Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Amsterdamsche Protestantsche Vereeniging ten behoeve van werkloozen

Naam Amsterdamsche Protestantsche Vereeniging ten behoeve van werkloozen
Alternatieve namen
  • Protestantsche Vereeniging tot werkverschaffing ((Blankenberg))
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1893 (eerste vermelding)
Einddatum 1901 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Mannen (algemeen), Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het verschaffen van werk aan mannen in de winter

Activiteit

'Aan mannen wordt in de winter werk verschaft, bestaande in het vervaardigen van eenvoudige huisraad enz.' (Blankenberg)

Eigen gebouw (adres)

er zijn werkplaatsen van de vereniging in de Bilderdijkstraat (Tijdschrift)

Koninklijk Besluit 18 augustus 1894
Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 879

ad laatste vermelding en opmerkingen:

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 2ste jng. (1901) 47, 48.

Opmerkingen

ad activiteit:

Het Tijdschrift voor armenzorg bespreekt het jaarverslag over 1899-1900: 'Er werden 430 werkloozen te werk gesteld; ieder verdient een gulden per dag. In het eerste jaar (1893/94) was het aantal geholpene werkloozen 140; in 1894/95: 207; 1895/96: 212; 1896/97: 300; 1897/98: 401; 1898/99. zooals gezegd 430, zoodat deze vereeniging reeds 2112 werkloozen heeft ter zijde gestaan. Het werk is verdeeld over 42 vakken.

Aan arbeidsloon werd uitbetaald f. 13977,18½; aan houtgereedschappen en dergelijke uitgaven f. 4596,53; samen f. 18518,71½

De ontvangsten beliepen slechts f. 18416,83½, zoodat er een nadeelig saldo van f. 101,88 bleef. Hoe dit gedekt is verteld het verslag niet.'