Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Vereeniging voor wijkverpleging

Naam Vereeniging voor wijkverpleging
Opmerkingen over naam later vaak: Diaconessenhuis "De wijk" genoemd. Diacones wordt in het kader van deze vereniging zowel met een 'c' als met een 'k' gespeld.
Alternatieve namen
  • Vereeniging Nederlandsche Hervormde Diaconessen Inrichting (Blankenberg)
Plaats Gouda
Provincie Zuid-Holland
Begindatum 1897 (oprichting)
Einddatum 1970 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing protestants
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen en vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

het bevorderen van de diaconessenarbeid i.c. het verzorgen van zieke armen

Activiteit

met behulp van een zuster, 'geleend' van het Amsterdamse hervormde diakonessenhuis de wijkverpleging en een zusterhuis opzetten en instandhouden

In het aanvankelijk zeer kleine moederhuis konden zo nodig enkele patiënten worden opgenomen.

Werkt samen met

en is een zusterorganisatie van de Vereenigingen Ned. Hervormde diak(c)onessen-Inrichtingen te Amsterdam, Angerlo, Leiden, Meppel, en Vlaardingen.

Aangesloten bij

Kaiserwerther Bund. Hierdoor was de vereniging verbonden met de meer dan 70 in Europa, Amerika en het Midden-Oosten gevestigde Diakonessenhuizen, inclusief de bij deze organisatie aangesloten diakonessenhuizen in Nederland.

Vanaf 1886 organiseerde de Kaiserwerther Bund een drie-jaarlijkse 'General Conferenz'. Een nationale conferentie van diakonessenhuizen vond hier te lande vanaf 1886 jaarlijks plaats.

Oprichters

Initiators, de dominees Berkelbach van der Sprenkel, L. ten Bosch en A. Wartena met de kerkeraad van de Goudse Hervormde gemeente.

Eigen gebouw (adres)

Als eerste 'moederhuis' diende een 'huisje aan het grachtje Achter de Vischmarkt afgestaan voor "het goede doel"'.

Verantwoording gegevens

algemeen

M.J. Lieburg, 'Met het beste wat men heeft en kent' De geschiedenis van het Diakonessenhuis Utrecht (Kampen 2000) 41.

ad oprichtingsdatum:

Henny van Dolder, De eerste jaren van het Diaconessenhuis "De Wijk" in Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige kring "Die Goude", 9e jrg. (1991) nr. 2, 26-31. In de bronvermelding bij dit artikel wordt het 'Zesde jaarverslag van de Commissie voor den Diaconessenarbeid der Hervormde Gemeente te Gouda over het jaar 1902' vermeld.

L.J. Wittekoek-Ottevanger, '1897-1997 Honderd jaar Diaconessenarbeid in Gouda. Het protestants-christelijke aspect in de gezondheidszorg' in Tidinge van die Goude. Mededelingenblad Oudheidkundige kring "Die Goude" 15e jrg. (1997) nr. 1 (themanummer).

ad naam:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 735.

Opmerkingen

ad begindatum:

In 1897 werd de diakonessenarbeid daadwerkelijk gestart en het kleine Diakonessenhuis betrokken.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefperiode.

Archief

Het archief van de Vereeniging voor Wijkverpleging (circa 1902-1970) wordt onder toegangsnummer 568 bewaard in het streekarchief Midden-Holland. (inventaris nog niet op de website Groene Hart Archieven te raadplegen; 4 m.; beperkt openbaar) Wittekoek haalt in haar artikel de notulen van de vergaderingen van de Ned.-Hervormde kerkeraad aan uit 1887 en 1897 om het begin van de plannen voor een vereniging en de uitvoering ervan te dateren. Het archief van de kerkenraad van de hervormde gemeente, 1621 - ca. 1950 wordt onder toegangsnummer 564 eveneens bewaard in het streekarchief Midden-Holland.Literatuur


Toon literatuur over de vereniging

Literatuur over de vereniging


Verberg literatuur over de vereniging
  • 1897-1990 Honderd jaar Diaconessenarbeid in Gouda. Het protestants-christelijke aspect in de gezondheidszorg', in: Tidinge van Die Goude: mededelingenblad Oudheidkundige Kring "Die Goude" (Gouda 15e jrg. 1997) 1-31.