Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen

Naam archiefvormer Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
Periode van bestaan 1912 -
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

N.V.V.H.; NVVH

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen is opgericht op 17 december 1912 op initiatief van Anna Polak en Marie Heinen, respectievelijk directrice en adjunct-directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. De vereniging bestaat uit leden en begunstigers. In de onderzoeksperiode berustte de leiding van de vereniging bij het hoofdbestuur, bestaande uit tenminste zeven personen. Het dagelijks bestuur werd gevormd door de voorzitster, secretaris en penningmeester. Eenmaal per jaar werd een algemene vergadering gehouden. In het centraal bureau, geleid door een directrice en gevestigd te Den Haag, was het secretariaat van de vereniging gevestigd. De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen heeft gewestelijke en plaatselijke afdelingen met eigen besturen en eigen financiële middelen.

 

De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen had zitting in de Emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité en had daarnaast een afgevaardigde in het bestuur van de Algemene Emigratie Centrale. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De NVVH heeft in beide gremia vertegenwoordigsters gehad.

 

De plaatselijke of gewestelijke afdelingen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen vaardigden leden af naar de plaatselijke afdelingen van de Algemene Emigratie Centrale of naar de Provinciale Advies Commissies (1952-1956) van de Emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het doel van de NVVH was de behartiging van de belangen van Nederlandse huisvrouwen in haar huishoudelijke en gezinstaak; op economische en sociaal gebied; het bevorderen van de waardering voor de huishoudelijke taken van de vrouw; het bevorderen van het verantwoordelijkheidsgevoel van de vrouw als lid van de samenleving en het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel van haar leden. Mede hiertoe werden in 1922 het Jacobafonds opgericht, bedoeld om huisvrouwen financieel te ondersteunen en het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid (vanaf 1967 Instituut voor Huishoudtechnisch Advies), dat onderzoek deed naar de kwaliteit van huishoudelijke artikelen.

 

Andere activiteiten om deze doelstelling te verwezenlijken, bestonden uit het houden van vergaderingen en bijeenkomsten; het afvaardigen van leden naar andere organisaties en het uitgeven van een verenigingsblad.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Nederlandse Vrouwen Comité

Algemene Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Denken en Doen: maandblad der Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, v.a. 1948.

 

Maandbericht / Maandblad / Contactblad van de afdeling…. van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.

 

literatuur

Ineke Jonker, Huisvrouwenvakwerk: 75 jaar Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (Baarn 1987).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen

Periode archief

1922-1983

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor inzage in stukken vanaf 1990 is toestemming nodig, te verkrijgen via de archivaris van Atria.

Omvang; inventarisnummers

15.6 m., 771 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja

Toegang(en)

Kloosterman, A., Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (Amsterdam 1994)

Kenmerk toegang

nr. 116

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Convocaties, agenda's en notulen hoofdbestuur 1949-1967 (inv.nrs. 29-45)*

 

- Lijsten met opsomming ingekomen stukken 1961-1971 (inv.nrs.54-56)*

 

- Verslagen Algemene Ledenvergadering 1948-1967 (inv.nrs. 96-109)*

 

- Jaarverslagen (hoofdbestuur en afdelingen) 1958, 1958-1959 (inv.nrs. 163-164)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Correspondentie met ministeries (inv.nrs. 201-205)*

 

- Contacten met het Nederlandse Vrouwen Comité 1946-1954; 1968-1972 (inv.nrs. 512, 514)*

 

- Contacten met de Algemene Emigratie Centrale 1956-1957 (inv.nr. 600)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Ter signalering:

Bij Atria, Amsterdam berust eveneens het archief van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (uitvoerend orgaan van de in 1901 opgerichte Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid) over de periode 1901-1951 (archiefnr. 321).

- Inv.nr. 574 betreft een ingekomen stuk, statuten, prospectussen en brochures betreffende emigratie en immigratie en diverse binnenlandse en buitenlandse verenigingen die zich met de daarbij voorkomende problemen bezighouden, 1908-1934.

 

2) Bijgewerkt 2013.

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
Inventaristekst

- inv.nrs. 29-45 Convocaties, agenda's en notulen hoofdbestuur 1949-1967

Conform inventarisomschrijving. De notulen bevatten passages betreffende de vergaderingen van de Algemene Emigratie Centrale en de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité en geven zicht op het daaropvolgende beleid van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.

 

- inv.nrs. 54-56 Lijsten met opsomming ingekomen stukken 1961-1971

Bevatten geen originelen.

 

- inv.nrs. 96-109 Verslagen Algemene ledenvergadering 1948-1967

Conform inventarisomschrijving. De verslagen bevatten in sommige jaren ook jaarverslagen en doen dienst als jaarboekje, met overzichten van personele bezetting naar de diverse organisaties, w.o. Algemene Emigratie Centrale en Nederlandse Vrouwen Comité etc.

 

- inv.nrs. 163-164 Jaarverslagen (hoofdbestuur en afdelingen) 1958, 1958-1959

Conform inventarisomschrijving. Uit de jaarverslagen van de afdelingen valt soms af te leiden wie er zitting hadden in bijzondere organisaties of commissies, zoals de plaatselijke afdelingen van de Algemene Emigratie Centrale; tevens geven de afdelingsjaarverslagen soms een indruk in hoeverre er aandacht werd besteed aan het onderwerp emigratie door middel van lezingen, diavoorstellingen etc.

 

- inv.nrs. 201-205 Correspondentie met ministeries

Conform inventarisomschrijving. Bevat geen materiaal betreffende het onderwerp emigratie.

 

- inv.nrs. 512, 514 Contacten met het Nederlandse Vrouwen Comité 1946-1954; 1968-1972

Inv.nr. 512 bevat archiefbescheiden (notulen, stukken) van de Emigratie Commissie van het NVC.

 

- inv.nr. 600 Contacten met de Algemene Emigratie Centrale 1956-1957

Bevat o.m. de 'rapportages' aan het hoofdbestuur van mw. E. Bransen van der Goot-Pot, die namens de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen zitting had in de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité en de Algemene Emigratie Centrale (en de Raad voor de Emigratie). De omslag bevat gestencilde notulen; besluitenlijsten en jaarverslagen van de vergadering van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de AEC; handgeschreven verslagen van de vergaderingen van de Emigratiecommissie NVC; enige correspondentie tussen Bransen van der Goot en de secretaris van de NVVH, mw. M. Goedhart.

 

 

NB: Tevens doorgenomen inv.nrs: 171; 208; 228; 255; 312; 336; 363; 370; 389; 444; 643-644; 659; 662. Hierin bevindt zich geen materiaal m.b.t. het onderwerp emigratie.

Algemeen

Naam, varianten

N.V.V.H.; NVVH

Organisatie en inrichting

De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen is opgericht op 17 december 1912 op initiatief van Anna Polak en Marie Heinen, respectievelijk directrice en adjunct-directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. De vereniging bestaat uit leden en begunstigers. In de onderzoeksperiode berustte de leiding van de vereniging bij het hoofdbestuur, bestaande uit tenminste zeven personen. Het dagelijks bestuur werd gevormd door de voorzitster, secretaris en penningmeester. Eenmaal per jaar werd een algemene vergadering gehouden. In het centraal bureau, geleid door een directrice en gevestigd te Den Haag, was het secretariaat van de vereniging gevestigd. De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen heeft gewestelijke en plaatselijke afdelingen met eigen besturen en eigen financiële middelen.

 

De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen had zitting in de Emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité en had daarnaast een afgevaardigde in het bestuur van de Algemene Emigratie Centrale. Op grond van deze lidmaatschappen was het mogelijk dat vertegenwoordigsters van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De NVVH heeft in beide gremia vertegenwoordigsters gehad.

 

De plaatselijke of gewestelijke afdelingen van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen vaardigden leden af naar de plaatselijke afdelingen van de Algemene Emigratie Centrale of naar de Provinciale Advies Commissies (1952-1956) van de Emigratiecommissie van het Nederlandse Vrouwen Comité.

Taak, activiteiten

Het doel van de NVVH was de behartiging van de belangen van Nederlandse huisvrouwen in haar huishoudelijke en gezinstaak; op economische en sociaal gebied; het bevorderen van de waardering voor de huishoudelijke taken van de vrouw; het bevorderen van het verantwoordelijkheidsgevoel van de vrouw als lid van de samenleving en het bevorderen van het saamhorigheidsgevoel van haar leden. Mede hiertoe werden in 1922 het Jacobafonds opgericht, bedoeld om huisvrouwen financieel te ondersteunen en het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid (vanaf 1967 Instituut voor Huishoudtechnisch Advies), dat onderzoek deed naar de kwaliteit van huishoudelijke artikelen.

 

Andere activiteiten om deze doelstelling te verwezenlijken, bestonden uit het houden van vergaderingen en bijeenkomsten; het afvaardigen van leden naar andere organisaties en het uitgeven van een verenigingsblad.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Nederlandse Vrouwen Comité

Algemene Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Literatuur

periodieken

Denken en Doen: maandblad der Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, v.a. 1948.

 

Maandbericht / Maandblad / Contactblad van de afdeling…. van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.

 

literatuur

Ineke Jonker, Huisvrouwenvakwerk: 75 jaar Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (Baarn 1987).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen

Periode archief

1922-1983

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor inzage in stukken vanaf 1990 is toestemming nodig, te verkrijgen via de archivaris van Atria.

Omvang; inventarisnummers

15.6 m., 771 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja

Toegang(en)

Kloosterman, A., Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (Amsterdam 1994)

Kenmerk toegang

nr. 116

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Convocaties, agenda's en notulen hoofdbestuur 1949-1967 (inv.nrs. 29-45)*

 

- Lijsten met opsomming ingekomen stukken 1961-1971 (inv.nrs.54-56)*

 

- Verslagen Algemene Ledenvergadering 1948-1967 (inv.nrs. 96-109)*

 

- Jaarverslagen (hoofdbestuur en afdelingen) 1958, 1958-1959 (inv.nrs. 163-164)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Correspondentie met ministeries (inv.nrs. 201-205)*

 

- Contacten met het Nederlandse Vrouwen Comité 1946-1954; 1968-1972 (inv.nrs. 512, 514)*

 

- Contacten met de Algemene Emigratie Centrale 1956-1957 (inv.nr. 600)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Ter signalering:

Bij Atria, Amsterdam berust eveneens het archief van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (uitvoerend orgaan van de in 1901 opgerichte Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid) over de periode 1901-1951 (archiefnr. 321).

- Inv.nr. 574 betreft een ingekomen stuk, statuten, prospectussen en brochures betreffende emigratie en immigratie en diverse binnenlandse en buitenlandse verenigingen die zich met de daarbij voorkomende problemen bezighouden, 1908-1934.

 

2) Bijgewerkt 2013.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen

Periode archief

1922-1983

Vindplaats

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor inzage in stukken vanaf 1990 is toestemming nodig, te verkrijgen via de archivaris van Atria.

Omvang; inventarisnummers

15.6 m., 771 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

ja

Toegang(en)

Kloosterman, A., Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (Amsterdam 1994)

Kenmerk toegang

nr. 116

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Convocaties, agenda's en notulen hoofdbestuur 1949-1967 (inv.nrs. 29-45)*

 

- Lijsten met opsomming ingekomen stukken 1961-1971 (inv.nrs.54-56)*

 

- Verslagen Algemene Ledenvergadering 1948-1967 (inv.nrs. 96-109)*

 

- Jaarverslagen (hoofdbestuur en afdelingen) 1958, 1958-1959 (inv.nrs. 163-164)*

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Correspondentie met ministeries (inv.nrs. 201-205)*

 

- Contacten met het Nederlandse Vrouwen Comité 1946-1954; 1968-1972 (inv.nrs. 512, 514)*

 

- Contacten met de Algemene Emigratie Centrale 1956-1957 (inv.nr. 600)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Ter signalering:

Bij Atria, Amsterdam berust eveneens het archief van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid (uitvoerend orgaan van de in 1901 opgerichte Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid) over de periode 1901-1951 (archiefnr. 321).

- Inv.nr. 574 betreft een ingekomen stuk, statuten, prospectussen en brochures betreffende emigratie en immigratie en diverse binnenlandse en buitenlandse verenigingen die zich met de daarbij voorkomende problemen bezighouden, 1908-1934.

 

2) Bijgewerkt 2013.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen
Inventaristekst

- inv.nrs. 29-45 Convocaties, agenda's en notulen hoofdbestuur 1949-1967

Conform inventarisomschrijving. De notulen bevatten passages betreffende de vergaderingen van de Algemene Emigratie Centrale en de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité en geven zicht op het daaropvolgende beleid van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen.

 

- inv.nrs. 54-56 Lijsten met opsomming ingekomen stukken 1961-1971

Bevatten geen originelen.

 

- inv.nrs. 96-109 Verslagen Algemene ledenvergadering 1948-1967

Conform inventarisomschrijving. De verslagen bevatten in sommige jaren ook jaarverslagen en doen dienst als jaarboekje, met overzichten van personele bezetting naar de diverse organisaties, w.o. Algemene Emigratie Centrale en Nederlandse Vrouwen Comité etc.

 

- inv.nrs. 163-164 Jaarverslagen (hoofdbestuur en afdelingen) 1958, 1958-1959

Conform inventarisomschrijving. Uit de jaarverslagen van de afdelingen valt soms af te leiden wie er zitting hadden in bijzondere organisaties of commissies, zoals de plaatselijke afdelingen van de Algemene Emigratie Centrale; tevens geven de afdelingsjaarverslagen soms een indruk in hoeverre er aandacht werd besteed aan het onderwerp emigratie door middel van lezingen, diavoorstellingen etc.

 

- inv.nrs. 201-205 Correspondentie met ministeries

Conform inventarisomschrijving. Bevat geen materiaal betreffende het onderwerp emigratie.

 

- inv.nrs. 512, 514 Contacten met het Nederlandse Vrouwen Comité 1946-1954; 1968-1972

Inv.nr. 512 bevat archiefbescheiden (notulen, stukken) van de Emigratie Commissie van het NVC.

 

- inv.nr. 600 Contacten met de Algemene Emigratie Centrale 1956-1957

Bevat o.m. de 'rapportages' aan het hoofdbestuur van mw. E. Bransen van der Goot-Pot, die namens de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen zitting had in de Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité en de Algemene Emigratie Centrale (en de Raad voor de Emigratie). De omslag bevat gestencilde notulen; besluitenlijsten en jaarverslagen van de vergadering van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de AEC; handgeschreven verslagen van de vergaderingen van de Emigratiecommissie NVC; enige correspondentie tussen Bransen van der Goot en de secretaris van de NVVH, mw. M. Goedhart.

 

 

NB: Tevens doorgenomen inv.nrs: 171; 208; 228; 255; 312; 336; 363; 370; 389; 444; 643-644; 659; 662. Hierin bevindt zich geen materiaal m.b.t. het onderwerp emigratie.