Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (en taakopvolger)

Naam archiefvormer Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (en taakopvolger)
Periode van bestaan 1915-
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Nederlandse (Rooms-)Katholieke Middenstandsbond; N.R.K.M.; NRKM; Centrale van Katholieke organisaties voor ondernemers in Middengroot- en Kleinbedrijf; Vereniging 'Centrale van Katholieke Ondernemersorganisaties in het Midden- en Kleinbedrijf'; Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond; N.K.O.V.; NKOV

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Op 9 december 1915 traden katholieke middenstanders uit de neutrale Middenstandsbond (1905) en werd de Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond opgericht. Tot 1952 vormde de NRKM zowel een federatie van diocesane standsorganisaties als een centrale van een groot aantal landelijke vakbonden. Deze diocesane standsorganisaties en vakbonden waren zelfstandige organen van de NRKM. Zij bestonden op hun beurt uit plaatselijke en gewestelijke afdelingen.

 

Deze combinatie van stands- en vakorganisatie weerspiegelde zich in de bestuursstructuur:

De Bondsvergadering vormde het hoogste besluitvormende orgaan en kwam minimaal eenmaal per jaar bijeen. Het bestond uit de leden van de hoofdbesturen van de nationale vakbonden voor de middenstand en de leden van de hoofdbesturen van de diocesane Middenstandsbonden. De bijeenkomsten van de Bondsvergadering werden bijgewoond door een geestelijk adviseur.

 

Het Bondsbestuur was verantwoording schuldig aan de Bondsvergadering en was eveneens gemengd van samenstelling. De voorzitter werd gekozen door de Bondsvergadering. Uit zijn midden koos het bondsbestuur een 2e voorzitter en penningmeester, die samen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormde.

 

De behartiging van de sociaal-economische en sociaal-politieke belangen behoorden tot de zorg van de aangesloten vakbonden, die hiervoor samenwerkten in een Vakraad, onder leiding van het Bondsbestuur.

 

De behartiging van de godsdienstig-zedelijke belangen behoorden tot de diocesane standsorganisaties, die hiervoor samenwerkten in een in secties onderverdeelde Standsraad, onder leiding van het Bondsbestuur.

Vakraad en Standsraad konden in verenigde vergadering bij elkaar komen.

 

Het Bondsbureau bevond zich in Den Haag en stond onder leiding van een directeur, die tevens algemeen secretaris was van het Bondsbestuur, dagelijks bestuur en de Bondsvergadering.

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de bond heropgericht onder de naam Nederlandse Katholieke Middenstandsbond.

 

In 1965 nam het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond als vereniging de werkzaamheden over, waarmee het standskarakter verdween. Een poging tot federatievorming van de NKOV met het Christelijke Ondernemingsverbond in het Midden- en Kleinbedrijf (federatie NKOV/NCOV) in 1969 was niet succesvol; in 1976 volgde een fusie met het neutrale Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV).

 

De Nederlandse Katholieke Middenstandsbond was in 1949 betrokken bij de oprichting van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. De bond vaardigde twee personen af naar het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Op grond van het lidmaatschap van de KCES was het mogelijk dat vertegenwoordigers van de NRKM zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De NRKM was via de KCES vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie.

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het doel van de NRKM en later van het NKOV was het behartigen van de sociaal-economische, sociaal-politieke en commerciële belangen van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast droeg de bond zorg voor hun godsdienstige, zedelijke, sociaal-hygiënische en sociaal-charitatieve en culturele vorming. Tevens stelde de bond zich ten doel 'bij te dragen tot de vestiging en handhaving van een christelijke orde in het maatschappelijk leven'. (Pius-almanak)

 

De bond trachtte de doelstelling te verwezenlijken door de bestudering van sociale en economische vraagstukken; advisering, voorlichting, cursussen en vergaderingen; samenwerking zoeken met andere organisaties voor midden- en klein bedrijf (nationaal en internationaal) en het meewerken aan het tot stand komen van publiekrechtelijke bedrijfsorganen.

 

Ten aanzien van emigratie werden verzoeken tot informatie van particulieren of van de aangesloten vakorganisaties door het Bondsbureau van algemene informatie voorzien. Voor de aanmeldingsprocedure werd doorverwezen naar de diocesane bonden (i.c. de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond; de Katholieke Middenstandsbond in de bisdommen Den Bosch, Breda, Haarlem (Rotterdam) en Roermond).

Voorloper

De Middenstandsbond

Opvolger

MKB-Nederland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Raad voor de Emigratie

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Jaarverslag. Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1963-1966.

 

Jaarverslag / Verslag over de werkzaamheden 19xx-1970. [Per diocesane

bond]

 

Stuwing.Tijdschrift van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1945/1946-1966. [Ten dele voortzetting van De Nederlandse Middenstand. Weekblad voor het zelfstandig kleinbedrijf in ambacht, handel, nijverheid en verkeer; voortgezet als De katholieke ondernemer

 

Ora et Labora. Orgaan van de Ora et Labora-clubs van de NKMB 1947-1953. [Voortgezet als De kern. Uitgave van het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond, Centrale van Katholieke Ondernemersorganisaties in Midden- en Kleinbedrijf 1953-1982, verscheen maandelijks, later 4x per jaar]

 

Vormingsprogram Nederlandse Katholieke Middenstand 1951-…..

 

Persdienst van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 19xx-…

Berichtendienst NRKM. [Informatiebulletin 1960-…]

Nieuwsdienst NRKM. [Informatiebulletin 1961- …]

Artikelendienst van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1965-.... [Informatiebulletin]

 

 

literatuur

NRKM 50. Verslag boek van de viering van het gouden jubileum van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond op 15 december 1965 te Arnhem (Arnhem 1965).

 

Clerx, J.M.M.J., 'Middenstandsbeleid, realiteit of leuze. Ontwikkelingen in de eerste helft van deze eeuw', in: Politieke opstellen. Jaarlijkse uitgave van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de faculteit der Rechtsgeleerdheid Nijmegen vol.8 (1988) 57-82.

 

Duffhues, Ton, Albert Felling, Jan Roes, Bewegende patronen. Een analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980 (Baarn 1985).

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond

 

Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond

 

Katholieke Middenstandsbond, Bisdom Den Bosch

Periode archief

1946-1973

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

2947 inv.nrs.; 180 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst van het archief van het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 934

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen en besluitenlijsten van vergaderingen van het dagelijks bestuur 1964-1973 (inv.nr. 2646-2648)

- Bijlagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur 1963-1970 (inv.nrs. 2649-2656)

- Agenda's voor en notulen en bijlagen van vergaderingen van het uitgebreid dagelijks bestuur 1956-1968 (inv.nrs. 306-318)

- Stukken betreffende het uitgebreid dagelijks bestuur 1956-1958; 1957-1959; 1960; 1961-1969 (inv.nrs. 321; 2121; 2737; 2722; 2874-2877)

 

- Jaarverslagen van de NRKM (concepten) 1962-1963; 1965, 1967 (inv.nr. 1750)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- Heroprichting 1946 en statuten 1946, 1949-1955; 1963-1969 (inv.nrs. 2481; 1309-1312)

- Vertegenwoordiging van de NRKM in diverse organisaties 1946-1947, 1954-1957 (inv. nr. 2051)

- Bondsvergadering, bondsbestuur en bestuursraad, 1966 (inv.nr. 2186)

 

Emigratie

- Emigratie 1948-1969 (inv.nrs. 636-639)*

 

- Commissie van Overleg: correspondentie, Alfabetisch op onderwerp of instelling; emigratie 1954 (inv.nr. 857)*

 

- Nederlands Emigratie Fonds (inv.nr. 2145)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het KDC bevat ook de archieven van de Katholieke Middenstandsbond, Bisdom Breda (1952-1967, 156 inv.nrs.) en de Katholieke Middenstandsbond, Bisdom Haarlem (1920-1967, 122 inv.nrs.). Op basis van de inventarisbeschrijvingen lijken deze archieven geen materiaal met betrekking tot het onderwerp emigratie te bevatten.

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (en taakopvolgers) (NRKM/NKOV)
Inventaristekst

- inv.nr. 636 Emigratie 1948-1950

Het dossier (4 omslagen, 0,07 m) is gevormd door het secretariaat van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (G.M.J.A. Lohman, H.C. Lambregts, tevens vertegenwoordigers NRKM in de KCES). Het bevat inkomende correspondentie en stukken van instellingen en organisaties betreffende emigratie bij het dagelijks bestuur en het secretariaat en brieven van particulieren die om inlichtingen vragen over emigratiemogelijkheden. Tevens bevat het de minuten (soms handgeschreven) van uitgaande correspondentie.

 

Correspondenten:

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting

- Centrale Stichting Landbouw Emigratie

- Diocesane Katholieke Middenstandsbond, bisdommen Haarlem; Roermond

- Diverse bij de NRKM aangesloten vakorganisaties.

 

Daarnaast bevat deze omslag:

- Documentatie: kopieën van algemene en specifieke voorlichtingsbrochures van de Stichting Landverhuizing Nederland (gebruikt door de Gewestelijke Arbeidsbureaus) voor de bestemmingslanden Argentinië; Australië; Brazilië; Verenigde Staten; Canada; Frankrijk; Nieuw-Zeeland; Zuid-Afrika

- passagierslijst Sibajak 15-4-1950 (Engelstalig, doorslag) (betreft katholieke passagiers, met vermelding van achternaam, voorletters, beroep, samenstelling reisgezelschap; eindbestemming).

 

- inv.nr. 637 Emigratie 1951-1952

De omslag (omvang: 0,07 m.) bevat o.m.

- particuliere informatieaanvragen ten behoeve van emigratie (minder dan in eerste omslag)

- financiële stukken: begrotingen voor de Emigratiediensten van de vier diocesane middenstandsbonden (1951)

- diverse documentatie zoals Stemmen over emigratie. Persoverzicht samengesteld door de Stichting Landverhuizing Nederland; Informatiebulletin Stichting Landverhuizing Nederland en Rijksbegroting 1951-1952.

 

- inv.nr. 638 Emigratie 1953-1954

De omslag (omvang: 0,07 m.) is meer dan de vorige jaren uitsluitend het dossier van de vertegenwoordigers van de NRKM in de KCES en bevat meer dan de vorige jaren de beleidsstukken toegestuurd door de KCES.

 

De omslag bevat o.m.

- ingekomen brieven en minuten van uitgaande correspondentie (soms met onderliggende stukken als uittreksels uit de notulen van de directeurenvergadering).

 

Correspondenten:

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting (re: vertegenwoordiging diocesane bonden via diocesane emigratiestichtingen in het KCES-bestuur 1953; statutenwijziging 1953)

- Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond (re: Aartsdiocesane Emigratie Stichting en contacten met arbeidsbureaus i.v.m. emigratievoorlichtingsactiviteiten. NB: de NRKM wilde meer gebruik maken van de Gewestelijke Arbeidsbureaus dan het KCES-bestuur toestond)

- bestuurders NRKM betreffende Internationale Katholieke Emigratie Congressen 1954

- particulieren met verzoeken om inlichtingen of doorverwijzing.

 

Daarnaast bevat de omslag:

- rapport van de Commissie Nillesen 'Het Emigratiebeleid. Beginselen en normen' van het Centrum voor Staatkundige Vorming te Den Haag

- exemplaren van 'Stemmen over Emigratie', een onregelmatig verschijnend blad over de jaren 1953 en 1954, nrs. 69 t/m 255

- diverse documentatie van de Stichting Landverhuizing Nederland, de Nederlandse Emigratie Dienst, Rijksbegroting en landeninformatie.

 

- inv.nr. 639 Emigratie 1948-1964, 1955-1964, 1967-1969

De omslag (omvang: 0,07 m.) is meer dan de vorige jaren uitsluitend het dossier van de vertegenwoordigers van de NRKM in de KCES en bevat evenals inv.nr. 638 vooral beleidsstukken toegestuurd door de KCES.

 

De omslag bevat o.m.

- ingekomen brieven en minuten van uitgaande correspondentie (soms met onderliggende stukken als uittreksels uit de notulen van de directeurenvergadering).

 

Correspondenten:

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting (re: statutenwijziging van de KCES als gevolg van de oprichting van de Stichting Binnenlandse Migratie en verandering van beleidsfocus op hulp aan buitenlandse gastarbeiders in Nederland en Ontwikkelingssamenwerking)

- diocesane emigratiestichtingen KES, IDES etc.

 

- inv.nr. 857 Commissie van Overleg: correspondentie, Alfabetisch op onderwerp of instelling; emigratie 1954

De omslag bevat o.m. correspondentie met het Commissariaat voor de Emigratie; notulen 'Kleine Commissie ter bevordering van Sinterklaasviering onder Nederlandse emigranten, ingesteld door de Commissie van Overleg der Middenstandsvakcentralen 27-9-1954. Het betreft een verzoek van de Commissaris van de Emigratie aan de Commissie van Overleg van de Middenstands-Vakcentralen (secr. G.W.J. Vlek) een bijdrage te leveren aan de Sinterklaasviering onder Nederlandse emigranten.

 

- inv.nr. 2145 Nederlands Emigratie Fonds

Het dossier bevat een aanbiedingsbrief van het bestuur (onder voorzitterschap van B.W. Haveman) en een exemplaar van het Nederlands Emigratie Fonds. Werkplan. (Den Haag 1959) 16 p.

Algemeen

Naam, varianten

Nederlandse (Rooms-)Katholieke Middenstandsbond; N.R.K.M.; NRKM; Centrale van Katholieke organisaties voor ondernemers in Middengroot- en Kleinbedrijf; Vereniging 'Centrale van Katholieke Ondernemersorganisaties in het Midden- en Kleinbedrijf'; Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond; N.K.O.V.; NKOV

Organisatie en inrichting

Op 9 december 1915 traden katholieke middenstanders uit de neutrale Middenstandsbond (1905) en werd de Nederlandse Rooms-Katholieke Middenstandsbond opgericht. Tot 1952 vormde de NRKM zowel een federatie van diocesane standsorganisaties als een centrale van een groot aantal landelijke vakbonden. Deze diocesane standsorganisaties en vakbonden waren zelfstandige organen van de NRKM. Zij bestonden op hun beurt uit plaatselijke en gewestelijke afdelingen.

 

Deze combinatie van stands- en vakorganisatie weerspiegelde zich in de bestuursstructuur:

De Bondsvergadering vormde het hoogste besluitvormende orgaan en kwam minimaal eenmaal per jaar bijeen. Het bestond uit de leden van de hoofdbesturen van de nationale vakbonden voor de middenstand en de leden van de hoofdbesturen van de diocesane Middenstandsbonden. De bijeenkomsten van de Bondsvergadering werden bijgewoond door een geestelijk adviseur.

 

Het Bondsbestuur was verantwoording schuldig aan de Bondsvergadering en was eveneens gemengd van samenstelling. De voorzitter werd gekozen door de Bondsvergadering. Uit zijn midden koos het bondsbestuur een 2e voorzitter en penningmeester, die samen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormde.

 

De behartiging van de sociaal-economische en sociaal-politieke belangen behoorden tot de zorg van de aangesloten vakbonden, die hiervoor samenwerkten in een Vakraad, onder leiding van het Bondsbestuur.

 

De behartiging van de godsdienstig-zedelijke belangen behoorden tot de diocesane standsorganisaties, die hiervoor samenwerkten in een in secties onderverdeelde Standsraad, onder leiding van het Bondsbestuur.

Vakraad en Standsraad konden in verenigde vergadering bij elkaar komen.

 

Het Bondsbureau bevond zich in Den Haag en stond onder leiding van een directeur, die tevens algemeen secretaris was van het Bondsbestuur, dagelijks bestuur en de Bondsvergadering.

 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de bond heropgericht onder de naam Nederlandse Katholieke Middenstandsbond.

 

In 1965 nam het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond als vereniging de werkzaamheden over, waarmee het standskarakter verdween. Een poging tot federatievorming van de NKOV met het Christelijke Ondernemingsverbond in het Midden- en Kleinbedrijf (federatie NKOV/NCOV) in 1969 was niet succesvol; in 1976 volgde een fusie met het neutrale Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond (KNOV).

 

De Nederlandse Katholieke Middenstandsbond was in 1949 betrokken bij de oprichting van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. De bond vaardigde twee personen af naar het bestuur van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Op grond van het lidmaatschap van de KCES was het mogelijk dat vertegenwoordigers van de NRKM zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De NRKM was via de KCES vertegenwoordigd in de Raad voor de Emigratie.

Taak, activiteiten

Het doel van de NRKM en later van het NKOV was het behartigen van de sociaal-economische, sociaal-politieke en commerciële belangen van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast droeg de bond zorg voor hun godsdienstige, zedelijke, sociaal-hygiënische en sociaal-charitatieve en culturele vorming. Tevens stelde de bond zich ten doel 'bij te dragen tot de vestiging en handhaving van een christelijke orde in het maatschappelijk leven'. (Pius-almanak)

 

De bond trachtte de doelstelling te verwezenlijken door de bestudering van sociale en economische vraagstukken; advisering, voorlichting, cursussen en vergaderingen; samenwerking zoeken met andere organisaties voor midden- en klein bedrijf (nationaal en internationaal) en het meewerken aan het tot stand komen van publiekrechtelijke bedrijfsorganen.

 

Ten aanzien van emigratie werden verzoeken tot informatie van particulieren of van de aangesloten vakorganisaties door het Bondsbureau van algemene informatie voorzien. Voor de aanmeldingsprocedure werd doorverwezen naar de diocesane bonden (i.c. de Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond; de Katholieke Middenstandsbond in de bisdommen Den Bosch, Breda, Haarlem (Rotterdam) en Roermond).

Voorloper

De Middenstandsbond

Opvolger

MKB-Nederland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Raad voor de Emigratie

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

 

Literatuur

periodieken

Jaarverslag. Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1963-1966.

 

Jaarverslag / Verslag over de werkzaamheden 19xx-1970. [Per diocesane

bond]

 

Stuwing.Tijdschrift van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1945/1946-1966. [Ten dele voortzetting van De Nederlandse Middenstand. Weekblad voor het zelfstandig kleinbedrijf in ambacht, handel, nijverheid en verkeer; voortgezet als De katholieke ondernemer

 

Ora et Labora. Orgaan van de Ora et Labora-clubs van de NKMB 1947-1953. [Voortgezet als De kern. Uitgave van het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond, Centrale van Katholieke Ondernemersorganisaties in Midden- en Kleinbedrijf 1953-1982, verscheen maandelijks, later 4x per jaar]

 

Vormingsprogram Nederlandse Katholieke Middenstand 1951-…..

 

Persdienst van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 19xx-…

Berichtendienst NRKM. [Informatiebulletin 1960-…]

Nieuwsdienst NRKM. [Informatiebulletin 1961- …]

Artikelendienst van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 1965-.... [Informatiebulletin]

 

 

literatuur

NRKM 50. Verslag boek van de viering van het gouden jubileum van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond op 15 december 1965 te Arnhem (Arnhem 1965).

 

Clerx, J.M.M.J., 'Middenstandsbeleid, realiteit of leuze. Ontwikkelingen in de eerste helft van deze eeuw', in: Politieke opstellen. Jaarlijkse uitgave van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van de faculteit der Rechtsgeleerdheid Nijmegen vol.8 (1988) 57-82.

 

Duffhues, Ton, Albert Felling, Jan Roes, Bewegende patronen. Een analyse van het landelijk netwerk van katholieke organisaties en bestuurders 1945-1980 (Baarn 1985).

Doorgenomen archieven / series

Archief van het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond

 

Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond

 

Katholieke Middenstandsbond, Bisdom Den Bosch

Periode archief

1946-1973

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

2947 inv.nrs.; 180 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst van het archief van het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 934

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen en besluitenlijsten van vergaderingen van het dagelijks bestuur 1964-1973 (inv.nr. 2646-2648)

- Bijlagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur 1963-1970 (inv.nrs. 2649-2656)

- Agenda's voor en notulen en bijlagen van vergaderingen van het uitgebreid dagelijks bestuur 1956-1968 (inv.nrs. 306-318)

- Stukken betreffende het uitgebreid dagelijks bestuur 1956-1958; 1957-1959; 1960; 1961-1969 (inv.nrs. 321; 2121; 2737; 2722; 2874-2877)

 

- Jaarverslagen van de NRKM (concepten) 1962-1963; 1965, 1967 (inv.nr. 1750)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- Heroprichting 1946 en statuten 1946, 1949-1955; 1963-1969 (inv.nrs. 2481; 1309-1312)

- Vertegenwoordiging van de NRKM in diverse organisaties 1946-1947, 1954-1957 (inv. nr. 2051)

- Bondsvergadering, bondsbestuur en bestuursraad, 1966 (inv.nr. 2186)

 

Emigratie

- Emigratie 1948-1969 (inv.nrs. 636-639)*

 

- Commissie van Overleg: correspondentie, Alfabetisch op onderwerp of instelling; emigratie 1954 (inv.nr. 857)*

 

- Nederlands Emigratie Fonds (inv.nr. 2145)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het KDC bevat ook de archieven van de Katholieke Middenstandsbond, Bisdom Breda (1952-1967, 156 inv.nrs.) en de Katholieke Middenstandsbond, Bisdom Haarlem (1920-1967, 122 inv.nrs.). Op basis van de inventarisbeschrijvingen lijken deze archieven geen materiaal met betrekking tot het onderwerp emigratie te bevatten.


Doorgenomen archieven / series

Archief van het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond

 

Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond

 

Katholieke Middenstandsbond, Bisdom Den Bosch

Periode archief

1946-1973

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

2947 inv.nrs.; 180 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

plaatsingslijst van het archief van het Nederlands Katholiek Ondernemersverbond (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 934

Indices op toegang

geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

- Notulen en besluitenlijsten van vergaderingen van het dagelijks bestuur 1964-1973 (inv.nr. 2646-2648)

- Bijlagen van vergaderingen van het dagelijks bestuur 1963-1970 (inv.nrs. 2649-2656)

- Agenda's voor en notulen en bijlagen van vergaderingen van het uitgebreid dagelijks bestuur 1956-1968 (inv.nrs. 306-318)

- Stukken betreffende het uitgebreid dagelijks bestuur 1956-1958; 1957-1959; 1960; 1961-1969 (inv.nrs. 321; 2121; 2737; 2722; 2874-2877)

 

- Jaarverslagen van de NRKM (concepten) 1962-1963; 1965, 1967 (inv.nr. 1750)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Organisatie

- Heroprichting 1946 en statuten 1946, 1949-1955; 1963-1969 (inv.nrs. 2481; 1309-1312)

- Vertegenwoordiging van de NRKM in diverse organisaties 1946-1947, 1954-1957 (inv. nr. 2051)

- Bondsvergadering, bondsbestuur en bestuursraad, 1966 (inv.nr. 2186)

 

Emigratie

- Emigratie 1948-1969 (inv.nrs. 636-639)*

 

- Commissie van Overleg: correspondentie, Alfabetisch op onderwerp of instelling; emigratie 1954 (inv.nr. 857)*

 

- Nederlands Emigratie Fonds (inv.nr. 2145)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

Het KDC bevat ook de archieven van de Katholieke Middenstandsbond, Bisdom Breda (1952-1967, 156 inv.nrs.) en de Katholieke Middenstandsbond, Bisdom Haarlem (1920-1967, 122 inv.nrs.). Op basis van de inventarisbeschrijvingen lijken deze archieven geen materiaal met betrekking tot het onderwerp emigratie te bevatten.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (en taakopvolgers) (NRKM/NKOV)
Inventaristekst

- inv.nr. 636 Emigratie 1948-1950

Het dossier (4 omslagen, 0,07 m) is gevormd door het secretariaat van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (G.M.J.A. Lohman, H.C. Lambregts, tevens vertegenwoordigers NRKM in de KCES). Het bevat inkomende correspondentie en stukken van instellingen en organisaties betreffende emigratie bij het dagelijks bestuur en het secretariaat en brieven van particulieren die om inlichtingen vragen over emigratiemogelijkheden. Tevens bevat het de minuten (soms handgeschreven) van uitgaande correspondentie.

 

Correspondenten:

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting

- Centrale Stichting Landbouw Emigratie

- Diocesane Katholieke Middenstandsbond, bisdommen Haarlem; Roermond

- Diverse bij de NRKM aangesloten vakorganisaties.

 

Daarnaast bevat deze omslag:

- Documentatie: kopieën van algemene en specifieke voorlichtingsbrochures van de Stichting Landverhuizing Nederland (gebruikt door de Gewestelijke Arbeidsbureaus) voor de bestemmingslanden Argentinië; Australië; Brazilië; Verenigde Staten; Canada; Frankrijk; Nieuw-Zeeland; Zuid-Afrika

- passagierslijst Sibajak 15-4-1950 (Engelstalig, doorslag) (betreft katholieke passagiers, met vermelding van achternaam, voorletters, beroep, samenstelling reisgezelschap; eindbestemming).

 

- inv.nr. 637 Emigratie 1951-1952

De omslag (omvang: 0,07 m.) bevat o.m.

- particuliere informatieaanvragen ten behoeve van emigratie (minder dan in eerste omslag)

- financiële stukken: begrotingen voor de Emigratiediensten van de vier diocesane middenstandsbonden (1951)

- diverse documentatie zoals Stemmen over emigratie. Persoverzicht samengesteld door de Stichting Landverhuizing Nederland; Informatiebulletin Stichting Landverhuizing Nederland en Rijksbegroting 1951-1952.

 

- inv.nr. 638 Emigratie 1953-1954

De omslag (omvang: 0,07 m.) is meer dan de vorige jaren uitsluitend het dossier van de vertegenwoordigers van de NRKM in de KCES en bevat meer dan de vorige jaren de beleidsstukken toegestuurd door de KCES.

 

De omslag bevat o.m.

- ingekomen brieven en minuten van uitgaande correspondentie (soms met onderliggende stukken als uittreksels uit de notulen van de directeurenvergadering).

 

Correspondenten:

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting (re: vertegenwoordiging diocesane bonden via diocesane emigratiestichtingen in het KCES-bestuur 1953; statutenwijziging 1953)

- Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond (re: Aartsdiocesane Emigratie Stichting en contacten met arbeidsbureaus i.v.m. emigratievoorlichtingsactiviteiten. NB: de NRKM wilde meer gebruik maken van de Gewestelijke Arbeidsbureaus dan het KCES-bestuur toestond)

- bestuurders NRKM betreffende Internationale Katholieke Emigratie Congressen 1954

- particulieren met verzoeken om inlichtingen of doorverwijzing.

 

Daarnaast bevat de omslag:

- rapport van de Commissie Nillesen 'Het Emigratiebeleid. Beginselen en normen' van het Centrum voor Staatkundige Vorming te Den Haag

- exemplaren van 'Stemmen over Emigratie', een onregelmatig verschijnend blad over de jaren 1953 en 1954, nrs. 69 t/m 255

- diverse documentatie van de Stichting Landverhuizing Nederland, de Nederlandse Emigratie Dienst, Rijksbegroting en landeninformatie.

 

- inv.nr. 639 Emigratie 1948-1964, 1955-1964, 1967-1969

De omslag (omvang: 0,07 m.) is meer dan de vorige jaren uitsluitend het dossier van de vertegenwoordigers van de NRKM in de KCES en bevat evenals inv.nr. 638 vooral beleidsstukken toegestuurd door de KCES.

 

De omslag bevat o.m.

- ingekomen brieven en minuten van uitgaande correspondentie (soms met onderliggende stukken als uittreksels uit de notulen van de directeurenvergadering).

 

Correspondenten:

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting (re: statutenwijziging van de KCES als gevolg van de oprichting van de Stichting Binnenlandse Migratie en verandering van beleidsfocus op hulp aan buitenlandse gastarbeiders in Nederland en Ontwikkelingssamenwerking)

- diocesane emigratiestichtingen KES, IDES etc.

 

- inv.nr. 857 Commissie van Overleg: correspondentie, Alfabetisch op onderwerp of instelling; emigratie 1954

De omslag bevat o.m. correspondentie met het Commissariaat voor de Emigratie; notulen 'Kleine Commissie ter bevordering van Sinterklaasviering onder Nederlandse emigranten, ingesteld door de Commissie van Overleg der Middenstandsvakcentralen 27-9-1954. Het betreft een verzoek van de Commissaris van de Emigratie aan de Commissie van Overleg van de Middenstands-Vakcentralen (secr. G.W.J. Vlek) een bijdrage te leveren aan de Sinterklaasviering onder Nederlandse emigranten.

 

- inv.nr. 2145 Nederlands Emigratie Fonds

Het dossier bevat een aanbiedingsbrief van het bestuur (onder voorzitterschap van B.W. Haveman) en een exemplaar van het Nederlands Emigratie Fonds. Werkplan. (Den Haag 1959) 16 p.