Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging "de Hulpbank"

Naam Vereeniging "de Hulpbank"
Plaats Hoorn
Provincie Noord-Holland
Begindatum 1863 (oprichting)
Einddatum 1938 (opheffing)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Werklozen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

nijvere, minvermogende lieden door geldelijke voorschotten behulpzaam te zijn in het aanvragen, voortzetten of uitbreiden van hun beroep (Goossens)

 

Activiteit

het kapitaal bijeenbrengen dat nodig was om het doel te bereiken en wel door het plaatsen en nemen van aandelen van f 100.- en f 50.-

Werkt samen met

en is een dochterorganisatie van het Departement Hoorn van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen dat de Hulpbank in 1863 had opgericht.

Oprichters

Departement Hoorn van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen

Bestuursleden

'Het eerste Bestuur bestond uit: Dr. H.J.E. van Hoorn-J.A. Heule-P.Tetrode-H. Schuit Gz. -L. Vermande-W. Nijssen en C. Kroon.'

Koninklijk Besluit 26 juli 1864 nr. 45; 20 maart 1866 nr. 65; 26 mei 1873 nr. 25
Staatscourant

12 augustus 1864; 29 maart 1866 en 30 juli 1873.

Goossens van Eyndhove nr. (uitleg)
Het nummer waaronder de vereniging is opgenomen in: A.E.G. Goossens van Eyndhove, De vereenigingen erkend krachtens de wet van 22 april 1855 (Stbl. 32) (Den Haag 1891). Dit repertorium bevat alle verenigingen die tussen 1855 en 1890 erkenning hadden gekregen krachtens de Wet op de Vereniging van 1855. Goossens van Eyndhove stelde het repertorium samen op basis van de Staatscourant, waarin de statuten van alle erkende verenigingen gepubliceerd werden. Hij nam daaruit op: de naam van de vereniging, de plaats van vestiging, de doelstelling, de datum en het nummer van het Koninklijk Besluit en de datum van de Staatscourant waarin de statuten afgedrukt stonden.
1869
Verantwoording gegevens

ad laatste vermelding:

vermeld in Th.A. Fruin, Ontstaan en problemen van het volkscrediettwezen in Nederland' in L.J. de Bruyn Kops (red.), De Economist.Tijdschrift voor alle Standen tot bevordering van volkswelvaart, door verspreiding van eenvoudige beginselen van Staatshuishoudkunde, 87ste jng (1938) 787.

De overige gegevens zijn ontleend aan de inventaris van het verenigingsarchief.

 

Archief

Het archief van de vereniging Hulpbank van het Departement Hoorn van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen wordt onder toegangsnummer 522 bewaard in het Westfries Archief.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Westfries Archief
Naam collectie Hulpbank van het Departement Hoorn van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1863-1903
Beheersnummer 522
Toegang inventaris
Omvang 0, 03 m.
Reglementen ja

Reglement van de "Hoornsche Hulpbank", 9 april 1873;

Ledenlijsten ja

Lijst van aandeelhouders en verschenen interesten, 1864 -1873.

Lijst van aandeelhouders, 1 juli 1873 met aantekeningen over de aflossing van aandelen;

Jaarverslagen ja

 jaarverslag over 1866;

Correspondentie ja

Ingekomen brieven 1872-1873. 10 stukken;

Overige stukken ja

Brief van de directeuren, waarbij aan verschillende burgers een lijst wordt aangeboden tot inschrijving als deelnemer in de Hulpbank, 20 juni 1867;

 

Lijst van uitbetaalde coupons (verschenen interesten) der op 1 juli 1873 uitgegeven aandelen, 1874-1880 en 1890-1906;

Aantekeningen betreffende een aantal afgeloste aandelen, (1887);