Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Centraal Sociaal Werkgevers Verbond

Naam archiefvormer Centraal Sociaal Werkgevers Verbond
Periode van bestaan 1945-1967
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

CSWV

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het CSWV werd opgericht op 25 oktober 1945 als gevolg van een samenvoeging van de Vereniging Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden en de sociale afdeling van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen.

 

Het CSWV had een verenigingsstructuur. De leden bestonden uit werkgeversvakverenigingen; rechtspersoonlijkheid bezittende plaatselijke of regionale verenigingen van werkgevers en individuele werkgevers. De leiding van het CSWV bestond uit een Algemeen Bestuur (30 leden, 1951) en een Dagelijks Bestuur (7-12 leden, 1951). Voor de bespreking en bestudering van specifieke onderwerpen werden werkgroepen en commissies ingesteld. Daarnaast werd jaarlijks een Algemene Ledenvergadering gehouden. Het secretariaat was gevestigd te Den Haag.

 

In 1967 werd besloten een fusie aan te gaan tussen het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond en het Verbond van Nederlandse Werkgevers, welke effectief werd op 1 januari 1968.

 

Het CSWV was betrokken bij de initiatieven tot oprichting van de Algemene Emigratie Centrale in september 1950 en zou een contactpersoon aanwijzen. Het secretariaat te Den Haag diende als aanmeldingskantoor voor emigranten (KDC, archief KAB, inv.nr. 9323).

In juli 1952 behoorde het CSWV tot de oprichters van de Algemene Emigratie Centrale.

 

Op grond van het lidmaatschap van de Algemene Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het CSWV zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het CSWV was via de AEC vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie.

 

voorzitters CSWV:

1945-1948 D.U. Stikker

1948-1950 M.H. Damme sr.

1950-1960 F.H.A. de Graaff

1960-1962 W.H. Kruyff

1963-1964 B. Bölger

1964-1969 J. Bosma

 

(algemeen) secretaris sen:

1945-1969 A.J.R. Mauritz

1945-1969 G.C. van Dijk

1945-1969 C.E.J. Maitland

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het Verbond stelde zich volgens de statuten uit 1945 ten doel 'met eerbiediging van ieders levensovertuiging en politieke opvattingen, in nijverheid, bankwezen, verzekeringswezen, handel en verkeer, werkzaam te zijn op het gebied van de arbeid, daarbij te streven naar duurzame, goede sociale verhoudingen in het bedrijfsleven en op deze wijze de belangen der ondernemingen en van hen, die daarin werken, te behartigen'.

 

Daartoe voerde het overleg op landelijk niveau over sociale politiek in het algemeen, verder over arbeidsvoorwaarden, CAO's, loonpolitiek, huurbeleid, sociale verzekeringen en aanverwante zaken.

Bij de verwezenlijking van de doelstelling zou volledige medewerking worden verleend aan de Stichting van de Arbeid.

Evenals zijn voorloper verzamelde het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond materiaal over lonen en arbeidsvoorwaarden en verrichtte het onderzoek met name naar sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

 

Op grond van het feit dat het secretariaat van het CSWV een contactpersoon emigratie had en als 'aanmeldingskantoor' dienst deed is het mogelijk dat er door het CSWV inlichtingen zijn verstrekt over emigratie of bijstand werd verleend bij de administratieve procedure. Hiervoor zijn geen aanwijzingen gevonden in het archief.

Voorloper

Vereniging Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden en de sociale afdeling van het Verbond van Nederlandse Werkgevers

Opvolger

Verbond van Nederlandse Ondernemingen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Algemene Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Mededeelingen van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond jrg. 1 (1945) - 6 (1951). [Verscheen 24x per jaar. Van 1951-1967 voortgezet als: De onderneming. Orgaan van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond]

 

Jaarverslag. Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond …[1945 - 1967]

(Den Haag 1947-1968). [Ook o.d.t.: Jaarverslag over ...]

 

10 jaar C.S.W.V., verslag tweede halfjaar 1954 (Den Haag [1955]) 342 p.

 

literatuur

Bruggeman, Jan en Aart Camijn, Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties in Nederland (Wormer, z.j. [2000]).

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond

Periode archief

1945-1969

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

205 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond [met beknopte historische inleiding]

Kenmerk toegang

2.19.103.06

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen contactvergaderingen van directeuren en secretarissen van bij het CSWV aangesloten werkgeversverenigingen 1946-1967 (inv. nrs. 27-28)*

 

- Coördinatievergaderingen 1964-1965 (inv. nr. 29)

 

- Gezamenlijke bestuursvergaderingen CSWV en Verbond van Nederlandse Werkgevers 1953-1959 (inv. nr. 203)*

 

- Jaarverslagen 1947-1967 (inv. nrs. 200-201)*

 

Circulaires:

- ledenvergaderingen 1946-1967 (inv. nrs. 61-101)

- algemeen bestuur 1945-1967 (inv. nrs. 2-16)

- dagelijks bestuur 1945-1967 (inv. nrs. 30-50)

Statistische gegevens

Vooral de latere jaarverslagen bevatten veel statistische overzichten

Inhoud overig

- Statuten, 1946-1954 (inv. nr. 147)

 

Ter signalering:

- Commissie sociaal-politiek vraagstukken van de EEG, notulen van vergaderingen 1957-1958 (inv.nr.135)

 

- Commissie Italiaanse arbeidskrachten 1960 (inv.nr. 57)*

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Centraal Sociaal Werkgevers Verbond
Inventaristekst

seriële bescheiden

- inv. nrs. 27-28 Notulen contactvergaderingen van directeuren en secretarissen van bij het CSWV aangesloten werkgeversverenigingen 1946-1967

De notulen zijn incompleet, notulen over de jaren 1949-1955 en1960 ontbreken. Onderwerpen: loonpolitiek; werving van buitenlandse arbeiders in samenhang met het Nederlandse 'immigratiebeleid'; grensarbeiders. De link met emigratie vanuit Nederland is in de doorgenomen steekjaren 1959-1963 niet ter sprake geweest, zie ook commentaar bij jaarverslagen.

 

- inv. nr. 203 Gezamenlijke bestuursvergaderingen CSWV en Verbond van Nederlandse Werkgevers 1953-1959

Vermoedelijk kwamen de dagelijkse besturen eenmaal per jaar in gezamenlijke vergadering bijeen. De notulen van 1955 ontbreken. Onderwerpen van de notulen: loonpolitiek; publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie; rapport structuurcommissie over 'de structuur van de onderneming' (NV's). 'Emigratiebeleid' is niet besproken in de aanwezige notulen.

 

- inv. nrs. 200-201 Jaarverslagen 1947-1967

- inv.nr. 200: Er wordt in de jaarverslagen geen melding gemaakt van het lidmaatschap van het bestuur van de Algemene Emigratie Centrale. Vanaf 1953 bevatten de jaarverslagen onder het hoofdstuk 'Ontslag en Aanstelling van personeel' een rubriek 'Werkgelegenheid en emigratie'. Hierin worden cijfers van de Nederlandse Emigratie Dienst gepresenteerd en een visie gegeven op het Nederlandse emigratiebeleid, vanuit werkgeversperspectief. In het verslag over 1960 wordt op verschillende plaatsen bezorgdheid uitgesproken over de krapte op de arbeidmarkt en vermeld dat het CSWV een lid heeft afgevaardigd in de commissie Emigratiebeleid van de Raad voor de Emigratie. Intra-Europese migratie komt m.n. ter sprake in de rubrieken 'EEG'.

 

inhoud overig

inv.nr. 57 Commissie Italiaanse arbeidskrachten 1960

Het dossier bevat notulen van 2 bijeenkomsten van de commissie. Het onderwerp betreft een akkoord tussen Italië en Nederland, waarin de werving van 2000 ongehuwde Italiaanse arbeidskrachten per jaar is vastgelegd. Besprekingen hebben plaats tussen de Directie voor de Arbeidsvoorziening (Rijksarbeidsbureau) van het Ministerie van Sociale Zaken en CSWV. In de notulen wordt gerefereerd aan mogelijke EEG-verordeningen betreffende vrije arbeidsmigratie ('vrije emigratie' genoemd); 'emigratie van Nederlanders' in de zin van overzeese emigratie komt in de notulen niet ter sprake.

Algemeen

Naam, varianten

CSWV

Organisatie en inrichting

Het CSWV werd opgericht op 25 oktober 1945 als gevolg van een samenvoeging van de Vereniging Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden en de sociale afdeling van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen.

 

Het CSWV had een verenigingsstructuur. De leden bestonden uit werkgeversvakverenigingen; rechtspersoonlijkheid bezittende plaatselijke of regionale verenigingen van werkgevers en individuele werkgevers. De leiding van het CSWV bestond uit een Algemeen Bestuur (30 leden, 1951) en een Dagelijks Bestuur (7-12 leden, 1951). Voor de bespreking en bestudering van specifieke onderwerpen werden werkgroepen en commissies ingesteld. Daarnaast werd jaarlijks een Algemene Ledenvergadering gehouden. Het secretariaat was gevestigd te Den Haag.

 

In 1967 werd besloten een fusie aan te gaan tussen het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond en het Verbond van Nederlandse Werkgevers, welke effectief werd op 1 januari 1968.

 

Het CSWV was betrokken bij de initiatieven tot oprichting van de Algemene Emigratie Centrale in september 1950 en zou een contactpersoon aanwijzen. Het secretariaat te Den Haag diende als aanmeldingskantoor voor emigranten (KDC, archief KAB, inv.nr. 9323).

In juli 1952 behoorde het CSWV tot de oprichters van de Algemene Emigratie Centrale.

 

Op grond van het lidmaatschap van de Algemene Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het CSWV zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het CSWV was via de AEC vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie.

 

voorzitters CSWV:

1945-1948 D.U. Stikker

1948-1950 M.H. Damme sr.

1950-1960 F.H.A. de Graaff

1960-1962 W.H. Kruyff

1963-1964 B. Bölger

1964-1969 J. Bosma

 

(algemeen) secretaris sen:

1945-1969 A.J.R. Mauritz

1945-1969 G.C. van Dijk

1945-1969 C.E.J. Maitland

Taak, activiteiten

Het Verbond stelde zich volgens de statuten uit 1945 ten doel 'met eerbiediging van ieders levensovertuiging en politieke opvattingen, in nijverheid, bankwezen, verzekeringswezen, handel en verkeer, werkzaam te zijn op het gebied van de arbeid, daarbij te streven naar duurzame, goede sociale verhoudingen in het bedrijfsleven en op deze wijze de belangen der ondernemingen en van hen, die daarin werken, te behartigen'.

 

Daartoe voerde het overleg op landelijk niveau over sociale politiek in het algemeen, verder over arbeidsvoorwaarden, CAO's, loonpolitiek, huurbeleid, sociale verzekeringen en aanverwante zaken.

Bij de verwezenlijking van de doelstelling zou volledige medewerking worden verleend aan de Stichting van de Arbeid.

Evenals zijn voorloper verzamelde het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond materiaal over lonen en arbeidsvoorwaarden en verrichtte het onderzoek met name naar sociale verzekeringen en sociale voorzieningen.

 

Op grond van het feit dat het secretariaat van het CSWV een contactpersoon emigratie had en als 'aanmeldingskantoor' dienst deed is het mogelijk dat er door het CSWV inlichtingen zijn verstrekt over emigratie of bijstand werd verleend bij de administratieve procedure. Hiervoor zijn geen aanwijzingen gevonden in het archief.

Voorloper

Vereniging Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden en de sociale afdeling van het Verbond van Nederlandse Werkgevers

Opvolger

Verbond van Nederlandse Ondernemingen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Algemene Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

 

Literatuur

periodieken

Mededeelingen van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond jrg. 1 (1945) - 6 (1951). [Verscheen 24x per jaar. Van 1951-1967 voortgezet als: De onderneming. Orgaan van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond]

 

Jaarverslag. Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond …[1945 - 1967]

(Den Haag 1947-1968). [Ook o.d.t.: Jaarverslag over ...]

 

10 jaar C.S.W.V., verslag tweede halfjaar 1954 (Den Haag [1955]) 342 p.

 

literatuur

Bruggeman, Jan en Aart Camijn, Ondernemers verbonden. 100 jaar centrale ondernemingsorganisaties in Nederland (Wormer, z.j. [2000]).

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond

Periode archief

1945-1969

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

205 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond [met beknopte historische inleiding]

Kenmerk toegang

2.19.103.06

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen contactvergaderingen van directeuren en secretarissen van bij het CSWV aangesloten werkgeversverenigingen 1946-1967 (inv. nrs. 27-28)*

 

- Coördinatievergaderingen 1964-1965 (inv. nr. 29)

 

- Gezamenlijke bestuursvergaderingen CSWV en Verbond van Nederlandse Werkgevers 1953-1959 (inv. nr. 203)*

 

- Jaarverslagen 1947-1967 (inv. nrs. 200-201)*

 

Circulaires:

- ledenvergaderingen 1946-1967 (inv. nrs. 61-101)

- algemeen bestuur 1945-1967 (inv. nrs. 2-16)

- dagelijks bestuur 1945-1967 (inv. nrs. 30-50)

Statistische gegevens

Vooral de latere jaarverslagen bevatten veel statistische overzichten

Inhoud overig

- Statuten, 1946-1954 (inv. nr. 147)

 

Ter signalering:

- Commissie sociaal-politiek vraagstukken van de EEG, notulen van vergaderingen 1957-1958 (inv.nr.135)

 

- Commissie Italiaanse arbeidskrachten 1960 (inv.nr. 57)*

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond

Periode archief

1945-1969

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

205 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond [met beknopte historische inleiding]

Kenmerk toegang

2.19.103.06

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen contactvergaderingen van directeuren en secretarissen van bij het CSWV aangesloten werkgeversverenigingen 1946-1967 (inv. nrs. 27-28)*

 

- Coördinatievergaderingen 1964-1965 (inv. nr. 29)

 

- Gezamenlijke bestuursvergaderingen CSWV en Verbond van Nederlandse Werkgevers 1953-1959 (inv. nr. 203)*

 

- Jaarverslagen 1947-1967 (inv. nrs. 200-201)*

 

Circulaires:

- ledenvergaderingen 1946-1967 (inv. nrs. 61-101)

- algemeen bestuur 1945-1967 (inv. nrs. 2-16)

- dagelijks bestuur 1945-1967 (inv. nrs. 30-50)

Statistische gegevens

Vooral de latere jaarverslagen bevatten veel statistische overzichten

Inhoud overig

- Statuten, 1946-1954 (inv. nr. 147)

 

Ter signalering:

- Commissie sociaal-politiek vraagstukken van de EEG, notulen van vergaderingen 1957-1958 (inv.nr.135)

 

- Commissie Italiaanse arbeidskrachten 1960 (inv.nr. 57)*

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Centraal Sociaal Werkgevers Verbond
Inventaristekst

seriële bescheiden

- inv. nrs. 27-28 Notulen contactvergaderingen van directeuren en secretarissen van bij het CSWV aangesloten werkgeversverenigingen 1946-1967

De notulen zijn incompleet, notulen over de jaren 1949-1955 en1960 ontbreken. Onderwerpen: loonpolitiek; werving van buitenlandse arbeiders in samenhang met het Nederlandse 'immigratiebeleid'; grensarbeiders. De link met emigratie vanuit Nederland is in de doorgenomen steekjaren 1959-1963 niet ter sprake geweest, zie ook commentaar bij jaarverslagen.

 

- inv. nr. 203 Gezamenlijke bestuursvergaderingen CSWV en Verbond van Nederlandse Werkgevers 1953-1959

Vermoedelijk kwamen de dagelijkse besturen eenmaal per jaar in gezamenlijke vergadering bijeen. De notulen van 1955 ontbreken. Onderwerpen van de notulen: loonpolitiek; publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie; rapport structuurcommissie over 'de structuur van de onderneming' (NV's). 'Emigratiebeleid' is niet besproken in de aanwezige notulen.

 

- inv. nrs. 200-201 Jaarverslagen 1947-1967

- inv.nr. 200: Er wordt in de jaarverslagen geen melding gemaakt van het lidmaatschap van het bestuur van de Algemene Emigratie Centrale. Vanaf 1953 bevatten de jaarverslagen onder het hoofdstuk 'Ontslag en Aanstelling van personeel' een rubriek 'Werkgelegenheid en emigratie'. Hierin worden cijfers van de Nederlandse Emigratie Dienst gepresenteerd en een visie gegeven op het Nederlandse emigratiebeleid, vanuit werkgeversperspectief. In het verslag over 1960 wordt op verschillende plaatsen bezorgdheid uitgesproken over de krapte op de arbeidmarkt en vermeld dat het CSWV een lid heeft afgevaardigd in de commissie Emigratiebeleid van de Raad voor de Emigratie. Intra-Europese migratie komt m.n. ter sprake in de rubrieken 'EEG'.

 

inhoud overig

inv.nr. 57 Commissie Italiaanse arbeidskrachten 1960

Het dossier bevat notulen van 2 bijeenkomsten van de commissie. Het onderwerp betreft een akkoord tussen Italië en Nederland, waarin de werving van 2000 ongehuwde Italiaanse arbeidskrachten per jaar is vastgelegd. Besprekingen hebben plaats tussen de Directie voor de Arbeidsvoorziening (Rijksarbeidsbureau) van het Ministerie van Sociale Zaken en CSWV. In de notulen wordt gerefereerd aan mogelijke EEG-verordeningen betreffende vrije arbeidsmigratie ('vrije emigratie' genoemd); 'emigratie van Nederlanders' in de zin van overzeese emigratie komt in de notulen niet ter sprake.