Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

St. Elisabeths-Vereeniging

Naam St. Elisabeths-Vereeniging
Plaats Tilburg
Provincie Noord-Brabant
Parochie

parochie van de H. Dionysius

Begindatum 1892 (oprichting)
Einddatum 1969 (laatste vermelding)
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Armen algemeen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Vrouwen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

armen en/of zieken te steunen

Activiteit

het bezoeken en bedelen van armen en/of zieken

Bestuursleden

De Pius-Almanak van 1894 vermeldt alleen het bestaan van de vereniging, en die uit 1899 noemt mevr. Mutsaers-Smits als presidente. De almanak van 1903 geeft het voltallige bestuur: Mevr. Mutsaers-Smits, presidente, mevr. de Charro, vice-presidente, mevr. Sträter-Ariëns, penningmeesteresse, mej. Gerda Wouters, magazijnmeesteresse, en mej. Antoinette Brouwers, secretaresse.

Vergaderplaats

Het gecombineerde verenigingsgebouw (1892-1969) van de St. Elisabeth- en St. Vincentius-vereniging bevond zich in de  Antoniusstraat op nummer 7.

Verantwoording gegevens

Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1894 (Alkmaar 1894) 648.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 477.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 864.

Opmerkingen

In 1899 blijkt een tweede Elisabethsvereniging te zijn opgericht die zou gaan samenwerken met de in 1901 op te richten conferentie van het H. Hart van de St. Vincentiusvereniging te Tilburg.

Blijkens het overzicht van in 1956 nog bestaande instellingen voor maatschappelijk werk (voorheen 'van weldadigheid') in Nederland, samengesteld door J. Everts/A. Treurniet zijn er in dat jaar 17 afzonderlijke Elisabethverenigingen, die samenwerken in de Centrale Raad van Elisabethverenigingen.

De instellingen van 1956 zijn, tezamen met die uit de bovenvermelde Gids van Blankenberg c.s. uit 1899, door T. Kappelhof en V. Kingma verwerkt in de database: Locale Instellingen, onderdeel van het digitale onderzoeksgids 'Sociale Zekerheid'. De database is te raadplegen op de website van het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis:

www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Socialezekerheid/lokale_instellingen