Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Bijzondere Raad Haarlem van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo

Naam Bijzondere Raad Haarlem van de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Begindatum 6 maart 1876 (oprichting)
Einddatum
Levensbeschouwing rooms-katholiek
Richtgroep (uitleg)
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
Ambachtslieden, Armen algemeen, Gevangenen, Rooms-Katholieken (plaatselijk), Ouderen, Verwaarloosde kinderen, Weduwen, Wezen, Zieken
Leden (uitleg)
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Mannen
Werkingsgebied Lokaal
Doelstelling

Artikel 2. der Algemeene bepalingen luidt:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

 

Uit het reglement van de Vincentiusvereniging:  

Art. 28. De bijzondere Raad houdt zich bezig met de gewigtige liefdewerken en maatregelen, waarin al de Conferentiën der stad belang hebben.

Art. 29. Hij bepaalt de aanwending der fondsen van de gemeenschappelijke kas. Deze kas wordt gestijfd door de buitengewone van elders ontvangen giften, door de inzamelingen op de algemeene vergaderingen van de stad gedaan en de offers, welke de Presidenten, namens hunne Conferentie, op elke zitting aanbrengen.

Zij strekt ter voorziening in de kosten der liefdewerken voor de geheele stad en tot ondersteuning der onvermogendste Conferentiën.'

Activiteit

De Bijzondere Raad Haarlem wijdde zich in het bijzonder aan:

Het liefdewerk "De Spijskokerij", primair gericht op 'de bezochte gezinnen' en andere armen, die in de winter 'gratis tweemaal per week een warmen maaltijd kunnen krijgen';

het liefdewerk "de Bibliotheek"

het liefdewerk der St. Joseph-Ambachtsleerlingen: gericht op jeugdwerk onder jongeren uit de 'armere en maatschappelijk lagerstaande gezinnen' dan die waaruit de patronaatsjeugd doorgaans werd  gerecruteerd. Doel van dit liefdewerk was niet alleen vorming van een bekwame vakman, maar 'opvoeding-in-vollen-omvang van den jeugdigen arme tot aankomenden Roomschen werkman'. Vanaf 1881.

Het Liefdewerk van de H. Franciscus Regis, tot wetttiging van huwelijken. (Vergnes)


Kindervoeding van den H. Vincentius à Paulo. (Blankenberg 487)

 

'Bedeelende armenzorg (...). Er bestaat een spijskokerij; kleedermagazijn, kindervoeding en werkverschaffing. Verweesde  verlaten kinderen, ouden en zieken worden verpleegd.' (Blankenberg 333.)

 

Het huisbezoek der armen zelf behoorde tot de taak van de deelnemende conferenties, die door de Bijzondere Raad zo nodg hierbij financieel gesteund werden.

Afdeling van

de nationale Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag als 'vereenigingspunt' van alle Nederlandse Bijzondere Raden en conferenties.

Heeft als deelnemer

de Conferenties van de H. Joseph (1850), O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans (1876), van de H. Anthonius (1876) en van de H. Bavo (1898).

Werkt samen met

de  Sint Aloysiusvereeniging, een in 1864 opgerichte vereniging van kleine jongens ook wel 'busjesjongens' genoemd omdat zij wekelijks collecteerden ten behoeve van de liefdewerken van St. Vincentius.

Oprichters

De leden van het eerste bestuur van de Bijzondere Raad behoorden waarschijnlijk ook tot de oprichters ervan.

Bestuursleden

De op 6 maart 1876 geïnstalleerde leden van het eerste bestuur waren:

president: I. Lans;

vice-president: W. Maas;

secretaris: W. Geurts;

W. van Bemmel, penningmeester;

J. van Zijl, adviserend lid en voorts de presidenten van de conferenties en van de liefdewerken.

 

de bestuursleden eind 19e, begin 20e eeuw waren:

president: J.A.M. Lans in 1891, 1894, 1899 en 1903;

vice-president: H.A. Schlatman in 1891, 1894, 1899;

secretaris: J.C. Van Reijsen in 1891, 1894 en 1899 en W.H. Geurts in 1903;

penningmeester: J.H. Kroon in 1891, J. van Bemmel in 1894, 1899 en 1903.

Voorts waren de presidenten van de conferenties en de voorzitters van de liefdewerken, in Haarlem St. Joseph-Ambachtsleerlingen en Spijskokerij, lid van het bestuur.

Eigen gebouw (adres)

Verenigingsgebouw in de Zoetestraat (later nr. 11) was de eerste locatie. De  behoefte aan nieuwe ruimten nam toe, vooral na installatie van de Bijzonderen Raad; het complex Zoetestraat werd door aankoop steeds verder uitgebreid. En vooral dankzij een legaat van f. 10.000 waarbij ook de panden aan de Nieuwe Groenmarkt nr. 20 en 22 werden geschonken, kreeg de vereniging begin 20e eeuw de beschikking over een groot aaneengesloten complex.

De Groenmarktpanden werden ingericht als vergaderruimte, eetzaal en spijskokerij, Zoetestraat nr. 11 huisvestte het Sint Franciscus liefdewerk, nr. 13 de opslag voor spijskokerij en kleding en de nrs. 15 en 17 fungeerden als kledingmagazijn.

De bibliotheek was verdeeld over een aantal locaties in de stad.

Vergaderplaats

Aanvankelijk was er maar één vergaderruimte en wel in het verenigingsgebouw in de Zoetestraat. In 1891 vergaderden daar de Bijzondere Raad en alle conferenties daar nog. (Jaarboekje)

Verantwoording gegevens

algemeen:

Ben Speet, Vincentius 150 jaar vrijwilligerswerk in Haarlem (Haarlem 2000) (uit de reeks Haarlemse Miniaturen deel 52).

ad  begindatum, bestuursleden en activiteit:

Pius-Almanak voor het jaar des heeren 1894 (Alkmaar 1894) 260.

Pius-Almanak. Jaarboekje voor de Katholieken van Nederland voor het jaar des Heeren 1899-1900 (Alkmaar 1899) 47-48.

Onze Pius-Almanak voor het jaar des Heeren 1903 (Alkmaar 1903) 345-346.

bestuursleden in 1891:

Jaarboekje voor de Stad Haarlem (Haarlem 1891) 192.

ad activiteit, inkomsten en uitgaven:

J.F.L. Blankenberg, H.J. de Dompierre de Chaufepié en H. Smissaert, Gids der Nederlandsche Weldadigheid (Amsterdam 1899) 333 en 487.

H.J. Dompièrre de Chaufepié, H. Smissaert en J.F.L. Blankenberg (reds.), Tijdschrift voor Armenzorg, 1ste jng. (1900) 150.

ad doelstelling en activiteit:

R.P. Vergnes C.ss.R., Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo en hare werkzaamheden in Nederland (Den Haag 1930) 56, 58, 59, 67-70, 78-82.

Handboek der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo (Den Haag 1847 2e dr.) pp. 3,13,14, 21-23.

ad einddatum:

geen, de vereniging bestaat nog (of weer); zie www.vincentiusvereniging.nl (geraadpleegd op 26 januari 2011)

 

Opmerkingen

Uit het reglement van de Vincentiusvereniging:  

'Art. 1. De bijzondere Raad eener stad is samengesteld uit een President, een Vice-President, een Secretaris, een Penningmeester en al de Presidenten en Vice-Presidenten der Conferentiën van de stad, en de Presidenten en Vice-Presidenten der bijzondere liefdewerken, die alle conferentiën aangaan.'

 

Aan de vooravond van de oprichting van de Bijzondere Raad telde de Vincentiusvereniging te Haarlem (nog even de Bavo-conferentie geheten) 34 leden, werden jaarlijks zo'n 100 gezinnen bezocht, waren 66 jongens en meisjes gekleed voor hun eerste H. Communie, kinderen op bewaar- en breischolen gedaan, of in goed katholieke gezinnen uitbesteed, onwettige samenlevingen (liefdewerk van de H. Franciscus Regis) opgeheven, voor 112 jongens geheel of gedeeltelijk het schoolgeld betaald, ruim 600.000 porties spijs uitgedeeld waarvan bijna 50.000 gratis.

inkomsten:

De kas van de Bijzondere Raad werd gevoed door buitengewone giften, door de collecten op de Algemene Vergaderingen van de Raad en door de bijdragen van de conferenties. Met dit geld werden de Liefdewerken bekostigd en konden eventueel de armste conferenties gesteund worden.'

Archief

Het archief van de Vincentiusvereniging te Haarlem 1850-1995 wordt onder toegangsnummer 1207 bewaard in het Noord-Hollands archief (4,60 m.; inventaris; beperkt toegankelijk).

Ook bevinden zich archiefstukken m.b.t. de Bijzonderen Raad Haarlem over de periode 1878-1979 in dossier nr. 857-858 van het archief van de Sint Vincentius Vereniging Nederland dat wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen.

Toon archiefinfo
Verberg archiefinfo

Naam archiefbewaarplaats Noord-Hollands Archief
Naam collectie Vincentiusvereniging te Haarlem
Beheersnummer 1207
Toegang inventaris
Openbaarheid beperkte openbaarheid
Notulen ja

Notulen van de Algemene- en de Bureauvergaderingen 1923-1983

Correspondentie ja

Correspondentie, 1850-1981;

Ingekomen circulaires van de Hoofdraad, 1850-1993. Met hiaten;

Uitnodiging en andere stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van de landelijke vereniging, 1896.

Financiƫle stukken ja

Polissen en andere stukken betreffende verzekeringen, 1870-1972;

Wisselbrieven, 1874;

Obligaties, 1890-1927;

Stukken betreffende de ontvangst van legaten, 1858-1974;

Akte van aandelenuitgifte voor een renteloze geldlening ten behoeve van de vereniging; met de namen van de aandeelhouders en de datum van hun uitloting, 1882;

Financiële overzichten over 1880;

Staten van de bijdragen van de leden, 1894/95, 1897/98.

Overige stukken ja

Jaarstatistieken over 1850-1903;

Verzamelstatistiek betreffende de totale werkzaamheden van de vereniging over de periode 1875-1889;

Proces-verbaal van de plechtige installatie van de Conferentie van Sint Bavo (later Bijzondere Raad) op 13 mei 1850 te Haarlem, 1850;

Certificaat van inlijving van de Bijzondere Raad en de Conferenties van de H. Dominicus en van de H. Antonius in de landelijke vereniging, 1876;

Topografisch ingericht registertje, vermoedelijk van de donateurs bij wie wekelijks geld werd opgehaald, over 1895/96;

Gedenkboekjes ter gelegenheid van de viering van het 25-, 50- en 57-jarig bestaan, 1875, 1900, 1925;

Blanco uitnodigingskaart voor de vergadering ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, z.d. (1900);

Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan, 1900;

Akten betreffende onder voogdijstelling en uit huis plaatsing van kinderen door bemiddeling van de vereniging, 1866-1892;

Lijsten van bezochte gezinnen, deelnemers aan kinderfeesten en dergelijke, vermoedelijk verzameld door de Bijzondere Raad, 1878-1896;

Draaiboek voor het Sinterklaas-kinderfeest op 2 december 1880; met staat van de kosten, 1880;

Jaarlijkse overzichten van de Vincentiusverenigingen in Nederland, 1862-1905 (met hiaten) etc.;

Nota betreffende de op de gewestelijke vergadering van 21/22 augustus 1854 te behandelen punten, 1854;

Stukken betreffende de organisatie van een gewestelijke vergadering, gehouden te Haarlem, 1858. Met presentielijst.

Opmerkingen algemeen

Het archief van de conferentie van de H. Bavo 1850-1876 de eerste afdeling Haarlem van de Vincentiusvereniging, is verwerkt op dit formulier, maar de archieven van de andere afzonderlijke conferenties worden vermeld op de formulieren van deze conferenties.Literatuur


Toon publicaties van de vereniging

Publicaties van de vereniging


Verberg publicaties van de vereniging
  • Algemeene vergadering der Vereeniging van den H. Vincentius A Paulo (Conferentie van den H. Bavo) te Haarlem bij gelegenheid der plegtige viering van haar vijf-en-twintigjarig bestaan (Haarlem 1875).