Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Ministerie van Landbouw, Directie van de Landbouw

Naam archiefvormer Ministerie van Landbouw, Directie van de Landbouw
Periode van bestaan 1905-1971
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

1905 afdeling van de Landbouw

1906 Directie van de Landbouw

1964 Directoraat-Generaal van de Landbouw

 

D.L., DL

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Algemeen, zie: Ministerie van Landbouw

 

Vanaf 1905 kende het toenmalige Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel een afdeling (vanaf 1906: Directie) van de Landbouw. In 1923 werd het ministerie opgeheven en werd het 'Landbouwgedeelte' ondergebracht bij Binnenlandse Zaken. Van 1935-1937 zou het nieuwe Ministerie van Landbouw en Visserij opnieuw een Directie van de Landbouw bezitten. In 1937 ging het ministerie op in Economische Zaken en werd een deel van de taken overgedragen, waaronder die van de Directie van de Landbouw. In 1940 werd het Ministerie van Landbouw en Visserij in ere hersteld, inclusief bovengenoemde Directie.

 

De Directie van de Landbouw bestond in 1946 uit een zestal afdelingen en een secretariaat. Het secretariaat werd in 1947 omgedoopt tot de afdeling Algemene Zaken (vanaf 1957: Directie Algemene Zaken).

 

Vanaf 1951, na opheffing van het Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (Recobaa), werd de afdeling Buitenlandse Voorlichting overgeheveld naar de Directie van de Landbouw en tevens kreeg de directie tot 1958 de verantwoordelijkheid over de dienst Landbouwvertegenwoordigers in het buitenland.

 

In 1964 werd de directie opgewaardeerd tot Directoraat-Generaal. In 1971 volgde samenvoeging met het DG van de Voedselvoorziening.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Onder de afdeling Algemene Zaken van de Directie van de Landbouw vielen onder andere de administratieve zaken van de landbouwattachés (later landbouw- en emigratieattachés); de zaken, welke onder directe leiding van de Directeur-Generaal van de Landbouw werden afgehandeld en alle kwesties, die niet onder één van de andere afdelingen of directies waren onder te brengen.

 

Vanaf 1947 kreeg de afdeling AZ de coördinatie van de verschillende onder haar ressorterende afdelingen en directies opgedragen evenals de regeling van emigratievraagstukken, voorzover deze aan het ministerie waren opgedragen. Vanaf 1965 werd dit niet meer expliciet als taak vermeld. Wel bleven de landbouwattachés in het buitenland soms belast met emigratieaangelegenheden.

Vanaf 1957 kreeg de afdeling AZ de coördinatie van werkzaamheden betreffende de contacten met internationale organisaties in haar takenpakket. Gedurende enige jaren leidde dit tot interne competentiediscussies met de Directie Internationale Organisaties en haar taakopvolger de Directie Internationale Economische Samenwerking.

 

De landbouwattachés dienden zich op de hoogte te stellen van de handelsgebruiken en van de landbouw in hun ambtsgebied; zij moesten propaganda maken voor het gebruik van Nederlandse producten en optreden als vertegenwoordiger van het ministerie bij handelsbesprekingen. Tot 1952 behandelden de landbouwattachés ook de belangen van agrarische emigranten. Na dat jaar werd hun functie in een aantal belangrijke landen van bestemmingen uitgebreid en werden zij aangeduid met de titel landbouw- en emigratieattaché. In landen waar geen bureau van de emigratieattaché was, bleven zij samen met de consulaire vertegenwoordiging verantwoordelijk voor de behartiging van emigratieaangelegenheden.

 

Zie ook: Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

Afdeling van de Landbouw

Opvolger

Directoraat-Generaal van de Landbouw en Voedselvoorziening

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Commissie Landbouw-Emigratie

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Literatuur
Toon

Verberg

Hoetjes, B.J.S., Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Profiel van een ministerie (Den Haag 1993).

Doorgenomen archieven / series

Nationaal Archief

a) 2.11.07.01 Directie van de Landbouw, Algemene Zaken 1905-1954

 

b) 2.11.55 Directie van de Landbouw, archief van de afdeling/directie Algemene Zaken 1947-1970

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 28,25 m.; 226 dozen

b) 15,75 m.; 436 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) onbekend

b) ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

a) plaatsingslijst (zonder historische en archivistische inleiding)

 

b) Inventaris van de archieven van de Afdeling/Directie Algemene Zaken 1947-1970; de Afdeling/Directie Grond- en Pachtzaken 1953-1960; de Afdeling Boswezen 1948-1970; de Afdeling Cultuurtechnische Aangelegenheden 1947-1971; de Afdeling Plantenziektenkundige Aangelegenheden 1947-1970 van de Directie van de Landbouw van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en taakvoorgangers (Winschoten 1993, herzien in 2006) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) onbekend

b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) onbekend

b) Het archief van de Directie van de landbouw bevat vijf gedeponeerde commissiearchieven, geen van allen m.b.t. emigratieaangelegenheden.

opmerkingen structuur archief

Het archief van de Directie van de Landbouw is in twee gedeelten overgedragen. Het gedeelte onder a) is gevormd door de diverse (archiefvormende) afdelingen, waaronder het secretariaat van de Directie van de Landbouw en de afdeling Algemene Zaken van de Directie van de Landbouw. Voor nadere informatie over de structuur, zie voor a) doos 65: archiefordening.

 

b) de inv.nrs. verwijzen naar de herziene inventaris 2006

Seriële bescheiden

Ter signalering:

2.11.07.01 Directie van de Landbouw, Algemene Zaken 1905-1954

- Verslagen emigratiecommissie 1943 (doos 18)*

- Periodieke verslagen directie van de Landbouw 1946-1951 (doos 26-28)

- Verslagen van de afdeling / Directie van de Landbouw (1946-1949) (doos 31)

- Reisverslagen 1948-1952 (doos 75-76)

- Publicaties en verslagen algemeen 1946-1951 (doos 79-80)

- Verslagen vergaderingen afdelingshoofden Directie van de Landbouw 1946-1954 (doos 223)

- Verslagen directeurenvergaderingen 1951-1954 (doos 225)

 

2.11.55 Directie van de Landbouw, Afdeling/Directie Algemene Zaken 1947-1970

- Verslagen vergaderingen afdelingshoofden Directie van de Landbouw 1952-1960 (inv.nrs. 47-48)

- Periodieke verslagen van de Directie van de Landbouw 1952-1967 (inv.nrs. 56-65)

- 'Kleine' afdelingshoofdenvergaderingen directie van de Landbouw 1954-1960 (inv.nrs. 72-74)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Nationaal Archief

2.11.07.01 Directie van de Landbouw, Algemene Zaken 1905-1954

 

- Deviezencommissie (doos 97)

 

Emigratie

- Algemeen, Provisonal Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe, PICMME) 1951-1952 (doos 183)

- Canada Hypotheekbank (doos 184)

- Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie Schilthuis) (doos 184)

- Groepsvestiging Nederlandse boeren en arbeiders in Frankrijk 1940-1941 (doos 7)

- Stichting Landverhuizing Nederland 1946-1952 (doos 185)*

- Emigratie naar de diverse Europese (Frankrijk, Zweden, België, Luxemburg) en overzeese (Argentinië, Australië; Brazilië, Canada; Nieuw-Zeeland; Uruguay, USA, Venezuela; Z-Afrika) en overige bestemmingen (Suriname en Nieuw-Guinea) 1946-1952 (dozen 186-192)

 

- Landbouwvertegenwoordiging in het buitenland 1951-1952 (doos 220)

 

- Overheidsbemoeiingen in de landbouw; Kamervragen; kleine boerenvraagstukken 1945-1952 (doos 61)

 

 

2.11.55 Directie van de Landbouw, Afdeling/Directie Algemene Zaken 1947-1970

 

Emigratie:

- Stukken betreffende emigratie algemeen 1952-1960 (inv.nr. 261)

- Financiële hulp aan emigranten 1952-1960 (inv.nr. 262)

- Emigratie naar Brazilië, kolonie Ribeirao 1950-1962 (inv.nr. 258)

- Emigratie naar Brazilië, uitzending van deskundigen naar Nederlandse kolonies 1951-1962 (inv.nr. 259)

- Stukken betreffende de instelling en de werkzaamheden van de Raad voor de Emigratie 1952-1957 (inv.nr. 260)

 

Ter signalering:

- Internationale Technische Hulp; uitzending deskundigen; Commissie Internationale Technische Hulp (inv.nrs. 143, 152, 223-231)

 

- Werkgelegenheid en (organisatie) arbeidsvoorziening agrariërs 1949-1969 (inv.nrs. 246-247; 249-257)

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Landbouw, Directie van de Landbouw, Algemene Zaken 1905-1954
Inventaristekst

- doos 18 Verslagen emigratiecommissie 1943

Verslagen en nota's van de zogenaamde 'technische' emigratiecommissie. Ingesteld in 1943 om emigratie naar Frankrijk en overig West-Europa te bestuderen om het hoofd te bieden aan het 'agrarische bevolkingsoverschot'. Uit de verslagen valt af te leiden dat er in die periode mondelinge contacten met Hartland van de SLN geweest. De status van deze commissie is verder niet onderzocht.

 

- doos 185 Stichting Landverhuizing Nederland 1946-1952

De doos bevat een 1 omslag (omvang 0,1 m.) met o.m. correspondentie en circulaires van de Stichting Landverhuizing Nederland; inkomende correspondentie van het Ministerie van Sociale Zaken en minuten van uitgaande correspondentie; agenda's en notulen van de Raad van Beheer van de Stichting Landverhuizing Nederland en interne notities, gericht aan C. Staf, DG van de Landbouw en vertegenwoordiger van het ministerie in de Stichting Landverhuizing Nederland. Het dossier geeft zicht op de beleidsmatige bemoeienis van Landbouw met de vroege naoorlogse emigratie.

Algemeen

Naam, varianten

1905 afdeling van de Landbouw

1906 Directie van de Landbouw

1964 Directoraat-Generaal van de Landbouw

 

D.L., DL

Organisatie en inrichting

Algemeen, zie: Ministerie van Landbouw

 

Vanaf 1905 kende het toenmalige Ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel een afdeling (vanaf 1906: Directie) van de Landbouw. In 1923 werd het ministerie opgeheven en werd het 'Landbouwgedeelte' ondergebracht bij Binnenlandse Zaken. Van 1935-1937 zou het nieuwe Ministerie van Landbouw en Visserij opnieuw een Directie van de Landbouw bezitten. In 1937 ging het ministerie op in Economische Zaken en werd een deel van de taken overgedragen, waaronder die van de Directie van de Landbouw. In 1940 werd het Ministerie van Landbouw en Visserij in ere hersteld, inclusief bovengenoemde Directie.

 

De Directie van de Landbouw bestond in 1946 uit een zestal afdelingen en een secretariaat. Het secretariaat werd in 1947 omgedoopt tot de afdeling Algemene Zaken (vanaf 1957: Directie Algemene Zaken).

 

Vanaf 1951, na opheffing van het Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (Recobaa), werd de afdeling Buitenlandse Voorlichting overgeheveld naar de Directie van de Landbouw en tevens kreeg de directie tot 1958 de verantwoordelijkheid over de dienst Landbouwvertegenwoordigers in het buitenland.

 

In 1964 werd de directie opgewaardeerd tot Directoraat-Generaal. In 1971 volgde samenvoeging met het DG van de Voedselvoorziening.

Taak, activiteiten

Onder de afdeling Algemene Zaken van de Directie van de Landbouw vielen onder andere de administratieve zaken van de landbouwattachés (later landbouw- en emigratieattachés); de zaken, welke onder directe leiding van de Directeur-Generaal van de Landbouw werden afgehandeld en alle kwesties, die niet onder één van de andere afdelingen of directies waren onder te brengen.

 

Vanaf 1947 kreeg de afdeling AZ de coördinatie van de verschillende onder haar ressorterende afdelingen en directies opgedragen evenals de regeling van emigratievraagstukken, voorzover deze aan het ministerie waren opgedragen. Vanaf 1965 werd dit niet meer expliciet als taak vermeld. Wel bleven de landbouwattachés in het buitenland soms belast met emigratieaangelegenheden.

Vanaf 1957 kreeg de afdeling AZ de coördinatie van werkzaamheden betreffende de contacten met internationale organisaties in haar takenpakket. Gedurende enige jaren leidde dit tot interne competentiediscussies met de Directie Internationale Organisaties en haar taakopvolger de Directie Internationale Economische Samenwerking.

 

De landbouwattachés dienden zich op de hoogte te stellen van de handelsgebruiken en van de landbouw in hun ambtsgebied; zij moesten propaganda maken voor het gebruik van Nederlandse producten en optreden als vertegenwoordiger van het ministerie bij handelsbesprekingen. Tot 1952 behandelden de landbouwattachés ook de belangen van agrarische emigranten. Na dat jaar werd hun functie in een aantal belangrijke landen van bestemmingen uitgebreid en werden zij aangeduid met de titel landbouw- en emigratieattaché. In landen waar geen bureau van de emigratieattaché was, bleven zij samen met de consulaire vertegenwoordiging verantwoordelijk voor de behartiging van emigratieaangelegenheden.

 

Zie ook: Sociale Zaken, Nederlandse Overheidsdienst ten behoeve van de Emigratie (Buitenland)

Voorloper

Afdeling van de Landbouw

Opvolger

Directoraat-Generaal van de Landbouw en Voedselvoorziening

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Commissie Landbouw-Emigratie

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Commissie voor Internationale Technische Hulp

Literatuur

Hoetjes, B.J.S., Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Profiel van een ministerie (Den Haag 1993).

Doorgenomen archieven / series

Nationaal Archief

a) 2.11.07.01 Directie van de Landbouw, Algemene Zaken 1905-1954

 

b) 2.11.55 Directie van de Landbouw, archief van de afdeling/directie Algemene Zaken 1947-1970

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 28,25 m.; 226 dozen

b) 15,75 m.; 436 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) onbekend

b) ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

a) plaatsingslijst (zonder historische en archivistische inleiding)

 

b) Inventaris van de archieven van de Afdeling/Directie Algemene Zaken 1947-1970; de Afdeling/Directie Grond- en Pachtzaken 1953-1960; de Afdeling Boswezen 1948-1970; de Afdeling Cultuurtechnische Aangelegenheden 1947-1971; de Afdeling Plantenziektenkundige Aangelegenheden 1947-1970 van de Directie van de Landbouw van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en taakvoorgangers (Winschoten 1993, herzien in 2006) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) onbekend

b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) onbekend

b) Het archief van de Directie van de landbouw bevat vijf gedeponeerde commissiearchieven, geen van allen m.b.t. emigratieaangelegenheden.

opmerkingen structuur archief

Het archief van de Directie van de Landbouw is in twee gedeelten overgedragen. Het gedeelte onder a) is gevormd door de diverse (archiefvormende) afdelingen, waaronder het secretariaat van de Directie van de Landbouw en de afdeling Algemene Zaken van de Directie van de Landbouw. Voor nadere informatie over de structuur, zie voor a) doos 65: archiefordening.

 

b) de inv.nrs. verwijzen naar de herziene inventaris 2006

Seriële bescheiden

Ter signalering:

2.11.07.01 Directie van de Landbouw, Algemene Zaken 1905-1954

- Verslagen emigratiecommissie 1943 (doos 18)*

- Periodieke verslagen directie van de Landbouw 1946-1951 (doos 26-28)

- Verslagen van de afdeling / Directie van de Landbouw (1946-1949) (doos 31)

- Reisverslagen 1948-1952 (doos 75-76)

- Publicaties en verslagen algemeen 1946-1951 (doos 79-80)

- Verslagen vergaderingen afdelingshoofden Directie van de Landbouw 1946-1954 (doos 223)

- Verslagen directeurenvergaderingen 1951-1954 (doos 225)

 

2.11.55 Directie van de Landbouw, Afdeling/Directie Algemene Zaken 1947-1970

- Verslagen vergaderingen afdelingshoofden Directie van de Landbouw 1952-1960 (inv.nrs. 47-48)

- Periodieke verslagen van de Directie van de Landbouw 1952-1967 (inv.nrs. 56-65)

- 'Kleine' afdelingshoofdenvergaderingen directie van de Landbouw 1954-1960 (inv.nrs. 72-74)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Nationaal Archief

2.11.07.01 Directie van de Landbouw, Algemene Zaken 1905-1954

 

- Deviezencommissie (doos 97)

 

Emigratie

- Algemeen, Provisonal Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe, PICMME) 1951-1952 (doos 183)

- Canada Hypotheekbank (doos 184)

- Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie Schilthuis) (doos 184)

- Groepsvestiging Nederlandse boeren en arbeiders in Frankrijk 1940-1941 (doos 7)

- Stichting Landverhuizing Nederland 1946-1952 (doos 185)*

- Emigratie naar de diverse Europese (Frankrijk, Zweden, België, Luxemburg) en overzeese (Argentinië, Australië; Brazilië, Canada; Nieuw-Zeeland; Uruguay, USA, Venezuela; Z-Afrika) en overige bestemmingen (Suriname en Nieuw-Guinea) 1946-1952 (dozen 186-192)

 

- Landbouwvertegenwoordiging in het buitenland 1951-1952 (doos 220)

 

- Overheidsbemoeiingen in de landbouw; Kamervragen; kleine boerenvraagstukken 1945-1952 (doos 61)

 

 

2.11.55 Directie van de Landbouw, Afdeling/Directie Algemene Zaken 1947-1970

 

Emigratie:

- Stukken betreffende emigratie algemeen 1952-1960 (inv.nr. 261)

- Financiële hulp aan emigranten 1952-1960 (inv.nr. 262)

- Emigratie naar Brazilië, kolonie Ribeirao 1950-1962 (inv.nr. 258)

- Emigratie naar Brazilië, uitzending van deskundigen naar Nederlandse kolonies 1951-1962 (inv.nr. 259)

- Stukken betreffende de instelling en de werkzaamheden van de Raad voor de Emigratie 1952-1957 (inv.nr. 260)

 

Ter signalering:

- Internationale Technische Hulp; uitzending deskundigen; Commissie Internationale Technische Hulp (inv.nrs. 143, 152, 223-231)

 

- Werkgelegenheid en (organisatie) arbeidsvoorziening agrariërs 1949-1969 (inv.nrs. 246-247; 249-257)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series

Nationaal Archief

a) 2.11.07.01 Directie van de Landbouw, Algemene Zaken 1905-1954

 

b) 2.11.55 Directie van de Landbouw, archief van de afdeling/directie Algemene Zaken 1947-1970

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

Nationaal Archief, Den Haag

Openbaarheid

a-b) volledig

Omvang; inventarisnummers

a) 28,25 m.; 226 dozen

b) 15,75 m.; 436 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

a) onbekend

b) ja, zie inleiding inventaris

Toegang(en)

a) plaatsingslijst (zonder historische en archivistische inleiding)

 

b) Inventaris van de archieven van de Afdeling/Directie Algemene Zaken 1947-1970; de Afdeling/Directie Grond- en Pachtzaken 1953-1960; de Afdeling Boswezen 1948-1970; de Afdeling Cultuurtechnische Aangelegenheden 1947-1971; de Afdeling Plantenziektenkundige Aangelegenheden 1947-1970 van de Directie van de Landbouw van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en taakvoorgangers (Winschoten 1993, herzien in 2006) [met historische en archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

afzonderlijke beschrijving

Indices op toegang

a-b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) onbekend

b) onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) onbekend

b) Het archief van de Directie van de landbouw bevat vijf gedeponeerde commissiearchieven, geen van allen m.b.t. emigratieaangelegenheden.

opmerkingen structuur archief

Het archief van de Directie van de Landbouw is in twee gedeelten overgedragen. Het gedeelte onder a) is gevormd door de diverse (archiefvormende) afdelingen, waaronder het secretariaat van de Directie van de Landbouw en de afdeling Algemene Zaken van de Directie van de Landbouw. Voor nadere informatie over de structuur, zie voor a) doos 65: archiefordening.

 

b) de inv.nrs. verwijzen naar de herziene inventaris 2006

Seriële bescheiden

Ter signalering:

2.11.07.01 Directie van de Landbouw, Algemene Zaken 1905-1954

- Verslagen emigratiecommissie 1943 (doos 18)*

- Periodieke verslagen directie van de Landbouw 1946-1951 (doos 26-28)

- Verslagen van de afdeling / Directie van de Landbouw (1946-1949) (doos 31)

- Reisverslagen 1948-1952 (doos 75-76)

- Publicaties en verslagen algemeen 1946-1951 (doos 79-80)

- Verslagen vergaderingen afdelingshoofden Directie van de Landbouw 1946-1954 (doos 223)

- Verslagen directeurenvergaderingen 1951-1954 (doos 225)

 

2.11.55 Directie van de Landbouw, Afdeling/Directie Algemene Zaken 1947-1970

- Verslagen vergaderingen afdelingshoofden Directie van de Landbouw 1952-1960 (inv.nrs. 47-48)

- Periodieke verslagen van de Directie van de Landbouw 1952-1967 (inv.nrs. 56-65)

- 'Kleine' afdelingshoofdenvergaderingen directie van de Landbouw 1954-1960 (inv.nrs. 72-74)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Nationaal Archief

2.11.07.01 Directie van de Landbouw, Algemene Zaken 1905-1954

 

- Deviezencommissie (doos 97)

 

Emigratie

- Algemeen, Provisonal Intergovernmental Committee for the Movement of Migrants from Europe, PICMME) 1951-1952 (doos 183)

- Canada Hypotheekbank (doos 184)

- Commissie Landbouw-Emigratie (Commissie Schilthuis) (doos 184)

- Groepsvestiging Nederlandse boeren en arbeiders in Frankrijk 1940-1941 (doos 7)

- Stichting Landverhuizing Nederland 1946-1952 (doos 185)*

- Emigratie naar de diverse Europese (Frankrijk, Zweden, België, Luxemburg) en overzeese (Argentinië, Australië; Brazilië, Canada; Nieuw-Zeeland; Uruguay, USA, Venezuela; Z-Afrika) en overige bestemmingen (Suriname en Nieuw-Guinea) 1946-1952 (dozen 186-192)

 

- Landbouwvertegenwoordiging in het buitenland 1951-1952 (doos 220)

 

- Overheidsbemoeiingen in de landbouw; Kamervragen; kleine boerenvraagstukken 1945-1952 (doos 61)

 

 

2.11.55 Directie van de Landbouw, Afdeling/Directie Algemene Zaken 1947-1970

 

Emigratie:

- Stukken betreffende emigratie algemeen 1952-1960 (inv.nr. 261)

- Financiële hulp aan emigranten 1952-1960 (inv.nr. 262)

- Emigratie naar Brazilië, kolonie Ribeirao 1950-1962 (inv.nr. 258)

- Emigratie naar Brazilië, uitzending van deskundigen naar Nederlandse kolonies 1951-1962 (inv.nr. 259)

- Stukken betreffende de instelling en de werkzaamheden van de Raad voor de Emigratie 1952-1957 (inv.nr. 260)

 

Ter signalering:

- Internationale Technische Hulp; uitzending deskundigen; Commissie Internationale Technische Hulp (inv.nrs. 143, 152, 223-231)

 

- Werkgelegenheid en (organisatie) arbeidsvoorziening agrariërs 1949-1969 (inv.nrs. 246-247; 249-257)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Ministerie van Landbouw, Directie van de Landbouw, Algemene Zaken 1905-1954
Inventaristekst

- doos 18 Verslagen emigratiecommissie 1943

Verslagen en nota's van de zogenaamde 'technische' emigratiecommissie. Ingesteld in 1943 om emigratie naar Frankrijk en overig West-Europa te bestuderen om het hoofd te bieden aan het 'agrarische bevolkingsoverschot'. Uit de verslagen valt af te leiden dat er in die periode mondelinge contacten met Hartland van de SLN geweest. De status van deze commissie is verder niet onderzocht.

 

- doos 185 Stichting Landverhuizing Nederland 1946-1952

De doos bevat een 1 omslag (omvang 0,1 m.) met o.m. correspondentie en circulaires van de Stichting Landverhuizing Nederland; inkomende correspondentie van het Ministerie van Sociale Zaken en minuten van uitgaande correspondentie; agenda's en notulen van de Raad van Beheer van de Stichting Landverhuizing Nederland en interne notities, gericht aan C. Staf, DG van de Landbouw en vertegenwoordiger van het ministerie in de Stichting Landverhuizing Nederland. Het dossier geeft zicht op de beleidsmatige bemoeienis van Landbouw met de vroege naoorlogse emigratie.