Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging

Naam archiefvormer Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging
Periode van bestaan 1881-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging; N.Z.A.V.; NZAV

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging werd op 12 mei 1881 opgericht. De vereniging kende gedurende de onderzoeksperiode leden, ereleden, begunstigers en donateurs. Leden betaalden een jaarlijkse bijdrage. Twintig leden of meer konden zich verenigen in een afdeling; per plaats was het bestaan van meerdere afdelingen mogelijk. In plaatsen of regio's waar geen afdeling bestond, kon het bestuur een vertegenwoordiger benoemen.

 

De Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging had een Hoofdbestuur, bestaande uit tenminste 7 leden, waaronder één of meer in Nederland woonachtige Zuid-Afrikanen en de directeur van de Stichting Landverhuizing Nederland (J.A.A. Hartland). Het Dagelijks Bestuur bestond uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, eventueel aangevuld met andere personen. Daarnaast bestond er een Raad van Advies bestaande uit de voorzitters van de afdelingen (of hun plaatsvervangers) en de vertegenwoordigers, die door het Hoofdbestuur of een drietal afdelingsbesturen kon worden samengeroepen. Jaarlijks diende een Algemene Vergadering te worden belegd. De vereniging zetelde te Amsterdam (statuten 1954).

 

De vereniging kende van 1882-1969 een eigen 'emigratiedienst' en was vertegenwoordigd in de Raad van Beheer van de Stichting Landverhuizing Nederland. Op 8 mei 1952 kreeg de NZAV een tijdelijke vergunning om voorlichting te mogen geven en om als aanmeldingskantoor (code 590) dienst te doen voor emigranten naar de Unie van Zuid-Afrika op basis van art. 5 en 6 van de Landverhuizingswet (Ministerie van Sociale Zaken, nr. 11149 EMC). Het aanmeldingskantoor van de NZAV bevond zich in het NZAV-hoofdkantoor te Amsterdam.

 

Tevens was de NZAV één van de participanten bij de oprichting van de Algemene Emigratie Centrale in juli 1952. Zij had een afgevaardigde in het bestuur van de AEC. Op basis van deze afvaardiging konden vertegenwoordigers van de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De NZAV had van juli 1952 tot september 1954 een afgevaardigde in de Raad voor de Emigratie.

 

In januari 1954 verzocht de NZAV om zelfstandige erkenning als aanmeldingsorgaan in de zin van art. 28 van de Wet op de organen voor de emigratie (1952). Op 13 mei 1954 werd een tijdelijke erkenning voor twee jaar verleend bij besluit van het Emigratiebestuur. Op grond hiervan werd een lidmaatschap met de Algemene Emigratie Centrale onverenigbaar geacht, waarna de NZAV dit lidmaatschap per 1 september 1954 beëindigde. Daarmee verviel tegelijkertijd de vertegenwoordiging in de Raad voor de Emigratie. Per 13 november 1956 werd de tijdelijke erkenning als aanmeldingsorgaan omgezet in een definitieve.

 

Bij Koninklijk Besluit van 27 mei 1957 werd het verzoek zelfstandig een vertegenwoordiger te mogen afvaardigen naar de Raad voor de Emigratie gehonoreerd, bij KB van 14 december 1967 kreeg de NZAV een vertegenwoordiger in het Emigratiebestuur.

 

voorzitter:

1952(?)-1966 J. Keuning

1967- na 1967 H.R. van Marle

 

secretaris:

1952-1956 W. Ph. Coolhaas

1957-1962 H. Smitskamp

1963-1966 Sj. Mook

1967- na 1967 J.P. Feddema

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging stelde zich ten doel om binnen de grenzen van de internationale rechtsverhoudingen de banden met de 'stamverwanten' in Zuid-Afrika te verstevigen, door bevordering van culturele contacten en stimulering van economische betrekkingen en door middel van voorlichting binnen en buiten Nederland over de situatie in Zuid-Afrika.

 

De afdelingen hadden tot taak onderzoek te verrichten naar de werkzaamheden, die binnen de werkkring van de NZAV vielen, initiatieven te ontwikkelen en deze voor te leggen aan het Hoofdbestuur.

 

Ten aanzien van de emigratie verzorgde de NZAV voorlichting en de aanmeldingsprocedure voor Zuid-Afrika en Rhodesië.

Voorloper

Utrechts Hoofdcomité tot behartiging van de belangen der Transvaalsche Boeren

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Algemene Emigratie Centrale

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken en uitgaven

Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging. Verslag over het jaar ...

Verslag over het jaar ... Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging

Verslag over het jaar ... Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging 1951-1966 [van 1954 - 1965 onder de titel: Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging : verslag over het jaar ...

Voortzetting van: Verslag van het bestuur van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging; Voortgezet als: Jaarverslag van de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging]

 

Emigratie: Verslag over de werkzaamheden van de organen voor de emigratie, 1954-1961. [Hierin samenstelling bestuur en jaarverslag betreffende emigratiewerkzaamheden NZAV]

 

Zuid-Afrika: maandblad voor de culturele en economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika, Commissie voor den Nederlandsch-Zuid-Afrikaanschen Handel. Vanaf vol. 23 (1946) met als ondertitel: maandblad van de Zuid-Afrikaansche Stichting Moederland te Amsterdam voor de cultureele en economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. [Het maandblad bevat een emigratierubriek]

 

De Unie van Zuid-Afrika als bestemmingsland van den Nederlandschen emigrant (Den Haag 1939). [Uitgave van Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging / Stichting Landverhuizing Nederland 46 p.]

 

literatuur

Schutte, G.J. , 'Een eeuw Nederlandsche aandacht voor Zuid-Afrika', in: Schutte G.J. en K. Maartense et. al. (red.), Zicht op Zuid-Afrika. Honderd jaar geschiedenis van Zuid-Afrika, 1881-1981. Uitgegeven door de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging bij gelegenheid van haar honderdjarig bestaan (Amsterdam 1981) 3-38.

 

Schutte, G.J., 'Kroniek van honderd jaar NZAV', in: Jaarverslag van de NZAV over 1980 (Amsterdam 1981) 5-38.

 

Schutte, G.J., De roeping ten aanzien van het oude broedervolk. Nederland en Zuid-Afrika, 1960-1990 (Amsterdam 1993).

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

Archief Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging

Periode archief

1881-

Vindplaats

Zuid-Afrika Huis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig, raadpleging archivalia op afspraak

Omvang; inventarisnummers

ca. 44 m., 3000 dossiers

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

Jong, R.C. de, Overzicht van het archief van de Nederlands-Zuidafrikaanse vereniging (NZAV), 2 dln.: I. Archief -NZAV; II. Diverse collecties (Amsterdam 1983)

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

inleiding, zakenregister (dl 2); personenregister (dln. 1-2)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie opmerking structuur archief 2)

opmerkingen structuur archief

1) Het NZAV-archief bevat enkele hiaten als gevolg van vele verhuizingen.

 

2) In het NZAV-archief wordt een afdeling 'Diensten' onderscheiden; hiervan maakte de 'emigratiedienst' NZAV deel uit. Het archief van deze afdeling loopt van 1882-1969 en telt 348 inv.nrs (VII A/1 - VII A/348).

 

Daarnaast bevinden zich in de afdeling 'Diverse collecties' van het NZAV-archief 'collecties' van andere emigratieorganen. Het betreft hier geen gedeponeerde archieven, maar de stukken die de NZAV uit hoofde van het lidmaatschap van de betrokken instellingen heeft verkregen. Zij worden hier als een integraal onderdeel van het NZAV-archief beschouwd.

 

Het betreft de collecties:

nr. XIX. Nederlandsche Vereeniging "Landverhuizing" 1914-1931 (0,1 m., code NVL)

nr. XIXA. Stichting Landverhuizing Nederland 1931-1953 (1,0 m., code SLN)

nr. XIXB. Raad voor de Emigratie (0,35 m., code RE)

nr. XIXC. Nederlandse Emigratie Dienst, 1956-1972 (0,1 m., code NED)

nr. XIXD. Emigratiebestuur, 1967-1975 (0,4 m., code EB).

Seriële bescheiden

- Agenda's, notulen, convocaties van Algemene Vergaderingen; vergaderingen van het Hoofdbestuur, vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Advies 1945-1967 (inv.nrs. IV, 120-162)*

 

- Interne correspondentie van het Hoofd- en Dagelijks Bestuur met afdelingen; NZAV-agentschappen, vertegenwoordigers in Nederland en Zuid-Afrika over vergaderingen en jaarverslagen 1945-1967 (inv.nrs. IV, 151-162; V 138-160)

 

- Lijsten van emigranten: 1920-1921 (inv.nr. VII A/185); 1934-1937 (inv.nr. VII A/255); 1936-1940 (inv.nr. VII A/263)*

Statistische gegevens

Statistieken betreffende de Nederlandse emigratie naar Zuid-Afrika 1934-1937 (inv.nr. VII A/255)

Inhoud overig

Ter signalering:

emigratiecommissies

- Correspondentie met en over de 'Commissie ter verzameling van gegevens betreffende de emigratie naar Zuid-Afrika' 1882-1884 (inv.nr. VII A/1)

- Emigratiefonds 1886; 'Maatschappij voor Kolonisatie' 1894 (inv.nr. VII A/2, 4)

- 'Informatiebureau en Commissie voor Emigratie' 1894-1905 (oprichting, alfabetisch geordende correspondentie, opheffing; inv.nrs. VII A/ 5-181)

 

- contacten met andere emigratieorganisaties

- Nederlandsche Vereeniging "Landverhuizing" 1914-1931 (div. inv.nr. XIX)

- Stichting Landverhuizing Nederland 1931-1953 (div. inv.nrs. XIXA)

- Raad voor de Emigratie (div. inv.nrs. XIXB)

- Nederlandse Emigratie Dienst, 1956-1972 (div. inv.nrs. XIXC)

- Emigratiebestuur, 1967-1975 (div. inv.nrs. XIXD)

 

grijze literatuur

- Rede P.J. van Winter (hoogleraar Groningen) 'Nederlanders en Afrikaners' 1956, 20 p. (o.a. betreffende emigratie, inv.nr. IV/149)

 

vervoer

- KLM-chartervluchten naar Zuid-Afrika 1958-1959; 1968-1969; correspondentie met KLM-directeur A.M. van der Paauw 1960-1961 (inv.nrs. VI/1136; VI/ 1326; VI/1182)

 

- Oriëntatiereis van K.E.O. von Bose naar Zuid-Afrika 1959 (beschouwingen, reisverslag, persberichten, inv.nrs. VI/1155-1156)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) In de afdeling diverse collecties bevinden zich ook 'oudere' emigratiecomités:

 

nr. IX. Nederlandsche Emigratie-Maatschappij voor Transvaal en Oranje-Vrijstaat, 1899-1900 (0,1m., code NEM). Deze maatschappij beoogde 'het Nederlandse element in de beide Zuid-Afrikaanse Republieken door emigratie vanuit Nederland - allereerst van landbouwers - krachtdadig te versterken.'

 

nr. XVIII. Naamlooze Vennootschap "Harlingen" tot Exploitatie van een Nederlandsche Landbouw-Nederzetting en Vee-Depot in Zuid-Afrika, 1913-1928 (1,15 m., code NVH)

 

2) Voor de erkenning van de NZAV als aanmeldingsorgaan, zie ook Nationaal Archief, Directie Emigratie, inv.nr. 351 en Nationaal Archief, Emigratiebestuur, inv.nr. 122.

Titel Dossierbeschrijving Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging
Inventaristekst

- inv.nrs. IV, 120-162 Agenda's, notulen, convocaties van Algemene Vergaderingen; vergaderingen van het Hoofdbestuur, vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Advies 1945-1967

Conform inventarisbeschrijving. Het onderwerp emigratie en de verhouding in deze tot de overheid en het overheidsbeleid komt regelmatig ter sprake in de vergaderingen en geven een goed beeld van de visie en positiebepaling van het NZAV-bestuur.

 

- inv.nrs. VII A/185; VII A/255; VII A/263 Lijsten van emigranten: 1920-1921; 1934-1937; 1936-1940

Het betreft vertrek- en afvaartlijsten van emigranten. De lijsten bevatten over het algemeen naam, voorletters, sekse, beroep, garantiebedrag, soms datum van vertrek en scheepsnaam.

Algemeen

Naam, varianten

Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging; N.Z.A.V.; NZAV

Organisatie en inrichting

De Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging werd op 12 mei 1881 opgericht. De vereniging kende gedurende de onderzoeksperiode leden, ereleden, begunstigers en donateurs. Leden betaalden een jaarlijkse bijdrage. Twintig leden of meer konden zich verenigen in een afdeling; per plaats was het bestaan van meerdere afdelingen mogelijk. In plaatsen of regio's waar geen afdeling bestond, kon het bestuur een vertegenwoordiger benoemen.

 

De Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging had een Hoofdbestuur, bestaande uit tenminste 7 leden, waaronder één of meer in Nederland woonachtige Zuid-Afrikanen en de directeur van de Stichting Landverhuizing Nederland (J.A.A. Hartland). Het Dagelijks Bestuur bestond uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, eventueel aangevuld met andere personen. Daarnaast bestond er een Raad van Advies bestaande uit de voorzitters van de afdelingen (of hun plaatsvervangers) en de vertegenwoordigers, die door het Hoofdbestuur of een drietal afdelingsbesturen kon worden samengeroepen. Jaarlijks diende een Algemene Vergadering te worden belegd. De vereniging zetelde te Amsterdam (statuten 1954).

 

De vereniging kende van 1882-1969 een eigen 'emigratiedienst' en was vertegenwoordigd in de Raad van Beheer van de Stichting Landverhuizing Nederland. Op 8 mei 1952 kreeg de NZAV een tijdelijke vergunning om voorlichting te mogen geven en om als aanmeldingskantoor (code 590) dienst te doen voor emigranten naar de Unie van Zuid-Afrika op basis van art. 5 en 6 van de Landverhuizingswet (Ministerie van Sociale Zaken, nr. 11149 EMC). Het aanmeldingskantoor van de NZAV bevond zich in het NZAV-hoofdkantoor te Amsterdam.

 

Tevens was de NZAV één van de participanten bij de oprichting van de Algemene Emigratie Centrale in juli 1952. Zij had een afgevaardigde in het bestuur van de AEC. Op basis van deze afvaardiging konden vertegenwoordigers van de Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De NZAV had van juli 1952 tot september 1954 een afgevaardigde in de Raad voor de Emigratie.

 

In januari 1954 verzocht de NZAV om zelfstandige erkenning als aanmeldingsorgaan in de zin van art. 28 van de Wet op de organen voor de emigratie (1952). Op 13 mei 1954 werd een tijdelijke erkenning voor twee jaar verleend bij besluit van het Emigratiebestuur. Op grond hiervan werd een lidmaatschap met de Algemene Emigratie Centrale onverenigbaar geacht, waarna de NZAV dit lidmaatschap per 1 september 1954 beëindigde. Daarmee verviel tegelijkertijd de vertegenwoordiging in de Raad voor de Emigratie. Per 13 november 1956 werd de tijdelijke erkenning als aanmeldingsorgaan omgezet in een definitieve.

 

Bij Koninklijk Besluit van 27 mei 1957 werd het verzoek zelfstandig een vertegenwoordiger te mogen afvaardigen naar de Raad voor de Emigratie gehonoreerd, bij KB van 14 december 1967 kreeg de NZAV een vertegenwoordiger in het Emigratiebestuur.

 

voorzitter:

1952(?)-1966 J. Keuning

1967- na 1967 H.R. van Marle

 

secretaris:

1952-1956 W. Ph. Coolhaas

1957-1962 H. Smitskamp

1963-1966 Sj. Mook

1967- na 1967 J.P. Feddema

Taak, activiteiten

De Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging stelde zich ten doel om binnen de grenzen van de internationale rechtsverhoudingen de banden met de 'stamverwanten' in Zuid-Afrika te verstevigen, door bevordering van culturele contacten en stimulering van economische betrekkingen en door middel van voorlichting binnen en buiten Nederland over de situatie in Zuid-Afrika.

 

De afdelingen hadden tot taak onderzoek te verrichten naar de werkzaamheden, die binnen de werkkring van de NZAV vielen, initiatieven te ontwikkelen en deze voor te leggen aan het Hoofdbestuur.

 

Ten aanzien van de emigratie verzorgde de NZAV voorlichting en de aanmeldingsprocedure voor Zuid-Afrika en Rhodesië.

Voorloper

Utrechts Hoofdcomité tot behartiging van de belangen der Transvaalsche Boeren

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Algemene Emigratie Centrale

Stichting Nederlands Emigratie Fonds

Literatuur

periodieken en uitgaven

Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging. Verslag over het jaar ...

Verslag over het jaar ... Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging

Verslag over het jaar ... Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging 1951-1966 [van 1954 - 1965 onder de titel: Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging : verslag over het jaar ...

Voortzetting van: Verslag van het bestuur van de Nederlandsch-Zuid-Afrikaansche Vereeniging; Voortgezet als: Jaarverslag van de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging]

 

Emigratie: Verslag over de werkzaamheden van de organen voor de emigratie, 1954-1961. [Hierin samenstelling bestuur en jaarverslag betreffende emigratiewerkzaamheden NZAV]

 

Zuid-Afrika: maandblad voor de culturele en economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika, Commissie voor den Nederlandsch-Zuid-Afrikaanschen Handel. Vanaf vol. 23 (1946) met als ondertitel: maandblad van de Zuid-Afrikaansche Stichting Moederland te Amsterdam voor de cultureele en economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika. [Het maandblad bevat een emigratierubriek]

 

De Unie van Zuid-Afrika als bestemmingsland van den Nederlandschen emigrant (Den Haag 1939). [Uitgave van Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging / Stichting Landverhuizing Nederland 46 p.]

 

literatuur

Schutte, G.J. , 'Een eeuw Nederlandsche aandacht voor Zuid-Afrika', in: Schutte G.J. en K. Maartense et. al. (red.), Zicht op Zuid-Afrika. Honderd jaar geschiedenis van Zuid-Afrika, 1881-1981. Uitgegeven door de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging bij gelegenheid van haar honderdjarig bestaan (Amsterdam 1981) 3-38.

 

Schutte, G.J., 'Kroniek van honderd jaar NZAV', in: Jaarverslag van de NZAV over 1980 (Amsterdam 1981) 5-38.

 

Schutte, G.J., De roeping ten aanzien van het oude broedervolk. Nederland en Zuid-Afrika, 1960-1990 (Amsterdam 1993).

Doorgenomen archieven / series

Archief Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging

Periode archief

1881-

Vindplaats

Zuid-Afrika Huis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig, raadpleging archivalia op afspraak

Omvang; inventarisnummers

ca. 44 m., 3000 dossiers

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

Jong, R.C. de, Overzicht van het archief van de Nederlands-Zuidafrikaanse vereniging (NZAV), 2 dln.: I. Archief -NZAV; II. Diverse collecties (Amsterdam 1983)

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

inleiding, zakenregister (dl 2); personenregister (dln. 1-2)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie opmerking structuur archief 2)

opmerkingen structuur archief

1) Het NZAV-archief bevat enkele hiaten als gevolg van vele verhuizingen.

 

2) In het NZAV-archief wordt een afdeling 'Diensten' onderscheiden; hiervan maakte de 'emigratiedienst' NZAV deel uit. Het archief van deze afdeling loopt van 1882-1969 en telt 348 inv.nrs (VII A/1 - VII A/348).

 

Daarnaast bevinden zich in de afdeling 'Diverse collecties' van het NZAV-archief 'collecties' van andere emigratieorganen. Het betreft hier geen gedeponeerde archieven, maar de stukken die de NZAV uit hoofde van het lidmaatschap van de betrokken instellingen heeft verkregen. Zij worden hier als een integraal onderdeel van het NZAV-archief beschouwd.

 

Het betreft de collecties:

nr. XIX. Nederlandsche Vereeniging "Landverhuizing" 1914-1931 (0,1 m., code NVL)

nr. XIXA. Stichting Landverhuizing Nederland 1931-1953 (1,0 m., code SLN)

nr. XIXB. Raad voor de Emigratie (0,35 m., code RE)

nr. XIXC. Nederlandse Emigratie Dienst, 1956-1972 (0,1 m., code NED)

nr. XIXD. Emigratiebestuur, 1967-1975 (0,4 m., code EB).

Seriële bescheiden

- Agenda's, notulen, convocaties van Algemene Vergaderingen; vergaderingen van het Hoofdbestuur, vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Advies 1945-1967 (inv.nrs. IV, 120-162)*

 

- Interne correspondentie van het Hoofd- en Dagelijks Bestuur met afdelingen; NZAV-agentschappen, vertegenwoordigers in Nederland en Zuid-Afrika over vergaderingen en jaarverslagen 1945-1967 (inv.nrs. IV, 151-162; V 138-160)

 

- Lijsten van emigranten: 1920-1921 (inv.nr. VII A/185); 1934-1937 (inv.nr. VII A/255); 1936-1940 (inv.nr. VII A/263)*

Statistische gegevens

Statistieken betreffende de Nederlandse emigratie naar Zuid-Afrika 1934-1937 (inv.nr. VII A/255)

Inhoud overig

Ter signalering:

emigratiecommissies

- Correspondentie met en over de 'Commissie ter verzameling van gegevens betreffende de emigratie naar Zuid-Afrika' 1882-1884 (inv.nr. VII A/1)

- Emigratiefonds 1886; 'Maatschappij voor Kolonisatie' 1894 (inv.nr. VII A/2, 4)

- 'Informatiebureau en Commissie voor Emigratie' 1894-1905 (oprichting, alfabetisch geordende correspondentie, opheffing; inv.nrs. VII A/ 5-181)

 

- contacten met andere emigratieorganisaties

- Nederlandsche Vereeniging "Landverhuizing" 1914-1931 (div. inv.nr. XIX)

- Stichting Landverhuizing Nederland 1931-1953 (div. inv.nrs. XIXA)

- Raad voor de Emigratie (div. inv.nrs. XIXB)

- Nederlandse Emigratie Dienst, 1956-1972 (div. inv.nrs. XIXC)

- Emigratiebestuur, 1967-1975 (div. inv.nrs. XIXD)

 

grijze literatuur

- Rede P.J. van Winter (hoogleraar Groningen) 'Nederlanders en Afrikaners' 1956, 20 p. (o.a. betreffende emigratie, inv.nr. IV/149)

 

vervoer

- KLM-chartervluchten naar Zuid-Afrika 1958-1959; 1968-1969; correspondentie met KLM-directeur A.M. van der Paauw 1960-1961 (inv.nrs. VI/1136; VI/ 1326; VI/1182)

 

- Oriëntatiereis van K.E.O. von Bose naar Zuid-Afrika 1959 (beschouwingen, reisverslag, persberichten, inv.nrs. VI/1155-1156)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) In de afdeling diverse collecties bevinden zich ook 'oudere' emigratiecomités:

 

nr. IX. Nederlandsche Emigratie-Maatschappij voor Transvaal en Oranje-Vrijstaat, 1899-1900 (0,1m., code NEM). Deze maatschappij beoogde 'het Nederlandse element in de beide Zuid-Afrikaanse Republieken door emigratie vanuit Nederland - allereerst van landbouwers - krachtdadig te versterken.'

 

nr. XVIII. Naamlooze Vennootschap "Harlingen" tot Exploitatie van een Nederlandsche Landbouw-Nederzetting en Vee-Depot in Zuid-Afrika, 1913-1928 (1,15 m., code NVH)

 

2) Voor de erkenning van de NZAV als aanmeldingsorgaan, zie ook Nationaal Archief, Directie Emigratie, inv.nr. 351 en Nationaal Archief, Emigratiebestuur, inv.nr. 122.


Leden

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

Archief Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging

Periode archief

1881-

Vindplaats

Zuid-Afrika Huis, Amsterdam

Openbaarheid

volledig, raadpleging archivalia op afspraak

Omvang; inventarisnummers

ca. 44 m., 3000 dossiers

Informatiedrager
Vernietigd

niet

Toegang(en)

Jong, R.C. de, Overzicht van het archief van de Nederlands-Zuidafrikaanse vereniging (NZAV), 2 dln.: I. Archief -NZAV; II. Diverse collecties (Amsterdam 1983)

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

inleiding, zakenregister (dl 2); personenregister (dln. 1-2)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

zie opmerking structuur archief 2)

opmerkingen structuur archief

1) Het NZAV-archief bevat enkele hiaten als gevolg van vele verhuizingen.

 

2) In het NZAV-archief wordt een afdeling 'Diensten' onderscheiden; hiervan maakte de 'emigratiedienst' NZAV deel uit. Het archief van deze afdeling loopt van 1882-1969 en telt 348 inv.nrs (VII A/1 - VII A/348).

 

Daarnaast bevinden zich in de afdeling 'Diverse collecties' van het NZAV-archief 'collecties' van andere emigratieorganen. Het betreft hier geen gedeponeerde archieven, maar de stukken die de NZAV uit hoofde van het lidmaatschap van de betrokken instellingen heeft verkregen. Zij worden hier als een integraal onderdeel van het NZAV-archief beschouwd.

 

Het betreft de collecties:

nr. XIX. Nederlandsche Vereeniging "Landverhuizing" 1914-1931 (0,1 m., code NVL)

nr. XIXA. Stichting Landverhuizing Nederland 1931-1953 (1,0 m., code SLN)

nr. XIXB. Raad voor de Emigratie (0,35 m., code RE)

nr. XIXC. Nederlandse Emigratie Dienst, 1956-1972 (0,1 m., code NED)

nr. XIXD. Emigratiebestuur, 1967-1975 (0,4 m., code EB).

Seriële bescheiden

- Agenda's, notulen, convocaties van Algemene Vergaderingen; vergaderingen van het Hoofdbestuur, vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Advies 1945-1967 (inv.nrs. IV, 120-162)*

 

- Interne correspondentie van het Hoofd- en Dagelijks Bestuur met afdelingen; NZAV-agentschappen, vertegenwoordigers in Nederland en Zuid-Afrika over vergaderingen en jaarverslagen 1945-1967 (inv.nrs. IV, 151-162; V 138-160)

 

- Lijsten van emigranten: 1920-1921 (inv.nr. VII A/185); 1934-1937 (inv.nr. VII A/255); 1936-1940 (inv.nr. VII A/263)*

Statistische gegevens

Statistieken betreffende de Nederlandse emigratie naar Zuid-Afrika 1934-1937 (inv.nr. VII A/255)

Inhoud overig

Ter signalering:

emigratiecommissies

- Correspondentie met en over de 'Commissie ter verzameling van gegevens betreffende de emigratie naar Zuid-Afrika' 1882-1884 (inv.nr. VII A/1)

- Emigratiefonds 1886; 'Maatschappij voor Kolonisatie' 1894 (inv.nr. VII A/2, 4)

- 'Informatiebureau en Commissie voor Emigratie' 1894-1905 (oprichting, alfabetisch geordende correspondentie, opheffing; inv.nrs. VII A/ 5-181)

 

- contacten met andere emigratieorganisaties

- Nederlandsche Vereeniging "Landverhuizing" 1914-1931 (div. inv.nr. XIX)

- Stichting Landverhuizing Nederland 1931-1953 (div. inv.nrs. XIXA)

- Raad voor de Emigratie (div. inv.nrs. XIXB)

- Nederlandse Emigratie Dienst, 1956-1972 (div. inv.nrs. XIXC)

- Emigratiebestuur, 1967-1975 (div. inv.nrs. XIXD)

 

grijze literatuur

- Rede P.J. van Winter (hoogleraar Groningen) 'Nederlanders en Afrikaners' 1956, 20 p. (o.a. betreffende emigratie, inv.nr. IV/149)

 

vervoer

- KLM-chartervluchten naar Zuid-Afrika 1958-1959; 1968-1969; correspondentie met KLM-directeur A.M. van der Paauw 1960-1961 (inv.nrs. VI/1136; VI/ 1326; VI/1182)

 

- Oriëntatiereis van K.E.O. von Bose naar Zuid-Afrika 1959 (beschouwingen, reisverslag, persberichten, inv.nrs. VI/1155-1156)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) In de afdeling diverse collecties bevinden zich ook 'oudere' emigratiecomités:

 

nr. IX. Nederlandsche Emigratie-Maatschappij voor Transvaal en Oranje-Vrijstaat, 1899-1900 (0,1m., code NEM). Deze maatschappij beoogde 'het Nederlandse element in de beide Zuid-Afrikaanse Republieken door emigratie vanuit Nederland - allereerst van landbouwers - krachtdadig te versterken.'

 

nr. XVIII. Naamlooze Vennootschap "Harlingen" tot Exploitatie van een Nederlandsche Landbouw-Nederzetting en Vee-Depot in Zuid-Afrika, 1913-1928 (1,15 m., code NVH)

 

2) Voor de erkenning van de NZAV als aanmeldingsorgaan, zie ook Nationaal Archief, Directie Emigratie, inv.nr. 351 en Nationaal Archief, Emigratiebestuur, inv.nr. 122.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Nederlands-Zuid-Afrikaanse Vereniging
Inventaristekst

- inv.nrs. IV, 120-162 Agenda's, notulen, convocaties van Algemene Vergaderingen; vergaderingen van het Hoofdbestuur, vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Advies 1945-1967

Conform inventarisbeschrijving. Het onderwerp emigratie en de verhouding in deze tot de overheid en het overheidsbeleid komt regelmatig ter sprake in de vergaderingen en geven een goed beeld van de visie en positiebepaling van het NZAV-bestuur.

 

- inv.nrs. VII A/185; VII A/255; VII A/263 Lijsten van emigranten: 1920-1921; 1934-1937; 1936-1940

Het betreft vertrek- en afvaartlijsten van emigranten. De lijsten bevatten over het algemeen naam, voorletters, sekse, beroep, garantiebedrag, soms datum van vertrek en scheepsnaam.