteit

m.b.t. de filantropische activiteit:

het tegen een geringe vergoeding verlenen van voorschotten

Verantwoording gegevens

De gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

Archief

Het archief van de Spaar- en Hulpkas Vereeniging wordt onder toegangsnummer 201 bewaard in het Gemeentearchief Rotterdam. (inventaris; openbaar, 0,26 m.)

Het archief bevat:

notulenregister, 1852-1897;

ingekomen stukken, reglementen, jaarverslagen, jaarbalansen, circulairen, couranten- advertentiën, formulieren enz, 1852-1897;

Statistiek der Philanthropische Spaar- en Leenbanken in Nederland over 1883-1885.

'Alle registers van financiëlen aard, als kasboeken enz. schijnen echter door de vereeniging niet te zijn afgestaan.' (inleiding inventaris)