Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda

Naam archiefvormer Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda
Periode van bestaan 1945-1964
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

K.A.B.B., KABB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging

 

De Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Breda had een eigen Emigratiebureau. Het bureau werd gevormd door twee bestuurders van de KABB, een bestuurster van de Katholieke Arbeidersvrouwenbeweging (KAV), een Aalmoezenier van Arbeid en een bondsbeamte. Voorzitter Jan Mertens was vanaf 1950 aangewezen als de bestuurder, belast met emigratievoorlichting.

 

Tevens vertegenwoordigde Mertens de Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Breda in het Diocesaan Emigratie Contact Orgaan (DECO), opgericht in 1950-1952. Namens dit Diocesaan Emigratie Contact Orgaan had Mertens ook zitting in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (bron: KDC, archief NKV, inv.nr. 9323 jaarverslagen emigratiedienst KAB, bisdom Breda 1950-1952).

 

Vertegenwoordigers van het Emigratiebureau van de KABB zouden de vergaderingen van het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden Noord-Brabant bijwonen.

 

voorzitters KABB:

1945-1953 P.J.J. Mertens

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De KABB had de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, sociaal-economische, financiële, culturele en sociaal-hygiënische belangen van katholieke arbeiders in het bisdom Breda tot taak.

 

Het Emigratiebureau verzorgde algemene en individuele emigratievoorlichting; verzorgde voorbereidingscursussen en hielp bij de administratieve voorbereiding en dossiervorming bij emigratie van leden.

Voorloper

diocesane bond van het Rooms-Katholiek Werklieden Verbond, bisdom Breda

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Credo Pugno. Maandschrift voor de Credo Pugno-Clubs van de Katholieke Arbeidersbeweging in het Bisdom Breda 1948-…..[Bevat v.a. 1950 een rubriek emigratie]

 

Lering en Leiding. Tijdschrift gewijd aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd 1926-1963. [Blad voor kaderleden van de Katholieke Arbeidersbeweging, verschijnt maandelijks, bevat v.a. 1952 met enige regelmaat artikelen over emigratie]

 

Ruim zicht. Het blad van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging 1952 (jrg. 1) -1976 (jrg. 25). [Voortzetting van Herstel, bevat v.a. 1952 met enige regelmaat artikelen over emigratie]

 

Verslag over de werkzaamheden van de Katholieke Emigratiebureaux in de Bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch (Tilburg 1956). [KDC-brochure, signatuur Tz c 5261]

 

 

literatuur

Peet, Jan, De KAB en het NKV in de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland na 1945 ( Baarn 1995). [KDC Bronnen en Studies 25, met in de bijlagen gegevens over ledentallen, ook per bond, aangesloten vakbonden, diocesane bonden, aangesloten standsorganisaties, verbonden instellingen, leden van het Verbondsbestuur, lijst van namen van adviseurs en een beknopte chronologie, 355-409]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda

Periode archief

1927-1956

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Voor inzage kan toestemming worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

3 m.; 368 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 63

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Emigrantendossiers (inv.nrs. 55-304), zie inhoud overig

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Ingekomen stukken van de Emigratiedienst van de Katholieke Arbeidersbond (KAB) 1951-1955 (inv.nr. 4)

- Jaarverslagen van de KAB emigratiebureaus 1952-1954 (inv.nr.16)

- Stukken betreffende emigratie (inv.nr.1)

- Stukken betreffende reizen naar en wonen in het emigratieland 1955 (inv.nr. 27)

- Stukken betreffende emigratievoorlichting adviseuses RK Vrouwenbeweging - Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika (inv.nr. 26)

 

Emigratiebureau KAB, Bisdom Breda (Den Bosch), emigrantendossiers

- Stukken betreffende het Emigratiebureau van het bisdom Breda (inv.nr.2)

- Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van Emigratiebureaus Breda en 's-Hertogenbosch 1951-1954 (inv.nr.7)

- Cijfers over emigratievoorlichting voor aspirant-emigranten van de Emigratiedienst Breda 1946-1953 (inv.nr. 34)

- Persoonlijke voorlichting voor emigranten en correspondentie van het Emigratiebureau van het KAB Breda 1950-1954 (inv.nrs. 9-11)

- Correspondentie en ingekomen stukken van het Emigratiebureau KAB Breda 1959-1954 (inv.nr. 13)

- Ingekomen en minuten van uitgegane correspondentie Emigratiebureau KAB Breda en stukken betreffende voorlichting aspirant emigranten 1953 (inv.nr. 14)

- Aanmeldingsformulieren en stukken betreffende emigratie 1951-1953 (inv.nr.8)

- Stukken betreffende emigranten (naam, adres en land van emigratie) 1952-1955 (inv.nr. 5)

- Stukken betreffende emigranten van KAB bisdom Breda. Met enkele persoonsdossiers 1955-1956 (inv.nr. 30)

- Stukken betreffende emigratie onder het bijslagstelsel van het Emigratiebureau KAB Breda 1955 (inv.nr. 35)

 

- Dossiers van emigranten van het Emigratiebureau KAB Breda Geordend op naam A-Z (inv.nrs. 55-304)*

- Brieven van emigranten uit de verschillende landen 1953-1956 (inv.nr.19)

 

Diocesane en interdiocesane emigratiedienst

- Ingekomen en minuten van uitgegane stukken betreffende aanstaande emigranten van de Diocesane Emigratiedienst 1950 (inv.nr.12)

- Ingekomen stukken en correspondentie van het Diocesaan Emigratie Contactorgaan (DECO)1954-1955 (inv.nr. 31)

- Stukken betreffende voorlichting aan aspirant-emigranten van het Diocesaan Contactorgaan, bisdom Breda 1953 (inv.nr.17)

- Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van de Interdiocesane Emigratie Stichting (IDES) Breda en 's-Hertogenbosch 1955-1956 (inv.nr. 33)

 

KCES

- Notulen en agenda's van de bestuursvergadering van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES) 1953 (inv.nr.15)

- Stukken betreffende Katholieke Centrale Emigratie Stichting ('s-Gravenhage) 1953-1955 (inv.nr.3)

- Aankondigingen van vergaderingen en bijeenkomsten z.j. (inv.nr. 42)

- Stukken betreffende de krant 'De Emigrant', uitgegeven door KCES 1951 (inv.nr. 41)

 

- Stukken van KCES betreffende voorwaarden van emigratie 1951-1952 (inv.nr. 36)

- Stukken van Katholieke Centrale Emigratie Stichting betreffende emigratiemogelijkheden en voorwaarden voor verschillende landen 1953-1954 (inv.nr.6)

- Ingekomen stukken en circulaires van de KCES over woningen en reizen in verband met emigratie 1952-1953 (inv.nr. 18)

- Lijsten van de KCES houdende gegevens van vertrokken emigranten (met dossiernummer) 1952-1953 (inv.nr. 43)

- Stukken van KCES betreffende passagierslijsten emigratie en procedures voor emigratie 1953 (inv.nr. 40)

- Stukken van KCES betreffende werk in het buitenland 1955 (inv.nr.20)

- Stukken van KCES betreffende emigratie naar Nieuw-Zeeland 1955 (inv.nr.21); Canada 1955 (inv.nr.22); USA 1955-1956 (inv.nr.23); Zuid-Amerika 1955 (inv.nr.24); Australië 1955 (inv.nr. 25)

- Stukken betreffende minuten van vacatures in emigratielanden van de KCES 1955 (inv.nr. 28).

- Stukken van de KCES betreffende cursussen voor aspirant-emigranten 1955 (inv.nr. 32)

- Stukken betreffende aanmeldingen bij de KCES en het aantal emigranten tussen oktober en december 1955 (inv.nr. 29)

- KCES-circulaires Australië, Canada, Nieuw-Zeeland z.j. (inv.nrs. 37-39)

- Stukken van KCES betreffende financiële voorlichting en algemene voorwaarden voor Australië en Nieuw-Zeeland ten behoeve van emigranten z.j. (inv.nr. 44)

- Stukken van de KCES met informatie over Australië z.j. (inv.nr. 45); Canada 1953 (beroepenlijst) (inv.nr. 46); Nieuw-Zeeland; Frankrijk (werkgelegenheid) 1953 (inv.nr. 47); Argentinië en USA 1952 (inv.nr. 48); Brazilië 1951-1953 (inv.nr. 50); vacatures in Engeland 1952 (inv.nr. 51); vacatures in Luxemburg, Scandinavië en Peru 1952 (inv.nr. 53); vacatures in Zuid-Afrika 1952 (inv.nr. 54)

- Stukken van KCES betreffende een brief en een circulaire over werving Nederlanders voor Belgisch Congo 1952 (inv.nr. 49)

- Stukken van KCES houdende informatie over individuele emigratie en vacatures 1953 (inv.nr. 52).

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda
Inventaristekst

inv.nrs. 55-304 Dossiers van emigranten van het Emigratiebureau KAB Breda . Geordend op naam A-Z

De 249 persoonsdossiers zijn op naam en voorletters ontsloten in de digitale inventaris (off-line) van het KDC.

 

Voorbeeldbeschrijving

- inv.nr. 105 Emigratie naar Canada, W.C. van E.

De omslag bevat de volgende ingevulde documenten:

- Registratieschema proces van de aanvraagprocedure van betreffende aspirant-emigrant, bijgehouden door KAB te Breda.

 

- 07-08-1953 'Aanvraagformulier voor inlichtingen betreffende emigratie' van de Emigratiedienst KAB Breda, ingevuld door aspirant-emigrant voor inlichtingen betreffende emigratie naar Canada

- 07-08-1953 Standaardvragenlijst ingevuld door aspirant-emigrant t.b.v. emigratie naar Canada incl. standaardbijlage met inlichtingen over vakbekwaamheid

- 25-08-1953 Berichtkaart ontvangst Aanmelding en Registratie Stichting Landverhuizing Nederland

- 25-08-1953 Standaardformulier Subsidieaanvraag aspirant-emigrant met opgave van vermogen en inkomen

- 28-08-1953 Ingekomen brief van Nederlandse Katholieke Fabrieksarbeiders(sters)bond 'St.Willibrordus' te Breda bij Emigratiedienst KAB Breda dat de aanvraag van aspirant-emigrantlid in behandeling kan worden genomen

- 01/04-09-1953 afhandeling administratieve voorbereiding subsidieaanvraag door Emigratiedienst KAB Breda (o.m. inclusief machtiging tot inwinnen van inlichtingen bij de Inspecteur der Directe Belastingen)

- 29-10-1953 Kopie uitnodiging voor medische keuring van Nederlandse Emigratie Dienst voor aspirant-emigrant

-05-11-53 Briefkaart aspirant-emigrant aan Emigratiedienst KAB Breda met verzoek daar achtergebleven getuigschriften ten behoeve van de keuring op te sturen aan aspirant-emigrant

- 05-11-1953 Berichtkaart Commissariaat voor de Emigratie aan Emigratiedienst KAB Breda m.b.t. mogelijkheid voor betreffende aspirant-emigrant van toekenning Rijksbijdrage en eventuele oplegging van 'spaarplicht'

- 12-04-1954 Berichtkaart Nederlandse Emigratie Dienst aan Emigratiebureau KAB Breda dat aspirant-emigrant in beginsel door Canadese autoriteiten is toegelaten; verplichte maand van aankomst: juni 1954.

 

NB: op basis van bovenvermeld registratieschema aanvraagproces valt af te leiden dat een aantal minuten van uitgaande brieven om inlichtingen van de KAB Breda ontbreken in het dossier (o.m. pastoor; Gewestelijk arbeidsbureau; gemeentesecretarie, afdeling bevolking; Rijksreclassering (antecedenten)). Na ontvangst van het bericht dat het dossier mocht worden ingestuurd (A II kaart) werd het dossier van aspirant-emigrant op 24-09-1953 door de KAB naar de Stichting Landverhuizing Nederland gezonden, waarna verdere afhandeling begon.

Algemeen

Naam, varianten

K.A.B.B., KABB

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging

 

De Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Breda had een eigen Emigratiebureau. Het bureau werd gevormd door twee bestuurders van de KABB, een bestuurster van de Katholieke Arbeidersvrouwenbeweging (KAV), een Aalmoezenier van Arbeid en een bondsbeamte. Voorzitter Jan Mertens was vanaf 1950 aangewezen als de bestuurder, belast met emigratievoorlichting.

 

Tevens vertegenwoordigde Mertens de Katholieke Arbeidersbeweging, bisdom Breda in het Diocesaan Emigratie Contact Orgaan (DECO), opgericht in 1950-1952. Namens dit Diocesaan Emigratie Contact Orgaan had Mertens ook zitting in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (bron: KDC, archief NKV, inv.nr. 9323 jaarverslagen emigratiedienst KAB, bisdom Breda 1950-1952).

 

Vertegenwoordigers van het Emigratiebureau van de KABB zouden de vergaderingen van het Provinciaal Contactorgaan voor Emigratieaangelegenheden Noord-Brabant bijwonen.

 

voorzitters KABB:

1945-1953 P.J.J. Mertens

Taak, activiteiten

De KABB had de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, sociaal-economische, financiële, culturele en sociaal-hygiënische belangen van katholieke arbeiders in het bisdom Breda tot taak.

 

Het Emigratiebureau verzorgde algemene en individuele emigratievoorlichting; verzorgde voorbereidingscursussen en hielp bij de administratieve voorbereiding en dossiervorming bij emigratie van leden.

Voorloper

diocesane bond van het Rooms-Katholiek Werklieden Verbond, bisdom Breda

Opvolger

geen

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

 

Literatuur

periodieken

Credo Pugno. Maandschrift voor de Credo Pugno-Clubs van de Katholieke Arbeidersbeweging in het Bisdom Breda 1948-…..[Bevat v.a. 1950 een rubriek emigratie]

 

Lering en Leiding. Tijdschrift gewijd aan de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd 1926-1963. [Blad voor kaderleden van de Katholieke Arbeidersbeweging, verschijnt maandelijks, bevat v.a. 1952 met enige regelmaat artikelen over emigratie]

 

Ruim zicht. Het blad van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging 1952 (jrg. 1) -1976 (jrg. 25). [Voortzetting van Herstel, bevat v.a. 1952 met enige regelmaat artikelen over emigratie]

 

Verslag over de werkzaamheden van de Katholieke Emigratiebureaux in de Bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch (Tilburg 1956). [KDC-brochure, signatuur Tz c 5261]

 

 

literatuur

Peet, Jan, De KAB en het NKV in de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland na 1945 ( Baarn 1995). [KDC Bronnen en Studies 25, met in de bijlagen gegevens over ledentallen, ook per bond, aangesloten vakbonden, diocesane bonden, aangesloten standsorganisaties, verbonden instellingen, leden van het Verbondsbestuur, lijst van namen van adviseurs en een beknopte chronologie, 355-409]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda

Periode archief

1927-1956

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Voor inzage kan toestemming worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

3 m.; 368 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 63

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Emigrantendossiers (inv.nrs. 55-304), zie inhoud overig

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Ingekomen stukken van de Emigratiedienst van de Katholieke Arbeidersbond (KAB) 1951-1955 (inv.nr. 4)

- Jaarverslagen van de KAB emigratiebureaus 1952-1954 (inv.nr.16)

- Stukken betreffende emigratie (inv.nr.1)

- Stukken betreffende reizen naar en wonen in het emigratieland 1955 (inv.nr. 27)

- Stukken betreffende emigratievoorlichting adviseuses RK Vrouwenbeweging - Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika (inv.nr. 26)

 

Emigratiebureau KAB, Bisdom Breda (Den Bosch), emigrantendossiers

- Stukken betreffende het Emigratiebureau van het bisdom Breda (inv.nr.2)

- Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van Emigratiebureaus Breda en 's-Hertogenbosch 1951-1954 (inv.nr.7)

- Cijfers over emigratievoorlichting voor aspirant-emigranten van de Emigratiedienst Breda 1946-1953 (inv.nr. 34)

- Persoonlijke voorlichting voor emigranten en correspondentie van het Emigratiebureau van het KAB Breda 1950-1954 (inv.nrs. 9-11)

- Correspondentie en ingekomen stukken van het Emigratiebureau KAB Breda 1959-1954 (inv.nr. 13)

- Ingekomen en minuten van uitgegane correspondentie Emigratiebureau KAB Breda en stukken betreffende voorlichting aspirant emigranten 1953 (inv.nr. 14)

- Aanmeldingsformulieren en stukken betreffende emigratie 1951-1953 (inv.nr.8)

- Stukken betreffende emigranten (naam, adres en land van emigratie) 1952-1955 (inv.nr. 5)

- Stukken betreffende emigranten van KAB bisdom Breda. Met enkele persoonsdossiers 1955-1956 (inv.nr. 30)

- Stukken betreffende emigratie onder het bijslagstelsel van het Emigratiebureau KAB Breda 1955 (inv.nr. 35)

 

- Dossiers van emigranten van het Emigratiebureau KAB Breda Geordend op naam A-Z (inv.nrs. 55-304)*

- Brieven van emigranten uit de verschillende landen 1953-1956 (inv.nr.19)

 

Diocesane en interdiocesane emigratiedienst

- Ingekomen en minuten van uitgegane stukken betreffende aanstaande emigranten van de Diocesane Emigratiedienst 1950 (inv.nr.12)

- Ingekomen stukken en correspondentie van het Diocesaan Emigratie Contactorgaan (DECO)1954-1955 (inv.nr. 31)

- Stukken betreffende voorlichting aan aspirant-emigranten van het Diocesaan Contactorgaan, bisdom Breda 1953 (inv.nr.17)

- Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van de Interdiocesane Emigratie Stichting (IDES) Breda en 's-Hertogenbosch 1955-1956 (inv.nr. 33)

 

KCES

- Notulen en agenda's van de bestuursvergadering van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES) 1953 (inv.nr.15)

- Stukken betreffende Katholieke Centrale Emigratie Stichting ('s-Gravenhage) 1953-1955 (inv.nr.3)

- Aankondigingen van vergaderingen en bijeenkomsten z.j. (inv.nr. 42)

- Stukken betreffende de krant 'De Emigrant', uitgegeven door KCES 1951 (inv.nr. 41)

 

- Stukken van KCES betreffende voorwaarden van emigratie 1951-1952 (inv.nr. 36)

- Stukken van Katholieke Centrale Emigratie Stichting betreffende emigratiemogelijkheden en voorwaarden voor verschillende landen 1953-1954 (inv.nr.6)

- Ingekomen stukken en circulaires van de KCES over woningen en reizen in verband met emigratie 1952-1953 (inv.nr. 18)

- Lijsten van de KCES houdende gegevens van vertrokken emigranten (met dossiernummer) 1952-1953 (inv.nr. 43)

- Stukken van KCES betreffende passagierslijsten emigratie en procedures voor emigratie 1953 (inv.nr. 40)

- Stukken van KCES betreffende werk in het buitenland 1955 (inv.nr.20)

- Stukken van KCES betreffende emigratie naar Nieuw-Zeeland 1955 (inv.nr.21); Canada 1955 (inv.nr.22); USA 1955-1956 (inv.nr.23); Zuid-Amerika 1955 (inv.nr.24); Australië 1955 (inv.nr. 25)

- Stukken betreffende minuten van vacatures in emigratielanden van de KCES 1955 (inv.nr. 28).

- Stukken van de KCES betreffende cursussen voor aspirant-emigranten 1955 (inv.nr. 32)

- Stukken betreffende aanmeldingen bij de KCES en het aantal emigranten tussen oktober en december 1955 (inv.nr. 29)

- KCES-circulaires Australië, Canada, Nieuw-Zeeland z.j. (inv.nrs. 37-39)

- Stukken van KCES betreffende financiële voorlichting en algemene voorwaarden voor Australië en Nieuw-Zeeland ten behoeve van emigranten z.j. (inv.nr. 44)

- Stukken van de KCES met informatie over Australië z.j. (inv.nr. 45); Canada 1953 (beroepenlijst) (inv.nr. 46); Nieuw-Zeeland; Frankrijk (werkgelegenheid) 1953 (inv.nr. 47); Argentinië en USA 1952 (inv.nr. 48); Brazilië 1951-1953 (inv.nr. 50); vacatures in Engeland 1952 (inv.nr. 51); vacatures in Luxemburg, Scandinavië en Peru 1952 (inv.nr. 53); vacatures in Zuid-Afrika 1952 (inv.nr. 54)

- Stukken van KCES betreffende een brief en een circulaire over werving Nederlanders voor Belgisch Congo 1952 (inv.nr. 49)

- Stukken van KCES houdende informatie over individuele emigratie en vacatures 1953 (inv.nr. 52).

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda

Periode archief

1927-1956

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Voor inzage kan toestemming worden verkregen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

3 m.; 368 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 63

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Emigrantendossiers (inv.nrs. 55-304), zie inhoud overig

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Ingekomen stukken van de Emigratiedienst van de Katholieke Arbeidersbond (KAB) 1951-1955 (inv.nr. 4)

- Jaarverslagen van de KAB emigratiebureaus 1952-1954 (inv.nr.16)

- Stukken betreffende emigratie (inv.nr.1)

- Stukken betreffende reizen naar en wonen in het emigratieland 1955 (inv.nr. 27)

- Stukken betreffende emigratievoorlichting adviseuses RK Vrouwenbeweging - Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika (inv.nr. 26)

 

Emigratiebureau KAB, Bisdom Breda (Den Bosch), emigrantendossiers

- Stukken betreffende het Emigratiebureau van het bisdom Breda (inv.nr.2)

- Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van Emigratiebureaus Breda en 's-Hertogenbosch 1951-1954 (inv.nr.7)

- Cijfers over emigratievoorlichting voor aspirant-emigranten van de Emigratiedienst Breda 1946-1953 (inv.nr. 34)

- Persoonlijke voorlichting voor emigranten en correspondentie van het Emigratiebureau van het KAB Breda 1950-1954 (inv.nrs. 9-11)

- Correspondentie en ingekomen stukken van het Emigratiebureau KAB Breda 1959-1954 (inv.nr. 13)

- Ingekomen en minuten van uitgegane correspondentie Emigratiebureau KAB Breda en stukken betreffende voorlichting aspirant emigranten 1953 (inv.nr. 14)

- Aanmeldingsformulieren en stukken betreffende emigratie 1951-1953 (inv.nr.8)

- Stukken betreffende emigranten (naam, adres en land van emigratie) 1952-1955 (inv.nr. 5)

- Stukken betreffende emigranten van KAB bisdom Breda. Met enkele persoonsdossiers 1955-1956 (inv.nr. 30)

- Stukken betreffende emigratie onder het bijslagstelsel van het Emigratiebureau KAB Breda 1955 (inv.nr. 35)

 

- Dossiers van emigranten van het Emigratiebureau KAB Breda Geordend op naam A-Z (inv.nrs. 55-304)*

- Brieven van emigranten uit de verschillende landen 1953-1956 (inv.nr.19)

 

Diocesane en interdiocesane emigratiedienst

- Ingekomen en minuten van uitgegane stukken betreffende aanstaande emigranten van de Diocesane Emigratiedienst 1950 (inv.nr.12)

- Ingekomen stukken en correspondentie van het Diocesaan Emigratie Contactorgaan (DECO)1954-1955 (inv.nr. 31)

- Stukken betreffende voorlichting aan aspirant-emigranten van het Diocesaan Contactorgaan, bisdom Breda 1953 (inv.nr.17)

- Ingekomen en minuten van uitgegane stukken van de Interdiocesane Emigratie Stichting (IDES) Breda en 's-Hertogenbosch 1955-1956 (inv.nr. 33)

 

KCES

- Notulen en agenda's van de bestuursvergadering van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES) 1953 (inv.nr.15)

- Stukken betreffende Katholieke Centrale Emigratie Stichting ('s-Gravenhage) 1953-1955 (inv.nr.3)

- Aankondigingen van vergaderingen en bijeenkomsten z.j. (inv.nr. 42)

- Stukken betreffende de krant 'De Emigrant', uitgegeven door KCES 1951 (inv.nr. 41)

 

- Stukken van KCES betreffende voorwaarden van emigratie 1951-1952 (inv.nr. 36)

- Stukken van Katholieke Centrale Emigratie Stichting betreffende emigratiemogelijkheden en voorwaarden voor verschillende landen 1953-1954 (inv.nr.6)

- Ingekomen stukken en circulaires van de KCES over woningen en reizen in verband met emigratie 1952-1953 (inv.nr. 18)

- Lijsten van de KCES houdende gegevens van vertrokken emigranten (met dossiernummer) 1952-1953 (inv.nr. 43)

- Stukken van KCES betreffende passagierslijsten emigratie en procedures voor emigratie 1953 (inv.nr. 40)

- Stukken van KCES betreffende werk in het buitenland 1955 (inv.nr.20)

- Stukken van KCES betreffende emigratie naar Nieuw-Zeeland 1955 (inv.nr.21); Canada 1955 (inv.nr.22); USA 1955-1956 (inv.nr.23); Zuid-Amerika 1955 (inv.nr.24); Australië 1955 (inv.nr. 25)

- Stukken betreffende minuten van vacatures in emigratielanden van de KCES 1955 (inv.nr. 28).

- Stukken van de KCES betreffende cursussen voor aspirant-emigranten 1955 (inv.nr. 32)

- Stukken betreffende aanmeldingen bij de KCES en het aantal emigranten tussen oktober en december 1955 (inv.nr. 29)

- KCES-circulaires Australië, Canada, Nieuw-Zeeland z.j. (inv.nrs. 37-39)

- Stukken van KCES betreffende financiële voorlichting en algemene voorwaarden voor Australië en Nieuw-Zeeland ten behoeve van emigranten z.j. (inv.nr. 44)

- Stukken van de KCES met informatie over Australië z.j. (inv.nr. 45); Canada 1953 (beroepenlijst) (inv.nr. 46); Nieuw-Zeeland; Frankrijk (werkgelegenheid) 1953 (inv.nr. 47); Argentinië en USA 1952 (inv.nr. 48); Brazilië 1951-1953 (inv.nr. 50); vacatures in Engeland 1952 (inv.nr. 51); vacatures in Luxemburg, Scandinavië en Peru 1952 (inv.nr. 53); vacatures in Zuid-Afrika 1952 (inv.nr. 54)

- Stukken van KCES betreffende een brief en een circulaire over werving Nederlanders voor Belgisch Congo 1952 (inv.nr. 49)

- Stukken van KCES houdende informatie over individuele emigratie en vacatures 1953 (inv.nr. 52).

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Katholieke Arbeidersbeweging, Bisdom Breda
Inventaristekst

inv.nrs. 55-304 Dossiers van emigranten van het Emigratiebureau KAB Breda . Geordend op naam A-Z

De 249 persoonsdossiers zijn op naam en voorletters ontsloten in de digitale inventaris (off-line) van het KDC.

 

Voorbeeldbeschrijving

- inv.nr. 105 Emigratie naar Canada, W.C. van E.

De omslag bevat de volgende ingevulde documenten:

- Registratieschema proces van de aanvraagprocedure van betreffende aspirant-emigrant, bijgehouden door KAB te Breda.

 

- 07-08-1953 'Aanvraagformulier voor inlichtingen betreffende emigratie' van de Emigratiedienst KAB Breda, ingevuld door aspirant-emigrant voor inlichtingen betreffende emigratie naar Canada

- 07-08-1953 Standaardvragenlijst ingevuld door aspirant-emigrant t.b.v. emigratie naar Canada incl. standaardbijlage met inlichtingen over vakbekwaamheid

- 25-08-1953 Berichtkaart ontvangst Aanmelding en Registratie Stichting Landverhuizing Nederland

- 25-08-1953 Standaardformulier Subsidieaanvraag aspirant-emigrant met opgave van vermogen en inkomen

- 28-08-1953 Ingekomen brief van Nederlandse Katholieke Fabrieksarbeiders(sters)bond 'St.Willibrordus' te Breda bij Emigratiedienst KAB Breda dat de aanvraag van aspirant-emigrantlid in behandeling kan worden genomen

- 01/04-09-1953 afhandeling administratieve voorbereiding subsidieaanvraag door Emigratiedienst KAB Breda (o.m. inclusief machtiging tot inwinnen van inlichtingen bij de Inspecteur der Directe Belastingen)

- 29-10-1953 Kopie uitnodiging voor medische keuring van Nederlandse Emigratie Dienst voor aspirant-emigrant

-05-11-53 Briefkaart aspirant-emigrant aan Emigratiedienst KAB Breda met verzoek daar achtergebleven getuigschriften ten behoeve van de keuring op te sturen aan aspirant-emigrant

- 05-11-1953 Berichtkaart Commissariaat voor de Emigratie aan Emigratiedienst KAB Breda m.b.t. mogelijkheid voor betreffende aspirant-emigrant van toekenning Rijksbijdrage en eventuele oplegging van 'spaarplicht'

- 12-04-1954 Berichtkaart Nederlandse Emigratie Dienst aan Emigratiebureau KAB Breda dat aspirant-emigrant in beginsel door Canadese autoriteiten is toegelaten; verplichte maand van aankomst: juni 1954.

 

NB: op basis van bovenvermeld registratieschema aanvraagproces valt af te leiden dat een aantal minuten van uitgaande brieven om inlichtingen van de KAB Breda ontbreken in het dossier (o.m. pastoor; Gewestelijk arbeidsbureau; gemeentesecretarie, afdeling bevolking; Rijksreclassering (antecedenten)). Na ontvangst van het bericht dat het dossier mocht worden ingestuurd (A II kaart) werd het dossier van aspirant-emigrant op 24-09-1953 door de KAB naar de Stichting Landverhuizing Nederland gezonden, waarna verdere afhandeling begon.