Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Christelijk Nationaal Vakverbond

Naam archiefvormer Christelijk Nationaal Vakverbond
Periode van bestaan 1909-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

C.N.V.; CNV

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Het CNV werd in 1909 opgericht en was aanvankelijk bedoeld als een centrale van katholieke en protestants-christelijke vakverenigingen. Vanaf 1912 verenigde het CNV uitsluitend vakbonden met een protestants-christelijke signatuur. Tussen 1909-1919 kende het CNV een Bestuur, dat in 1919 werd onderverdeeld in een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur werd vanaf 1945 aangeduid als 'Bestuur'; het Algemeen Bestuur werd vanaf april 1951 Verbondsraad genoemd. Daarnaast was er de Algemene Vergadering.

 

Op plaatselijk niveau waren er de christelijke besturenbonden, een verband van plaatselijke vakafdelingsbesturen van het CNV.

 

Vanaf 1968 traden de drie grote werknemersvakcentrales het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, het Nederlands Katholiek Vakverbond en het Christelijk Nationaal Vakverbond met elkaar in overleg over verdergaande samenwerking. Het CNV ging echter niet mee in de fusie tot Federatie Nederlandse Vakverenigingen FNV die op 1 januari 1976 van start ging.

 

Het CNV was in 1938 één van de oprichters van de Christelijke Emigratie Centrale (CEC). Na 1945 had het CNV zitting in de Stichting Landverhuizing Nederland.

 

Het CNV vaardigde gedurende de onderzoeksperiode twee vertegenwoordigers af naar het bestuur van de CEC. Op grond van het lidmaatschap van de Christelijke Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het CNV zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het CNV was via de CEC vertegenwoordigd in zowel de Raad voor de Emigratie als het Emigratiebestuur.

 

Daarnaast was het CNV actief betrokken bij de oprichting van christelijke vakcentrales in diverse landen, waaronder in Canada (o.m. voortkomend uit verzoeken van Nederlandse immigranten in Canada).

 

voorzitters:

1935-1947 A. Stapelkamp

1947-1959 M. Ruppert

1959-1964 C. van Mastrigt

1964-1969 J. van Eibergen

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Belangenbehartiging van de aangesloten vakverenigingen bij overheid en bedrijfsleven op christelijk grondslag.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Christelijke Emigratie Centrale

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

De Gids. Orgaan van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV) Utrecht 1948-1990.

 

Verslag. Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 6 (1915) - 31 (1966/68). [Eerst jaarlijks, vanaf 8 (1917/18) - 28 (1958/59) tweejaarlijks, daarna driejaarlijks. Ook onder de titel: Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland. Voortzetting van: Verslag van den toestand van het C.N.V. Voortgezet als: Verslag. C.N.V. ]

 

literatuur

Amelink, H., Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Christelijke vakbeweging in de beginperiode na de oprichting van de eerste christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (Utrecht 1950) (2e druk).

 

Bos, J.J. (et.al.), "Een onbewegelijke Beweging." Eindrapport van een onderzoek naar positie en beleid van het Christelijk Nationaal Vakverbond [Sociaal Wetenschappelijk Instituut, Vrije Universiteit, (Amsterdam 1970). (ongepubliceerd, inv.nr. 20)]

 

Dijk, J.J. van, en P.E. Werkman, Door geweld gedwongen. Het CNV in oorlogstijd (Utrecht [1995]).

 

Hazenbosch, P. (red.), Het CNV nader bekeken. Schetsen uit 80 jaar CNV-geschiedenis (Kampen 1989).

 

Schutte, G.J. e.a. red., Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging dl. III (Utrecht 2001). [Met onder meer: Hazenbosch, P. en P.E. Werkman, "Enkele biografische vergelijkingen van de CNV-voorzitters 1909-1999", 50-76]

 

Verkuyl, J., e.a, "60 jaar CNV", in: Evangelie en maatschappij , 22 (1969) 169-228.

 

Werkman, P.E, 'Fuykschot, Frans Pieter', in Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland 5, (Amsterdam 1992) 73-76.

 

Werkman, P.E., '"Those Dutchmen do have a wild look about them": the Christian Labour Association of Canada and the Christelijk Nationaal Vakverbond in the Netherlands, 1952-1958', in: Harinck, George and Hans Krabbendam (eds.), Morsels in the Melting Pot. The Persistence of Dutch Immigrant Communities in North America (Amsterdam 2006).

 

Werkman, P.E., 'Laat uw doel hervorming zijn!' Facetten van de geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (1909-1959) (Hilversum 2007). [Zie m.n. H 9. 'Wat kijken die Hollanders hier toch wild uit hun ogen'. Het CNV en de Christian Labour Association of Canada, 1952-1958]

Doorgenomen archieven / series

Archief Christelijk Nationaal Vakverbond

Periode archief

1912-1994

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is toestemming nodig van het hoofdbestuur CNV, aan te vragen via het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Omvang; inventarisnummers

108,35 m. (ca 25 m.)

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst bestaande uit zeven deellijsten:

- Inventaris (inv. nrs. 1-59) door M. Campfens en J.M. Welcker in 1969 (niet digitaal beschikbaar)

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief bestaat uit series notulen en onderwerpsdossiers

Seriële bescheiden

- Notulenboeken (Dagelijks) Bestuur 1938, 1945-1966 (inv.nrs. 17, 20-29)*

 

- Notulenboeken van het (Algemeen) Bestuur (later Verbondsraad) 1938, 1945-1967 (inv.nrs. 32-40)*

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Stukken van Frans Pieter Fuykschot, voormalig bestuurder CNV, 1942-1964 (aanvulling 1995, inv.nr. 70)*

 

Ter signalering:

- Werkgelegenheid 1947 (inv.nr. 47)*

 

- Lijst van aanvullingen 1: Stichting van de Arbeid, 1950 (inv.nrs. 228-229)

- Stichting van de Arbeid en Sociaal-Economische Raad, 1950 (aanvulling 1989, inv.nr. 10)

 

- Diversen 1937-1947 (aanvulling 1989, inv.nr. 1-3)*

 

- Bedrijfsorganisatiecommissie/PBO-commissie 1948-1951 (aanvulling 1989, inv.nr. 5)

 

- Commissie Taakstelling Het Noorden van het CNV en Commissie Industrialisatie en Werkgelegenheid in het Noorden van het CNV 1960-1968 (aanvulling 1990, inv.nrs. 27-28)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De inventarisomschrijvingen in de plaatsingslijsten bevatten geen directe verwijzingen naar het onderwerp emigratie

 

2) Voor de contacten van het CNV in Canada (Frans Fuykschot) met de Christian Labour Association of Canada, zie Peter Speelman

Titel Dossierbeschrijving Christelijk Nationaal Vakverbond
Inventaristekst

seriële bescheiden

inv.nrs. 17, 20-29 Notulenboeken (Dagelijks) Bestuur 1938, 1945-1966

- inv.nr. 17 (1938). De notulen bevatten geen specifieke vermeldingen betreffende de (oprichting van de) Christelijke Emigratie Centrale.

- inv.nrs. 20-22 (1945-1952): vanaf 07-03-1949 (inv.nr. 21) bevatten de notulen mededelingen over de afvaardiging van het CNV naar de Emigratiecommissie Stichting van de Arbeid; 22-08-1949 verzoek Christelijke Emigratie Centrale om twee CNV-vertegenwoordigers af te vaardigen naar het CEC bestuur; 22-01-1951 (inv.nr. 22) Emigratiecommissie Stichting van de Arbeid; aanbieding Internationaal Technisch Studiecentrum Amsterdam cursussen Engels voor emigranten te geven; 11-02-1952 oprichting van een bureau van de PCAI in Canada, uitzending F.P. Fuykschot (zie hierna); 24-11-1952 mededelingen betreffende installatie Raad voor de Emigratie

- inv.nrs. 26-27 (1959-1962): de notulen bevatten onder het agendapunt 'Canada' korte mededelingen over de werkzaamheden van F.P. Fuykschot, secreatis CNV en werkzaam in Canada (zie onder inv.nr. 70, aanvulling 1995) en de beide Christelijke vakbewegingen in Canada, onstaan vanuit de Nederlandse immigranten gemeenschap, Christian Trade-Unions of Canada (ca. 250 leden in 1961) en de Christian Labour Association of Canada (ca. 600-700 leden in 1961); daarnaast bevatten de notulen onder het agendapunt 'emigratie' mededelingen betreffende contacten met de Christelijke Emigratie Centrale (ondermeer betreffende Vereniging van ouders van emigranten; reisverslagen; kredieten voor woningcorporaties van Nederlandse immigranten in Australië en Nieuw-Zeeland) en onder 'EEG' intra-Europese migratie van arbeiders en het belang van betrokkenheid bij de toerusting en opvang van de maatschappelijke organisaties in deze (m.n. bij opvang van buitenlandse arbeiders; grensarbeiders).

 

- inv.nrs. 32-40 Notulenboeken van het (Algemeen) Bestuur (later Verbondsraad) 1938, 1945-1967

Notulen Verbondsraad 03-09-1956: stand van zaken en werkzaamheden ten aanzien van de christelijke vakbeweging in Canada; uitgebreid verslag werkzaamheden F.P. Fuykschot.

 

 

inhoud overig

- aanvulling 1995, inv.nr. 70 Stukken van Frans Pieter Fuykschot, voormalig bestuurder CNV, 1942-1964

Algemeen:

Fuykschot emigreerde in 1952 als secretaris CNV, belast met internationale werkzaamheden naar Canada (Hamilton Ontario), voor de opbouw van de christelijke vakbeweging in Canada. Deze zou met een splitsing te maken krijgen: Christian Trade-Unions of Canada en Christian Labour Association of Canada. Fuykschot verongelukte in 1961.

 

De doos bevat twee omslagen. Een omslag bevat het CNV-personeelsdossier van Fuykschot met correspondentie 1946-1963 tussen Fuykschot (en later zijn erven) en het CNV inzake pensioen- en andere financiële aangelegenheden, hoofdzakelijk vanuit Canada. Deze omslag bevat tevens berichtgeving over zijn overlijden en (veelvuldige) correspondentie over zijn werkzaamheden (en de financiële aspecten daarvan) in Canada. De andere omslag bevat documentatie over Vietnam en programma, papers en (handgeschreven) verslagen van de door Fuykschot bijgewoonde Euro-Asian Trade Union Seminar, gehouden van 19-31 januari 1959 te Saigon en enig ander materiaal verband houdend met Fuykschots werkzaamheden als secretaris CNV, internationale werkzaamheden.

 

- inv.nr. 47 Werkgelegenheid 1947

De portefeuille bevat o.m. een rapport van de Commissie Werkgelegenheid van het overlegorgaan der samenwerkende vakcentralen NVV-NKV-CNV 24-11-1967 betreffende de Werkgelegenheid in het Noorden, Oosten en Zuiden van het land, waarin verband wordt gelegd met (binnenlandse) migratie.

 

aanvulling 1989, inv.nr. 1-3 Diversen 1937-1947

- doos 1: bevat o.m. diverse exemplaren van een convocatie voor de 24e Algemene Vergadering met jaarverslag over 1948 (geen vermelding van vertegenwoordiging in CEC); dubbelen van een schets bij de behandeling van onderwerpen in de sociale studieclubs; een omslag met inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie 1945 van voorzitter en secretaris CNV, m.n. inzake taken en taakverdeling Rijksarbeidsbureau en Gewestelijke Arbeidsbureaus; drie omslagen met correspondentie (indertijd geordend door Fuykschot onder 'diversen V-Z 1937-1947').

- dozen 2 en 3: bevatten diverse omslagen m.n. met notulen en correspondentie van het CNV in oorlogstijd en CNV in het bevrijde zuiden van Nederland; met o.m. een omslag met rapporten/notulen van vergaderingen van de Raad van Vakcentralen februari-maart 1945; notulen van gesprekken van de Raad van Vakcentralen met minster van Sociale Zaken J. van den Tempel en secretaris-generaal A.A. van Rhijn 1944; een origineel rapport aan het Dagelijks Bestuur CNV (van M. Ruppert) over de stand van de Christelijke Vakbeweging in het zuiden van Nederland dd. 4-5 mei 1945; notulen en correspondentie CNV 1940-1945 (gelijkschakeling CNV). Daarnaast omslagen met dubbelen van notulen DB-CNV en bestuur CNV; convocaties. Er is geen relatie met emigratie of stukken inzake contacten met de CEC.

Algemeen

Naam, varianten

C.N.V.; CNV

Organisatie en inrichting

Het CNV werd in 1909 opgericht en was aanvankelijk bedoeld als een centrale van katholieke en protestants-christelijke vakverenigingen. Vanaf 1912 verenigde het CNV uitsluitend vakbonden met een protestants-christelijke signatuur. Tussen 1909-1919 kende het CNV een Bestuur, dat in 1919 werd onderverdeeld in een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur werd vanaf 1945 aangeduid als 'Bestuur'; het Algemeen Bestuur werd vanaf april 1951 Verbondsraad genoemd. Daarnaast was er de Algemene Vergadering.

 

Op plaatselijk niveau waren er de christelijke besturenbonden, een verband van plaatselijke vakafdelingsbesturen van het CNV.

 

Vanaf 1968 traden de drie grote werknemersvakcentrales het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, het Nederlands Katholiek Vakverbond en het Christelijk Nationaal Vakverbond met elkaar in overleg over verdergaande samenwerking. Het CNV ging echter niet mee in de fusie tot Federatie Nederlandse Vakverenigingen FNV die op 1 januari 1976 van start ging.

 

Het CNV was in 1938 één van de oprichters van de Christelijke Emigratie Centrale (CEC). Na 1945 had het CNV zitting in de Stichting Landverhuizing Nederland.

 

Het CNV vaardigde gedurende de onderzoeksperiode twee vertegenwoordigers af naar het bestuur van de CEC. Op grond van het lidmaatschap van de Christelijke Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het CNV zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het CNV was via de CEC vertegenwoordigd in zowel de Raad voor de Emigratie als het Emigratiebestuur.

 

Daarnaast was het CNV actief betrokken bij de oprichting van christelijke vakcentrales in diverse landen, waaronder in Canada (o.m. voortkomend uit verzoeken van Nederlandse immigranten in Canada).

 

voorzitters:

1935-1947 A. Stapelkamp

1947-1959 M. Ruppert

1959-1964 C. van Mastrigt

1964-1969 J. van Eibergen

Taak, activiteiten

Belangenbehartiging van de aangesloten vakverenigingen bij overheid en bedrijfsleven op christelijk grondslag.

Voorloper

geen

Opvolger

niet van toepassing

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Christelijke Emigratie Centrale

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

 

Literatuur

periodieken

De Gids. Orgaan van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV) Utrecht 1948-1990.

 

Verslag. Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland 6 (1915) - 31 (1966/68). [Eerst jaarlijks, vanaf 8 (1917/18) - 28 (1958/59) tweejaarlijks, daarna driejaarlijks. Ook onder de titel: Verslag van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland. Voortzetting van: Verslag van den toestand van het C.N.V. Voortgezet als: Verslag. C.N.V. ]

 

literatuur

Amelink, H., Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der Christelijke vakbeweging in de beginperiode na de oprichting van de eerste christelijke vakvereniging en van de geschiedenis van de oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (Utrecht 1950) (2e druk).

 

Bos, J.J. (et.al.), "Een onbewegelijke Beweging." Eindrapport van een onderzoek naar positie en beleid van het Christelijk Nationaal Vakverbond [Sociaal Wetenschappelijk Instituut, Vrije Universiteit, (Amsterdam 1970). (ongepubliceerd, inv.nr. 20)]

 

Dijk, J.J. van, en P.E. Werkman, Door geweld gedwongen. Het CNV in oorlogstijd (Utrecht [1995]).

 

Hazenbosch, P. (red.), Het CNV nader bekeken. Schetsen uit 80 jaar CNV-geschiedenis (Kampen 1989).

 

Schutte, G.J. e.a. red., Cahier over de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging dl. III (Utrecht 2001). [Met onder meer: Hazenbosch, P. en P.E. Werkman, "Enkele biografische vergelijkingen van de CNV-voorzitters 1909-1999", 50-76]

 

Verkuyl, J., e.a, "60 jaar CNV", in: Evangelie en maatschappij , 22 (1969) 169-228.

 

Werkman, P.E, 'Fuykschot, Frans Pieter', in Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland 5, (Amsterdam 1992) 73-76.

 

Werkman, P.E., '"Those Dutchmen do have a wild look about them": the Christian Labour Association of Canada and the Christelijk Nationaal Vakverbond in the Netherlands, 1952-1958', in: Harinck, George and Hans Krabbendam (eds.), Morsels in the Melting Pot. The Persistence of Dutch Immigrant Communities in North America (Amsterdam 2006).

 

Werkman, P.E., 'Laat uw doel hervorming zijn!' Facetten van de geschiedenis van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (1909-1959) (Hilversum 2007). [Zie m.n. H 9. 'Wat kijken die Hollanders hier toch wild uit hun ogen'. Het CNV en de Christian Labour Association of Canada, 1952-1958]

Doorgenomen archieven / series

Archief Christelijk Nationaal Vakverbond

Periode archief

1912-1994

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is toestemming nodig van het hoofdbestuur CNV, aan te vragen via het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Omvang; inventarisnummers

108,35 m. (ca 25 m.)

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst bestaande uit zeven deellijsten:

- Inventaris (inv. nrs. 1-59) door M. Campfens en J.M. Welcker in 1969 (niet digitaal beschikbaar)

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief bestaat uit series notulen en onderwerpsdossiers

Seriële bescheiden

- Notulenboeken (Dagelijks) Bestuur 1938, 1945-1966 (inv.nrs. 17, 20-29)*

 

- Notulenboeken van het (Algemeen) Bestuur (later Verbondsraad) 1938, 1945-1967 (inv.nrs. 32-40)*

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Stukken van Frans Pieter Fuykschot, voormalig bestuurder CNV, 1942-1964 (aanvulling 1995, inv.nr. 70)*

 

Ter signalering:

- Werkgelegenheid 1947 (inv.nr. 47)*

 

- Lijst van aanvullingen 1: Stichting van de Arbeid, 1950 (inv.nrs. 228-229)

- Stichting van de Arbeid en Sociaal-Economische Raad, 1950 (aanvulling 1989, inv.nr. 10)

 

- Diversen 1937-1947 (aanvulling 1989, inv.nr. 1-3)*

 

- Bedrijfsorganisatiecommissie/PBO-commissie 1948-1951 (aanvulling 1989, inv.nr. 5)

 

- Commissie Taakstelling Het Noorden van het CNV en Commissie Industrialisatie en Werkgelegenheid in het Noorden van het CNV 1960-1968 (aanvulling 1990, inv.nrs. 27-28)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De inventarisomschrijvingen in de plaatsingslijsten bevatten geen directe verwijzingen naar het onderwerp emigratie

 

2) Voor de contacten van het CNV in Canada (Frans Fuykschot) met de Christian Labour Association of Canada, zie Peter Speelman


Doorgenomen archieven / series

Archief Christelijk Nationaal Vakverbond

Periode archief

1912-1994

Vindplaats

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam

Openbaarheid

beperkt. Voor raadpleging is toestemming nodig van het hoofdbestuur CNV, aan te vragen via het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Omvang; inventarisnummers

108,35 m. (ca 25 m.)

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst bestaande uit zeven deellijsten:

- Inventaris (inv. nrs. 1-59) door M. Campfens en J.M. Welcker in 1969 (niet digitaal beschikbaar)

Kenmerk toegang

geen

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

Het archief bestaat uit series notulen en onderwerpsdossiers

Seriële bescheiden

- Notulenboeken (Dagelijks) Bestuur 1938, 1945-1966 (inv.nrs. 17, 20-29)*

 

- Notulenboeken van het (Algemeen) Bestuur (later Verbondsraad) 1938, 1945-1967 (inv.nrs. 32-40)*

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

emigratie

- Stukken van Frans Pieter Fuykschot, voormalig bestuurder CNV, 1942-1964 (aanvulling 1995, inv.nr. 70)*

 

Ter signalering:

- Werkgelegenheid 1947 (inv.nr. 47)*

 

- Lijst van aanvullingen 1: Stichting van de Arbeid, 1950 (inv.nrs. 228-229)

- Stichting van de Arbeid en Sociaal-Economische Raad, 1950 (aanvulling 1989, inv.nr. 10)

 

- Diversen 1937-1947 (aanvulling 1989, inv.nr. 1-3)*

 

- Bedrijfsorganisatiecommissie/PBO-commissie 1948-1951 (aanvulling 1989, inv.nr. 5)

 

- Commissie Taakstelling Het Noorden van het CNV en Commissie Industrialisatie en Werkgelegenheid in het Noorden van het CNV 1960-1968 (aanvulling 1990, inv.nrs. 27-28)

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) De inventarisomschrijvingen in de plaatsingslijsten bevatten geen directe verwijzingen naar het onderwerp emigratie

 

2) Voor de contacten van het CNV in Canada (Frans Fuykschot) met de Christian Labour Association of Canada, zie Peter Speelman


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Christelijk Nationaal Vakverbond
Inventaristekst

seriële bescheiden

inv.nrs. 17, 20-29 Notulenboeken (Dagelijks) Bestuur 1938, 1945-1966

- inv.nr. 17 (1938). De notulen bevatten geen specifieke vermeldingen betreffende de (oprichting van de) Christelijke Emigratie Centrale.

- inv.nrs. 20-22 (1945-1952): vanaf 07-03-1949 (inv.nr. 21) bevatten de notulen mededelingen over de afvaardiging van het CNV naar de Emigratiecommissie Stichting van de Arbeid; 22-08-1949 verzoek Christelijke Emigratie Centrale om twee CNV-vertegenwoordigers af te vaardigen naar het CEC bestuur; 22-01-1951 (inv.nr. 22) Emigratiecommissie Stichting van de Arbeid; aanbieding Internationaal Technisch Studiecentrum Amsterdam cursussen Engels voor emigranten te geven; 11-02-1952 oprichting van een bureau van de PCAI in Canada, uitzending F.P. Fuykschot (zie hierna); 24-11-1952 mededelingen betreffende installatie Raad voor de Emigratie

- inv.nrs. 26-27 (1959-1962): de notulen bevatten onder het agendapunt 'Canada' korte mededelingen over de werkzaamheden van F.P. Fuykschot, secreatis CNV en werkzaam in Canada (zie onder inv.nr. 70, aanvulling 1995) en de beide Christelijke vakbewegingen in Canada, onstaan vanuit de Nederlandse immigranten gemeenschap, Christian Trade-Unions of Canada (ca. 250 leden in 1961) en de Christian Labour Association of Canada (ca. 600-700 leden in 1961); daarnaast bevatten de notulen onder het agendapunt 'emigratie' mededelingen betreffende contacten met de Christelijke Emigratie Centrale (ondermeer betreffende Vereniging van ouders van emigranten; reisverslagen; kredieten voor woningcorporaties van Nederlandse immigranten in Australië en Nieuw-Zeeland) en onder 'EEG' intra-Europese migratie van arbeiders en het belang van betrokkenheid bij de toerusting en opvang van de maatschappelijke organisaties in deze (m.n. bij opvang van buitenlandse arbeiders; grensarbeiders).

 

- inv.nrs. 32-40 Notulenboeken van het (Algemeen) Bestuur (later Verbondsraad) 1938, 1945-1967

Notulen Verbondsraad 03-09-1956: stand van zaken en werkzaamheden ten aanzien van de christelijke vakbeweging in Canada; uitgebreid verslag werkzaamheden F.P. Fuykschot.

 

 

inhoud overig

- aanvulling 1995, inv.nr. 70 Stukken van Frans Pieter Fuykschot, voormalig bestuurder CNV, 1942-1964

Algemeen:

Fuykschot emigreerde in 1952 als secretaris CNV, belast met internationale werkzaamheden naar Canada (Hamilton Ontario), voor de opbouw van de christelijke vakbeweging in Canada. Deze zou met een splitsing te maken krijgen: Christian Trade-Unions of Canada en Christian Labour Association of Canada. Fuykschot verongelukte in 1961.

 

De doos bevat twee omslagen. Een omslag bevat het CNV-personeelsdossier van Fuykschot met correspondentie 1946-1963 tussen Fuykschot (en later zijn erven) en het CNV inzake pensioen- en andere financiële aangelegenheden, hoofdzakelijk vanuit Canada. Deze omslag bevat tevens berichtgeving over zijn overlijden en (veelvuldige) correspondentie over zijn werkzaamheden (en de financiële aspecten daarvan) in Canada. De andere omslag bevat documentatie over Vietnam en programma, papers en (handgeschreven) verslagen van de door Fuykschot bijgewoonde Euro-Asian Trade Union Seminar, gehouden van 19-31 januari 1959 te Saigon en enig ander materiaal verband houdend met Fuykschots werkzaamheden als secretaris CNV, internationale werkzaamheden.

 

- inv.nr. 47 Werkgelegenheid 1947

De portefeuille bevat o.m. een rapport van de Commissie Werkgelegenheid van het overlegorgaan der samenwerkende vakcentralen NVV-NKV-CNV 24-11-1967 betreffende de Werkgelegenheid in het Noorden, Oosten en Zuiden van het land, waarin verband wordt gelegd met (binnenlandse) migratie.

 

aanvulling 1989, inv.nr. 1-3 Diversen 1937-1947

- doos 1: bevat o.m. diverse exemplaren van een convocatie voor de 24e Algemene Vergadering met jaarverslag over 1948 (geen vermelding van vertegenwoordiging in CEC); dubbelen van een schets bij de behandeling van onderwerpen in de sociale studieclubs; een omslag met inkomende correspondentie en minuten van uitgaande correspondentie 1945 van voorzitter en secretaris CNV, m.n. inzake taken en taakverdeling Rijksarbeidsbureau en Gewestelijke Arbeidsbureaus; drie omslagen met correspondentie (indertijd geordend door Fuykschot onder 'diversen V-Z 1937-1947').

- dozen 2 en 3: bevatten diverse omslagen m.n. met notulen en correspondentie van het CNV in oorlogstijd en CNV in het bevrijde zuiden van Nederland; met o.m. een omslag met rapporten/notulen van vergaderingen van de Raad van Vakcentralen februari-maart 1945; notulen van gesprekken van de Raad van Vakcentralen met minster van Sociale Zaken J. van den Tempel en secretaris-generaal A.A. van Rhijn 1944; een origineel rapport aan het Dagelijks Bestuur CNV (van M. Ruppert) over de stand van de Christelijke Vakbeweging in het zuiden van Nederland dd. 4-5 mei 1945; notulen en correspondentie CNV 1940-1945 (gelijkschakeling CNV). Daarnaast omslagen met dubbelen van notulen DB-CNV en bestuur CNV; convocaties. Er is geen relatie met emigratie of stukken inzake contacten met de CEC.