Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bijzondere Raad Utrecht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Bijzondere Raad Utrecht van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Plaats Utrecht
Provincie Utrecht
Parochie

parochie van Onze Lieve Vrouwe, de parochies van de H. Dominicus en van de H. Augustinus (die samen de Conferentie van de H. Joseph vormden), die van de H. Catherina en de parochie van de H. Martinus.

Begindatum 8 december 1879 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.' 

 

Uit het reglement van de Vincentiusvereniging:  

Art. 28. De bijzondere Raad houdt zich bezig met de gewigtige liefdewerken en maatregelen, waarin al de Conferentiën der stad belang hebben.

Art. 29. Hij bepaalt de aanwending der fondsen van de gemeenschappelijke kas. Deze kas wordt gestijfd door de buitengewone van elders ontvangen giften, door de inzamelingen op de algemeene vergaderingen van de stad gedaan en de offers, welke de Presidenten, namens hunne Conferentie, op elke zitting aanbrengen.

Zij strekt ter voorziening in de kosten der liefdewerken voor de geheele stad en tot ondersteuning der onvermogendste Conferentiën.'

Activiteit

De Bijzondere Raad Utrecht wijdde zich aan het liefdewerk van de Spijskokerij,

van de Kinderverpleging, van de St. Joseph-ambachtsleerlingen, het liefdewerk der Bibliotheken en St. Vincentiusscholen.

Ook was een commissie tot bijdragen in de huren voor betere woningen actief.

Het beheer van de 'Fundatie "Het Speyart van Woerden's Hofje". ' (inleiding inventaris) '[dit] omvat 16 woningen die vergeven worden door eene afzonderlijke commissie der St. Vincentius-vereeniging. Hier wonen alleen R. Kath. weduwen boven de 50 jaar (ad f 0.10 per week). Bij uitzondering wordt dit ook toegestaan aan weduwen met 1 of 2 dochters.' (Blankenberg e.a., 585)

 

Het huisbezoek der armen zelf behoorde tot de taak van de deelnemende conferenties, die hierbij zo nodig door de Bijzondere Raad financieel gesteund werden.

Afdeling van

de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Heeft als deelnemer

de conferenties van Onze Lieve Vrouwe, van de H. Joseph, van de H. Catherina en van de H. Martinus.

Bestuursleden

president: mr. C.M. Blankenheijm in 1894 en 1899 en mr. dr. D.A.P.N. Koolen in 1903;

vice-president: W. van Soest in 1894 en 1899 en Th. G.J. van Rossum in 1903;

secretaris: Th. G.J. van Rossum in 1894 en 1899 en W.H. Lammers in 1903;

penningmeester: R. Schoonhoven in 1894, P. Hartman in 1899 en 1903.

 

Eigen gebouw (adres)

Het 'gebouw' van de vereniging is op Springweg 8. Aldaar bevinden zich het vergaderlokaal en de bibliotheek. (Van Ebbenhorst, 44) Het magazijn, waar te bedelen goederen liggen opgeslagen is in de Alendorpsteeg.

Vergaderplaats

Springweg 8 te Utrecht.

Verantwoording gegevens

H. Smissaert, Armenzorg in Nederland gemeente Utrecht in opdracht van de Vereeniging voor de staatshuishoudkunde en statistiek bewerkt door (Amsterdam 1896) 158-165.

J.T.H.C. van Ebbenhorst Tengbergen en J. Alblas, Liefdadige en andere nuttige instellingen te Utrecht. Bijdrage tot de geschiedenis der weldadigheid (Utrecht 1895) 43-45.

ad begindatum, bestuursleden en activiteit:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 270-271.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 58-59.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 357-358.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 58 en 59, 67-82.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13, 14, 21-23.

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 334, 585.

ad laatste vermelding:

geen: www.vincentiusvereniging.nl, geraadpleegd op 26 januari 2011

Opmerkingen

Uit het reglement van de Vincentiusvereniging:  

'Art. 1. De bijzondere Raad eener stad is samengesteld uit een President, een Vice-President, een Secretaris, een Penningmeester en al de Presidenten en Vice-Presidenten der Conferentiën van de stad, en de Presidenten en Vice-Presidenten der bijzondere liefdewerken, die alle conferentiën aangaan.

Inkomsten:

bijdragen van honoraire leden, legaten, inkomsten uit loterijen en preken.

uitgaven:

onderstand in natura en geld, spijskokerij, kinderverpleging en overige liefdewerken. Tot 1891 werd het meest besteed aan de spijskokerij; daarna groeide het bedrag dat aan bedeling wordt uitgegeven, met name in geld, fors. 

Vanaf 1883 zijn jaarlijks statistische gegevens afgedrukt in de Bijlagen van het Bulletin. (Smissaert, 160-165)

ad einddatum:

geen, de vereniging bestaat nog

Archief

Het archief van de Vincentiusvereniging te Utrecht, ook dat van de Bijzondere Raad, wordt onder toegangsnummer 773 bewaard in het Utrechts Archief.

In het archief van de landelijke Vincentiusvereniging dat berust in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen bevinden zich archiefstukken m.b.t. de Vincentiusvereeniging te Utrecht over de periode 1849-1979 in dossier nr. 895-897 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

Ook bevindt zich daar het dossier: H. Willibrordus (nr. 133). 1879-1964 (inv. nr. 719). Gegevens over deze conferentie te Utrecht zijn in de Pius-Almanak niet te vinden.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Het Utrechts Archief
Naam collectie Sint-Vincentiusvereniging te Utrecht
Beheersnummer 773
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Ledenlijsten ja

Ledenlijsten, 1849-1950, etc.

 

Notulen ja

Notulen van de vergaderingen van de Bijzondere Raad, van het Bureau van de Bijzondere Raad en van de Algemene ledenvergaderingen, met bijlagen, 1879-1946.

 

 

 

Jaarverslagen ja

Jaarverslagen over 1879-1881, 1894, 1906, etc..

 

 

Correspondentie ja

Ingekomen stukken, 1885-1901, etc.;

Kopieboeken van uitgaande brieven, met klappers, 1880-1907 etc..

 

Financiële stukken ja

Jaarstaten van inkomsten, uitgaven en de aantallen ondersteunde gezinnen, 1879-1900.

 

Overige stukken ja

Staten houdende namen van huisgezinnen die ter ondersteuning worden aanbevolen, 1862-1901;

Register houdende staten van huisgezinnen die ter ondersteuning worden aanbevolen met vermelding van de reden van aanneming of weigering en de duur van de ondersteuning, met index, 1879-1912.

 

Opmerkingen algemeen

De archieven van de Sint-Vincentiusvereniging te Utrecht omvatten de archieven van de Bijzondere Raad, de Conferenties (dus ook die van de conferenties van Onze Lieve Vrouwe, van de H. Joseph, van de H. Catherina en van de H. Martinus), de Liefdewerken en het archief van de Fundatie "Het Speyart van Woerden's Hofje". Alleen het archief van de Bijzondere Raad is hier vermeld, het mateiaal m.b.t. de deelnemende conferenties is gevoegd bij de gegevens van die conferenties zelf.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Het 75-jarig bestaan der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te Utrecht (Utrecht 1924).
  • Zegers, G.D., Sint Vincentius in Utrecht. Geschiedenis der Utrechtse Sint Vincentiusvereniging 1849-1949 (Utrecht 1949).
  • Brom, Gisbert, De voorrang der christelijke liefdadigheid: rede uitgesproken in de feestvergadering der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te Utrecht op maandag 20 november 1899 (Utrecht 1899).