Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

Naam archiefvormer Katholieke Limburgse Emigratie Stichting
Periode van bestaan 1953-1972
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Katholieke Limburgse Emigratiestichting; K.L.E.S.; KLES; Diocesane Emigratie Stichting Roermond; Stichting Limburgse Raad voor Migratie.

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

De KLES werd opgericht op 14 maart 1953, op initiatief van de Diocesane Commissie van Samenwerking.

Het bestuur van de KLES bestond uit vertegenwoordigers van de:

- Katholieke Arbeidersbeweging Limburg

- Limburgse Land- en Tuinbouwbond

- Katholieke Limburgse Middenstandsbond

- R.K. Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand

- St. Adelbertvereniging, diocesane afdeling Limburg

- Limburgse Katholieke Werkgeversvereniging

 

De bovengenoemde standsorganisaties die over een eigen emigratiedienst beschikten, vaardigden een vertegenwoordiger van deze emigratiediensten af naar het bestuur van de KLES. Daarnaast vaardigden elk van de diocesane vrouwenstandsorganisaties en elk van de mannelijke jeugdstandsorganisatie een vertegenwoordiger af. Het bestuur werd gecompleteerd door de emigratieaalmoezeniers van het Bisdom Roermond. Het dagelijks bestuur bestond uit 3-5 personen. Het werd terzijde gestaan door een bisschoppelijk commissaris, benoemd door de bisschop van Roermond.

 

De stichting zetelde in Roermond. Het werkgebied bestond uit de provincie Limburg, waar de KLES in diverse plaatsen met contactpersonen werkte.

 

Op 18-07-1963 vond een statutenwijziging plaats. Het bureau, gevestigd te Heerlen, werd onderverdeeld in een sectie emigratie en een sectie intra-Europese migratie, later sectie immigratie geheten.

Op 20-06-1967 kreeg de KLES de oorspronkelijke statuten weer en werd er een nieuwe Limburgse Immigratie Stichting (LIS) in het leven geroepen, als zelfstandige voortzetting van de sectie immigratie. Beide Stichtingen sloten zich aan bij de overkoepelende Stichting Limburgse Raad voor Migratie.

 

De KLES was als autonome organisatie vertegenwoordigd in de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES). Na een statutenwijziging van de KCES in 1953 was bepaald dat de vier diocesane emigratiestichtingen door vijf personen in het KCES-bestuur zouden worden vertegenwoordigd: 2 vertegenwoordigers uit agrarische kringen; 2 vertegenwoordigers uit arbeiderskringen en 1 vertegenwoordiger uit middenstandskringen (bron: KDC, archief Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond, inv.nr. 733).

 

voorzitter:

1956-1963 J. Maenen

1964-na 1967 A. Hutschemaekers

 

directeur:

1956-1957 W. Derks

1957-1960 Ch. Beltz

1961-1963 T.A. Daemen

1964-na 1967 M.J.M. Ahsmann

 

bisschoppelijk commissaris KLES

1953-1956 J.Th.M. Joosten

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het doel van de stichting was de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, sociale, culturele en economische belangen van de inwoners van Limburg en van diegenen, die uit Limburg geëmigreerd waren.

 

De Stichting had tot taak het overleg en de samenwerking tussen verschillende emigratiediensten in Limburg te bevorderen en hun voorlichtingswerkzaamheden ten behoeve van emigratie te stimuleren. Verder trad de Stichting op als vertegenwoordiger voor emigratieaangelegenheden naar andere organisaties en naar de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Daarnaast organiseerde zij ook zelf voorlichtingsavonden en voorlichtingscursussen voor aspirant-emigranten en geïnteresseerden.

 

In 1963 werd de doelstelling van de KLES verbreed door de zorg voor buitenlandse werknemers in Limburg tevens tot taak te rekenen. Concrete werkzaamheden waren het geven van voorlichting zowel aan buitenlandse werknemers en hun gezinnen als aan de Nederlandse bevolking, het verlenen van opvang en begeleiding door bemiddeling, het creëren van opvangcentra (vrije tijdsbesteding), het geven van taalcursussen en geestelijke begeleiding.

Voorloper

geen

Opvolger

gedeeltelijk: Limburgse Immigratie Stichting

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Jaarverslag. Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (sectie Immigratie, 1966-19xx. [Opgegaan in: Emigratie immigratie Limburg 1965-1968, hierin opgenomen Jaarverslag Katholieke Limburgse Emigratie Stichting]

 

Welkom vreemdeling. Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (Heerlen z.j.).

 

Campen, J.F. van, 'Enkele sociale en maatschappelijke aspecten, verbonden aan de binnenkomst en aanwezigheid van zovele buitenlandse arbeidskrachten' in: Buitenlandse arbeidskrachten in Limburg. Inleiding gehouden tijdens de buitengewone vergadering van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting op 19 juni 1964 te Maastricht (z.p. 1964).

 

literatuur

Joosten, J. Th. M., In het licht der eeuwigheid: vademecum voor alle emigranten-naar-God (Roermond 1957). [Uitgave van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Limburgse Immigratie Stichting te Roermond

Periode archief

1951-1995

Vindplaats

Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

13,62 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

geen

Kenmerk toegang

EAN 0992

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting en dat van de Katholieke Limburgse Immigratie Stichting (gedeeltelijke taakopvolger) vormen (hoogstwaarschijnlijk) één geheel. Het archief is nog niet ontsloten, maar de eerste dozen bevatten in elk geval originele statuten van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting en documenten met betrekking tot emigratie.

 

(Originele) stukken van de KLES worden eveneens aangetroffen in de archieven van de 'samenstellende' organisaties en / of bestuursleden. Zie de beschrijvingen van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (en taakopvolger), Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging (en taakopvolger) (diocesane bonden), de bisschoppelijke archieven en het archief van bisschoppelijk commissaris J.Th.M. Joosten.

 

Het Sociaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht beheert tevens het archief van de Provinciale Commissie voor Huishoudelijke Voorlichting (ten plattelande) (HVP) in Limburg te Roermond, waarin gedeponeerd: M.H. Kleuters als bestuurslid van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES) te Heerlen (EAN 0925, 1949-1983, omvang 1,25 m.)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het archief is niet geïnventariseerd, structuur onbekend

Seriële bescheiden

onbekend

Statistische gegevens

onbekend

Inhoud overig

Archief LIS nog niet geïnventariseerd; bevat in elk geval:

 

- Acte van oprichting KLES 14 maart 1953 (origineel)

 

- Statutenwijziging statuten van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting 18 juli 1963; 20 juni 1967

 

- Documenten met betrekking tot emigratie vanaf 1951

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Thea Brockbernd (studiezaal RHCL) verrichtte op verzoek het onderzoek in EAN 0992 Limburgse Immigratie Stichting ter verificatie van de veronderstelling dat dit ook (geheel of te dele) het archief van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting bevat. Alleen een gedegen inventarisatie kan verder uitwijzen hoe de structuur vanaf 1963 in elkaar zit.

 

2) Ter signalering:

Sociaal historisch Centrum voor Limburg:

EAN 0804 Archief van de Diocesane Commissie van Samenwerking (later Limburgse Commissie van Samenwerking), de oprichter van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting. Hierin:

- Stukken van de diocesane emigratiecommissie 1950-1952

- Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES) 1952-1953; 1964-1967

Algemeen

Naam, varianten

Katholieke Limburgse Emigratiestichting; K.L.E.S.; KLES; Diocesane Emigratie Stichting Roermond; Stichting Limburgse Raad voor Migratie.

Organisatie en inrichting

De KLES werd opgericht op 14 maart 1953, op initiatief van de Diocesane Commissie van Samenwerking.

Het bestuur van de KLES bestond uit vertegenwoordigers van de:

- Katholieke Arbeidersbeweging Limburg

- Limburgse Land- en Tuinbouwbond

- Katholieke Limburgse Middenstandsbond

- R.K. Standsorganisatie voor de Werknemende Middenstand

- St. Adelbertvereniging, diocesane afdeling Limburg

- Limburgse Katholieke Werkgeversvereniging

 

De bovengenoemde standsorganisaties die over een eigen emigratiedienst beschikten, vaardigden een vertegenwoordiger van deze emigratiediensten af naar het bestuur van de KLES. Daarnaast vaardigden elk van de diocesane vrouwenstandsorganisaties en elk van de mannelijke jeugdstandsorganisatie een vertegenwoordiger af. Het bestuur werd gecompleteerd door de emigratieaalmoezeniers van het Bisdom Roermond. Het dagelijks bestuur bestond uit 3-5 personen. Het werd terzijde gestaan door een bisschoppelijk commissaris, benoemd door de bisschop van Roermond.

 

De stichting zetelde in Roermond. Het werkgebied bestond uit de provincie Limburg, waar de KLES in diverse plaatsen met contactpersonen werkte.

 

Op 18-07-1963 vond een statutenwijziging plaats. Het bureau, gevestigd te Heerlen, werd onderverdeeld in een sectie emigratie en een sectie intra-Europese migratie, later sectie immigratie geheten.

Op 20-06-1967 kreeg de KLES de oorspronkelijke statuten weer en werd er een nieuwe Limburgse Immigratie Stichting (LIS) in het leven geroepen, als zelfstandige voortzetting van de sectie immigratie. Beide Stichtingen sloten zich aan bij de overkoepelende Stichting Limburgse Raad voor Migratie.

 

De KLES was als autonome organisatie vertegenwoordigd in de Katholieke Centrale Emigratie Stichting (KCES). Na een statutenwijziging van de KCES in 1953 was bepaald dat de vier diocesane emigratiestichtingen door vijf personen in het KCES-bestuur zouden worden vertegenwoordigd: 2 vertegenwoordigers uit agrarische kringen; 2 vertegenwoordigers uit arbeiderskringen en 1 vertegenwoordiger uit middenstandskringen (bron: KDC, archief Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond, inv.nr. 733).

 

voorzitter:

1956-1963 J. Maenen

1964-na 1967 A. Hutschemaekers

 

directeur:

1956-1957 W. Derks

1957-1960 Ch. Beltz

1961-1963 T.A. Daemen

1964-na 1967 M.J.M. Ahsmann

 

bisschoppelijk commissaris KLES

1953-1956 J.Th.M. Joosten

Taak, activiteiten

Het doel van de stichting was de behartiging van de godsdienstig-zedelijke, sociale, culturele en economische belangen van de inwoners van Limburg en van diegenen, die uit Limburg geëmigreerd waren.

 

De Stichting had tot taak het overleg en de samenwerking tussen verschillende emigratiediensten in Limburg te bevorderen en hun voorlichtingswerkzaamheden ten behoeve van emigratie te stimuleren. Verder trad de Stichting op als vertegenwoordiger voor emigratieaangelegenheden naar andere organisaties en naar de Katholieke Centrale Emigratie Stichting. Daarnaast organiseerde zij ook zelf voorlichtingsavonden en voorlichtingscursussen voor aspirant-emigranten en geïnteresseerden.

 

In 1963 werd de doelstelling van de KLES verbreed door de zorg voor buitenlandse werknemers in Limburg tevens tot taak te rekenen. Concrete werkzaamheden waren het geven van voorlichting zowel aan buitenlandse werknemers en hun gezinnen als aan de Nederlandse bevolking, het verlenen van opvang en begeleiding door bemiddeling, het creëren van opvangcentra (vrije tijdsbesteding), het geven van taalcursussen en geestelijke begeleiding.

Voorloper

geen

Opvolger

gedeeltelijk: Limburgse Immigratie Stichting

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

 

Literatuur

periodieken

Jaarverslag. Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (sectie Immigratie, 1966-19xx. [Opgegaan in: Emigratie immigratie Limburg 1965-1968, hierin opgenomen Jaarverslag Katholieke Limburgse Emigratie Stichting]

 

Welkom vreemdeling. Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (Heerlen z.j.).

 

Campen, J.F. van, 'Enkele sociale en maatschappelijke aspecten, verbonden aan de binnenkomst en aanwezigheid van zovele buitenlandse arbeidskrachten' in: Buitenlandse arbeidskrachten in Limburg. Inleiding gehouden tijdens de buitengewone vergadering van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting op 19 juni 1964 te Maastricht (z.p. 1964).

 

literatuur

Joosten, J. Th. M., In het licht der eeuwigheid: vademecum voor alle emigranten-naar-God (Roermond 1957). [Uitgave van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting]

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Limburgse Immigratie Stichting te Roermond

Periode archief

1951-1995

Vindplaats

Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

13,62 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

geen

Kenmerk toegang

EAN 0992

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting en dat van de Katholieke Limburgse Immigratie Stichting (gedeeltelijke taakopvolger) vormen (hoogstwaarschijnlijk) één geheel. Het archief is nog niet ontsloten, maar de eerste dozen bevatten in elk geval originele statuten van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting en documenten met betrekking tot emigratie.

 

(Originele) stukken van de KLES worden eveneens aangetroffen in de archieven van de 'samenstellende' organisaties en / of bestuursleden. Zie de beschrijvingen van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (en taakopvolger), Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging (en taakopvolger) (diocesane bonden), de bisschoppelijke archieven en het archief van bisschoppelijk commissaris J.Th.M. Joosten.

 

Het Sociaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht beheert tevens het archief van de Provinciale Commissie voor Huishoudelijke Voorlichting (ten plattelande) (HVP) in Limburg te Roermond, waarin gedeponeerd: M.H. Kleuters als bestuurslid van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES) te Heerlen (EAN 0925, 1949-1983, omvang 1,25 m.)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het archief is niet geïnventariseerd, structuur onbekend

Seriële bescheiden

onbekend

Statistische gegevens

onbekend

Inhoud overig

Archief LIS nog niet geïnventariseerd; bevat in elk geval:

 

- Acte van oprichting KLES 14 maart 1953 (origineel)

 

- Statutenwijziging statuten van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting 18 juli 1963; 20 juni 1967

 

- Documenten met betrekking tot emigratie vanaf 1951

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Thea Brockbernd (studiezaal RHCL) verrichtte op verzoek het onderzoek in EAN 0992 Limburgse Immigratie Stichting ter verificatie van de veronderstelling dat dit ook (geheel of te dele) het archief van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting bevat. Alleen een gedegen inventarisatie kan verder uitwijzen hoe de structuur vanaf 1963 in elkaar zit.

 

2) Ter signalering:

Sociaal historisch Centrum voor Limburg:

EAN 0804 Archief van de Diocesane Commissie van Samenwerking (later Limburgse Commissie van Samenwerking), de oprichter van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting. Hierin:

- Stukken van de diocesane emigratiecommissie 1950-1952

- Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES) 1952-1953; 1964-1967


Leden

Afvaardigende organisaties

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Katholieke Limburgse Immigratie Stichting te Roermond

Periode archief

1951-1995

Vindplaats

Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

13,62 m.

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

geen

Kenmerk toegang

EAN 0992

Indices op toegang

niet van toepassing

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

Het archief van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting en dat van de Katholieke Limburgse Immigratie Stichting (gedeeltelijke taakopvolger) vormen (hoogstwaarschijnlijk) één geheel. Het archief is nog niet ontsloten, maar de eerste dozen bevatten in elk geval originele statuten van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting en documenten met betrekking tot emigratie.

 

(Originele) stukken van de KLES worden eveneens aangetroffen in de archieven van de 'samenstellende' organisaties en / of bestuursleden. Zie de beschrijvingen van de Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging (en taakopvolger), Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging (en taakopvolger) (diocesane bonden), de bisschoppelijke archieven en het archief van bisschoppelijk commissaris J.Th.M. Joosten.

 

Het Sociaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht beheert tevens het archief van de Provinciale Commissie voor Huishoudelijke Voorlichting (ten plattelande) (HVP) in Limburg te Roermond, waarin gedeponeerd: M.H. Kleuters als bestuurslid van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES) te Heerlen (EAN 0925, 1949-1983, omvang 1,25 m.)

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

onbekend

opmerkingen structuur archief

Het archief is niet geïnventariseerd, structuur onbekend

Seriële bescheiden

onbekend

Statistische gegevens

onbekend

Inhoud overig

Archief LIS nog niet geïnventariseerd; bevat in elk geval:

 

- Acte van oprichting KLES 14 maart 1953 (origineel)

 

- Statutenwijziging statuten van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting 18 juli 1963; 20 juni 1967

 

- Documenten met betrekking tot emigratie vanaf 1951

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Thea Brockbernd (studiezaal RHCL) verrichtte op verzoek het onderzoek in EAN 0992 Limburgse Immigratie Stichting ter verificatie van de veronderstelling dat dit ook (geheel of te dele) het archief van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting bevat. Alleen een gedegen inventarisatie kan verder uitwijzen hoe de structuur vanaf 1963 in elkaar zit.

 

2) Ter signalering:

Sociaal historisch Centrum voor Limburg:

EAN 0804 Archief van de Diocesane Commissie van Samenwerking (later Limburgse Commissie van Samenwerking), de oprichter van de Katholieke Limburgse Emigratie Stichting. Hierin:

- Stukken van de diocesane emigratiecommissie 1950-1952

- Katholieke Limburgse Emigratie Stichting (KLES) 1952-1953; 1964-1967


Analyse archivalia