Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging Armenzorg

Naam Vereeniging Armenzorg
Plaats Alblasserdam
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1899 (eerste vermelding)
Einddatum 1899 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing neutraal
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

ondersteuning bij armoede in het algemeen

Activiteit

'Er wordt ondersteuning in alle vormen van bedeeling gegeven, met kerstmis heeft een extra uitdeeling in ligging en dekking plaats. Weezen en oude lieden worden in het dorp uitbesteed, voor zieken geeft men versterkende middelen. De bedeeling bedraagt meest voor kleine gezinnen ongeveer f 1.70 p.w. en per gezin; voor grootere ongeveer f 3 in enkele gevallen f 3.50. De duur der ondersteuning is onbepaald. (...)

De comm. bezoeken tijdens de bedeeling de gezinnen en houden toezicht op hun gedrag. (...)

Men tracht bovendien bedelarij te bestrijden.'

Verantwoording gegevens

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 373.

 

Opmerkingen

'De geheele Gemeente is in 7 wijken verdeeld, in elk dezer wijken arbeiden drie der 21 commissarissen, die door de leden der vereeniging benoemd worden. Deze commissarissen ontvangen het verzoek der in hun wijk wonende armen om ondersteuningen; onderzoeken en dragen de beslissing voor aan de geheele vergadering van commissarissen.'