Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, afdeling Rotterdam

Naam Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, afdeling Rotterdam
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 17 oktober 1900 (oprichting)
Einddatum 1900 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk)
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

in geschriften en vergaderingen de opvattig te propageren dat 'de tegenwoordige tijdsomstandigheden het geregeld gebruik van alcoholische dranken door den christen, als een steun der drinkgewoonte veroordeelen' (conceptstatuten)

 

Activiteit

Het in geschriften en vergaderingen propageren van de opvattig dat 'de tegenwoordige tijdsomstandigheden het geregeld gebruik van alcoholische dranken door den christen, als een steun der drinkgewoonte veroordeelen';

het daadwerkelijk steunen van de adresbeweging voor de drankwetherziening.

Afdeling van

de landelijke Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, opgericht in 1900 en gevestigd te Utrecht.

Oprichters

tevens eerste bestuur: J.E. de Graaf, president, J. de Bruijn, J.C. de Koning, C. Suurland en A. v.d. Dusse, secretaris.

Vergaderplaats

de oprichtingsvergadering vond plaatst in het Onthouders-Tehuis, Oppert 148 te Rotterdam.

Verantwoording gegevens

'Een en ander', in "De wereldstrijd" tevens orgaan van de Nationale Christen-Geheelonthouders Vereeniging, 9e jrg. (1900) nr. 44, 356.

ad doelstelling, activiteit en levensbeschouwing:

ontleend aan de data m.b.t. de landelijke vereeniging

Opmerkingen

ad levensbeschouwing:

'De Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding stelt zich op den grondslag van Gods Woord, naar de opvatting van "de drie formulieren van eenigheid" en gaat dienovereenkomstig uit van de volgende beginselen:

a. dat de zonde nimmer in eenige stof zelve gelegen is, dus ook niet in alcoholische dranken als zoodanig;

b. dat onder bepaalde omstandigheden, óf in het persoonlijk leven, óf in het leven van anderen, óf in algemeene tijdsomstandigheden, het niet gebruiken van deze dranken tot de eere van God en het tot welzijn van den naaste strekken kan;

c.  dat de tegenwoordige tijdsomstandigheden het gebruik van alcoholische dranken door den Christen, als een steunen van de drinkgewoonten, veroordeelen.'

ad richtgroep:

alcoholisten, vooral ook preventief

leden:

Aanwezig bij de oprichting waren 'een 25-tal broeders en zusters drankbestrijders'.