Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Christen Vrouwenbond

Naam archiefvormer Nederlandse Christen Vrouwenbond
Periode van bestaan 1919-1999
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

N.C.V.B.; NCVB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Nederlandse Christen Vrouwenbond werd opgericht op 1 oktober 1919 te Amsterdam. Vrouwen boven de 21 konden lid van de vereniging worden, als zij instemden met de grondslag. Daarnaast kende de Bond ereleden en begunstigers. De bond stond onder leiding van een landelijk hoofdbestuur, bestaande uit een dagelijks bestuur van tenminste vier leden en de vertegenwoordigsters van de gewesten. De bond kende gewestelijke en plaatselijke afdelingen, elk met hun eigen bestuur. Jaarlijks werd een algemene vergadering gehouden. Het secretariaat berustte bij een bureau met een aantal vaste medewerkers. Op 1 januari 1999 fuseerde de Nederlandse Christen Vrouwenbond met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB) tot Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

 

De Nederlandse Christen Vrouwen Bond had een eigen emigratiecommissie, in 1950 aangeduid als Emigratie Eigen Contact (EEC), bestaande uit 3-5 leden.

 

Daarnaast was de Nederlandse Christen Vrouwenbond vertegenwoordigd in de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité en het bestuur van de Christelijke Emigratie Centrale. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de NCVB afgevaardigd werden naar de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De NCVB heeft in beide gremia vertegenwoordigsters gehad.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het doel van de bond was voorlichting geven aan leden betreffende maatschappelijke, culturele en politieke vraagstukken en vanuit het Evangelie wegen zoeken naar een maatschappij waarin ieder tot zijn recht komt en waaraan vrouwen een verantwoordelijke bijdrage kunnen leveren. Hiertoe werden vergaderingen, lezingen, conferenties, cursussen, kader- en studiedagen georganiseerd en brochures en informatiemateriaal uitgegeven. Elke twee jaar werd een bewustwordingsproject gekozen, dat gedurende die periode werd ondersteund.

 

De emigratiecommissie verzorgde een emigratierubriek in De Christenvrouw en coördineerde o.m. het onderhouden van het contact met de eigen geëmigreerde leden, door het sturen van een brief na aankomst en het gratis toezenden van De Christenvrouw gedurende twee jaar; gevolgd door een jaarlijks bericht en eventuele toezending tegen vergoeding. (inv.nr. 51; inv.nr. 90).

Voorloper

geen

Opvolger

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Christelijke Emigratie Centrale

Nederlandse Vrouwen Comité

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

De Christenvrouw 1921-1942 en 1945-1978. [Voortgezet als Informatie, bevat vanaf ca. 1954 een vaste rubriek 'emigratie' of 'onze geëmigreerden', vóór 1954 is de aandacht voor emigratie incidenteel]

 

literatuur

Brak, M., De Nederlandse Christenvrouwenbond. Een onderzoek naar de (theologische) beargumentering van de kritiek van de NCVB op de vrouwenbeweging, in de eerste jaren na haar oprichting (Voorburg 1983).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond

Periode archief

1919-1998

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

5,5 m.; 294 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Mevis, Annette, Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) (1918) 1919-1998 en van de afdelingen Amstelveen, Amsterdam en Barendrecht (Amsterdam 1995, 1997, 2007) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 251

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Nederlandse Christen Vrouwen Bond, afdelingen Amstelveen, Amsterdam en Barendrecht

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen hoofdbestuur 1945-1951, 1955-1967 (inv.nrs. 8-25)*

- Notulen hoofd- en dagelijks bestuur 1945-1955 (inv.nrs. 48-58)*

- Notulen dagelijks bestuur 1946, 1955-1967 (inv.nrs. 60-65)*

 

- Notulen jaarlijkse algemene ledenvergadering 1938-1954, 1961-1986 (inv.nr. 82-84)*

 

- Notulen van redactievergaderingen 1949-1969 (inv.nrs. 163-170)*

 

- Jaarverslagen 1925-1985 (met hiaten) (inv.nr. 87)

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1946, 1954-1955, 1957-1958, 1967 (inv.nrs. 88-90)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Statuten en huishoudelijk reglementen (wijzigingen) 1919-1992 (inv.nr. 101-103)

 

- Correspondentie met en stukken betreffende het Nederlandse Vrouwencomité 1952-1969 (inv.nr. 256)*

 

- Stukken betreffende het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden (CCKP) 1958-1959 (inv.nr. 258)

 

- Stukken betreffende internationale contacten 1923, 1927-1932, 1945, 1957, 1959-1960, 1962-1963, 1976-1977 (inv.nr. 267)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het commissiearchief van de emigratiecommissie van de NCVB is niet aangetroffen in het hoofdarchief van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond.

 

2) Andere afdelingsarchieven bevinden zich o.m. bij het:

Historisch Documentatie Centrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam Het betreft de archieven van:

- Nederlandse Christen Vrouwenbond Utrecht 1928-1999 en de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB), afdeling Utrecht, (nr. 185), 1,4 m. [hierin: notulen gewestelijke vergaderingen 1928-1980]

 

- Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling's-Gravenhage Rustenburg 1947-1993 (nr. 228); 0,12 m. [geen inventaris]

 

- Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling Utrecht 1920-1988, (nr. 491), 0,72 m. [hierin: notulenboeken 1920-1988; Vrouw en emigratie, uitgave van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité 1960]

 

- Nederlandse Christen Vrouwenbond, Gewest Zuid-Holland, 1927-1943; gewest Zuid-Holland-Zuid 1949-1960; gewest Zuid-Holland-Midden 1960-1996 (nr. 703), 0,72 m. [hierin: notulen en verslagen gewest Zuid-Holland 1949-1960]

 

Stadsarchief Dordrecht

toegangsnr. 493 Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling Krispijn 1938-1991

- De vrouw en de emigratie: geschiedenis en gegevens. Emigratie-Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité (z.p. 1960) (inv.nr. 38)

 

Bijgewerkt 2013.

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Christen Vrouwenbond
Inventaristekst

- inv.nrs. 8-25 Notulen hoofdbestuur 1945-1951, 1955-1967

Conform inventarisomschrijving. De notulen bevatten verwijzingen naar de contacten met de Christelijke Emigratie Centrale en het Nederlandse Vrouwen Comité.

 

- inv.nrs. 48-58 Notulen hoofd- en dagelijks bestuur 1945-1955

- inv.nrs. 60-65 Notulen dagelijks bestuur 1946, 1955-1967

Conform inventarisomschrijving. Beide series notulen zijn vrij inhoudelijk en geven inzicht in de opstelling van de NCVB ten aanzien van emigratie en de opstelling ten opzichte van de CEC en de emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité en de problemen die zich soms voordoen ('bloedgroepenkwesties' etc.; tevens aandacht voor uitzending van vrouwen en meisjes naar Nederlands-Indië).

 

- inv.nr. 82-84 Notulen jaarlijkse algemene ledenvergadering 1938-1954, 1961-1986

Conform inventarisomschrijving. Korte, inhoudelijke notities als emigratie als onderwerp aan de orde is, bijv. 1967.

 

- inv.nrs. 163-170 Notulen van redactievergaderingen 1949-1969

Conform inventarisomschrijving. Bevat lijsten met opsomming van de inhoud per nummer en de bespreking; emigratie is vanaf ca. 1954 een vaste rubriek.

 

- inv.nrs. 88-90 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1946, 1954-1955, 1957-1958, 1967

Omslagen zijn dun; inv.nr. 90 bevat een brief van de emigratiecommissie aan het hoofdbestuur van de NCVB.

 

- inv.nr. 256 Correspondentie met en stukken betreffende het Nederlandse Vrouwencomité 1952-1969

Bevat o.m. stukken van de emigratiecommissie van het NVC; meest gestencilde notulen en jaarverslagen, summier directe correspondentie tussen NCVB en NVC betreffende emigratie.

 

- inv.nr. 267 Stukken betreffende internationale contacten. 1923, 1927-1932, 1945, 1957, 1959-1960, 1962-1963, 1976-1977

Bevat geen specifieke verwijzigen naar het onderwerp emigratie.

 

 

NB: De inv.nrs. 122-123, 148, 221, 229, 278 zijn eveneens doorgenomen (zie digitaal raadpleegbare inventaris). Ze bevatten geen specifieke verwijzingen naar emigratie.

Algemeen

Naam, varianten

N.C.V.B.; NCVB

Organisatie en inrichting

De Nederlandse Christen Vrouwenbond werd opgericht op 1 oktober 1919 te Amsterdam. Vrouwen boven de 21 konden lid van de vereniging worden, als zij instemden met de grondslag. Daarnaast kende de Bond ereleden en begunstigers. De bond stond onder leiding van een landelijk hoofdbestuur, bestaande uit een dagelijks bestuur van tenminste vier leden en de vertegenwoordigsters van de gewesten. De bond kende gewestelijke en plaatselijke afdelingen, elk met hun eigen bestuur. Jaarlijks werd een algemene vergadering gehouden. Het secretariaat berustte bij een bureau met een aantal vaste medewerkers. Op 1 januari 1999 fuseerde de Nederlandse Christen Vrouwenbond met de Christelijke Plattelandsvrouwenbond (CPB) tot Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

 

De Nederlandse Christen Vrouwen Bond had een eigen emigratiecommissie, in 1950 aangeduid als Emigratie Eigen Contact (EEC), bestaande uit 3-5 leden.

 

Daarnaast was de Nederlandse Christen Vrouwenbond vertegenwoordigd in de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité en het bestuur van de Christelijke Emigratie Centrale. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de NCVB afgevaardigd werden naar de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De NCVB heeft in beide gremia vertegenwoordigsters gehad.

Taak, activiteiten

Het doel van de bond was voorlichting geven aan leden betreffende maatschappelijke, culturele en politieke vraagstukken en vanuit het Evangelie wegen zoeken naar een maatschappij waarin ieder tot zijn recht komt en waaraan vrouwen een verantwoordelijke bijdrage kunnen leveren. Hiertoe werden vergaderingen, lezingen, conferenties, cursussen, kader- en studiedagen georganiseerd en brochures en informatiemateriaal uitgegeven. Elke twee jaar werd een bewustwordingsproject gekozen, dat gedurende die periode werd ondersteund.

 

De emigratiecommissie verzorgde een emigratierubriek in De Christenvrouw en coördineerde o.m. het onderhouden van het contact met de eigen geëmigreerde leden, door het sturen van een brief na aankomst en het gratis toezenden van De Christenvrouw gedurende twee jaar; gevolgd door een jaarlijks bericht en eventuele toezending tegen vergoeding. (inv.nr. 51; inv.nr. 90).

Voorloper

geen

Opvolger

Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Christelijke Emigratie Centrale

Nederlandse Vrouwen Comité

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Literatuur

periodieken

De Christenvrouw 1921-1942 en 1945-1978. [Voortgezet als Informatie, bevat vanaf ca. 1954 een vaste rubriek 'emigratie' of 'onze geëmigreerden', vóór 1954 is de aandacht voor emigratie incidenteel]

 

literatuur

Brak, M., De Nederlandse Christenvrouwenbond. Een onderzoek naar de (theologische) beargumentering van de kritiek van de NCVB op de vrouwenbeweging, in de eerste jaren na haar oprichting (Voorburg 1983).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond

Periode archief

1919-1998

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

5,5 m.; 294 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Mevis, Annette, Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) (1918) 1919-1998 en van de afdelingen Amstelveen, Amsterdam en Barendrecht (Amsterdam 1995, 1997, 2007) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 251

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Nederlandse Christen Vrouwen Bond, afdelingen Amstelveen, Amsterdam en Barendrecht

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen hoofdbestuur 1945-1951, 1955-1967 (inv.nrs. 8-25)*

- Notulen hoofd- en dagelijks bestuur 1945-1955 (inv.nrs. 48-58)*

- Notulen dagelijks bestuur 1946, 1955-1967 (inv.nrs. 60-65)*

 

- Notulen jaarlijkse algemene ledenvergadering 1938-1954, 1961-1986 (inv.nr. 82-84)*

 

- Notulen van redactievergaderingen 1949-1969 (inv.nrs. 163-170)*

 

- Jaarverslagen 1925-1985 (met hiaten) (inv.nr. 87)

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1946, 1954-1955, 1957-1958, 1967 (inv.nrs. 88-90)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Statuten en huishoudelijk reglementen (wijzigingen) 1919-1992 (inv.nr. 101-103)

 

- Correspondentie met en stukken betreffende het Nederlandse Vrouwencomité 1952-1969 (inv.nr. 256)*

 

- Stukken betreffende het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden (CCKP) 1958-1959 (inv.nr. 258)

 

- Stukken betreffende internationale contacten 1923, 1927-1932, 1945, 1957, 1959-1960, 1962-1963, 1976-1977 (inv.nr. 267)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het commissiearchief van de emigratiecommissie van de NCVB is niet aangetroffen in het hoofdarchief van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond.

 

2) Andere afdelingsarchieven bevinden zich o.m. bij het:

Historisch Documentatie Centrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam Het betreft de archieven van:

- Nederlandse Christen Vrouwenbond Utrecht 1928-1999 en de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB), afdeling Utrecht, (nr. 185), 1,4 m. [hierin: notulen gewestelijke vergaderingen 1928-1980]

 

- Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling's-Gravenhage Rustenburg 1947-1993 (nr. 228); 0,12 m. [geen inventaris]

 

- Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling Utrecht 1920-1988, (nr. 491), 0,72 m. [hierin: notulenboeken 1920-1988; Vrouw en emigratie, uitgave van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité 1960]

 

- Nederlandse Christen Vrouwenbond, Gewest Zuid-Holland, 1927-1943; gewest Zuid-Holland-Zuid 1949-1960; gewest Zuid-Holland-Midden 1960-1996 (nr. 703), 0,72 m. [hierin: notulen en verslagen gewest Zuid-Holland 1949-1960]

 

Stadsarchief Dordrecht

toegangsnr. 493 Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling Krispijn 1938-1991

- De vrouw en de emigratie: geschiedenis en gegevens. Emigratie-Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité (z.p. 1960) (inv.nr. 38)

 

Bijgewerkt 2013.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond

Periode archief

1919-1998

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

5,5 m.; 294 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Mevis, Annette, Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) (1918) 1919-1998 en van de afdelingen Amstelveen, Amsterdam en Barendrecht (Amsterdam 1995, 1997, 2007) [digitaal raadpleegbaar]

Kenmerk toegang

nr. 251

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

Nederlandse Christen Vrouwen Bond, afdelingen Amstelveen, Amsterdam en Barendrecht

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen hoofdbestuur 1945-1951, 1955-1967 (inv.nrs. 8-25)*

- Notulen hoofd- en dagelijks bestuur 1945-1955 (inv.nrs. 48-58)*

- Notulen dagelijks bestuur 1946, 1955-1967 (inv.nrs. 60-65)*

 

- Notulen jaarlijkse algemene ledenvergadering 1938-1954, 1961-1986 (inv.nr. 82-84)*

 

- Notulen van redactievergaderingen 1949-1969 (inv.nrs. 163-170)*

 

- Jaarverslagen 1925-1985 (met hiaten) (inv.nr. 87)

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1946, 1954-1955, 1957-1958, 1967 (inv.nrs. 88-90)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Statuten en huishoudelijk reglementen (wijzigingen) 1919-1992 (inv.nr. 101-103)

 

- Correspondentie met en stukken betreffende het Nederlandse Vrouwencomité 1952-1969 (inv.nr. 256)*

 

- Stukken betreffende het Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van gerepatrieerden (CCKP) 1958-1959 (inv.nr. 258)

 

- Stukken betreffende internationale contacten 1923, 1927-1932, 1945, 1957, 1959-1960, 1962-1963, 1976-1977 (inv.nr. 267)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het commissiearchief van de emigratiecommissie van de NCVB is niet aangetroffen in het hoofdarchief van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond.

 

2) Andere afdelingsarchieven bevinden zich o.m. bij het:

Historisch Documentatie Centrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam Het betreft de archieven van:

- Nederlandse Christen Vrouwenbond Utrecht 1928-1999 en de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB), afdeling Utrecht, (nr. 185), 1,4 m. [hierin: notulen gewestelijke vergaderingen 1928-1980]

 

- Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling's-Gravenhage Rustenburg 1947-1993 (nr. 228); 0,12 m. [geen inventaris]

 

- Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling Utrecht 1920-1988, (nr. 491), 0,72 m. [hierin: notulenboeken 1920-1988; Vrouw en emigratie, uitgave van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité 1960]

 

- Nederlandse Christen Vrouwenbond, Gewest Zuid-Holland, 1927-1943; gewest Zuid-Holland-Zuid 1949-1960; gewest Zuid-Holland-Midden 1960-1996 (nr. 703), 0,72 m. [hierin: notulen en verslagen gewest Zuid-Holland 1949-1960]

 

Stadsarchief Dordrecht

toegangsnr. 493 Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling Krispijn 1938-1991

- De vrouw en de emigratie: geschiedenis en gegevens. Emigratie-Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité (z.p. 1960) (inv.nr. 38)

 

Bijgewerkt 2013.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Christen Vrouwenbond
Inventaristekst

- inv.nrs. 8-25 Notulen hoofdbestuur 1945-1951, 1955-1967

Conform inventarisomschrijving. De notulen bevatten verwijzingen naar de contacten met de Christelijke Emigratie Centrale en het Nederlandse Vrouwen Comité.

 

- inv.nrs. 48-58 Notulen hoofd- en dagelijks bestuur 1945-1955

- inv.nrs. 60-65 Notulen dagelijks bestuur 1946, 1955-1967

Conform inventarisomschrijving. Beide series notulen zijn vrij inhoudelijk en geven inzicht in de opstelling van de NCVB ten aanzien van emigratie en de opstelling ten opzichte van de CEC en de emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité en de problemen die zich soms voordoen ('bloedgroepenkwesties' etc.; tevens aandacht voor uitzending van vrouwen en meisjes naar Nederlands-Indië).

 

- inv.nr. 82-84 Notulen jaarlijkse algemene ledenvergadering 1938-1954, 1961-1986

Conform inventarisomschrijving. Korte, inhoudelijke notities als emigratie als onderwerp aan de orde is, bijv. 1967.

 

- inv.nrs. 163-170 Notulen van redactievergaderingen 1949-1969

Conform inventarisomschrijving. Bevat lijsten met opsomming van de inhoud per nummer en de bespreking; emigratie is vanaf ca. 1954 een vaste rubriek.

 

- inv.nrs. 88-90 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1946, 1954-1955, 1957-1958, 1967

Omslagen zijn dun; inv.nr. 90 bevat een brief van de emigratiecommissie aan het hoofdbestuur van de NCVB.

 

- inv.nr. 256 Correspondentie met en stukken betreffende het Nederlandse Vrouwencomité 1952-1969

Bevat o.m. stukken van de emigratiecommissie van het NVC; meest gestencilde notulen en jaarverslagen, summier directe correspondentie tussen NCVB en NVC betreffende emigratie.

 

- inv.nr. 267 Stukken betreffende internationale contacten. 1923, 1927-1932, 1945, 1957, 1959-1960, 1962-1963, 1976-1977

Bevat geen specifieke verwijzigen naar het onderwerp emigratie.

 

 

NB: De inv.nrs. 122-123, 148, 221, 229, 278 zijn eveneens doorgenomen (zie digitaal raadpleegbare inventaris). Ze bevatten geen specifieke verwijzingen naar emigratie.