Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Dames-Vereeniging "Tot kinderen hulp en steun"

Naam Dames-Vereeniging "Tot kinderen hulp en steun"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1 juli 1891 (oprichting)
Einddatum 1 juli 1941 (laatste vermelding)
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal, Regionaal
Doelstelling

zwakke en behoeftige kinderen tot herstel van gezondheid of om aan te sterken naar buiten te zenden

 

 

Activiteit

Het naar buiten zenden van 'Zwakke en behoeftige kinderen tot herstel van gezondheid of om aan te sterken (...). Ook tracht zij haar doel te bereiken door versterkende middelen te verschaffen, kleeding te verstrekken, enz.'

Oprichters

Het initiatief kwam van de Rotterdamse oud-katholieke pastoors N.B.P. Spit en J.A. van Beek. 'De oprichtsters waren de Dames M. Dannanfelser-Stefelaar, presidente, M.J. Domhoff, secretaresse en M.P. Verhey-Sauveur, penningmeesteres.' (Weekblad)

 

Bestuursleden

De oprichtsters vormden tot 1915 onafgebroken het bestuur.

Koninklijk Besluit 15 september 1909
Verantwoording gegevens

'"Der Kinderen Hulp en Steun" 1891-1 Juli-1941' in: De Oud-Katholiek. Weekblad voor de oud-katholieke kerk in Nederland 57e jrg. (1941) 211.

A.C. Bos, Gezondheids-Kolonies. Eene bijdrage tot de verbreiding van de kennis dezer instellingen van maatschappelijk belang (Egmond 1899) 60.

 

Opmerkingen

ad werkingsgebied:

De eerste 5 jaar was de vereniging alleen ten behoeve van Rotterdamse kinderen werkzaam, daarna richtte men zich ook op kinderen buiten Rotterdam. (Weekblad)

ad activiteit:

De eerste 20 jaar werden de kinderen zomers enkele weken naar de badinrichting van de Sophiastichtig te Scheveningen gezonden. (T.a.p.)

ad levensbeschouwing:

oud-katholiek

leden:

'Reeds in de eerste jaren telde de vereniging een hondertal leden en donateurs'.

Bos noemt het een heel kleine vereniging.

De bloeitijd lag in de jaren voorafgaande aan de eerste wereldoorlog. (Weekblad)