Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Stichting van de Arbeid

Naam archiefvormer Stichting van de Arbeid
Periode van bestaan 1945-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Op 17 mei 1945 werd de Stichting van de Arbeid opgericht door D.U. Stikker, L.G. Kortenhorst, B.C. Slotemaker, E. Kupers, A.C. de Bruyn en A. Stapelkamp. Het manifest waarin de oprichting van de Stichting is aangekondigd werd ondertekend door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, middenstand en landbouw.

 

Aan het hoofd van de Stichting van de Arbeid staat het College van Gecommitteerden. Dit College bestaat uit een even aantal leden van tenminste zestien en ten hoogste twee en dertig. De leden worden op voordracht van de organisaties, waarvan zij deel uitmaken, voor de helft aangewezen door het Dagelijks Bestuur van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken en voor de helft door het Dagelijks Bestuur van de Centrale Arbeidersraad.

Het Dagelijks Bestuur, dat wordt samengesteld uit het College van Gecommitteerden, bestaat uit ten hoogste 8 leden, voor de ene helft uit vertegenwoordigers van werkgeverszijde, voor de andere helft uit vertegenwoordigers van werknemerszijde. Het secretariaat van de Stichting bevindt zich in Den Haag.

 

Op 27 maart 1963 zijn de statuten gewijzigd. Het College van Gecommitteerden wordt vanaf dat moment aangeduid als Bestuur. Het bestaat uit ten minste 18 leden, afgevaardigd door de volgende organisaties:

Centraal Sociaal Werkgevers Verbond (3), Nederlands Katholiek Werklieden Verbond (2); Verbond van Protestants Christelijke Werkgevers (1); Nederlands Verbond van Vakverenigingen (4); Katholieke Arbeiders Beweging (3); Christelijk Nationaal Vakverbond (2); Middenstandsbonden (2); Centrale Landbouworganisaties (1).

 

Op 4 maart 1949 stelde de Stichting een 'Emigratie Commissie van de Stichting van de Arbeid' in.

 

De Emigratie-Commissie bestond uit de volgende leden:

- R.A. Jongbloed (voorzitter, Stichting van de Arbeid)

- E. Ph. J. Bouman (secretaris, Stichting van de Arbeid)

- J.A.G. Alders (Nederlands Katholieke Arbeidersbeweging)

(vervangt J.A. Middelhuis, secr. KAB; wordt vervangen door J.W. van de Akker)

- F.P. Fuykschot (secretaris CNV)

- W.P. Hollebrands (Christelijke Middenstands Bond)

- G.W. Kampschoër (Nederlands Katholieke Boeren- en Tuindersbond en Nederlandse Katholieke Middenstands Bond)

- H. Reuchlin (Centraal Sociaal Werkgevers Verbond; secr. directie Holland-Amerika Lijn)

- L.M.J. van Son (Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging)

- N.A. Vaandrager (Koninklijk Nederlands Landbouw Comité en Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond)

- P. de Vries (secretaris Nederlands Verbond van Vakverenigingen) (vervangt - C. van der Lende, secr. NVV; wordt vervangen door J. Roukema)

- G. Wansink (Nederlandse Christelijke Boeren en Tuindersbond en Verbond van Protestants Christelijke Werkgevers in Nederland).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De statutaire doelstelling van de Stichting luidde:

'Artikel 3. De stichting heeft ten doel om op het terrein van de arbeid:

a) zoolang de toestand in het bedrijfsleven niet is gestabiliseerd, de orde in het bedrijfsleven te handhaven en zoonoodig te herstellen en den terugkeer van normale verhoudingen tusschen werkgevers en werknemers te bevorderen;

b) nadien onverwijld op basis van een organisatorische samenwerking tusschen werkgevers en werknemers, duurzame goede sociale verhoudingen in het Nederlandse bedrijfsleven te verzekeren.'

 

Hiertoe zou de Stichting zich richten op loonvorming, arbeidsgeschillen, aanneming en ontslag, werktijdverlenging en overgeld, werktijdverkorting en wachtgeld, arbeidersvakanties, vakopleiding, sociale verzekering. De Stichting stelde voor de diverse onderwerpen commissies in.

 

De opdracht van de Emigratie-Commissie luidde: 'zich bezig te houden met de vraagstukken betreffende emigratie' en in het bijzonder 'na te gaan of en in hoeverre de organisaties van het bedrijfsleven op dit gebied een taak hebben en of zij die zelfstandig of in een overkoepelend orgaan dienen te vervullen.'

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Literatuur
Toon

Verberg

Bottenburg, M. van, (et.al.), 'Aan den Arbeid!' In de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid, 1945-1995 (Amsterdam 1995).

 

Broekema, E.H., 'Over de Stichting van de Arbeid gesproken. Stichting van de Arbeid 50, 1945-1995. Uitgave t.g.v. het 50-jarig jubileum van de Stichting van de Arbeid' (Den Haag 1995).

Doorgenomen archieven / series

archief van de Stichting van de Arbeid

Periode archief

1944-1959

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van het archief is toestemming van de Stichting nodig. Deze kan worden verkregen via het IISG.

Omvang; inventarisnummers

28 m., 584 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Horst, A. v.d., Inventaris Stichting van de Arbeid (1940) 1945-1970 (-1984) (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De eigen ordening van het archief is aangehouden

Seriële bescheiden

- Notulen, agenda's en bijlagen bij de notulen, mei 1945 - maart 1959 (inv.nrs. 1-30)

- Notulen van bestuursvergaderingen (inv.nrs. 30-34)

- Stukken betreffende vergaderingen 1945-1959 (inv.nr. 41)

 

- Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde 1945-1959 (inv.nr. 45-48)

- Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken aan overheidsinstanties en andere instellingen en organisaties, alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde 1945-1958 (inv.nr. 49-53)

- Registers van ingekomen en uitgaande stukken 1945-1958 (inv.nr. 54-95)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Brazilië (extern)
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
  • 1949 ILO, Herziening Convention no. 97 inzake Arbeidsmigratie (herzien) (extern)
Inhoud overig

emigratie

- Stukken betreffende de Stichting Landverhuizing Nederland 1945-1953 (4 mappen) (inv.nr. 326)

 

- Stukken betreffende de Emigratie-Commissie 1948-1956 (inv.nr. 210)*

 

- Stukken betreffende het Internationaal Arbeidsbureau 1948-1959 (inv.nr. 235-237)*

 

- Stukken betreffende werkloosheid 1949-1958 (inv.nr. 391)*

wetgving emigratie

- 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279 (inv.nr. 207)

- 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Brazilië (inv.nr. 207)

- 1949 ILO, Convention no. 97 concerning migration for employment (revised) (inv.nr. 235)

 

industrialisatie

- Stukken betreffende de Industriële Commissie, ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken; Commissie Bouwbedrijf 1945-1959 (inv.nr. 219-220)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief van de Stichting na 1959 berust nog bij het bureau van de Stichting en is niet geraadpleegd voor deze beschrijving

2) Onder het tabblad leden zijn de organisaties opgenomen die zitting hadden in de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid.

 

3) appreciatie: Het archief van de Emigratiecommissie maakt een volledige indruk (omvang, ca. 0,05 m.) en biedt de gebruiker een goede ingang op de diverse standpunten van werkgevers-, werknemers- en landbouworganisaties ten aanzien van organisatie van initiëring en uitvoering van emigratiebeleid in Nederland

Titel Dossierbeschrijving Stichting van de Arbeid
Inventaristekst

inv.nr. 210 Stukken betreffende de Emigratiecommissie 1948-1956

De portefeuille bestaat uit 4 omslagen:

a) Emigratiecommissie 1948 - 31-12-1950

b) Emigratie Commissie 01-01-1951 - 10-10-1956

c) Emigratie Algemeen 1949-1952

d) Emigratie Commissie 1949, Rapport van.

 

De omslagen zijn samen te beschouwen als het commissiearchief van de Emigratiecommissie. Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de commissie lag tussen 1949-1952 toen zij in een rapport het standpunt van de Stichting ten aanzien van de organisatie van de emigratie uiteenzette (Rapport van de Emigratie Commissie van de Stichting van de Arbeid dd. 4-11-1949) in aanloop naar de Wet op de organen voor de emigratie van 1952.

 

De omslagen bevatten inkomende correspondentie inzake emigratie bij de secretaris van de Stichting van de Arbeid en minuten van uitgaande correspondentie. Tevens bevatten ze handgeschreven aantekeningen en kladnotulen, convocaties aan de Emigratiecommissie van de Stichting; presentielijsten; notulen van de Emigratiecommissie 23-05-1949; 08-07-1949; 01-09-1949; 11-10-1949; 19-04-1951; 29-10-1951 (compleet over de diverse mappen); eindrapport inzake de organisatie van de emigratie dd. 4-11-1949 (inclusief bestuursreactie); (concept-)nota van de Emigratiecommissie dd. 22-01-1951; uittreksels van de bestuursvergaderingen van de Stichting van de Arbeid t.a.v. het agendapunt emigratie; memoranda van de diverse leden van de Emigratiecommissie naar aanleiding van het Wetsontwerp op de organen voor de Emigratie, kopieën van de eerste Emigratienota.

 

Eveneens inliggend:

ingekomen verslagen van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie; kopieën van migratieverdrag met Brazilië (1950); afschriften van vier verslagen van besprekingen over een aan de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon uit te brengen advies over emigratie naar Australië van gedemobiliseerden vanuit Indonesië; toegezonden documentatie inzake emigratie (o.m. speeches van de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman.)

 

Correspondenten, anders dan correspondentie tussen commissieleden of afkomstig van particulieren:

Rijksarbeidsbureau

Stichting Landverhuizing Nederland

Centraal Sociaal Werkgevers Verbond

Koninklijk Nederlands Landbouw Comité

Nederlands Verbond van Vakverenigingen

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Algemene Maatschappij voor Jongeren

Christelijke Emigratie Centrale

Internationaal Economisch Persbureau (J. Rempt)

Holland-Amerika Lijn

Economische Zaken, Directoraat-Generaal voor de Landbouw

Emigratiestichting van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

Nederlands Economisch Instituut

Christelijk Nationaal Vakverbond

Raad van Bestuur in Arbeidszaken

Raad van Vakcentralen

Koninklijke Nederlandse Middenstandbond

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging

Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond

Christelijke Middenstandsbond

 

- inv.nrs. 235-237 Stukken betreffende het Internationaal Arbeidsbureau (ILO) 1948-1959

Bevat o.m. inkomende correspondentie (met bijlagen) bij de Stichting (m.n. van het Ministerie van Sociale Zaken) en minuten van uitgaande correspondentie van de Stichting. De bijlagen betreffen rapporten, questionnaires e.d. van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), w.o. een rapport, opgesteld door ILO over inspectie door Nederland van emigrantenschepen 1950-1951 en kopieën van Handelingen Tweede Kamer (zitting 1950-1951, 2060), w.o. goedkeuring van het op 1 juli te Genève door de Internationale Arbeidsconferentie aangenomen verdrag betreffende migrerende arbeider (herzien 1949). Reacties van de Stichting hierop zijn niet aangetroffen.

 

- inv.nr. 391 Stukken betreffende werkloosheid 1949-1958

De portefeuille bevat drie omslagen met krantenknipsels uit diverse kranten betreffende werkloosheid. In diverse artikelen wordt de relatie tussen werkeloosheid, industrialisatie en emigratie gelegd; of ingegaan op internationale werkloosheid (bijv. in Italië) en migratie.

 

- inv.nrs. 219-220 Stukken betreffende de Industriële Commissie, ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken; Commissie Bouwbedrijf 1945-1959

Conform inventarisbeschrijving. De omslagen bevatten geen materiaal van belang voor emigratieonderzoek.

Algemeen

Organisatie en inrichting

Op 17 mei 1945 werd de Stichting van de Arbeid opgericht door D.U. Stikker, L.G. Kortenhorst, B.C. Slotemaker, E. Kupers, A.C. de Bruyn en A. Stapelkamp. Het manifest waarin de oprichting van de Stichting is aangekondigd werd ondertekend door vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, middenstand en landbouw.

 

Aan het hoofd van de Stichting van de Arbeid staat het College van Gecommitteerden. Dit College bestaat uit een even aantal leden van tenminste zestien en ten hoogste twee en dertig. De leden worden op voordracht van de organisaties, waarvan zij deel uitmaken, voor de helft aangewezen door het Dagelijks Bestuur van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken en voor de helft door het Dagelijks Bestuur van de Centrale Arbeidersraad.

Het Dagelijks Bestuur, dat wordt samengesteld uit het College van Gecommitteerden, bestaat uit ten hoogste 8 leden, voor de ene helft uit vertegenwoordigers van werkgeverszijde, voor de andere helft uit vertegenwoordigers van werknemerszijde. Het secretariaat van de Stichting bevindt zich in Den Haag.

 

Op 27 maart 1963 zijn de statuten gewijzigd. Het College van Gecommitteerden wordt vanaf dat moment aangeduid als Bestuur. Het bestaat uit ten minste 18 leden, afgevaardigd door de volgende organisaties:

Centraal Sociaal Werkgevers Verbond (3), Nederlands Katholiek Werklieden Verbond (2); Verbond van Protestants Christelijke Werkgevers (1); Nederlands Verbond van Vakverenigingen (4); Katholieke Arbeiders Beweging (3); Christelijk Nationaal Vakverbond (2); Middenstandsbonden (2); Centrale Landbouworganisaties (1).

 

Op 4 maart 1949 stelde de Stichting een 'Emigratie Commissie van de Stichting van de Arbeid' in.

 

De Emigratie-Commissie bestond uit de volgende leden:

- R.A. Jongbloed (voorzitter, Stichting van de Arbeid)

- E. Ph. J. Bouman (secretaris, Stichting van de Arbeid)

- J.A.G. Alders (Nederlands Katholieke Arbeidersbeweging)

(vervangt J.A. Middelhuis, secr. KAB; wordt vervangen door J.W. van de Akker)

- F.P. Fuykschot (secretaris CNV)

- W.P. Hollebrands (Christelijke Middenstands Bond)

- G.W. Kampschoër (Nederlands Katholieke Boeren- en Tuindersbond en Nederlandse Katholieke Middenstands Bond)

- H. Reuchlin (Centraal Sociaal Werkgevers Verbond; secr. directie Holland-Amerika Lijn)

- L.M.J. van Son (Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging)

- N.A. Vaandrager (Koninklijk Nederlands Landbouw Comité en Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond)

- P. de Vries (secretaris Nederlands Verbond van Vakverenigingen) (vervangt - C. van der Lende, secr. NVV; wordt vervangen door J. Roukema)

- G. Wansink (Nederlandse Christelijke Boeren en Tuindersbond en Verbond van Protestants Christelijke Werkgevers in Nederland).

Taak, activiteiten

De statutaire doelstelling van de Stichting luidde:

'Artikel 3. De stichting heeft ten doel om op het terrein van de arbeid:

a) zoolang de toestand in het bedrijfsleven niet is gestabiliseerd, de orde in het bedrijfsleven te handhaven en zoonoodig te herstellen en den terugkeer van normale verhoudingen tusschen werkgevers en werknemers te bevorderen;

b) nadien onverwijld op basis van een organisatorische samenwerking tusschen werkgevers en werknemers, duurzame goede sociale verhoudingen in het Nederlandse bedrijfsleven te verzekeren.'

 

Hiertoe zou de Stichting zich richten op loonvorming, arbeidsgeschillen, aanneming en ontslag, werktijdverlenging en overgeld, werktijdverkorting en wachtgeld, arbeidersvakanties, vakopleiding, sociale verzekering. De Stichting stelde voor de diverse onderwerpen commissies in.

 

De opdracht van de Emigratie-Commissie luidde: 'zich bezig te houden met de vraagstukken betreffende emigratie' en in het bijzonder 'na te gaan of en in hoeverre de organisaties van het bedrijfsleven op dit gebied een taak hebben en of zij die zelfstandig of in een overkoepelend orgaan dienen te vervullen.'

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Literatuur

Bottenburg, M. van, (et.al.), 'Aan den Arbeid!' In de wandelgangen van de Stichting van de Arbeid, 1945-1995 (Amsterdam 1995).

 

Broekema, E.H., 'Over de Stichting van de Arbeid gesproken. Stichting van de Arbeid 50, 1945-1995. Uitgave t.g.v. het 50-jarig jubileum van de Stichting van de Arbeid' (Den Haag 1995).

Doorgenomen archieven / series

archief van de Stichting van de Arbeid

Periode archief

1944-1959

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van het archief is toestemming van de Stichting nodig. Deze kan worden verkregen via het IISG.

Omvang; inventarisnummers

28 m., 584 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Horst, A. v.d., Inventaris Stichting van de Arbeid (1940) 1945-1970 (-1984) (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De eigen ordening van het archief is aangehouden

Seriële bescheiden

- Notulen, agenda's en bijlagen bij de notulen, mei 1945 - maart 1959 (inv.nrs. 1-30)

- Notulen van bestuursvergaderingen (inv.nrs. 30-34)

- Stukken betreffende vergaderingen 1945-1959 (inv.nr. 41)

 

- Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde 1945-1959 (inv.nr. 45-48)

- Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken aan overheidsinstanties en andere instellingen en organisaties, alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde 1945-1958 (inv.nr. 49-53)

- Registers van ingekomen en uitgaande stukken 1945-1958 (inv.nr. 54-95)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Brazilië (extern)
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
  • 1949 ILO, Herziening Convention no. 97 inzake Arbeidsmigratie (herzien) (extern)
Inhoud overig

emigratie

- Stukken betreffende de Stichting Landverhuizing Nederland 1945-1953 (4 mappen) (inv.nr. 326)

 

- Stukken betreffende de Emigratie-Commissie 1948-1956 (inv.nr. 210)*

 

- Stukken betreffende het Internationaal Arbeidsbureau 1948-1959 (inv.nr. 235-237)*

 

- Stukken betreffende werkloosheid 1949-1958 (inv.nr. 391)*

wetgving emigratie

- 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279 (inv.nr. 207)

- 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Brazilië (inv.nr. 207)

- 1949 ILO, Convention no. 97 concerning migration for employment (revised) (inv.nr. 235)

 

industrialisatie

- Stukken betreffende de Industriële Commissie, ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken; Commissie Bouwbedrijf 1945-1959 (inv.nr. 219-220)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief van de Stichting na 1959 berust nog bij het bureau van de Stichting en is niet geraadpleegd voor deze beschrijving

2) Onder het tabblad leden zijn de organisaties opgenomen die zitting hadden in de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid.

 

3) appreciatie: Het archief van de Emigratiecommissie maakt een volledige indruk (omvang, ca. 0,05 m.) en biedt de gebruiker een goede ingang op de diverse standpunten van werkgevers-, werknemers- en landbouworganisaties ten aanzien van organisatie van initiëring en uitvoering van emigratiebeleid in Nederland


Leden

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

archief van de Stichting van de Arbeid

Periode archief

1944-1959

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging van het archief is toestemming van de Stichting nodig. Deze kan worden verkregen via het IISG.

Omvang; inventarisnummers

28 m., 584 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Horst, A. v.d., Inventaris Stichting van de Arbeid (1940) 1945-1970 (-1984) (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

De eigen ordening van het archief is aangehouden

Seriële bescheiden

- Notulen, agenda's en bijlagen bij de notulen, mei 1945 - maart 1959 (inv.nrs. 1-30)

- Notulen van bestuursvergaderingen (inv.nrs. 30-34)

- Stukken betreffende vergaderingen 1945-1959 (inv.nr. 41)

 

- Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde 1945-1959 (inv.nr. 45-48)

- Ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken aan overheidsinstanties en andere instellingen en organisaties, alfabetisch geordend op afzender/geadresseerde 1945-1958 (inv.nr. 49-53)

- Registers van ingekomen en uitgaande stukken 1945-1958 (inv.nr. 54-95)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Verwijzingen naar wetten, Nederland
  • 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
  • 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Brazilië (extern)
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal
  • 1949 ILO, Herziening Convention no. 97 inzake Arbeidsmigratie (herzien) (extern)
Inhoud overig

emigratie

- Stukken betreffende de Stichting Landverhuizing Nederland 1945-1953 (4 mappen) (inv.nr. 326)

 

- Stukken betreffende de Emigratie-Commissie 1948-1956 (inv.nr. 210)*

 

- Stukken betreffende het Internationaal Arbeidsbureau 1948-1959 (inv.nr. 235-237)*

 

- Stukken betreffende werkloosheid 1949-1958 (inv.nr. 391)*

wetgving emigratie

- 1952 Wet op de organen voor de emigratie, Stb.no. 279 (inv.nr. 207)

- 1950 Migratieovereenkomst Nederland-Brazilië (inv.nr. 207)

- 1949 ILO, Convention no. 97 concerning migration for employment (revised) (inv.nr. 235)

 

industrialisatie

- Stukken betreffende de Industriële Commissie, ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken; Commissie Bouwbedrijf 1945-1959 (inv.nr. 219-220)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het archief van de Stichting na 1959 berust nog bij het bureau van de Stichting en is niet geraadpleegd voor deze beschrijving

2) Onder het tabblad leden zijn de organisaties opgenomen die zitting hadden in de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid.

 

3) appreciatie: Het archief van de Emigratiecommissie maakt een volledige indruk (omvang, ca. 0,05 m.) en biedt de gebruiker een goede ingang op de diverse standpunten van werkgevers-, werknemers- en landbouworganisaties ten aanzien van organisatie van initiëring en uitvoering van emigratiebeleid in Nederland


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Stichting van de Arbeid
Inventaristekst

inv.nr. 210 Stukken betreffende de Emigratiecommissie 1948-1956

De portefeuille bestaat uit 4 omslagen:

a) Emigratiecommissie 1948 - 31-12-1950

b) Emigratie Commissie 01-01-1951 - 10-10-1956

c) Emigratie Algemeen 1949-1952

d) Emigratie Commissie 1949, Rapport van.

 

De omslagen zijn samen te beschouwen als het commissiearchief van de Emigratiecommissie. Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de commissie lag tussen 1949-1952 toen zij in een rapport het standpunt van de Stichting ten aanzien van de organisatie van de emigratie uiteenzette (Rapport van de Emigratie Commissie van de Stichting van de Arbeid dd. 4-11-1949) in aanloop naar de Wet op de organen voor de emigratie van 1952.

 

De omslagen bevatten inkomende correspondentie inzake emigratie bij de secretaris van de Stichting van de Arbeid en minuten van uitgaande correspondentie. Tevens bevatten ze handgeschreven aantekeningen en kladnotulen, convocaties aan de Emigratiecommissie van de Stichting; presentielijsten; notulen van de Emigratiecommissie 23-05-1949; 08-07-1949; 01-09-1949; 11-10-1949; 19-04-1951; 29-10-1951 (compleet over de diverse mappen); eindrapport inzake de organisatie van de emigratie dd. 4-11-1949 (inclusief bestuursreactie); (concept-)nota van de Emigratiecommissie dd. 22-01-1951; uittreksels van de bestuursvergaderingen van de Stichting van de Arbeid t.a.v. het agendapunt emigratie; memoranda van de diverse leden van de Emigratiecommissie naar aanleiding van het Wetsontwerp op de organen voor de Emigratie, kopieën van de eerste Emigratienota.

 

Eveneens inliggend:

ingekomen verslagen van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie; kopieën van migratieverdrag met Brazilië (1950); afschriften van vier verslagen van besprekingen over een aan de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon uit te brengen advies over emigratie naar Australië van gedemobiliseerden vanuit Indonesië; toegezonden documentatie inzake emigratie (o.m. speeches van de Commissaris voor de Emigratie B.W. Haveman.)

 

Correspondenten, anders dan correspondentie tussen commissieleden of afkomstig van particulieren:

Rijksarbeidsbureau

Stichting Landverhuizing Nederland

Centraal Sociaal Werkgevers Verbond

Koninklijk Nederlands Landbouw Comité

Nederlands Verbond van Vakverenigingen

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Algemene Maatschappij voor Jongeren

Christelijke Emigratie Centrale

Internationaal Economisch Persbureau (J. Rempt)

Holland-Amerika Lijn

Economische Zaken, Directoraat-Generaal voor de Landbouw

Emigratiestichting van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond

Nederlands Economisch Instituut

Christelijk Nationaal Vakverbond

Raad van Bestuur in Arbeidszaken

Raad van Vakcentralen

Koninklijke Nederlandse Middenstandbond

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging

Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond

Christelijke Middenstandsbond

 

- inv.nrs. 235-237 Stukken betreffende het Internationaal Arbeidsbureau (ILO) 1948-1959

Bevat o.m. inkomende correspondentie (met bijlagen) bij de Stichting (m.n. van het Ministerie van Sociale Zaken) en minuten van uitgaande correspondentie van de Stichting. De bijlagen betreffen rapporten, questionnaires e.d. van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), w.o. een rapport, opgesteld door ILO over inspectie door Nederland van emigrantenschepen 1950-1951 en kopieën van Handelingen Tweede Kamer (zitting 1950-1951, 2060), w.o. goedkeuring van het op 1 juli te Genève door de Internationale Arbeidsconferentie aangenomen verdrag betreffende migrerende arbeider (herzien 1949). Reacties van de Stichting hierop zijn niet aangetroffen.

 

- inv.nr. 391 Stukken betreffende werkloosheid 1949-1958

De portefeuille bevat drie omslagen met krantenknipsels uit diverse kranten betreffende werkloosheid. In diverse artikelen wordt de relatie tussen werkeloosheid, industrialisatie en emigratie gelegd; of ingegaan op internationale werkloosheid (bijv. in Italië) en migratie.

 

- inv.nrs. 219-220 Stukken betreffende de Industriële Commissie, ingekomen stukken en kopieën van uitgaande stukken; Commissie Bouwbedrijf 1945-1959

Conform inventarisbeschrijving. De omslagen bevatten geen materiaal van belang voor emigratieonderzoek.