Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen

Naam Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 2 november 1886 (oprichting)
Einddatum 1915 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Werkingsgebied Landelijk
Doelstelling

hulp te verleenen aan: 1. kinderen wier opvoeding dreigt verwaarloosd te worden of reeds verwaarloosd wordt; 2. oudere meisjes, die strengere leiding behoeven dan zij van hare ouders of voogden ontvangen; 3. ongehuwde moeders; 4. ontuchtige vrouwen, die haar leven wenschen te verbeteren (Goossens)

Activiteit

De pupillen werden 'meestal eerst in Doorgangshuizen der Vereeniging' geplaatst, 'daarna in gezinnen'. (Van der Zijl)

'Zij tracht het doel te bereiken door de bedoelde personen in voor haar geschikte gezinnen ter verpleging of, voorzoover het oudere meisjes betreft, als dienstboden te doen opnemen, of de laatstgenoemden op andere wijze behulpzaam te zijn in het vinden van een maatschappelijke werkkring.' (t.a.p.) 

Het uitvoerend Comité te Amsterdam en de plaatselijke comités gaan op zoek naar 'gevallen, waarin de hulp der vereeniging wordt nodig gevonden'. Vervolgens trachten zij 'corporaties of particulieren, die tot de te verplegen personen in eenige betrekking staan te bewegen de daarvoor benoodigde bijdragen beschikbaar te stellen. (...) Jongens worden in Mettray uitbesteed'. (Blankenberg)

Heeft als afdeling(en)

de 'commissie van uitvoering' (eerst na 1900 afdeling geheten) te Amsterdam, en comitées te Delft*, Den Haag*, Groningen (afdeling in 1901)*, Haarlem, Harlingen, Rotterdam*, Schiedam, Utrecht*, Zaandam en Zwolle. (Blankenberg)

 

* van deze afdeling zijn afzonderlijk gegevens verzameld

Werkt samen met

Vereeniging Nederlandsch Mettray, opgericht in 1849 en gevestigd te Rijsselt.

Oprichters

de hoogleraar J. Knappert en G.J.D. Mounier.

Eigen gebouw (adres)

Eigen gestichten:

a. Doorgangshuis voor meisjes boven de 15 "Veldzicht' te Apeldoorn (1889);

b. Doorgangshuis voor meisjes onder de 15 "Boschzicht", te Apeldoorn (1895);

c. Doorgangshuis voor jongens onder de 13 "Beekzicht" te Epe, (rond 1900).

Koninklijk Besluit 19 maart 1887 nr. 21; 1901
Staatscourant

29-05-1887, 05-06-1901

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
489
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 696, 708.

De inrichtingen Boschzicht en Veldzicht van de vereniging worden in deze Gids apart vermeld, op p. 690.

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen en instellingen op het gebied der kinderverzorging (Den Haag 1912) 33-34. Uitgave van het Bureau van den Bond ter Behartiging van de belangen van het Kind, no. 1.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2e jrg. (1901) 187, 188.

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 85-86.

ad eigen gebouw:

B.U. Akkerman (ed.), Kroniek van Apeldoorn 1895-1899 (Apeldoorn 1998) 17.

Opmerkingen

ad plaats:

De vereniging werd op 2 november 1886 te Nijmegen opgericht; de statuten werden 22 februari 1887 te Amsterdam vastgesteld, waaraan koninklijke goedkeuring werd verleend bij KB van 22 maart 1887 nummer 21 (uit de inleiding van de inventaris van de afdeling Groningen).

ad doelstelling:

aanvankelijk werden kennelijk alleen meisjes die dréigden 'te vallen' opgenomen, pas later ook de 'gevallenen' zelf. (Van Ebbenhorst)

ad levensbeschouwing:

vrijzinnig protestants

ad laatste vermelding:

Blijkens archiefgegevens bestond de vereniging nog in 1915.

De personen, commissies van uitvoering of Comitées "voor wier rekening de verpleeging geschiedt, betalen een verpleeggeld van f. 104 per jaar en een entree voor kinderen van f. 10 en voor ongehuwde moeders of ontuchtige vrouwen van f. 25". (Van der Zijl)

ad activiteit en financiën:

'Uit het financieel overzicht [over 1900] blijkt, dat de ontvangsten bedroegen aan contributies f. 3703,03, aan giften f. 12561,50, aan ontvangen verpleeggelden f. 4735,21, aan renten f. 1285,88½, aan een voordeelig saldo uit een legaat f. 583,22½, terwijl er van voorig dienstjaar f. 27914,47 nog in kas was, zoodat de ontvangsten f. 50783,32 beliepen.

De uitgaven bedroegen: voor de huishouding in Veldzicht [staatjes bijgevoegd] f. 4194,13, dito in Boschzicht f.4139,21½, voor de betaalde verpleeggelden f 1198,13, salarissen en onkosten f. 1763,44, pensioen-reserve-rekening f. 173, 91, koersverlies op effecten f. 121,63, zoodat er een saldo bleef van f. 39192,86½. (Tijdschrift, 2e jrg. (1901) 140, 141 en 187, 188.)

Archief

Archiefmateriaal met betrekking tot de landelijke Vereeniging "Tot steun van verwaarloosden en gevallenen" bevindt zich (o.m.?) in het archief van de afdeling Groningen van die vereniging dat onder toegangsnummer 1191 wordt bewaard in de Groninger Archieven (De afdeling Groningen van de vereniging werd bij besluit van de ledenvergadering opgericht 27 april 1901, als voortzetting van het plaatselijk comité van de landelijke vereniging) Het bevat o.m.:

Verslagen van de landelijke vereniging, 1887, 1889, 1891 - 1903, 1905, gedrukt;

Ingekomen stukken, 1889 - 1915, gedrukt.

Archiefstukken van de afdeling Groningen zelf dateren alle van ná 1900.

Dat geldt ook voor het archief van de afdeling Amsterdam, tevoren 'commissie van uitvoering' van de landelijke vereniging te Amsterdam, waarvan de archiefperiode loopt van 1901-1929.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • 'Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen', in: de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 22 september 1900 (Rotterdam 1900).
  • Cnoop Koopmans, A.J. et.al., Vijfentwintig jarig bestaan der Vereeniging Tot Steun: [1886-1911] (Amsterdam 1911).

Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Boeke, I.H., Mededeelingen over de Vereeniging tot steun van Verwaarloosden en Gevallenen (1900).