Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, comité Zutphen

Naam Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin, comité Zutphen
Opmerkingen over naam archieftitel: Comité voor Weezenverpleging in het Huisgezin
Plaats Zutphen
Provincie Gelderland
Begindatum 1882 (eerste vermelding)
Einddatum 1908 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Verwaarloosde kinderen, Wezen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

zooveel mogelijk tegen billijke vergoeding, de opvoeding van weezen in huisgezinnen te bevorderen en te verbeteren

 

Activiteit

Het financieel mogelijk maken om wezen die onder voogdij van derden stonden, op te voeden. De opvoeding geschiedde, eventueel na een tijdelijke opname in 'het huis van ontvangst en doorgang Zandbergen' bij Amersfoort uitsluitend door gezinsverpleging, tenzij om bijzondere redenen opname in een tehuis dringend noodzakelijke werd geacht. (V.d. Zijl)

Afdeling van

of Comité van de landelijke Maatschappij tot opvoeding van weezen in het huisgezin opgericht in mei 1874 en gevestigd te Amsterdam.

Eigen gebouw (adres)

De landelijke maatschappij beheert een gesticht ['Zandbergen'], te Amersfoort 'dat echter terecht een "doorgangshuis" genoemd wordt, omdat het alleen bestemd is tot tijdelijke opneming van kinderen die nog niet aanstonds in een gezin kunnen worden ondergebracht.' (Smissaert)

Verantwoording gegevens

ad doelstelling, activiteit, levensbeschouwing, leden en eigen gebouw:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereniging, die vooral afkomstig zijn uit

J. van der Zijl (red.), Gids voor vereenigingen op het gebied der Kinderverzorging (Den Haag 1912); Smissaert, H., Overzicht van het Nederlandsche armwezen, (Haarlem 1901) en de Gids van Blankenberg e.a.

gegevens m.b.t. de afdeling Zutphen zijn ontleend aan de archiefbeschrijving.

 

Opmerkingen

leden:

'Lid der maatschappij is ieder die zich verbindt tot eene jaarlijksche contributie van ten minste f. 5,-, of wel in eens een som van f. 100,- schenkt. Begunstiger is iedereen die zich verbindt een jaarlijksche bijdrage te storten van f. 2,-.

 

Archief

Het archief van het Comité voor Wezenverpleging in het Huisgezin te Zutphen 1882-1908 wordt onder toegangsnummer 192 bewaard in het Regionaal Archief Zutphen. (inventaris, nog niet via het internet te raadplegen; 0.04 m.)