Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Conferentie van den H. Lebuinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Conferentie van den H. Lebuinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Opmerkingen over naam gewoonlijk de Vincentiusvereeniging genoemd
Plaats Deventer
Provincie Overijssel
Parochie

parochie van de H. Lebuinus

Begindatum 15 september 1851 (oprichting)
Einddatum 1963 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Verwaarloosde kinderen
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Activiteit

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek der armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee 'broeders', steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura, tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers op 'het rechte pad' te brengen of houden.

Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de betreffende conferentie hun bevindingen en aanvragen ter tafel. Dit ging volgens het reglement als volgt: na het openingsgebed dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken 'geeft de penningmeester het bedrag der kas op en van de bij de laatste zitting gehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie [art. 19 van het reglement].

art. 20. Men deelt vervolgens de bons voor ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt op zijn beurt door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen. Wanneer hij daartoe uitgenodigd wordt, geeft hij inlichtingen omtrent deze gezinnen.

art. 20. De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de eene zitting tot de andere. Het tijdstip (...) wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten. (...)

art. 25. Bij het einde der zitting en voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen geëvenredigde, maar altijd geheime, gift bijdraagt.' 

 

'Bedeelende armenzorg (...); verzorging van kinderen.' (Blankenberg)

Afdeling van

de conferentie functioneerde als afdeling Deventer van de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Bestuursleden

president: D. Liesker in 1894, G. v. Overbeek in 1899, M.J. Bodifee in 1903;

vice-president: F. Schräder Jzn. in 1894, M.J. Bodifee in 1899, G.J. Hofstee Hzn. in 1903;

secretaris: E. van Zwetselaar in 1894, F. Schräder Jzn. in 1899, Th. L.G.L. Diekhof in 1903;

tweede secretaris: M.J. Bodifee in 1894, niet vermeld in 1899 en 1903;

penningmeester: G.J. Hofstee Hzn. in 1894 en 1899, C. Liesker in 1903;

magazijnmeester: G. v. Overbeek in 1894, G. van den Beld in 1899 en 1903.

Verantwoording gegevens

ad begindatum en bestuursleden:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 255.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 43.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 340.

ad doelstelling en activiteit conf.

Vergnes C.ss.R., R.P., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 57 en 58.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) 3, 13-21

ad activiteit:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 334.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de dossierbeschrijving van het Katholiek Documentatiecentrum

Archief

Het archief van de Conferentie van de H. Lebuinus van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo 1851-1976 bevindt zich in het Stadsarchief Deventer, onder toegangsnummer 930.

Het bevat: Gedeponeerde archieven: Conferentie H. Lebuinus, (...), St. Vincentius Patronaat (...), commissie voor het organiseren van "Vincentius" concerten.

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de conferentie van de H. Lebuinus over de periode 1851-1967 in dossier nr. 193 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Het 75-jarig jubileum der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo te Deventer (Deventer 1926).