Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Cnossen, Taeke

Naam archiefvormer Cnossen, Taeke
Leefjaren 1896-1988
Geografische herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Biografie

Taeke Cnossen werd geboren op 20 juni 1896 in Idsega (Fr.). Na een verblijf in de Verenigde Staten van anderhalf jaar 1914-1915 keerde hij terug naar Nederland, waar hij vanaf 1920 werkzaam was als journalist bij het Friesch Dagblad (1920-1921) en De Standaard (1921-1944, 1945-1947). Vanaf de jaren twintig was hij, als secretaris van de Gereformeerde Emigratie Vereniging lange tijd werkzaam op het gebied van de emigratiebevordering.

Functies

- 1927-1947 secretaris van de Gereformeerde Emigratie Vereniging, sinds 1938 Christelijke Emigratie Centrale

 

- 1946-1952 lid Raad van Beheer (en vanaf 1947 van het dagelijks bestuur) van de Stichting Landverhuizing Nederland

 

- 1947-1952 (1953): (wnd.) directeur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie

 

- 1949-1969 lid Commissie Emigratie/Deputaten Emigratie Gereformeerde Kerken in Nederland

 

- 1952-1962 directeur en secretaris van de Christelijke Emigratie Centrale

- 1963-1965 secretaris en wnd. directeur Christelijke Emigratie Centrale

 

- 1960 vice-voorzitter en waarnemend voorzitter van het Emigratiebestuur

 

- 1963-circa 1968: secretaris, later adviseur van het International Reformed Agency on Migration (IRAM)

Typering persoon
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Literatuur
Toon

Verberg

van Taeke Cnossen:

'De emigratie vanuit maatschappelijk standpunt', in: Economisch-statistische berichten (1950) 1017.

 

'Volkskracht en emigratie', in: Anti-revolutionaire Staatkunde. Orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der Antirevolutionaire beginselen (1952).

 

Emigratie van agrariërs.  Inleiders: T. Cnossen, J.M.A. Penders; discussieleider: E.W. Hofstee. Verslag van de studieconferentie gehouden op 26 en 27 september 1955 in het voormalige paleis Noordeinde te 's-Gravenhage (NED, Den Haag 1955).

 

Verslag over zijn oriënteringsreis naar de Verenigde Staten in verband met het Pastore-Walter-Quotum (Den Haag 1958).

 

'Emigratie en een daarbij passend beleid', in: Sociaal Maandblad Arbeid , jrg. 17 (1962) 204-209.

 

'Thwarted exodus, a critical review', in: International Migration 2 (1964) 217-220.

 

'Integration of refugees. Some observations on the Hungarians in Canada' (REMP-bulletin, supplement 7) (Den Haag 1964).

 

Dwars door Canada (Amsterdam 1927).

 

Canada. Land van vrijheid, ruimte en ontplooiing, (Wageningen [1950]).

 

Emigratie, waarom en waarheen? (Zeist [1952]).

 

Australië en Nieuw-Zeeland (Wageningen [1954]).

 

Mensen en meningen: (Journalistieke en politieke herinneringen), (Amsterdam 1968).

 

over Taeke Cnossen:

Koenes, Piet, 'Interview met de heer T. Cnossen (1896-)', in: Patrimonium. Orgaan van het verbond (1972), afl. 83, 167-187.

 

Prast, J. 'Bliksemstralen uit Jeruzalem: Abraham Kuyper en de mannen achter De Standaard', in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, jrg. 12 (1989), nr. 31, 35 - 40.

 

Wit, Pedro de, Wegen wijzen overzee. 65 jaar christelijk emigratiewerk, (Kampen 1993).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Persoonlijk Archief Taeke Cnossen

Periode archief

1922-1978

Vindplaats

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,68 m., 68 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het persoonlijk archief van Taeke Cnossen (1870) 1905-1978

Kenmerk toegang

nr. 332-20

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Christelijke Emigratie Centrale bevat een doos met 'Archivalia van T. Cnossen 1950-1984' (doos 30)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's en notulen van leden-, kader- en (hoofd)bestuursvergaderingen van de Gereformeerde Emigratie Vereniging sinds 1938 Christelijke Emigratie Centrale, 1934, 1937, 1947-1977 (inv.nr. 30)*

 

- Jaarverslagen van de Gereformeerde Emigratie Vereniging, sinds 1938 Christelijke Emigratie Centrale, 1929, 1937, 1938, 1974, 1975 (inv.nr. 31)

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1927-1977 GEV/CEC (inv.nr. 32)*

 

- Notulen van vergaderingen van het Emigratiebestuur, 1959 (inv.nr. 50)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Concept huishoudelijk reglement van de Christelijke Emigratie Centrale, 1968 (inv.nr. 33)

 

- Stukken van Cnossen als directeur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie, 1949-1951 (inv.nr. 49)*

 

- Rapport over de reorganisatie van de Nederlandse Emigratiedienst, het bureau van het Emigratiebestuur, 1962 (inv.nr. 52)

 

- Teksten van lezingen van Cnossen betreffende emigratieproblematiek (inv.nr. 46, 51)

 

- Stukken betreffende bijeenkomsten van de Gereformeerde Oecumenische Synode, 1963, 1968 en ongedateerd (inv.nr. 59)

 

- Stukken betreffende de bevordering van emigratie naar afzonderlijke landen (Argentinië; Australië; Brazilië; Canada; Frankrijk; Nieuw-Zeeland; Verenigde Staten; Zuid-Afrika) 1926, 1947-1969 (inv. nrs. 36-44)*

 

- Correspondentie met bestuurders van het Christian Reformed Resettlement Committee, 1958-1963 (inv.nr. 56)

 

- Stukken van Cnossen als secretaris en adviseur van het International Reformed Agency on Migration (IRAM), 1963-1968 (inv.nr. 57)

 

documentatie

- Periodieken van de Christelijke Emigratie Centrale ( Mededelingenblad en Emigratiekoerier ) (inv.nrs. 34-35)

 

- Brochures en periodieken van de Intergovernmental Committee for European Migration (International Migration; REMP-bulletins); de International Council of Voluntary Agencies; de International Reformed Agency on Migration (IRAM) (inv.nrs. 58, 60-64)

 

- Krantenknipsels betreffende Cnossen persoonlijk en emigratiebevordering (inv.nr. 47-48)

 

- Visitekaartjes van diverse personen waarmee Cnossen contact had tijdens de CEC-periode (inv.nr. 45)

Bestemmingslanden
Titel Dossierbeschrijving persoonlijk archief Taeke Cnossen
Inventaristekst

- inv.nr. 30 Agenda's en notulen van leden-, kader- en (hoofd)bestuursvergaderingen van de Gereformeerde Emigratie Vereniging sinds 1938 Christelijke Emigratie Centrale 1934, 1937, 1947-1977

Het dossier bevat over de periode 1934-1947 vooral handgeschreven aantekeningen van Cnossen, gemaakt tijdens de vergaderingen. Ten aanzien van de latere periode bevat het dossier o.m. gestencilde convocaties en notulen (zeer incompleet) en gestencilde notulen van besprekingen tussen Algemene Emigratie Centrale; Christelijke Emigratie Centrale en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting over samenwerking (1970) (fragmentarisch).

 

- inv.nr. 32 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1927-1977 GEV/CEC

Het dossier heeft een omvang van 0.07 m. en bevat handgeschreven correspondentie en minuten/doorslagen van antwoorden van Cnossen met particulieren (vaak medebestuursleden of internationale CEC-contacten, instellingen (w.o. de Protestants-Christelijke Emigratievereniging 't Land onzer Toekomst, Groningen 1947) en nationale en internationale functionarissen op emigratiegebied). Daarnaast bevat het dossier doorslagen van rapporten van de Raad voor de Emigratie; van het Ministerie van Sociale Zaken; Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk (1958) en de Deputaten tot steun aan de kerken in de emigratiegebieden van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1967).

Het dossier geeft inzicht in de vele contacten die Cnossen heeft opgebouwd en de onderlinge contacten en verhoudingen tussen de diverse organisaties in Nederland en het buitenland.

 

- inv.nr. 49 Stukken van Cnossen als directeur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie 1949-1951

Het dossier bevat doorslagen en afschriften van correspondentie tussen de CSLE en het Ministerie van Sociale Zaken betreffende de organisatie van de emigratie (Commissie Landbouw Emigratie 1950); bijdragen en verslagen van de CSLE / Stichting voor de Landbouw aan (inter)nationale conferenties (IFAP 1951 Mexico; ILO nov. 1951 Napels; Nederlandse Landbouwweek Wageningen juli 1951).

Het dossier is fragmentarisch.

 

- inv.nrs. 36-44 Stukken betreffende de bevordering van emigratie naar afzonderlijke landen (Argentinië,  Australië,  Brazilië,  Canada,  Frankrijk,  Nieuw-Zeeland,  Verenigde Staten en Zuid-Afrika) 1926, 1947-1969

- inv.nr. 37 Australië bevat m.n. persoonlijke correspondentie met Cnossen wanneer deze zich in Australië bevindt. Deze correspondentie werpt licht op de verhoudingen tussen de diverse emigratiecentrales en de informele contacten die er zijn tussen Cnossen en zijn correspondenten en op kwesties die tijdens Cnossens afwezigheid spelen in bijvoorbeeld het Emigratiebestuur.

- inv.nr. 39 Canada als inv.nr. 37

Algemeen

Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Commissie Landbouw-Emigratie

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Christelijke Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie01GKN_DeputatenEmigratie# GKN, Deputaten voor de EmigratieRaad voor de Emigratie

Literatuur

van Taeke Cnossen:

'De emigratie vanuit maatschappelijk standpunt', in: Economisch-statistische berichten (1950) 1017.

 

'Volkskracht en emigratie', in: Anti-revolutionaire Staatkunde. Orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der Antirevolutionaire beginselen (1952).

 

Emigratie van agrariërs.  Inleiders: T. Cnossen, J.M.A. Penders; discussieleider: E.W. Hofstee. Verslag van de studieconferentie gehouden op 26 en 27 september 1955 in het voormalige paleis Noordeinde te 's-Gravenhage (NED, Den Haag 1955).

 

Verslag over zijn oriënteringsreis naar de Verenigde Staten in verband met het Pastore-Walter-Quotum (Den Haag 1958).

 

'Emigratie en een daarbij passend beleid', in: Sociaal Maandblad Arbeid , jrg. 17 (1962) 204-209.

 

'Thwarted exodus, a critical review', in: International Migration 2 (1964) 217-220.

 

'Integration of refugees. Some observations on the Hungarians in Canada' (REMP-bulletin, supplement 7) (Den Haag 1964).

 

Dwars door Canada (Amsterdam 1927).

 

Canada. Land van vrijheid, ruimte en ontplooiing, (Wageningen [1950]).

 

Emigratie, waarom en waarheen? (Zeist [1952]).

 

Australië en Nieuw-Zeeland (Wageningen [1954]).

 

Mensen en meningen: (Journalistieke en politieke herinneringen), (Amsterdam 1968).

 

over Taeke Cnossen:

Koenes, Piet, 'Interview met de heer T. Cnossen (1896-)', in: Patrimonium. Orgaan van het verbond (1972), afl. 83, 167-187.

 

Prast, J. 'Bliksemstralen uit Jeruzalem: Abraham Kuyper en de mannen achter De Standaard', in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, jrg. 12 (1989), nr. 31, 35 - 40.

 

Wit, Pedro de, Wegen wijzen overzee. 65 jaar christelijk emigratiewerk, (Kampen 1993).

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Persoonlijk Archief Taeke Cnossen

Periode archief

1922-1978

Vindplaats

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,68 m., 68 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het persoonlijk archief van Taeke Cnossen (1870) 1905-1978

Kenmerk toegang

nr. 332-20

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Christelijke Emigratie Centrale bevat een doos met 'Archivalia van T. Cnossen 1950-1984' (doos 30)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's en notulen van leden-, kader- en (hoofd)bestuursvergaderingen van de Gereformeerde Emigratie Vereniging sinds 1938 Christelijke Emigratie Centrale, 1934, 1937, 1947-1977 (inv.nr. 30)*

 

- Jaarverslagen van de Gereformeerde Emigratie Vereniging, sinds 1938 Christelijke Emigratie Centrale, 1929, 1937, 1938, 1974, 1975 (inv.nr. 31)

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1927-1977 GEV/CEC (inv.nr. 32)*

 

- Notulen van vergaderingen van het Emigratiebestuur, 1959 (inv.nr. 50)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Concept huishoudelijk reglement van de Christelijke Emigratie Centrale, 1968 (inv.nr. 33)

 

- Stukken van Cnossen als directeur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie, 1949-1951 (inv.nr. 49)*

 

- Rapport over de reorganisatie van de Nederlandse Emigratiedienst, het bureau van het Emigratiebestuur, 1962 (inv.nr. 52)

 

- Teksten van lezingen van Cnossen betreffende emigratieproblematiek (inv.nr. 46, 51)

 

- Stukken betreffende bijeenkomsten van de Gereformeerde Oecumenische Synode, 1963, 1968 en ongedateerd (inv.nr. 59)

 

- Stukken betreffende de bevordering van emigratie naar afzonderlijke landen (Argentinië; Australië; Brazilië; Canada; Frankrijk; Nieuw-Zeeland; Verenigde Staten; Zuid-Afrika) 1926, 1947-1969 (inv. nrs. 36-44)*

 

- Correspondentie met bestuurders van het Christian Reformed Resettlement Committee, 1958-1963 (inv.nr. 56)

 

- Stukken van Cnossen als secretaris en adviseur van het International Reformed Agency on Migration (IRAM), 1963-1968 (inv.nr. 57)

 

documentatie

- Periodieken van de Christelijke Emigratie Centrale ( Mededelingenblad en Emigratiekoerier ) (inv.nrs. 34-35)

 

- Brochures en periodieken van de Intergovernmental Committee for European Migration (International Migration; REMP-bulletins); de International Council of Voluntary Agencies; de International Reformed Agency on Migration (IRAM) (inv.nrs. 58, 60-64)

 

- Krantenknipsels betreffende Cnossen persoonlijk en emigratiebevordering (inv.nr. 47-48)

 

- Visitekaartjes van diverse personen waarmee Cnossen contact had tijdens de CEC-periode (inv.nr. 45)

Bestemmingslanden

Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Persoonlijk Archief Taeke Cnossen

Periode archief

1922-1978

Vindplaats

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

0,68 m., 68 inv.nrs.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Inventaris van het persoonlijk archief van Taeke Cnossen (1870) 1905-1978

Kenmerk toegang

nr. 332-20

indices_toegang_link

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Christelijke Emigratie Centrale bevat een doos met 'Archivalia van T. Cnossen 1950-1984' (doos 30)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Agenda's en notulen van leden-, kader- en (hoofd)bestuursvergaderingen van de Gereformeerde Emigratie Vereniging sinds 1938 Christelijke Emigratie Centrale, 1934, 1937, 1947-1977 (inv.nr. 30)*

 

- Jaarverslagen van de Gereformeerde Emigratie Vereniging, sinds 1938 Christelijke Emigratie Centrale, 1929, 1937, 1938, 1974, 1975 (inv.nr. 31)

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1927-1977 GEV/CEC (inv.nr. 32)*

 

- Notulen van vergaderingen van het Emigratiebestuur, 1959 (inv.nr. 50)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

- Concept huishoudelijk reglement van de Christelijke Emigratie Centrale, 1968 (inv.nr. 33)

 

- Stukken van Cnossen als directeur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie, 1949-1951 (inv.nr. 49)*

 

- Rapport over de reorganisatie van de Nederlandse Emigratiedienst, het bureau van het Emigratiebestuur, 1962 (inv.nr. 52)

 

- Teksten van lezingen van Cnossen betreffende emigratieproblematiek (inv.nr. 46, 51)

 

- Stukken betreffende bijeenkomsten van de Gereformeerde Oecumenische Synode, 1963, 1968 en ongedateerd (inv.nr. 59)

 

- Stukken betreffende de bevordering van emigratie naar afzonderlijke landen (Argentinië; Australië; Brazilië; Canada; Frankrijk; Nieuw-Zeeland; Verenigde Staten; Zuid-Afrika) 1926, 1947-1969 (inv. nrs. 36-44)*

 

- Correspondentie met bestuurders van het Christian Reformed Resettlement Committee, 1958-1963 (inv.nr. 56)

 

- Stukken van Cnossen als secretaris en adviseur van het International Reformed Agency on Migration (IRAM), 1963-1968 (inv.nr. 57)

 

documentatie

- Periodieken van de Christelijke Emigratie Centrale ( Mededelingenblad en Emigratiekoerier ) (inv.nrs. 34-35)

 

- Brochures en periodieken van de Intergovernmental Committee for European Migration (International Migration; REMP-bulletins); de International Council of Voluntary Agencies; de International Reformed Agency on Migration (IRAM) (inv.nrs. 58, 60-64)

 

- Krantenknipsels betreffende Cnossen persoonlijk en emigratiebevordering (inv.nr. 47-48)

 

- Visitekaartjes van diverse personen waarmee Cnossen contact had tijdens de CEC-periode (inv.nr. 45)

Bestemmingslanden

Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving persoonlijk archief Taeke Cnossen
Inventaristekst

- inv.nr. 30 Agenda's en notulen van leden-, kader- en (hoofd)bestuursvergaderingen van de Gereformeerde Emigratie Vereniging sinds 1938 Christelijke Emigratie Centrale 1934, 1937, 1947-1977

Het dossier bevat over de periode 1934-1947 vooral handgeschreven aantekeningen van Cnossen, gemaakt tijdens de vergaderingen. Ten aanzien van de latere periode bevat het dossier o.m. gestencilde convocaties en notulen (zeer incompleet) en gestencilde notulen van besprekingen tussen Algemene Emigratie Centrale; Christelijke Emigratie Centrale en de Katholieke Centrale Emigratie Stichting over samenwerking (1970) (fragmentarisch).

 

- inv.nr. 32 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1927-1977 GEV/CEC

Het dossier heeft een omvang van 0.07 m. en bevat handgeschreven correspondentie en minuten/doorslagen van antwoorden van Cnossen met particulieren (vaak medebestuursleden of internationale CEC-contacten, instellingen (w.o. de Protestants-Christelijke Emigratievereniging 't Land onzer Toekomst, Groningen 1947) en nationale en internationale functionarissen op emigratiegebied). Daarnaast bevat het dossier doorslagen van rapporten van de Raad voor de Emigratie; van het Ministerie van Sociale Zaken; Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk (1958) en de Deputaten tot steun aan de kerken in de emigratiegebieden van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1967).

Het dossier geeft inzicht in de vele contacten die Cnossen heeft opgebouwd en de onderlinge contacten en verhoudingen tussen de diverse organisaties in Nederland en het buitenland.

 

- inv.nr. 49 Stukken van Cnossen als directeur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie 1949-1951

Het dossier bevat doorslagen en afschriften van correspondentie tussen de CSLE en het Ministerie van Sociale Zaken betreffende de organisatie van de emigratie (Commissie Landbouw Emigratie 1950); bijdragen en verslagen van de CSLE / Stichting voor de Landbouw aan (inter)nationale conferenties (IFAP 1951 Mexico; ILO nov. 1951 Napels; Nederlandse Landbouwweek Wageningen juli 1951).

Het dossier is fragmentarisch.

 

- inv.nrs. 36-44 Stukken betreffende de bevordering van emigratie naar afzonderlijke landen (Argentinië,  Australië,  Brazilië,  Canada,  Frankrijk,  Nieuw-Zeeland,  Verenigde Staten en Zuid-Afrika) 1926, 1947-1969

- inv.nr. 37 Australië bevat m.n. persoonlijke correspondentie met Cnossen wanneer deze zich in Australië bevindt. Deze correspondentie werpt licht op de verhoudingen tussen de diverse emigratiecentrales en de informele contacten die er zijn tussen Cnossen en zijn correspondenten en op kwesties die tijdens Cnossens afwezigheid spelen in bijvoorbeeld het Emigratiebestuur.

- inv.nr. 39 Canada als inv.nr. 37


Tijdelijk

Cnossen, Taeke

Bestand: 01Cnossen
##autopsie Bestande Gevonden: 11Cnossen
Naam archiefvormer Cnossen, Taeke
Naam, varianten
Naam, varianten (link):
Geografische herkomst archiefvormer Nederland
Leefjaren 1896-1988
Biografie

Taeke Cnossen werd geboren op 20 juni 1896 in Idsega (Fr.). Na een verblijf in de Verenigde Staten van anderhalf jaar 1914-1915 keerde hij terug naar Nederland, waar hij vanaf 1920 werkzaam was als journalist bij het Friesch Dagblad (1920-1921) en De Standaard (1921-1944, 1945-1947). Vanaf de jaren twintig was hij, als secretaris van de Gereformeerde Emigratie Vereniging lange tijd werkzaam op het gebied van de emigratiebevordering.

Biografie (link)
Functies

- 1927-1947 secretaris van de Gereformeerde Emigratie Vereniging, sinds 1938 Christelijke Emigratie Centrale

 

- 1946-1952 lid Raad van Beheer (en vanaf 1947 van het dagelijks bestuur) van de Stichting Landverhuizing Nederland

 

- 1947-1952 (1953): (wnd.) directeur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie

 

- 1949-1969 lid Commissie Emigratie/Deputaten Emigratie Gereformeerde Kerken in Nederland

 

- 1952-1962 directeur en secretaris van de Christelijke Emigratie Centrale

- 1963-1965 secretaris en wnd. directeur Christelijke Emigratie Centrale

 

- 1960 vice-voorzitter en waarnemend voorzitter van het Emigratiebestuur

 

- 1963-circa 1968: secretaris, later adviseur van het International Reformed Agency on Migration (IRAM)

Functies (link)
Literatuur

van Taeke Cnossen:

'De emigratie vanuit maatschappelijk standpunt', in: Economisch-statistische berichten (1950) 1017.

 

'Volkskracht en emigratie', in: Anti-revolutionaire Staatkunde. Orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der Antirevolutionaire beginselen (1952).

 

Emigratie van agrariërs.  Inleiders: T. Cnossen, J.M.A. Penders; discussieleider: E.W. Hofstee. Verslag van de studieconferentie gehouden op 26 en 27 september 1955 in het voormalige paleis Noordeinde te 's-Gravenhage (NED, Den Haag 1955).

 

Verslag over zijn oriënteringsreis naar de Verenigde Staten in verband met het Pastore-Walter-Quotum (Den Haag 1958).

 

'Emigratie en een daarbij passend beleid', in: Sociaal Maandblad Arbeid , jrg. 17 (1962) 204-209.

 

'Thwarted exodus, a critical review', in: International Migration 2 (1964) 217-220.

 

'Integration of refugees. Some observations on the Hungarians in Canada' (REMP-bulletin, supplement 7) (Den Haag 1964).

 

Dwars door Canada (Amsterdam 1927).

 

Canada. Land van vrijheid, ruimte en ontplooiing, (Wageningen [1950]).

 

Emigratie, waarom en waarheen? (Zeist [1952]).

 

Australië en Nieuw-Zeeland (Wageningen [1954]).

 

Mensen en meningen: (Journalistieke en politieke herinneringen), (Amsterdam 1968).

 

over Taeke Cnossen:

Koenes, Piet, 'Interview met de heer T. Cnossen (1896-)', in: Patrimonium. Orgaan van het verbond (1972), afl. 83, 167-187.

 

Prast, J. 'Bliksemstralen uit Jeruzalem: Abraham Kuyper en de mannen achter De Standaard', in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, jrg. 12 (1989), nr. 31, 35 - 40.

 

Wit, Pedro de, Wegen wijzen overzee. 65 jaar christelijk emigratiewerk, (Kampen 1993).

Literatuur (link):
Typering persoon bestuurderpublicist
Kerkelijke denominatie / zuil protestant
Doelgroepen agrarische sector(aspirant-) emigranten (algemeen)beleidsmakers
Verband met andere archiefvormers, zitting in:

#01Stichting Landverhuizing Nederland#

#01Centrale Stichting Landbouw Emigratie#

#01Commissie Landbouw Emigratie#

#01Raad voor de Emigratie#

#01Emigratie Bestuur#

#01Christelijke Emigratie Centrale#

##01GKN_DeputatenEmigratie# GKN, Deputaten voor de Emigratie##

Verband met andere archiefvormers, zitting in: (link)
1 
Link
2 
Link
3 
Link
4 
Link
5 
Link
6 
Link
7 
Link
Literatuur

van Taeke Cnossen:

'De emigratie vanuit maatschappelijk standpunt', in: Economisch-statistische berichten (1950) 1017.

 

'Volkskracht en emigratie', in: Anti-revolutionaire Staatkunde. Orgaan van de Dr. Abraham Kuyperstichting ter bevordering van de studie der Antirevolutionaire beginselen (1952).

 

Emigratie van agrariërs.  Inleiders: T. Cnossen, J.M.A. Penders; discussieleider: E.W. Hofstee. Verslag van de studieconferentie gehouden op 26 en 27 september 1955 in het voormalige paleis Noordeinde te 's-Gravenhage (NED, Den Haag 1955).

 

Verslag over zijn oriënteringsreis naar de Verenigde Staten in verband met het Pastore-Walter-Quotum (Den Haag 1958).

 

'Emigratie en een daarbij passend beleid', in: Sociaal Maandblad Arbeid , jrg. 17 (1962) 204-209.

 

'Thwarted exodus, a critical review', in: International Migration 2 (1964) 217-220.

 

'Integration of refugees. Some observations on the Hungarians in Canada' (REMP-bulletin, supplement 7) (Den Haag 1964).

 

Dwars door Canada (Amsterdam 1927).

 

Canada. Land van vrijheid, ruimte en ontplooiing, (Wageningen [1950]).

 

Emigratie, waarom en waarheen? (Zeist [1952]).

 

Australië en Nieuw-Zeeland (Wageningen [1954]).

 

Mensen en meningen: (Journalistieke en politieke herinneringen), (Amsterdam 1968).

 

over Taeke Cnossen:

Koenes, Piet, 'Interview met de heer T. Cnossen (1896-)', in: Patrimonium. Orgaan van het verbond (1972), afl. 83, 167-187.

 

Prast, J. 'Bliksemstralen uit Jeruzalem: Abraham Kuyper en de mannen achter De Standaard', in: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, jrg. 12 (1989), nr. 31, 35 - 40.

 

Wit, Pedro de, Wegen wijzen overzee. 65 jaar christelijk emigratiewerk, (Kampen 1993).

Literatuur (link):
Doorgenomen archieven / series (toegangsnr., naam, periode)

Persoonlijk Archief Taeke Cnossen

Doorgenomen archieven / series (links)
Periode archief

1922-1978

Periode archief (link)
Vindplaats

Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, Leeuwarden

Openbaarheid

volledig

Openbaarheid (link):
Omvang; inventarisnummers

0,68 m., 68 inv.nrs.

Omvang; inventarisnummers (link)
Link
Informatiedrager papierbeeld
Vernietigd

onbekend

Vernietigd (link):
Toegang(en)

Inventaris van het persoonlijk archief van Taeke Cnossen (1870) 1905-1978

Toegang(en) (link)
Kenmerk toegang

nr. 332-20

Kenmerk toegang (link)
indices_toegang_link

geen

Indices op toegang (link)
Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Christelijke Emigratie Centrale bevat een doos met 'Archivalia van T. Cnossen 1950-1984' (doos 30)

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven (link)
Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven (link)
opmerkingen structuur archief

geen

opmerkingen structuur archief (link)
Seriële bescheiden

- Agenda's en notulen van leden-, kader- en (hoofd)bestuursvergaderingen van de Gereformeerde Emigratie Vereniging sinds 1938 Christelijke Emigratie Centrale, 1934, 1937, 1947-1977 (inv.nr. 30)*

 

- Jaarverslagen van de Gereformeerde Emigratie Vereniging, sinds 1938 Christelijke Emigratie Centrale, 1929, 1937, 1938, 1974, 1975 (inv.nr. 31)

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1927-1977 GEV/CEC (inv.nr. 32)*

 

- Notulen van vergaderingen van het Emigratiebestuur, 1959 (inv.nr. 50)

Seriële bescheiden (link)
Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Statistische gegevens (link)
Inhoud overig

- Concept huishoudelijk reglement van de Christelijke Emigratie Centrale, 1968 (inv.nr. 33)

 

- Stukken van Cnossen als directeur van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie, 1949-1951 (inv.nr. 49)*

 

- Rapport over de reorganisatie van de Nederlandse Emigratiedienst, het bureau van het Emigratiebestuur, 1962 (inv.nr. 52)

 

- Teksten van lezingen van Cnossen betreffende emigratieproblematiek (inv.nr. 46, 51)

 

- Stukken betreffende bijeenkomsten van de Gereformeerde Oecumenische Synode, 1963, 1968 en ongedateerd (inv.nr. 59)

 

- Stukken betreffende de bevordering van emigratie naar afzonderlijke landen (Argentinië; Australië; Brazilië; Canada; Frankrijk; Nieuw-Zeeland; Verenigde Staten; Zuid-Afrika) 1926, 1947-1969 (inv. nrs. 36-44)*

 

- Correspondentie met bestuurders van het Christian Reformed Resettlement Committee, 1958-1963 (inv.nr. 56)

 

- Stukken van Cnossen als secretaris en adviseur van het International Reformed Agency on Migration (IRAM), 1963-1968 (inv.nr. 57)

 

documentatie

- Periodieken van de Christelijke Emigratie Centrale ( Mededelingenblad en Emigratiekoerier ) (inv.nrs. 34-35)

 

- Brochures en periodieken van de Intergovernmental Committee for European Migration (International Migration; REMP-bulletins); de International Council of Voluntary Agencies; de International Reformed Agency on Migration (IRAM) (inv.nrs. 58, 60-64)

 

- Krantenknipsels betreffende Cnossen persoonlijk en emigratiebevordering (inv.nr. 47-48)

 

- Visitekaartjes van diverse personen waarmee Cnossen contact had tijdens de CEC-periode (inv.nr. 45)

Inhoud overig (link)
Bestemmingslanden ArgentiniëAustraliëBraziliëCanadaFrankrijkNieuw-ZeelandVerenigde StatenZuid-Afrika
Opmerkingen
Opmerkingen (link)
erwijzingen naar wetten, Nederland
Verwijzingen naar wetten, Bilateraal
Verwijzingen naar wetten, Multilateraal