Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (en taakopvolgers)

Naam archiefvormer Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (en taakopvolgers)
Periode van bestaan 1946-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Landelijk Centrum der Katholieke Vrouwenbeweging; Unie der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging; UNKV

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De wortels van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging liggen in de vooroorlogse Rooms-katholieke Vrouwenbonden (plaatselijke afdelingen, diocesaan georganiseerd), die vanaf 1919 overkoepeld waren door de Federatie van RK Vrouwenbonden in Nederland.

De Federatie vertegenwoordigde niet alle rooms-katholieke vrouwen.

Onder druk van het episcopaat (m.n. van de zuidelijke bisschoppen) en de leiders van de standsorganisaties moesten de RK Boerinnenbonden en de Katholieke Arbeiders Vrouwen zich primair aansluiten bij de mannelijke standgenoten, als onderafdelingen van de boeren- en arbeidersbonden. Daarmee vertegenwoordigden de RK Vrouwenbonden in de praktijk vooral vrouwen uit de hogere middenklasse.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de RK Vrouwenbonden verboden.

Na de Tweede Wereldoorlog gingen vooral uit de gelederen van de voormalige vrouwenbonden stemmen op om tot één centrale katholieke vrouwenorganisatie te komen, waarbinnen een onderscheid naar standen zou worden gemaakt.

 

In augustus 1946 werd het Landelijk Centrum der Katholieke Vrouwenbeweging opgericht; in juli 1947 werd de naam veranderd in Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging. Met instemming van het episcopaat vormde het Centrum een koepelorganisatie om de werkzaamheden van de RK Boerinnenbonden, de Katholieke Arbeiders Vrouwen en het in 1946 opgerichte RK Vrouwengilde te coördineren. Het RK Vrouwengilde vormde daarbij min of meer de opvolger van de RK Vrouwenbonden en werd omschreven als 'standsorganisatie voor vrouwen die niet bij de standsorganisaties voor Arbeidersvrouwen of Boerinnen zijn aangesloten'. De statuten van de stichting Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging werden op 29 juli 1949 verleden. Het Centrum had Apeldoorn als zetel.

 

Het landelijk bestuur werd gevormd door afgevaardigden van de vrouwenorganisaties uit alle bisdommen. Daarbij wees elk bisdom tenminste drie vertegenwoordigsters aan, zodat elke standsorganisatie naar evenredigheid vertegenwoordigd was (24 personen). Voorzitster, secretaris, penningmeester en vier bestuursleden vormden het Dagelijks Bestuur. Daarnaast had het Centrum een Bureau, waaraan een geestelijk adviseur was toegevoegd. Het bestuur vergaderde zo vaak als wenselijk; eenmaal per jaar werd een algemene vergadering gehouden.

 

In 1957 werd de organisatiestructuur omgezet in een minder centralistisch, federatief overlegorgaan. De naam veranderde in Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging. Het stichtingsbestuur werd kleiner; een deel van de taken werd overgedragen aan de aangesloten organisaties (waartoe ook het Katholiek Vrouwendispuut en de Stichting Nederlandse Vrouwen Religieuzen zouden gaan behoren).

 

In 1950 werd aanvankelijk een werkgroep Emigratie ingesteld door het CNKV. In 1951 groeide de werkgroep uit tot een Landelijke Emigratie Commissie van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging. Naast de voorzitster van het CNKV bestond deze Commissie uit vertegenwoordigsters van de drie vrouwelijke standsorganisaties; vertegenwoordigsters van de diocesane werkcommissies voor emigratie (diocesane emigratiestichtingen) en daarnaast een vertegenwoordigster van de Katholieke Meisjesbescherming. De Landelijke Emigratie Commissie Vergaderde zes maal per jaar voltallig.

 

De Landelijke Emigratie Commissie CNKV had zitting in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging afgevaardigd werden naar de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het CNKV heeft in beide gremia vertegenwoordigsters gehad.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Doel van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging was de 'bevordering van alles wat in het licht en op de grondslag van de katholieke beginselen kan bijdragen tot de geestelijke vervolmaking en het welzijn van katholieke vrouwen in Nederland en de katholieke vrouwen bewust te maken van hun taak ten opzichte van de gemeenschap.'

Het CNKV trachtte dit doel te bereiken door vormings en voorlichtingswerk op religieus maatschappelijk en cultureel gebied; door inschakeling van katholieke vrouwen in wederzijdse hulpverlening en sociaal werk; door het bestuderen van vraagstukken die voor de katholieke Nederlandse vrouw van belang zijn; door het bevorderen van regelmatig contact met andere katholieke organisaties en door het naar buiten optreden als vertegenwoordiging van de katholieke vrouwen in Nederland.

 

De Landelijke Emigratie Commissie van de CNKV werkte met zogenaamde 'local leaders' of emigratieadviseuses. Ze organiseerde studiebijeenkomsten; stimuleerde nazorg en bescherming van meisjes in de landen van ontvangst via vrouwenbewegingen aldaar; onderhield contact met ontvangstcomités en geëmigreerde leden van de vrouwenbeweging, die regelmatig werkzaam bleven voor het emigratiewerk vanuit Nederland. Daarnaast werden boeken, tijdschriften en lesmateriaal geleverd voor de overtocht en voor het verblijf in opvangkampen. Tevens leverde de Landelijke Emigratie Commissie CNKV voorlichtsters voor de Provinciale Advies Commissies van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité.

Voorloper

Landelijk Centrum der Katholieke Vrouwenbeweging

Opvolger

Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Nederlandse Vrouwen Comité

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Bulletin, een driemaandelijkse uitgave van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (inv.nr. 269).

 

Vrouwenleven, maandblad voor de katholieke vrouw (inv.nr. 63).

 

De katholieke vrouw, maandblad onder redactie van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging.

 

Nispen tot Sevenaer-Ruys de Beerenbrouck, M. van (red.), Emigratiebulletin Centrum Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (Apeldoorn z.j. [1952]).

 

Als vrouwen gaan emigreren (Apeldoorn 1950). [Samengesteld door het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

Practische wenken voor de katholieke emigrerende vrouw (z.p. 1950). [Samengesteld door het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

literatuur

Aerts, M. De politek van de katholieke vrouwenemancipatie. Van Marga Klompe tot Jacqueline Hillen (Amsterdam 1994).

Derks, M.E.B. en C.J.M. Halkes, 'Roomse dochters'. Katholieke vrouwen en hun beweging (Baarn 1992).

 

Schilder, Marian, Vrouwen tussen de zuilen: emigratie en katholieke vrouwen, de katholieke vrouwenbeweging in de emigratieorganisatie, ca. 1950 - ca. 1960 (Doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam). [Aanwezig in Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen KDC-scripties 188]

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging

Periode archief

1918-1986

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

6 m.; 607 inv.nrs.

Informatiedrager
Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Unie der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 210

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (met presentatielijsten) 1946-1957 (inv.nrs. 60; 168)

- Notulen van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1954-1956, 1958-1959 (inv.nr. 424)

-Verslagen van de vergaderingen van de Unie van Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1957-1967 (inv.nr. 29)

 

- Stukken betreffende het dagelijks bestuur van het Centrum der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1954-1956 (inv.nr. 227)

 

- Brieven aan en doorslagen van brieven aan de Unie der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1949-1950; 1959-1962 (inv.nrs. 166-167; 49)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- Ontwerpstatuten z.j.; statuten en huishoudelijke reglementen van de Stichting Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging

1949, 1957 (inv.nrs. 414, 453)

- statuten van de Diocesane RK Vrouwenbonden in Nederland z.j. (inv.nr. 339)

 

Landelijke Emigratie Commissie

- Stukken betreffende emigratieaangelegenheden en de werkgroep Emigratie van de Katholieke Vrouwenbeweging 1950, 1953, 1957-1965 (inv.nr. 160)*

 

- Stukken betreffende de Emigratiecommissie van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1951-1952; 1953-1957 (inv.nrs. 228, 223)*

 

Emigratievoorlichting

- Stukken betreffende emigratievoorlichting voor de adviseuses van de RK Vrouwenbeweging 1954 (inv.nr. 19)*

 

contacten met overige emigratieorganisaties

- Stukken betreffende de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité 1953-1965 (inv.nr. 33)*

- Stukken betreffende het Nederlandse Vrouwen Comité 1945-1946, 1951-1954, 1953-1962; 1963-1967 (inv.nrs. 333, 145, 38)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1949, 1954-1959 (inv.nr. 67)

 

Diversen

- Stukken betreffende het Nederlandse Comité van het Opvangcentrum voor Nederlandse Meisjes te Londen 1954-1956 (inv.nr. 52)

- Stukken betreffende de buitenlandse huisvesting van Nederlandse jonge meisjes 1961-1963 (inv.nr. 53)

- Stukken betreffende de commissie voor Internationale Aangelegenheden van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Nederlandse Sektie van de Europese Vrouwen Unie, 1954-1956 (inv.nr. 66)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Appreciatie: het archief geeft een goed zicht op de landelijke en regionale werkzaamheden van de Katholieke Vrouwenbeweging op gebied van emigratieaangelegenheden, zowel op beleidsmatig als op uitvoerend vlak.

Titel Dossierbeschrijving Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging
Inventaristekst

- inv.nr. 19 Stukken betreffende emigratievoorlichting voor de adviseuses van de RK Vrouwenbeweging 1954

Bevat een instructieboek onderverdeeld in vier hoofdstukken (gestencild, ca 10 p. instructie en 41 p. landeninformatie):

I Algemene richtlijnen

II Voorbereiding voor de reis

III Aanwijzingen voor de verschillende emigratielanden (Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Latijns-Amerika

IV Boekenlijst voor adviseuses en emigranten

 

- inv.nr. 33 Stukken betreffende de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité 1953-1965

Het betreft het 'ledendossier' van de Emigratiecommissie NVC, samengesteld door Mw. M. van Nispen tot Sevenaer- Ruys de Beerenbrouck. De omslag bevat o.m. notulen (incompleet), jaarverslagen (incompleet, 1e , 5e , 8e en 9e jaarverslag ontbreken) en correspondentie tussen de leden van het Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwencomité.

 

- inv.nr. 160 Stukken betreffende emigratie-aangelegenheden en de werkgroep Emigratie van de Katholieke Vrouwenbeweging 1950, 1953, 1957-1965

De omslag bevat o.m. convocaties voor en notulen van de Werkgroep Emigratie, later Landelijke Emigratie Commissie en correspondentie gewisseld tussen de leden van de Emigratie Commissie. De notulen zijn uitgebreid en geven goed inzicht in de regionale, nationale en internationale contacten van de Emigratie Commissie en de werkzaamheden, die zij verrichtte, zowel t.a.v. de beleidsmatige aspecten van emigratievoorlichting (contacten met de KCES, Commissariaat voor de Emigratie) als de uitvoeringsaspecten ervan (richtlijnen voor vrouwelijke voorlichters).

 

- inv.nrs. 228, 223 Stukken betreffende de emigratiecommissie van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1951-1952; 1953-1957

Als inv.nr. 160. De omslag bevat o.m. notulen van de vergaderingen van de Emigratie Werkgroep / Commissie, inkomende en minuten van uitgaande correspondentie tussen de leden van de emigratiecommissie; de emigratiecommissie van de Nederlandse Vrouwen Comité; inv.nr. 228 bevat ook internationale correspondentie met katholieke vrouwencomités in de landen van ontvangst.

Algemeen

Naam, varianten

Landelijk Centrum der Katholieke Vrouwenbeweging; Unie der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging; UNKV

Organisatie en inrichting

De wortels van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging liggen in de vooroorlogse Rooms-katholieke Vrouwenbonden (plaatselijke afdelingen, diocesaan georganiseerd), die vanaf 1919 overkoepeld waren door de Federatie van RK Vrouwenbonden in Nederland.

De Federatie vertegenwoordigde niet alle rooms-katholieke vrouwen.

Onder druk van het episcopaat (m.n. van de zuidelijke bisschoppen) en de leiders van de standsorganisaties moesten de RK Boerinnenbonden en de Katholieke Arbeiders Vrouwen zich primair aansluiten bij de mannelijke standgenoten, als onderafdelingen van de boeren- en arbeidersbonden. Daarmee vertegenwoordigden de RK Vrouwenbonden in de praktijk vooral vrouwen uit de hogere middenklasse.

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de RK Vrouwenbonden verboden.

Na de Tweede Wereldoorlog gingen vooral uit de gelederen van de voormalige vrouwenbonden stemmen op om tot één centrale katholieke vrouwenorganisatie te komen, waarbinnen een onderscheid naar standen zou worden gemaakt.

 

In augustus 1946 werd het Landelijk Centrum der Katholieke Vrouwenbeweging opgericht; in juli 1947 werd de naam veranderd in Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging. Met instemming van het episcopaat vormde het Centrum een koepelorganisatie om de werkzaamheden van de RK Boerinnenbonden, de Katholieke Arbeiders Vrouwen en het in 1946 opgerichte RK Vrouwengilde te coördineren. Het RK Vrouwengilde vormde daarbij min of meer de opvolger van de RK Vrouwenbonden en werd omschreven als 'standsorganisatie voor vrouwen die niet bij de standsorganisaties voor Arbeidersvrouwen of Boerinnen zijn aangesloten'. De statuten van de stichting Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging werden op 29 juli 1949 verleden. Het Centrum had Apeldoorn als zetel.

 

Het landelijk bestuur werd gevormd door afgevaardigden van de vrouwenorganisaties uit alle bisdommen. Daarbij wees elk bisdom tenminste drie vertegenwoordigsters aan, zodat elke standsorganisatie naar evenredigheid vertegenwoordigd was (24 personen). Voorzitster, secretaris, penningmeester en vier bestuursleden vormden het Dagelijks Bestuur. Daarnaast had het Centrum een Bureau, waaraan een geestelijk adviseur was toegevoegd. Het bestuur vergaderde zo vaak als wenselijk; eenmaal per jaar werd een algemene vergadering gehouden.

 

In 1957 werd de organisatiestructuur omgezet in een minder centralistisch, federatief overlegorgaan. De naam veranderde in Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging. Het stichtingsbestuur werd kleiner; een deel van de taken werd overgedragen aan de aangesloten organisaties (waartoe ook het Katholiek Vrouwendispuut en de Stichting Nederlandse Vrouwen Religieuzen zouden gaan behoren).

 

In 1950 werd aanvankelijk een werkgroep Emigratie ingesteld door het CNKV. In 1951 groeide de werkgroep uit tot een Landelijke Emigratie Commissie van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging. Naast de voorzitster van het CNKV bestond deze Commissie uit vertegenwoordigsters van de drie vrouwelijke standsorganisaties; vertegenwoordigsters van de diocesane werkcommissies voor emigratie (diocesane emigratiestichtingen) en daarnaast een vertegenwoordigster van de Katholieke Meisjesbescherming. De Landelijke Emigratie Commissie Vergaderde zes maal per jaar voltallig.

 

De Landelijke Emigratie Commissie CNKV had zitting in het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging afgevaardigd werden naar de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het CNKV heeft in beide gremia vertegenwoordigsters gehad.

Taak, activiteiten

Doel van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging was de 'bevordering van alles wat in het licht en op de grondslag van de katholieke beginselen kan bijdragen tot de geestelijke vervolmaking en het welzijn van katholieke vrouwen in Nederland en de katholieke vrouwen bewust te maken van hun taak ten opzichte van de gemeenschap.'

Het CNKV trachtte dit doel te bereiken door vormings en voorlichtingswerk op religieus maatschappelijk en cultureel gebied; door inschakeling van katholieke vrouwen in wederzijdse hulpverlening en sociaal werk; door het bestuderen van vraagstukken die voor de katholieke Nederlandse vrouw van belang zijn; door het bevorderen van regelmatig contact met andere katholieke organisaties en door het naar buiten optreden als vertegenwoordiging van de katholieke vrouwen in Nederland.

 

De Landelijke Emigratie Commissie van de CNKV werkte met zogenaamde 'local leaders' of emigratieadviseuses. Ze organiseerde studiebijeenkomsten; stimuleerde nazorg en bescherming van meisjes in de landen van ontvangst via vrouwenbewegingen aldaar; onderhield contact met ontvangstcomités en geëmigreerde leden van de vrouwenbeweging, die regelmatig werkzaam bleven voor het emigratiewerk vanuit Nederland. Daarnaast werden boeken, tijdschriften en lesmateriaal geleverd voor de overtocht en voor het verblijf in opvangkampen. Tevens leverde de Landelijke Emigratie Commissie CNKV voorlichtsters voor de Provinciale Advies Commissies van de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité.

Voorloper

Landelijk Centrum der Katholieke Vrouwenbeweging

Opvolger

Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Nederlandse Vrouwen Comité

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Literatuur

periodieken

Bulletin, een driemaandelijkse uitgave van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (inv.nr. 269).

 

Vrouwenleven, maandblad voor de katholieke vrouw (inv.nr. 63).

 

De katholieke vrouw, maandblad onder redactie van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging.

 

Nispen tot Sevenaer-Ruys de Beerenbrouck, M. van (red.), Emigratiebulletin Centrum Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (Apeldoorn z.j. [1952]).

 

Als vrouwen gaan emigreren (Apeldoorn 1950). [Samengesteld door het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

Practische wenken voor de katholieke emigrerende vrouw (z.p. 1950). [Samengesteld door het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting]

 

literatuur

Aerts, M. De politek van de katholieke vrouwenemancipatie. Van Marga Klompe tot Jacqueline Hillen (Amsterdam 1994).

Derks, M.E.B. en C.J.M. Halkes, 'Roomse dochters'. Katholieke vrouwen en hun beweging (Baarn 1992).

 

Schilder, Marian, Vrouwen tussen de zuilen: emigratie en katholieke vrouwen, de katholieke vrouwenbeweging in de emigratieorganisatie, ca. 1950 - ca. 1960 (Doctoraalscriptie Vrije Universiteit Amsterdam). [Aanwezig in Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen KDC-scripties 188]

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging

Periode archief

1918-1986

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

6 m.; 607 inv.nrs.

Informatiedrager
Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Unie der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 210

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (met presentatielijsten) 1946-1957 (inv.nrs. 60; 168)

- Notulen van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1954-1956, 1958-1959 (inv.nr. 424)

-Verslagen van de vergaderingen van de Unie van Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1957-1967 (inv.nr. 29)

 

- Stukken betreffende het dagelijks bestuur van het Centrum der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1954-1956 (inv.nr. 227)

 

- Brieven aan en doorslagen van brieven aan de Unie der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1949-1950; 1959-1962 (inv.nrs. 166-167; 49)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- Ontwerpstatuten z.j.; statuten en huishoudelijke reglementen van de Stichting Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging

1949, 1957 (inv.nrs. 414, 453)

- statuten van de Diocesane RK Vrouwenbonden in Nederland z.j. (inv.nr. 339)

 

Landelijke Emigratie Commissie

- Stukken betreffende emigratieaangelegenheden en de werkgroep Emigratie van de Katholieke Vrouwenbeweging 1950, 1953, 1957-1965 (inv.nr. 160)*

 

- Stukken betreffende de Emigratiecommissie van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1951-1952; 1953-1957 (inv.nrs. 228, 223)*

 

Emigratievoorlichting

- Stukken betreffende emigratievoorlichting voor de adviseuses van de RK Vrouwenbeweging 1954 (inv.nr. 19)*

 

contacten met overige emigratieorganisaties

- Stukken betreffende de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité 1953-1965 (inv.nr. 33)*

- Stukken betreffende het Nederlandse Vrouwen Comité 1945-1946, 1951-1954, 1953-1962; 1963-1967 (inv.nrs. 333, 145, 38)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1949, 1954-1959 (inv.nr. 67)

 

Diversen

- Stukken betreffende het Nederlandse Comité van het Opvangcentrum voor Nederlandse Meisjes te Londen 1954-1956 (inv.nr. 52)

- Stukken betreffende de buitenlandse huisvesting van Nederlandse jonge meisjes 1961-1963 (inv.nr. 53)

- Stukken betreffende de commissie voor Internationale Aangelegenheden van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Nederlandse Sektie van de Europese Vrouwen Unie, 1954-1956 (inv.nr. 66)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Appreciatie: het archief geeft een goed zicht op de landelijke en regionale werkzaamheden van de Katholieke Vrouwenbeweging op gebied van emigratieaangelegenheden, zowel op beleidsmatig als op uitvoerend vlak.


Doorgenomen archieven / series

Archief van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging

Periode archief

1918-1986

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

6 m.; 607 inv.nrs.

Informatiedrager
Toegang(en)

Inventaris van het archief van de Unie der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 210

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's voor en verslagen van de vergaderingen van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging (met presentatielijsten) 1946-1957 (inv.nrs. 60; 168)

- Notulen van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1954-1956, 1958-1959 (inv.nr. 424)

-Verslagen van de vergaderingen van de Unie van Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1957-1967 (inv.nr. 29)

 

- Stukken betreffende het dagelijks bestuur van het Centrum der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1954-1956 (inv.nr. 227)

 

- Brieven aan en doorslagen van brieven aan de Unie der Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1949-1950; 1959-1962 (inv.nrs. 166-167; 49)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- Ontwerpstatuten z.j.; statuten en huishoudelijke reglementen van de Stichting Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging

1949, 1957 (inv.nrs. 414, 453)

- statuten van de Diocesane RK Vrouwenbonden in Nederland z.j. (inv.nr. 339)

 

Landelijke Emigratie Commissie

- Stukken betreffende emigratieaangelegenheden en de werkgroep Emigratie van de Katholieke Vrouwenbeweging 1950, 1953, 1957-1965 (inv.nr. 160)*

 

- Stukken betreffende de Emigratiecommissie van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1951-1952; 1953-1957 (inv.nrs. 228, 223)*

 

Emigratievoorlichting

- Stukken betreffende emigratievoorlichting voor de adviseuses van de RK Vrouwenbeweging 1954 (inv.nr. 19)*

 

contacten met overige emigratieorganisaties

- Stukken betreffende de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité 1953-1965 (inv.nr. 33)*

- Stukken betreffende het Nederlandse Vrouwen Comité 1945-1946, 1951-1954, 1953-1962; 1963-1967 (inv.nrs. 333, 145, 38)

 

- Stukken betreffende de Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1949, 1954-1959 (inv.nr. 67)

 

Diversen

- Stukken betreffende het Nederlandse Comité van het Opvangcentrum voor Nederlandse Meisjes te Londen 1954-1956 (inv.nr. 52)

- Stukken betreffende de buitenlandse huisvesting van Nederlandse jonge meisjes 1961-1963 (inv.nr. 53)

- Stukken betreffende de commissie voor Internationale Aangelegenheden van het Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging en de Nederlandse Sektie van de Europese Vrouwen Unie, 1954-1956 (inv.nr. 66)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Appreciatie: het archief geeft een goed zicht op de landelijke en regionale werkzaamheden van de Katholieke Vrouwenbeweging op gebied van emigratieaangelegenheden, zowel op beleidsmatig als op uitvoerend vlak.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Centrum van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging
Inventaristekst

- inv.nr. 19 Stukken betreffende emigratievoorlichting voor de adviseuses van de RK Vrouwenbeweging 1954

Bevat een instructieboek onderverdeeld in vier hoofdstukken (gestencild, ca 10 p. instructie en 41 p. landeninformatie):

I Algemene richtlijnen

II Voorbereiding voor de reis

III Aanwijzingen voor de verschillende emigratielanden (Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Latijns-Amerika

IV Boekenlijst voor adviseuses en emigranten

 

- inv.nr. 33 Stukken betreffende de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité 1953-1965

Het betreft het 'ledendossier' van de Emigratiecommissie NVC, samengesteld door Mw. M. van Nispen tot Sevenaer- Ruys de Beerenbrouck. De omslag bevat o.m. notulen (incompleet), jaarverslagen (incompleet, 1e , 5e , 8e en 9e jaarverslag ontbreken) en correspondentie tussen de leden van het Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwencomité.

 

- inv.nr. 160 Stukken betreffende emigratie-aangelegenheden en de werkgroep Emigratie van de Katholieke Vrouwenbeweging 1950, 1953, 1957-1965

De omslag bevat o.m. convocaties voor en notulen van de Werkgroep Emigratie, later Landelijke Emigratie Commissie en correspondentie gewisseld tussen de leden van de Emigratie Commissie. De notulen zijn uitgebreid en geven goed inzicht in de regionale, nationale en internationale contacten van de Emigratie Commissie en de werkzaamheden, die zij verrichtte, zowel t.a.v. de beleidsmatige aspecten van emigratievoorlichting (contacten met de KCES, Commissariaat voor de Emigratie) als de uitvoeringsaspecten ervan (richtlijnen voor vrouwelijke voorlichters).

 

- inv.nrs. 228, 223 Stukken betreffende de emigratiecommissie van de Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 1951-1952; 1953-1957

Als inv.nr. 160. De omslag bevat o.m. notulen van de vergaderingen van de Emigratie Werkgroep / Commissie, inkomende en minuten van uitgaande correspondentie tussen de leden van de emigratiecommissie; de emigratiecommissie van de Nederlandse Vrouwen Comité; inv.nr. 228 bevat ook internationale correspondentie met katholieke vrouwencomités in de landen van ontvangst.


Scans