Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

Naam archiefvormer Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond
Periode van bestaan 1928-1967
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Roomskatholieke Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB); Katholieke Vrouwenorganisatie van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

en Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (en taakopvolgers)

 

Na een positief advies van de Commissie Boerinnenbonden NCB in 1924 besloot het bestuur van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond in 1928 de oprichting van Boerinnenbonden centraal ter hand te nemen en aan te moedigen.

 

De boerinnenbonden vormden organisatorisch gezien een onderdeel van de NCB en had plaatselijke afdelingen, elk met een eigen bestuur. Het aantal afdelingen groeide explosief: van 176 in 1940 naar 264 in 1950 tot 306 afdelingen in 1965. Het aantal leden nam in deze jaren toe van 16.000 naar 22.500 tot 28.500.

Vanaf 1954 werd de Boerinnenbond bestuurlijk zelfstandig en viel ze niet meer onder het bestuur van de NCB. Na 1967 veranderde de naam in Katholieke Vrouwenorganisatie van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.

 

De Roomskatholieke Boerinnenbond van de NCB was vanaf 1948 vertegenwoordigd in het bestuur van de 'vestigingscommissie' van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (deze was belast met emigratievoorbereiding van de leden). Tevens had de Boerinnenbond vanaf 1949 zitting in het bestuur van het Centrum van de Katholieke Vrouwenbeweging en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Vanaf 1951 was de Bond eveneens vertegenwoordigd in de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité. Aanvankelijk vervulde mw. drs. A. van Lierop al deze plaatsen in persoon (bron: Atria, NVC-archief, inv.nr. 120).

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Voornaamste taken waren het organiseren en stimuleren van cursussen en lezingen op landbouwkundig, huishoudelijk, opvoedkundig en godsdienstig, cultureel en charitatief vlak.

Voorloper

R.K. Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

Opvolger

Katholieke Plattelandsvrouwen(organisatie) Nederland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Nederlandse Vrouwen Comité

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Reglement van de Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (z.p. 1961).

 

Jaarverslag van de Boerinnenbond van de NCB over…1959-….

Verslag Boerinnenbond NCB, Boerinnenjeugdbond NCB [voortgezet onder de titel Verslag Katholieke Vrouwenorganisatie NCB]

 

Jaarprogram voor Katholiek Nederland uitgewerkt voor de RK Boerinnenbonden in Nederland / Gewestelijke Boerinnenbonden, Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB), Limburgse Katholieke Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Aartsdiocesane Katholieke Boeren en Tuindersbond (ABTB) (z.p. 1949). [Verschijnt eenmaal per jaar]

 

literatuur

Duffhues, T., Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin 1896-1996 (Nijmegen 1996) 136-138, 216, 258.

 

Strous, Josian, 'Voor het belang der boerin. De Boerinnenbond van de NCB, 1928-1967' in: Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum jrg. 22 (1992) 67-87.

 

Strous, Josian, De Boerinnenbond van de NCB in woord en daad, 1928-1967 (Rotterdam 1991). [doctoraalscriptie Erasmus Universiteit]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Vrouwenorganisatie van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

Periode archief

1945-1987

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

Beperkt. Voor raadpleging is toestemming van de bewaargever nodig, te verkrijgen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

7,25 m.; 617 inv.nrs

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Katholieke Vrouwenorganisatie van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie nr. 723

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Stukken betreffende het centraal bestuur van de Katholieke Vrouwenorganisatie (KVO) van de NCB 1966-1969 (inv.nrs. 260-263)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- statuten van de afdelingen 1949-1950, geordend op afdelingsnaam (inv.nr. 342-355)

 

Emigratie

- circulaires betreffende emigratie 1955 (inv.nr. 124)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De meeste notulen en bestuurstukken betreffen die van de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland en vallen buiten de onderzoeksperiode.

 

2) In diverse regionale archiefbewaarplaatsen zijn afdelingsarchieven van gewestelijke RK boerinnenbonden te vinden. Het is mogelijk dat deze archieven materiaal met betrekking tot het onderwerp emigratie bevatten.

 

3) Bijgewerkt 2013.

Algemeen

Naam, varianten

Roomskatholieke Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB); Katholieke Vrouwenorganisatie van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

en Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (en taakopvolgers)

 

Na een positief advies van de Commissie Boerinnenbonden NCB in 1924 besloot het bestuur van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond in 1928 de oprichting van Boerinnenbonden centraal ter hand te nemen en aan te moedigen.

 

De boerinnenbonden vormden organisatorisch gezien een onderdeel van de NCB en had plaatselijke afdelingen, elk met een eigen bestuur. Het aantal afdelingen groeide explosief: van 176 in 1940 naar 264 in 1950 tot 306 afdelingen in 1965. Het aantal leden nam in deze jaren toe van 16.000 naar 22.500 tot 28.500.

Vanaf 1954 werd de Boerinnenbond bestuurlijk zelfstandig en viel ze niet meer onder het bestuur van de NCB. Na 1967 veranderde de naam in Katholieke Vrouwenorganisatie van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.

 

De Roomskatholieke Boerinnenbond van de NCB was vanaf 1948 vertegenwoordigd in het bestuur van de 'vestigingscommissie' van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (deze was belast met emigratievoorbereiding van de leden). Tevens had de Boerinnenbond vanaf 1949 zitting in het bestuur van het Centrum van de Katholieke Vrouwenbeweging en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Vanaf 1951 was de Bond eveneens vertegenwoordigd in de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité. Aanvankelijk vervulde mw. drs. A. van Lierop al deze plaatsen in persoon (bron: Atria, NVC-archief, inv.nr. 120).

Taak, activiteiten

Voornaamste taken waren het organiseren en stimuleren van cursussen en lezingen op landbouwkundig, huishoudelijk, opvoedkundig en godsdienstig, cultureel en charitatief vlak.

Voorloper

R.K. Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

Opvolger

Katholieke Plattelandsvrouwen(organisatie) Nederland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Nederlandse Vrouwen Comité

 

Literatuur

periodieken

Reglement van de Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (z.p. 1961).

 

Jaarverslag van de Boerinnenbond van de NCB over…1959-….

Verslag Boerinnenbond NCB, Boerinnenjeugdbond NCB [voortgezet onder de titel Verslag Katholieke Vrouwenorganisatie NCB]

 

Jaarprogram voor Katholiek Nederland uitgewerkt voor de RK Boerinnenbonden in Nederland / Gewestelijke Boerinnenbonden, Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB), Limburgse Katholieke Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Aartsdiocesane Katholieke Boeren en Tuindersbond (ABTB) (z.p. 1949). [Verschijnt eenmaal per jaar]

 

literatuur

Duffhues, T., Voor een betere toekomst. Het werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor bedrijf en gezin 1896-1996 (Nijmegen 1996) 136-138, 216, 258.

 

Strous, Josian, 'Voor het belang der boerin. De Boerinnenbond van de NCB, 1928-1967' in: Jaarboek Katholiek Documentatie Centrum jrg. 22 (1992) 67-87.

 

Strous, Josian, De Boerinnenbond van de NCB in woord en daad, 1928-1967 (Rotterdam 1991). [doctoraalscriptie Erasmus Universiteit]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Vrouwenorganisatie van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

Periode archief

1945-1987

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

Beperkt. Voor raadpleging is toestemming van de bewaargever nodig, te verkrijgen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

7,25 m.; 617 inv.nrs

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Katholieke Vrouwenorganisatie van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie nr. 723

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Stukken betreffende het centraal bestuur van de Katholieke Vrouwenorganisatie (KVO) van de NCB 1966-1969 (inv.nrs. 260-263)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- statuten van de afdelingen 1949-1950, geordend op afdelingsnaam (inv.nr. 342-355)

 

Emigratie

- circulaires betreffende emigratie 1955 (inv.nr. 124)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De meeste notulen en bestuurstukken betreffen die van de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland en vallen buiten de onderzoeksperiode.

 

2) In diverse regionale archiefbewaarplaatsen zijn afdelingsarchieven van gewestelijke RK boerinnenbonden te vinden. Het is mogelijk dat deze archieven materiaal met betrekking tot het onderwerp emigratie bevatten.

 

3) Bijgewerkt 2013.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Vrouwenorganisatie van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond

Periode archief

1945-1987

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

Beperkt. Voor raadpleging is toestemming van de bewaargever nodig, te verkrijgen via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

7,25 m.; 617 inv.nrs

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Katholieke Vrouwenorganisatie van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie nr. 723

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Stukken betreffende het centraal bestuur van de Katholieke Vrouwenorganisatie (KVO) van de NCB 1966-1969 (inv.nrs. 260-263)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- statuten van de afdelingen 1949-1950, geordend op afdelingsnaam (inv.nr. 342-355)

 

Emigratie

- circulaires betreffende emigratie 1955 (inv.nr. 124)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De meeste notulen en bestuurstukken betreffen die van de Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland en vallen buiten de onderzoeksperiode.

 

2) In diverse regionale archiefbewaarplaatsen zijn afdelingsarchieven van gewestelijke RK boerinnenbonden te vinden. Het is mogelijk dat deze archieven materiaal met betrekking tot het onderwerp emigratie bevatten.

 

3) Bijgewerkt 2013.


Analyse archivalia