Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Verbond van Protestantsch-Christelijke Werkgevers in Nederland

Naam archiefvormer Verbond van Protestantsch-Christelijke Werkgevers in Nederland
Periode van bestaan 1937-1969
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers; VPCW; V.P.C.W.

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het Verbond ontstond in 1937 na een reorganisatie van de Vereniging van Christelijke Werkgevers en Groothandelaren. Vanaf 1937 bestond het bestuur voor de helft uit leden van de christelijk-historische richting en voor de andere helft uit leden van de antirevolutionaire richting. Tijdens de bezetting werd het verbond opgeheven door de Duitsers.

 

Na herinrichting in 1945 konden van het Verbond behalve vakorganisaties ook natuurlijke personen lid worden. Volgens de statuten uit 1945 kende het Verbond: een Verbondsraad, een Bestuur, een Dagelijks Bestuur, een Bureau en een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestond uit tenminste 5 leden; het dagelijks bestuur bestond uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en de algemeen-adjunct. De ledenvergadering kwam tenminste een keer per jaar bijeen. Bestuur en dagelijks bestuur werden bijgestaan door een of meer secretarissen. De statuten voorzagen in de mogelijkheid van plaatselijke of gewestelijke afdelingen. Na de oorlog bestonden er 'clubs' in: Groningen, Friesland, Drenthe, Twente, Gelderland-Overijssel, De Gelderse Vallei, Amsterdam, Rijnland, Den Haag, Rotterdam, Noord-Brabant-Zeeland.

 

Op 1 september 1967 vormde het verbond een federatie met het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond (NKWV). In 1970 gingen beide verbonden samen in het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW).

 

In 1938 was het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland medeoprichter van de Christelijke Emigratie Centrale (CEC). Het Verbond had een afvaardiging in het bestuur van de CEC in de vorm van de bondssecretaris(sen) (VPCW, doos nr. 6). Op grond van het lidmaatschap van de Christelijke Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het VPCW zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het VPWC was via de CEC vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie.

 

voorzitters :

1937-1962 A. Borst Pzn.

1962-1969 H.H. Wemmers

 

secretaris(sen):

1937-1947 A. Hoekema

1947-1958 J. Kramer

1952-1967 G.C. van Dam

 

1948-1949 J. van Aartsen

1948-1953 J.W. de Pous

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Volgens de in 1923 opgestelde beginselverklaring was de leidende gedachte achter de organisatie:

'De Vereniging gaat uit van het beginsel, dat in handel en bedrijf voorop moet staan, dat iedere medewerker alle gaven en krachten heeft in te spannen tot openbaring van Gods heerlijkheid, door de gaven in mensch en natuur gelegd tot volle ontplooiing te brengen. Gods souvereiniteit over al het geschapene, ook over het stoffelijke goed, worde daarbij erkend. Tegenover God wordt geen absoluut eigendom noch slechts rentmeesterschap erkend, tegenover den medemensch wordt een eigendomsrecht, beperkt door den Goddelijken eisch tot naastenliefde, gehandhaafd. Aangezien de arbeider dient te worden beschouwd als een beelddrager Gods en niet als drager van de waar arbeid, dient de zedelijke waarde van den menschelijken arbeid te worden erkend. Elke productiewijze geeft door de werking der zonde tot misstanden aanleiding; door geleidelijke ontwikkeling moet onder erkenning van het bestaande getracht worden de werking der zonde te beteugelen. Op deze hoofdbeginselen zijn dan verder de verschillende beginselen dezer Christelijke Werkgeversvereniging opgebouwd.'

 

Volgens art. 4 van de statuten uit 1945 was het doel van het Verbond:

'de erkenning, verbreiding en toepassing van de christelijke beginselen in het bedrijfsleven te bevorderen, alsook te behartigen de sociale en economische belangen zijner leden en hunner ondergeschikten, ten einde alzo mede te werken tot oplossing van het maatschappelijk vraagstuk van onze tijd, naar de eis van het christelijk beginsel'.

Voorloper

Vereeniging van Christelijke Werkgeevers en Groothandelaren

Opvolger

Nederlands Christelijk Werkgevers Verbond (NCW)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Christelijke Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

De Werkgever. Officieel orgaan van de Vereeniging van Chr. Werkgevers en Groothandelaren in Nederland (Christelijke Werkgeversvereeniging) en de bij haar aangesloten werkgeversorganisaties 1936-1967. [Later met de ondertitel: Officieel orgaan van het Verbond van Protestansch-Christelijke Werkgevers in Nederland]

 

Jaarverslag, Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland (Den Haag 1938-1967).

Verslag. Convent der Christelijk-Sociale Organisaties, Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland, Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, Christelijke Middenstandsbond, Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 1 (1952-53) - ....

 

literatuur

Bruggeman, Jan en Aart Camijn, Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties in Nederland (Wormer, z.j. [2000]).

 

Bruins Slot, J.A.H.J.S., Artikel in verband met de herdenking van "Boaz", tevens een beknopte dokumentatie inzake de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, het Nederlandse Christelijk ondernemers verbond en het Verbond van Protestants-Christelijke werkgevers in Nederland (Den Haag 1968) 10 p.

 

Hagoort, R., De Christelijk-sociale beweging ( Franeker 1956).

 

De verantwoordelijke maatschappij. Veertig jaren christelijk-sociale ondernemers-arbeid ( Franeker 1958). [Verschenen in opdracht van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van dit Verbond en zijn voorlopers]

Doorgenomen archieven / series

Archief Verenigde Protestants Christelijke Werkgevers

Periode archief

1937-1969

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

23 m.; 193 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

de archieven van de voorgangers zijn verloren gegaan

Toegang(en)

a) inventaris door G.D. Cornelissen de Beer (1983) [met historische inleiding]

b) aanvulling: plaatsingslijst door N. Carstens en P. Kok (1996)

Kenmerk toegang

nr. 332

Indices op toegang

a) alfabetische index op onderwerpen (p. 12-14)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Archiefbescheiden van voor 1945 zijn grotendeels verloren gegaan. De archiefordening volgt het registratuurplan gemaakt in 1945:

 

I.  Verbondsgeschiedenis

II. Dagelijks Bestuur

III. Bestuur

IV. Beleidscommissies

V. Secretariaat

VI. Aangesloten vakorganisaties

VII. Ondernemings- en andere leden

VIII. Verbondsraad

IX. Ledenvergadering

X. Samenwerking met andere organisaties

XI. Raad der Nederlandse Werkgeversverbonden

XII. Stichting van de Arbeid

XIII. Raad van Bestuur in Arbeidszaken

XIV. Sociaal-Economische Raad

XV. Relaties met andere instellingen

XVI.  Internationale betrekkingen

Seriële bescheiden

- Notulen en correspondentie Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur 1945-1967 (doos 4-11, 53-58)*

 

- Leden- en jaarvergaderingen 1945-1967 (doos 53-58)

 

- Jaarverslagen 1952-1966 (1954, 1962 ontbreken) (doos 59)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Ter signalering:

 

- Convent der Christelijk Sociale Organisaties (VPCW, Nederlandse Christelijke Boeren en Tuindersbond, Christelijke Middenstandsbond, Christelijk Nationaal Vakverbond) 1952-1967 (doos 60)*

 

- Contact met zusterorganisaties (VNW, CSWV, AKWV, KVWV) 1960-1967 (doos 61-63)*

 

- Ministeries en politieke partijen 1946-1967 (doos 66)*

 

- Raad der Nederlandse Werkgeversbonden, commissie buitenlandse arbeiders 1965-1967 (doos 111a)*

 

- Briefwisseling met de Protestants-Christelijke leden van de Sociaal-Economische Raad 1953-1967 (doos 147)

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Verbond van Protestantsch-Christelijke Werkgevers in Nederland
Inventaristekst

seriële bescheiden

doos 4-11 Notulen en correspondentie Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur 1945-1967

Algemeen: de convocaties, agenda's, presentielijsten, vergaderstukken en notulen zijn verspreid over de diverse dozen en zijn niet compleet. Hieronder volgt een uitwerking:

 

- doos 4 Brieven aan Dagelijks Bestuur 1949-1959

De doos bevat voornamelijk minuten (kopieën) van de correspondentie van het secretariaat met de leden van het Dagelijks Bestuur, met bijgevoegde vergaderstukken; notulen van de vergadering van secretarissen van de vier Verbonden, daarnaast enige inkomende correspondentie bij het secretariaat, m.n. van leden. De doos bevat geen directe verwijzingen naar het onderwerp emigratie.

 

- doos 5 : Brieven aan Dagelijks Bestuur 1960-1967

Als doos 4.

 

- doos 6: Dagelijks Bestuursvergaderingen 1945-1967

De doos bevat originelen en afschriften van de notulen van het Dagelijks Bestuur. De notulen liggen niet strikt op chronologische volgorde en de jaren 1955-1957 lijken niet compleet. Vanaf 1959 inliggend convocaties en agenda's en enige correspondentie met het secretariaat (berichten van verhindering; vergaderlocatie etc.); vanaf 1962 overwegend convocaties en agenda's en ontbreken de notulen vrijwel geheel.

Opmerkingen / agendapunten betreffende de Christelijke Emigratie Centrale / emigratie zijn te vinden in de notulen dd. 19-01-1950; 02-04-1953; 18-06-1953; 17-02-1954; 17-06-1954; 15-12-1954; 06-07-1961; agenda DB-vergadering 09-01-1962.

 

- doos 7: Verslagen Dagelijks Bestuursvergaderingen 1945-1967

De doos bevat presentielijsten, enkele financiële jaarrekeningen; minuten en doorslagen van uitgaande correspondentie en convocaties van het secretariaat aan de leden van het Dagelijks Bestuur en inkomende correspondentie (over het algemeen van de leden). Daarnaast bevat de doos vergaderstukken (program van actie ten behoeve van de verkiezingen van 1951 en v.a. 1959 notulen van de vergaderingen van het DB.)

Stukken/opmerkingen/agendapunten betreffende emigratie/CEC: agenda DB-vergadering 02-04-1953; agenda DB-vergadering 18-06-1954; agenda DB-vergadering 17-02-1954; agenda DB-vergadering 17-06-1954; agenda DB-vergadering 15-12-1954; notulen van de DB-vergadering 07-12-1961; 09-01-1962.

 

- doos 10 : Verslagen Bestuursvergaderingen 1945-1967

De doos bevat presentielijsten en originele notulen van de vergaderingen van het (hoofd)bestuur van de VPCW.

Stukken/opmerkingen/agendapunten betreffende emigratie/CEC: notulen 02-03-1950.

 

- doos 11 : Correspondentie bestuursleden 1947-1967 .

De doos bevat de inkomende correspondentie bij het secretariaat en minuten (doorslagen) van uitgaande correspondentie van voorzitter en secretarissen. Een deel hiervan betreft de onderlinge correspondentie tussen voorzitter en secretarissen. Er bevindt zich geen substantiële correspondentie betreffende emigratie in (doorzending uitnodiging jaarvergadering CEC).

 

- doos 59 Jaarverslagen 1952-1966

De jaarverslagen vermelden de afgevaardigde van het VPCW naar het CEC-bestuur. Van 1952-1967 is dit T. Spaan.

Onder het hoofdje 'arbeidsvoorziening' of 'arbeidsmarkt' zijn soms paragrafen over emigratiebeleid te vinden (1955, 1960, 1961).

 

 

inhoud overig

- doos 60 Convent der Christelijk Sociale Organisaties (VPCW, Nederlandse Christelijke Boeren en Tuindersbond, Christelijke Middenstandsbond, Christelijk Nationaal Vakverbond 1952-1967

De doos bevat ingekomen correspondentie van de conventsleden en derden en minuten van uitgaande correspondentie van het secretariaat van de VPCW over diverse onderwerpen. De doos bevat geen materiaal betreffende emigratie of contacten met de CEC.

 

doos 61-63 Contact met zusterorganisaties (VNW, CSWV, AKWV, KVWV) 1960-1967

-doos 62 bevat convocaties van de secretarissenvergaderingen en correspondentie gewisseld tussen de leden van het Verbond Nederlandse Werkgevers 1960-1962. In deze doos bevinden zich de concepten die zijn opgesteld door het Verbond naar aanleiding van en in reactie op het rapport van de Raad voor de Emigratie betreffende het emigratiebeleid 1961.

 

- doos 66 Ministeries en politieke partijen 1946-1967

De doos bevat minuten van uitgaande correspondentie van voorzitter en secretaris/secretariaat en inkomende correspondentie van diverse correspondenten (A.R. Kiesvereniging; Abraham Kuyperstichting, ministeries van Financiën, Sociale Zaken (m.n. Rijksarbeidsbureau); Economische Zaken, Algemene Zaken; Binnenlandse Zaken; Buitenlandse Zaken; Defensie; Nederlandse zusterorganisaties en internationale organisaties (OESO, OEEC), betreffende diverse onderwerpen (ambtenarenexcursies, bezitsvorming; Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie; industrialisatie en industrie; Ziekenfondsraad; loonpolitiek; kortverbandvrijwilligers; handelsbesprekingen; internationale arbeidssituatie (manpower); internationale (m.n. intra-Europese) uitwisseling stagiaires).

De doos bevat geen archivalia met betrekking tot de Christelijke Emigratie Centrale of het onderwerp emigratie.

 

- doos 111a Raad der Nederlandse Werkgeversbonden, Commissie buitenlandse arbeiders 1965-1967

De doos bevat twee omslagen met convocaties, agenda's, notulen, inkomende en minuten van uitgaande correspondentie van de Commissie buitenlandse arbeiders van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond, het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond en het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland. De onderwerpen beslaan naast verslagen van beleidsmatige discussies met het Ministerie van Sociale Zaken vooral overzichten met aanvragen over technische, uitvoerende kwesties als sociale zekerheid, huisvesting, medische verzorging etc. Tevens bevatten de omslagen documentatiemateriaal.

Algemeen

Naam, varianten

Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers; VPCW; V.P.C.W.

Organisatie en inrichting

Het Verbond ontstond in 1937 na een reorganisatie van de Vereniging van Christelijke Werkgevers en Groothandelaren. Vanaf 1937 bestond het bestuur voor de helft uit leden van de christelijk-historische richting en voor de andere helft uit leden van de antirevolutionaire richting. Tijdens de bezetting werd het verbond opgeheven door de Duitsers.

 

Na herinrichting in 1945 konden van het Verbond behalve vakorganisaties ook natuurlijke personen lid worden. Volgens de statuten uit 1945 kende het Verbond: een Verbondsraad, een Bestuur, een Dagelijks Bestuur, een Bureau en een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestond uit tenminste 5 leden; het dagelijks bestuur bestond uit de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en de algemeen-adjunct. De ledenvergadering kwam tenminste een keer per jaar bijeen. Bestuur en dagelijks bestuur werden bijgestaan door een of meer secretarissen. De statuten voorzagen in de mogelijkheid van plaatselijke of gewestelijke afdelingen. Na de oorlog bestonden er 'clubs' in: Groningen, Friesland, Drenthe, Twente, Gelderland-Overijssel, De Gelderse Vallei, Amsterdam, Rijnland, Den Haag, Rotterdam, Noord-Brabant-Zeeland.

 

Op 1 september 1967 vormde het verbond een federatie met het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond (NKWV). In 1970 gingen beide verbonden samen in het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW).

 

In 1938 was het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland medeoprichter van de Christelijke Emigratie Centrale (CEC). Het Verbond had een afvaardiging in het bestuur van de CEC in de vorm van de bondssecretaris(sen) (VPCW, doos nr. 6). Op grond van het lidmaatschap van de Christelijke Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het VPCW zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het VPWC was via de CEC vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie.

 

voorzitters :

1937-1962 A. Borst Pzn.

1962-1969 H.H. Wemmers

 

secretaris(sen):

1937-1947 A. Hoekema

1947-1958 J. Kramer

1952-1967 G.C. van Dam

 

1948-1949 J. van Aartsen

1948-1953 J.W. de Pous

Taak, activiteiten

Volgens de in 1923 opgestelde beginselverklaring was de leidende gedachte achter de organisatie:

'De Vereniging gaat uit van het beginsel, dat in handel en bedrijf voorop moet staan, dat iedere medewerker alle gaven en krachten heeft in te spannen tot openbaring van Gods heerlijkheid, door de gaven in mensch en natuur gelegd tot volle ontplooiing te brengen. Gods souvereiniteit over al het geschapene, ook over het stoffelijke goed, worde daarbij erkend. Tegenover God wordt geen absoluut eigendom noch slechts rentmeesterschap erkend, tegenover den medemensch wordt een eigendomsrecht, beperkt door den Goddelijken eisch tot naastenliefde, gehandhaafd. Aangezien de arbeider dient te worden beschouwd als een beelddrager Gods en niet als drager van de waar arbeid, dient de zedelijke waarde van den menschelijken arbeid te worden erkend. Elke productiewijze geeft door de werking der zonde tot misstanden aanleiding; door geleidelijke ontwikkeling moet onder erkenning van het bestaande getracht worden de werking der zonde te beteugelen. Op deze hoofdbeginselen zijn dan verder de verschillende beginselen dezer Christelijke Werkgeversvereniging opgebouwd.'

 

Volgens art. 4 van de statuten uit 1945 was het doel van het Verbond:

'de erkenning, verbreiding en toepassing van de christelijke beginselen in het bedrijfsleven te bevorderen, alsook te behartigen de sociale en economische belangen zijner leden en hunner ondergeschikten, ten einde alzo mede te werken tot oplossing van het maatschappelijk vraagstuk van onze tijd, naar de eis van het christelijk beginsel'.

Voorloper

Vereeniging van Christelijke Werkgeevers en Groothandelaren

Opvolger

Nederlands Christelijk Werkgevers Verbond (NCW)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Christelijke Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

 

Literatuur

periodieken

De Werkgever. Officieel orgaan van de Vereeniging van Chr. Werkgevers en Groothandelaren in Nederland (Christelijke Werkgeversvereeniging) en de bij haar aangesloten werkgeversorganisaties 1936-1967. [Later met de ondertitel: Officieel orgaan van het Verbond van Protestansch-Christelijke Werkgevers in Nederland]

 

Jaarverslag, Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland (Den Haag 1938-1967).

Verslag. Convent der Christelijk-Sociale Organisaties, Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland, Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, Christelijke Middenstandsbond, Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 1 (1952-53) - ....

 

literatuur

Bruggeman, Jan en Aart Camijn, Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties in Nederland (Wormer, z.j. [2000]).

 

Bruins Slot, J.A.H.J.S., Artikel in verband met de herdenking van "Boaz", tevens een beknopte dokumentatie inzake de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond, het Nederlandse Christelijk ondernemers verbond en het Verbond van Protestants-Christelijke werkgevers in Nederland (Den Haag 1968) 10 p.

 

Hagoort, R., De Christelijk-sociale beweging ( Franeker 1956).

 

De verantwoordelijke maatschappij. Veertig jaren christelijk-sociale ondernemers-arbeid ( Franeker 1958). [Verschenen in opdracht van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van dit Verbond en zijn voorlopers]

Doorgenomen archieven / series

Archief Verenigde Protestants Christelijke Werkgevers

Periode archief

1937-1969

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

23 m.; 193 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

de archieven van de voorgangers zijn verloren gegaan

Toegang(en)

a) inventaris door G.D. Cornelissen de Beer (1983) [met historische inleiding]

b) aanvulling: plaatsingslijst door N. Carstens en P. Kok (1996)

Kenmerk toegang

nr. 332

Indices op toegang

a) alfabetische index op onderwerpen (p. 12-14)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Archiefbescheiden van voor 1945 zijn grotendeels verloren gegaan. De archiefordening volgt het registratuurplan gemaakt in 1945:

 

I.  Verbondsgeschiedenis

II. Dagelijks Bestuur

III. Bestuur

IV. Beleidscommissies

V. Secretariaat

VI. Aangesloten vakorganisaties

VII. Ondernemings- en andere leden

VIII. Verbondsraad

IX. Ledenvergadering

X. Samenwerking met andere organisaties

XI. Raad der Nederlandse Werkgeversverbonden

XII. Stichting van de Arbeid

XIII. Raad van Bestuur in Arbeidszaken

XIV. Sociaal-Economische Raad

XV. Relaties met andere instellingen

XVI.  Internationale betrekkingen

Seriële bescheiden

- Notulen en correspondentie Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur 1945-1967 (doos 4-11, 53-58)*

 

- Leden- en jaarvergaderingen 1945-1967 (doos 53-58)

 

- Jaarverslagen 1952-1966 (1954, 1962 ontbreken) (doos 59)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Ter signalering:

 

- Convent der Christelijk Sociale Organisaties (VPCW, Nederlandse Christelijke Boeren en Tuindersbond, Christelijke Middenstandsbond, Christelijk Nationaal Vakverbond) 1952-1967 (doos 60)*

 

- Contact met zusterorganisaties (VNW, CSWV, AKWV, KVWV) 1960-1967 (doos 61-63)*

 

- Ministeries en politieke partijen 1946-1967 (doos 66)*

 

- Raad der Nederlandse Werkgeversbonden, commissie buitenlandse arbeiders 1965-1967 (doos 111a)*

 

- Briefwisseling met de Protestants-Christelijke leden van de Sociaal-Economische Raad 1953-1967 (doos 147)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief Verenigde Protestants Christelijke Werkgevers

Periode archief

1937-1969

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt

Omvang; inventarisnummers

23 m.; 193 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

de archieven van de voorgangers zijn verloren gegaan

Toegang(en)

a) inventaris door G.D. Cornelissen de Beer (1983) [met historische inleiding]

b) aanvulling: plaatsingslijst door N. Carstens en P. Kok (1996)

Kenmerk toegang

nr. 332

Indices op toegang

a) alfabetische index op onderwerpen (p. 12-14)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Archiefbescheiden van voor 1945 zijn grotendeels verloren gegaan. De archiefordening volgt het registratuurplan gemaakt in 1945:

 

I.  Verbondsgeschiedenis

II. Dagelijks Bestuur

III. Bestuur

IV. Beleidscommissies

V. Secretariaat

VI. Aangesloten vakorganisaties

VII. Ondernemings- en andere leden

VIII. Verbondsraad

IX. Ledenvergadering

X. Samenwerking met andere organisaties

XI. Raad der Nederlandse Werkgeversverbonden

XII. Stichting van de Arbeid

XIII. Raad van Bestuur in Arbeidszaken

XIV. Sociaal-Economische Raad

XV. Relaties met andere instellingen

XVI.  Internationale betrekkingen

Seriële bescheiden

- Notulen en correspondentie Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur 1945-1967 (doos 4-11, 53-58)*

 

- Leden- en jaarvergaderingen 1945-1967 (doos 53-58)

 

- Jaarverslagen 1952-1966 (1954, 1962 ontbreken) (doos 59)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Ter signalering:

 

- Convent der Christelijk Sociale Organisaties (VPCW, Nederlandse Christelijke Boeren en Tuindersbond, Christelijke Middenstandsbond, Christelijk Nationaal Vakverbond) 1952-1967 (doos 60)*

 

- Contact met zusterorganisaties (VNW, CSWV, AKWV, KVWV) 1960-1967 (doos 61-63)*

 

- Ministeries en politieke partijen 1946-1967 (doos 66)*

 

- Raad der Nederlandse Werkgeversbonden, commissie buitenlandse arbeiders 1965-1967 (doos 111a)*

 

- Briefwisseling met de Protestants-Christelijke leden van de Sociaal-Economische Raad 1953-1967 (doos 147)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Verbond van Protestantsch-Christelijke Werkgevers in Nederland
Inventaristekst

seriële bescheiden

doos 4-11 Notulen en correspondentie Dagelijks Bestuur en Hoofdbestuur 1945-1967

Algemeen: de convocaties, agenda's, presentielijsten, vergaderstukken en notulen zijn verspreid over de diverse dozen en zijn niet compleet. Hieronder volgt een uitwerking:

 

- doos 4 Brieven aan Dagelijks Bestuur 1949-1959

De doos bevat voornamelijk minuten (kopieën) van de correspondentie van het secretariaat met de leden van het Dagelijks Bestuur, met bijgevoegde vergaderstukken; notulen van de vergadering van secretarissen van de vier Verbonden, daarnaast enige inkomende correspondentie bij het secretariaat, m.n. van leden. De doos bevat geen directe verwijzingen naar het onderwerp emigratie.

 

- doos 5 : Brieven aan Dagelijks Bestuur 1960-1967

Als doos 4.

 

- doos 6: Dagelijks Bestuursvergaderingen 1945-1967

De doos bevat originelen en afschriften van de notulen van het Dagelijks Bestuur. De notulen liggen niet strikt op chronologische volgorde en de jaren 1955-1957 lijken niet compleet. Vanaf 1959 inliggend convocaties en agenda's en enige correspondentie met het secretariaat (berichten van verhindering; vergaderlocatie etc.); vanaf 1962 overwegend convocaties en agenda's en ontbreken de notulen vrijwel geheel.

Opmerkingen / agendapunten betreffende de Christelijke Emigratie Centrale / emigratie zijn te vinden in de notulen dd. 19-01-1950; 02-04-1953; 18-06-1953; 17-02-1954; 17-06-1954; 15-12-1954; 06-07-1961; agenda DB-vergadering 09-01-1962.

 

- doos 7: Verslagen Dagelijks Bestuursvergaderingen 1945-1967

De doos bevat presentielijsten, enkele financiële jaarrekeningen; minuten en doorslagen van uitgaande correspondentie en convocaties van het secretariaat aan de leden van het Dagelijks Bestuur en inkomende correspondentie (over het algemeen van de leden). Daarnaast bevat de doos vergaderstukken (program van actie ten behoeve van de verkiezingen van 1951 en v.a. 1959 notulen van de vergaderingen van het DB.)

Stukken/opmerkingen/agendapunten betreffende emigratie/CEC: agenda DB-vergadering 02-04-1953; agenda DB-vergadering 18-06-1954; agenda DB-vergadering 17-02-1954; agenda DB-vergadering 17-06-1954; agenda DB-vergadering 15-12-1954; notulen van de DB-vergadering 07-12-1961; 09-01-1962.

 

- doos 10 : Verslagen Bestuursvergaderingen 1945-1967

De doos bevat presentielijsten en originele notulen van de vergaderingen van het (hoofd)bestuur van de VPCW.

Stukken/opmerkingen/agendapunten betreffende emigratie/CEC: notulen 02-03-1950.

 

- doos 11 : Correspondentie bestuursleden 1947-1967 .

De doos bevat de inkomende correspondentie bij het secretariaat en minuten (doorslagen) van uitgaande correspondentie van voorzitter en secretarissen. Een deel hiervan betreft de onderlinge correspondentie tussen voorzitter en secretarissen. Er bevindt zich geen substantiële correspondentie betreffende emigratie in (doorzending uitnodiging jaarvergadering CEC).

 

- doos 59 Jaarverslagen 1952-1966

De jaarverslagen vermelden de afgevaardigde van het VPCW naar het CEC-bestuur. Van 1952-1967 is dit T. Spaan.

Onder het hoofdje 'arbeidsvoorziening' of 'arbeidsmarkt' zijn soms paragrafen over emigratiebeleid te vinden (1955, 1960, 1961).

 

 

inhoud overig

- doos 60 Convent der Christelijk Sociale Organisaties (VPCW, Nederlandse Christelijke Boeren en Tuindersbond, Christelijke Middenstandsbond, Christelijk Nationaal Vakverbond 1952-1967

De doos bevat ingekomen correspondentie van de conventsleden en derden en minuten van uitgaande correspondentie van het secretariaat van de VPCW over diverse onderwerpen. De doos bevat geen materiaal betreffende emigratie of contacten met de CEC.

 

doos 61-63 Contact met zusterorganisaties (VNW, CSWV, AKWV, KVWV) 1960-1967

-doos 62 bevat convocaties van de secretarissenvergaderingen en correspondentie gewisseld tussen de leden van het Verbond Nederlandse Werkgevers 1960-1962. In deze doos bevinden zich de concepten die zijn opgesteld door het Verbond naar aanleiding van en in reactie op het rapport van de Raad voor de Emigratie betreffende het emigratiebeleid 1961.

 

- doos 66 Ministeries en politieke partijen 1946-1967

De doos bevat minuten van uitgaande correspondentie van voorzitter en secretaris/secretariaat en inkomende correspondentie van diverse correspondenten (A.R. Kiesvereniging; Abraham Kuyperstichting, ministeries van Financiën, Sociale Zaken (m.n. Rijksarbeidsbureau); Economische Zaken, Algemene Zaken; Binnenlandse Zaken; Buitenlandse Zaken; Defensie; Nederlandse zusterorganisaties en internationale organisaties (OESO, OEEC), betreffende diverse onderwerpen (ambtenarenexcursies, bezitsvorming; Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie; industrialisatie en industrie; Ziekenfondsraad; loonpolitiek; kortverbandvrijwilligers; handelsbesprekingen; internationale arbeidssituatie (manpower); internationale (m.n. intra-Europese) uitwisseling stagiaires).

De doos bevat geen archivalia met betrekking tot de Christelijke Emigratie Centrale of het onderwerp emigratie.

 

- doos 111a Raad der Nederlandse Werkgeversbonden, Commissie buitenlandse arbeiders 1965-1967

De doos bevat twee omslagen met convocaties, agenda's, notulen, inkomende en minuten van uitgaande correspondentie van de Commissie buitenlandse arbeiders van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond, het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond en het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland. De onderwerpen beslaan naast verslagen van beleidsmatige discussies met het Ministerie van Sociale Zaken vooral overzichten met aanvragen over technische, uitvoerende kwesties als sociale zekerheid, huisvesting, medische verzorging etc. Tevens bevatten de omslagen documentatiemateriaal.