Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Weldoen zij ons doel

Naam Weldoen zij ons doel
Alternatieve namen
  • Vereeniging tot huisbezoek der armen "Weldoen zij ons doel"
Plaats Nijmegen
Provincie Gelderland
Begindatum 1892 (eerste vermelding)
Einddatum 1904 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk)
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

'(...) het bezoeken van armen en hulpbehoevenden, de verbetering van hunnen zedelijken en stoffelijken toestand en het verkrijgen en bevorderen eener doelmatige armenverpleging' (Blankenberg)

Activiteit

- huisbezoek aan armen: 'elk armbezoeker zal bij de armen ingeleid en onderricht worden door den armmeester en zoodra deze meent dat hij genoeg hun toestand kent, het bezoeken en opnemen verder met een door den voorzitter aan te wijzen medelid verrichten.' 'De armbezoekers letten "vooral ook" op de zedelijke en godsdienstige belangen der armen; op opvoeding en onderwijs der kinders, enz.'

'De hulp die verleend wordt bestaat in: raadgeving en bijstand tot een goed beheer van nering, handel of huishouden; bijstand tot het verkrijgen van werk; tijdelijke of vaste bedeeling; bijdragen in de verpleegkosten in gestichten voor kinderen, gebrekkigen, ouden van dagen, enz.' (Blankenberg)

Afdeling van

ofwel de vereniging is onder het beheer en bestuur van het R.K. Parochieel Armbestuur te Nijmegen.

Heeft als afdeling(en)

'9 onderafdelingen en 18 sectiën.'

Bestuursleden

In 1899 en 1903: F.T.J.H. Dobbelmann, voorzitter, M.A. de Rooij, ondervoorzitter en Jos. Kneppers, secretaris.

Verantwoording gegevens

ad eerste vermelding en bestuursleden:

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 406.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 772.

ad doelstelling, activiteit en opmerkingen aangaande de leden en de organisatie:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 365-367.

ad laatste vermelding:

ontleend aan de archiefgegevens

Opmerkingen

leden:

'De leden van deze vereeniging, met de Armbezoekers uitmakende een getal van 162, vormen een hoofdafdeeling, 9 onderafd. en 18 sectiën. (...) De voorzitters der 9 Afdeelingen vormen de hoofdafdeeling onder leiding van den voorzitter van het R. Kath. Armbestuur. In de vergadering raadplegen de leden onder leiding van den afdeelingsvoorzitter; de besluiten (met meerderheid van stemmen te nemen) kunnen, voorzover zij in strijd zijn met het reglement der vereeniging of met het algemeen reglement voor de parochiale armbesturen in het Bisdom van 's Bosch, buiten werking gesteld worden. Hierover word beslist door het R. Kath. Par. Armbestuur.' (Blankenberg)

Archief

Het archief van het RK Parochiaal Armbestuur Nijmegen, 1857 - 1966, dat zich onder toegangsnummer 121 in het Regionaal Archief Nijmegen bevindt, bevat enkele stukken die betrekking hebben op de vereniging "Weldoen zij ons doel":

Reglementen en instrukties voor de vereniging ''Weldoen zij ons doel'', onder beheer en bestuur van het RK. PAB. en reglement van de afdeling tot Informatie naar R.K.-Behoeftigen, 1892, 1893, 1897, 1904.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Reglement der Vereeniging tot Huisbezoek der Armen "Weldoen zij ons doel" (Nijmegen 1892).