Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité; Algemeen Landbouw Emigratie Comité

Naam archiefvormer Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité; Algemeen Landbouw Emigratie Comité
Periode van bestaan 1884-1995
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

K.N.L.C.; KNLC; Landbouw Emigratie Stichting K.N.L.C.; Emigratie Commissie K.N.L.C.; A.L.E.C.; ALEC, Algemeen Emigratie Comité

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

KNLC

In 1884 vond bundeling plaats van de provinciale maatschappijen van landbouw in het Nederlands Landbouw-Comité. Eind 1917 kwam een fusie tot stand met de in 1908 opgerichte (en eveneens overkoepelende) Koninklijke Nederlandse Landbouwvereniging en ging de nieuwe federatieve organisatie verder als Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité (KNLC).

 

Bij de organisatorische opbouw van het KNLC is de geografische indeling (van de provinciale maatschappijen) leidend gebleven. Zij vormden de gewone leden van het KNLC. Daarnaast kende het KNLC buitengewone leden (coöperaties en bedrijfsverenigingen), adviserende leden, ereleden en afdelingen. In 1950 werd het bestuur uitgebreid tot een Hoofdbestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de leden en de afdelingen, en een Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en een uit het hoofdbestuur gekozen lid.

 

Voor de problematiek van de diverse branches binnen de agrarische sector (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij, pluimveehouderij etc.) werden meestal speciale commissies ingesteld. Het secretariaat van het KNLC was gevestigd in Den Haag.

 

Op 1 januari 1995 fuseerde het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité met de twee andere centrale landbouworganisaties (Christelijke Boeren- en Tuindersbond; de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond) tot de Land- en Tuinbouworganisatie LTO-Nederland als nieuwe landelijke belangenbehartigende organisatie voor de landbouw. Het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité werd hernoemd tot Nederlands Landbouw-Comité (NLC).

 

Algemeen Landbouw Emigratie Comité van de KNLC

Na de Tweede Wereldoorlog nam het KNLC samen met de twee andere centrale landbouworganisaties het initiatief tot oprichting van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie (maart 1946). Tegelijkertijd stelde het KNLC een eigen Emigratie Commissie in. In 1950 kreeg deze emigratiecommissie formeler status toen in samenwerking met de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond het Algemeen Landbouw Emigratie Comité (ALEC) werd opgericht. Datzelfde jaar traden de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en de Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland toe tot het Algemeen Landbouw Emigratie Comité.

 

Het landelijke secretariaat van het Algemeen Landbouw Emigratie Comité was gevestigd in Den Haag en werd gevoerd door de secretaris van de afdeling Werkgeversbelangen van het KNLC. Daarnaast had het Algemeen Landbouw Emigratie Comité tien gewestelijke aanmeldingskantoren, die gevestigd waren bij de Provinciale Landbouw Maatschappijen.

 

Na de oprichting van de stichting Algemene Emigratie Centrale (AEC, 1952) waarin het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité participeerde, was er aanvankelijk sprake van nauwe samenwerking tussen beide organisaties. Aangezien de secretaris van het KNLC, E. Kuylman, tegelijkertijd secretaris was van de Algemene Emigratie Centrale, werd het centrale secretariaat van de AEC gevoerd ten kantore van het KNLC. Het centrale secretariaat en de gewestelijke kantoren van het Algemeen Landbouw Emigratie Comité fungeerden als aanmeldingskantoren (agrarische sector) voor de Algemene Emigratie Centrale. In 1954 kwam verandering in deze situatie toen de Algemene Emigratie Centrale eigen aanmeldingskantoren inrichtte. In hoeverre de aanmeldingskantoren van het Algemeen Landbouw Emigratie Comité naast aanmeldingskantoren van de Algemene Emigratie Centrale bleven fungeren, moet nader worden onderzocht, evenals de (duur van de) verwevenheid van beide secretariaten.

 

In 1948 trad het KNLC op eigen verzoek toe tot de Raad van Beheer van de Stichting Landverhuizing Nederland. Het KNLC was in 1952 een van de medeoprichters van de Algemene Emigratie Centrale. Op grond van het lidmaatschap van de Algemene Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het KNLC zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het KNLC was via de AEC vertegenwoordigd in zowel de Raad voor de Emigratie als het Emigratiebestuur.

 

 

Voorzitters KNLC:

1938-1951 H.D. Louwes

1951-1976 C.S. Knottnerus

 

Secretarissen (v.a. 1956 algemeen secretaris) KNLC:

1918-1945 H. Molhuysen

1946-1974 E. Kuylman

 

Secretaris ALEC:

1950- ? N.A. Vaandrager

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

Het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité had als doel om als centrale landbouworganisatie de belangen van de Nederlandse landbouw (in het algemeen) te behartigen. Als door de regering erkende koepelorganisatie werd hiertoe overleg gevoerd met de overheid.

 

Via het Algemeen Landbouw Emigratie Comité en de gewestelijke aanmeldingskantoren werd voorlichting (zowel collectief als individueel) en scholing (in samenwerking met de Volkshogescholen) gegeven aan aspirant-emigranten uit de agrarische sector, konden aspirant-emigranten zich aanmelden voor emigratie en werd aandacht geschonken aan nazorg voor geëmigreerden. Zo stelde in 1950 het ALEC de consulente voor het landbouwhuishoudonderwijs van de Hollandse Maatschappij van Landbouw financieel in staat in Canada emigrantengezinnen te bezoeken.

Voorloper

provinciale maatschappijen van landbouw

Opvolger

Land- en Tuinbouw Organisatie-Nederland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Commissie Landbouw-Emigratie

Stichting van de Arbeid

Algemene Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Nederlandsch Landbouwweekblad: officieel orgaan van het Nederlandsch Landbouwcomité en de tot het Comité toegetreden Maatschappijen (1892-1920), voortgezet als Nederlandsch landbouwweekblad: officieel orgaan van het Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomité (1935-1941).

 

Landbode , land- en tuinbouw weekblad voor Nederland en België. [Ook met ondertitel: Weekblad voor het platteland. Nederlands land- en tuinbouwblad. Met gewestelijke edities o.d.t: Drentsch landbouwblad; Geldersch landbouwblad; Groninger landbouwblad; Hollandsch landbouwweekblad: officieel orgaan van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw; Noord-Brabants landbouwblad; Overijsselsch landbouwblad: officieel orgaan der Overijsselsche Landbouwmaatschappij; Utrechts landbouwblad, en: IJsselmeerpolders, 1946-1969; bevat artikelen betreffende emigratie]

 

literatuur

Croesen, V.R.IJ., De geschiedenis van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité (1884-1934) (z.j.; z.p. [Den Haag 1934]).

 

Manders, J.H. (red.), Agrarisch positief. Bij het honderdjarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité (Den Haag 1984).

 

Piers, D.A., Wisselend getij. Geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité over de periode negentienhonderd vierendertig tot en met negentienhonderd negenenvijftig (Meppel 1959).

 

Siemes, H,. Eeuwige droom. Slotakkoord van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité 1984-2004 (Duiven 2004).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.19.120 Archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1884-1953

 

b) 'semi-statisch' archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité (1846)1923-1994

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Nationaal Archief, Den Haag

b) LTO-Nederland (tot einde 2005, daarna opgeslagen)

Openbaarheid

a) openbaar

b) onbekend

Omvang; inventarisnummers

a) ca. 65 m.

b) ca. 275 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) onbekend

Toegang(en)

a) Schie, H. van en J. Kompagnie, Plaatsingslijst Koninklijk Nederlands Landbouwcomité (1871) 1884-1953

b) geen

Kenmerk toegang

b) geen

Indices op toegang

a) archivalische inleiding op de plaatsingslijst

b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) onbekend

 

b) Gezien de verwevenheid van het secretariaat van het Algemene Landbouw Emigratie Comité met dat van de Algemene Emigratie Centrale is het mogelijk dat zich originele archivalia van de ALEC in het AEC-archief hebben bevonden. Aangezien veel van het archief van de Algemene Emigratie Centrale is vernietigd, kan dit niet worden gecontroleerd. In het overgedragen gedeelte van het AEC-archief (KDC, Nijmegen) bevinden zich geen archivalia van het Algemene Landbouw Emigratie Comité.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) diverse, zie inhoudsopgave inleiding plaatsingslijst

 

b) het KNLC-archief bevat archivalia van het Landbouwkundig Congres 1846-1947 (8 dozen). Gezien de verwevenheid van het secretariaat van het Algemene Landbouw Emigratie Comité met dat van de Algemene Emigratie Centrale is het mogelijk dat zich originele archivalia van de Algemene Emigratie Centrale in het KNLC-archief bevinden. Gezien de staat van inventarisatie en de plotselinge opslag van het KNLC-archief kon dit ten tijde van het onderzoek niet afdoende worden gecontroleerd.

opmerkingen structuur archief

a) het archief had weinig ordening (zie opm. inleiding plaatsingslijst); 16 m. is volledig ongeïnventariseerd

 

b) er lijkt een hiaat in de notulen van het hoofdbestuur over de jaren 1948-1949

Seriële bescheiden

Nationaal Archief

2.19.120 Archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1884-1953

- Agenda's en notulen van de algemene vergadering en de vergaderingen hoofdbestuur en de afdeling Werkgeversbelangen KNLC met bijlagen 1949-1950 (inv.nr. 705)*

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1945-1946 (inv.nr. 704)*

 

LTO-Nederland

Semi-statisch archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1923-1994

Ter signalering:

Agenda's, notulen (en bijlagen?) van de vergaderingen van de KNLC:

- 'eerste afdeling' 1923-1947 (10 dozen)

- hoofdbestuur 1950-1994 (34 dozen)

- besluitenlijsten dagelijks bestuur 1950-1964 (1 doos)

- notulen dagelijks bestuur 1965-1989 (18 dozen)

- algemene vergadering 1908-1941 (5 dozen); 1954-1968 (2 dozen); 1969-1985 (3 dozen)

- tuinbouwagenda's; bestuur, dagelijks bestuur en commissies Tuinbouw 1946-1990 (14 dozen)

- agenda's werkgroep Mest (1 doos)

- notulen en besluitenlijsten afdeling Sociale Aangelegenheden 1975-1979-1979 (6 dozen)

- vergaderstukken Kleine Boeren 1949-1968 (3 dozen)

- vergaderstukken Commissie Voorlichting 1965-1982 (3 dozen)

 

- (Jaar)verslagen NLC / KNLC 1893-1928 (5 dozen); 1947-1971 (1 doos)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Nationaal Archief

2.19.120 Archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1884-1953

- niet onderzocht i.v.m. ongeïnventariseerde staat van het archief

 

 

LTO-Nederland

Semi-statisch archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1923-1994

 

- Werkgeversbelangen 1947-1974 (12 dozen, nrs. 84-95)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het semi-statisch archief van het KNLC, zoals opgeslagen bij LTO-Nederland is voor het eerst onderzocht in november 2005. Gezien de opheffing van LTO-Nederland eind december 2005 moest het archief worden opgeslagen en heeft vrijwel geen autopsie op mogelijk relevante bestanden plaats gehad.

 

2) Hieronder volgt ter signalering een beschrijving van de inhoud van het niet overgedragen, semistatisch deel van het archief, gemaakt op grond van de doosopschriften en enkele steekproeven.

 

- Akkerbouw 1960-1992 (5 dozen)

- Grondgebruik 1962-1994 (6 dozen)

- Veehouderij 1961-1994 (8 dozen)

- Tuinbouw 1945-1973 (12 dozen)

- Ontwikkelingssamenwerking (1 doos)

- Publieksrechtelijke Bedrijfsorganisatie 1948-1976 (2 dozen)

- Beleidscommissie Landbouwonderwijs 1962-1994 (8 dozen)

- Broekemafonds (2 dozen)

 

- Inleidingen voorzitters Algemene Vergadering 1946-1948 (1 doos)

- Mededelingen 1954-1975 (1 doos)

 

Correspondentie van en met:

- Afdeling Sociale Aangelegenheden 1963-1976 (2 dozen) [bevat mogelijk materiaal betreffende emigratie]

- Provinciale Landbouw Maatschappijen 1946-1966 (6 dozen)

- Groningse Maatschappij voor de Landbouw 1946-1979 (2 dozen)

- Veenkoloniale Boeren Bond 1946-1979 (2 dozen)

- Drents Landbouw Genootschap 1946-1979 (2 dozen)

- Overijsselse Landbouw Maatschappij 1946-1979 (1 doos)

- Gelderse Maatschappij voor de Landbouw 1946-1979 (1 doos)

- Utrechts Landbouw Genootschap (1946-1979) (1 doos)

- Hollandse Maatschappij voor de Landbouw 1946-1979 (2 dozen)

- Zeeuwse (Zuidelijke) Landbouw Maatschappij 1946-1979 (1 doos)

- Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1946-1970 (1 doos)

- Landbouw Maatschappij IJsselmeerpolders 1958-1979 (1 doos)

- Stichting voor de Landbouw 1948-1952 (1 doos)

- Algemene Plattelandsvrouwenorganisaties 1948-1959 (1 doos)

 

- Correspondentie A. Jaarsma; J Brinkman; Struikenkamp; M. Varekamp 1986-1994 (18 dozen)

Titel Dossierbeschrijving Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité; Algemeen Landbouw Emigratie Comité
Inventaristekst

Nationaal Archief

2.19.120 Archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1884-1953

 

- inv.nr. 705 Agenda's en notulen van de algemene vergadering en de vergaderingen hoofdbestuur en de afdeling Werkgeversbelangen KNLC met bijlagen 1949-1950

Conform inventarisbeschrijving. Dit inv.nr. dekt het hiaat van 1949 in het nog niet overgedragen deel. De notulen bevatten korte verwijzingen naar emigratie en de Centrale Stichting Landbouw Emigratie (zie bijvoorbeeld 27-10-1949).

 

- inv.nr. 704 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1945-1946

De omslag bevat vooral afschriften van notulen van vergaderingen van de Stichting voor de Landbouw, en van de eerste afdeling van het KNLC (bestaande uit de vertegenwoordigers van de provinciale bonden, de latere gewone leden van het KNLC) waarin o.m. aandacht voor de oprichting van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie en de emigratiecommissie van het KNLC (zie bijv. 19-03-1946).

 

 

LTO-Nederland

Semi-statisch archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1923-1994

 

- doos 84-95 Werkgeversbelangen 1947-1974 (12 dozen)

Bij een steekproefsgewijze controle bleken deze dozen notulen van de KNLC-afdeling Werkgeversbelangen te bevatten. Archivalia van het Algemeen Landbouw Emigratie Comité (gedeeld secretariaat) werden niet aangetroffen.

Algemeen

Naam, varianten

K.N.L.C.; KNLC; Landbouw Emigratie Stichting K.N.L.C.; Emigratie Commissie K.N.L.C.; A.L.E.C.; ALEC, Algemeen Emigratie Comité

Organisatie en inrichting

KNLC

In 1884 vond bundeling plaats van de provinciale maatschappijen van landbouw in het Nederlands Landbouw-Comité. Eind 1917 kwam een fusie tot stand met de in 1908 opgerichte (en eveneens overkoepelende) Koninklijke Nederlandse Landbouwvereniging en ging de nieuwe federatieve organisatie verder als Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité (KNLC).

 

Bij de organisatorische opbouw van het KNLC is de geografische indeling (van de provinciale maatschappijen) leidend gebleven. Zij vormden de gewone leden van het KNLC. Daarnaast kende het KNLC buitengewone leden (coöperaties en bedrijfsverenigingen), adviserende leden, ereleden en afdelingen. In 1950 werd het bestuur uitgebreid tot een Hoofdbestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de leden en de afdelingen, en een Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en een uit het hoofdbestuur gekozen lid.

 

Voor de problematiek van de diverse branches binnen de agrarische sector (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij, pluimveehouderij etc.) werden meestal speciale commissies ingesteld. Het secretariaat van het KNLC was gevestigd in Den Haag.

 

Op 1 januari 1995 fuseerde het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité met de twee andere centrale landbouworganisaties (Christelijke Boeren- en Tuindersbond; de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond) tot de Land- en Tuinbouworganisatie LTO-Nederland als nieuwe landelijke belangenbehartigende organisatie voor de landbouw. Het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité werd hernoemd tot Nederlands Landbouw-Comité (NLC).

 

Algemeen Landbouw Emigratie Comité van de KNLC

Na de Tweede Wereldoorlog nam het KNLC samen met de twee andere centrale landbouworganisaties het initiatief tot oprichting van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie (maart 1946). Tegelijkertijd stelde het KNLC een eigen Emigratie Commissie in. In 1950 kreeg deze emigratiecommissie formeler status toen in samenwerking met de Algemene Nederlandse Landarbeidersbond het Algemeen Landbouw Emigratie Comité (ALEC) werd opgericht. Datzelfde jaar traden de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen en de Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland toe tot het Algemeen Landbouw Emigratie Comité.

 

Het landelijke secretariaat van het Algemeen Landbouw Emigratie Comité was gevestigd in Den Haag en werd gevoerd door de secretaris van de afdeling Werkgeversbelangen van het KNLC. Daarnaast had het Algemeen Landbouw Emigratie Comité tien gewestelijke aanmeldingskantoren, die gevestigd waren bij de Provinciale Landbouw Maatschappijen.

 

Na de oprichting van de stichting Algemene Emigratie Centrale (AEC, 1952) waarin het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité participeerde, was er aanvankelijk sprake van nauwe samenwerking tussen beide organisaties. Aangezien de secretaris van het KNLC, E. Kuylman, tegelijkertijd secretaris was van de Algemene Emigratie Centrale, werd het centrale secretariaat van de AEC gevoerd ten kantore van het KNLC. Het centrale secretariaat en de gewestelijke kantoren van het Algemeen Landbouw Emigratie Comité fungeerden als aanmeldingskantoren (agrarische sector) voor de Algemene Emigratie Centrale. In 1954 kwam verandering in deze situatie toen de Algemene Emigratie Centrale eigen aanmeldingskantoren inrichtte. In hoeverre de aanmeldingskantoren van het Algemeen Landbouw Emigratie Comité naast aanmeldingskantoren van de Algemene Emigratie Centrale bleven fungeren, moet nader worden onderzocht, evenals de (duur van de) verwevenheid van beide secretariaten.

 

In 1948 trad het KNLC op eigen verzoek toe tot de Raad van Beheer van de Stichting Landverhuizing Nederland. Het KNLC was in 1952 een van de medeoprichters van de Algemene Emigratie Centrale. Op grond van het lidmaatschap van de Algemene Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het KNLC zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het KNLC was via de AEC vertegenwoordigd in zowel de Raad voor de Emigratie als het Emigratiebestuur.

 

 

Voorzitters KNLC:

1938-1951 H.D. Louwes

1951-1976 C.S. Knottnerus

 

Secretarissen (v.a. 1956 algemeen secretaris) KNLC:

1918-1945 H. Molhuysen

1946-1974 E. Kuylman

 

Secretaris ALEC:

1950- ? N.A. Vaandrager

Taak, activiteiten

Het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité had als doel om als centrale landbouworganisatie de belangen van de Nederlandse landbouw (in het algemeen) te behartigen. Als door de regering erkende koepelorganisatie werd hiertoe overleg gevoerd met de overheid.

 

Via het Algemeen Landbouw Emigratie Comité en de gewestelijke aanmeldingskantoren werd voorlichting (zowel collectief als individueel) en scholing (in samenwerking met de Volkshogescholen) gegeven aan aspirant-emigranten uit de agrarische sector, konden aspirant-emigranten zich aanmelden voor emigratie en werd aandacht geschonken aan nazorg voor geëmigreerden. Zo stelde in 1950 het ALEC de consulente voor het landbouwhuishoudonderwijs van de Hollandse Maatschappij van Landbouw financieel in staat in Canada emigrantengezinnen te bezoeken.

Voorloper

provinciale maatschappijen van landbouw

Opvolger

Land- en Tuinbouw Organisatie-Nederland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Commissie Landbouw-Emigratie

Stichting van de Arbeid

Algemene Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Literatuur

periodieken

Nederlandsch Landbouwweekblad: officieel orgaan van het Nederlandsch Landbouwcomité en de tot het Comité toegetreden Maatschappijen (1892-1920), voortgezet als Nederlandsch landbouwweekblad: officieel orgaan van het Koninklijk Nederlandsch Landbouwcomité (1935-1941).

 

Landbode , land- en tuinbouw weekblad voor Nederland en België. [Ook met ondertitel: Weekblad voor het platteland. Nederlands land- en tuinbouwblad. Met gewestelijke edities o.d.t: Drentsch landbouwblad; Geldersch landbouwblad; Groninger landbouwblad; Hollandsch landbouwweekblad: officieel orgaan van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw; Noord-Brabants landbouwblad; Overijsselsch landbouwblad: officieel orgaan der Overijsselsche Landbouwmaatschappij; Utrechts landbouwblad, en: IJsselmeerpolders, 1946-1969; bevat artikelen betreffende emigratie]

 

literatuur

Croesen, V.R.IJ., De geschiedenis van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité (1884-1934) (z.j.; z.p. [Den Haag 1934]).

 

Manders, J.H. (red.), Agrarisch positief. Bij het honderdjarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité (Den Haag 1984).

 

Piers, D.A., Wisselend getij. Geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité over de periode negentienhonderd vierendertig tot en met negentienhonderd negenenvijftig (Meppel 1959).

 

Siemes, H,. Eeuwige droom. Slotakkoord van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité 1984-2004 (Duiven 2004).

Doorgenomen archieven / series

a) 2.19.120 Archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1884-1953

 

b) 'semi-statisch' archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité (1846)1923-1994

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Nationaal Archief, Den Haag

b) LTO-Nederland (tot einde 2005, daarna opgeslagen)

Openbaarheid

a) openbaar

b) onbekend

Omvang; inventarisnummers

a) ca. 65 m.

b) ca. 275 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) onbekend

Toegang(en)

a) Schie, H. van en J. Kompagnie, Plaatsingslijst Koninklijk Nederlands Landbouwcomité (1871) 1884-1953

b) geen

Kenmerk toegang

b) geen

Indices op toegang

a) archivalische inleiding op de plaatsingslijst

b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) onbekend

 

b) Gezien de verwevenheid van het secretariaat van het Algemene Landbouw Emigratie Comité met dat van de Algemene Emigratie Centrale is het mogelijk dat zich originele archivalia van de ALEC in het AEC-archief hebben bevonden. Aangezien veel van het archief van de Algemene Emigratie Centrale is vernietigd, kan dit niet worden gecontroleerd. In het overgedragen gedeelte van het AEC-archief (KDC, Nijmegen) bevinden zich geen archivalia van het Algemene Landbouw Emigratie Comité.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) diverse, zie inhoudsopgave inleiding plaatsingslijst

 

b) het KNLC-archief bevat archivalia van het Landbouwkundig Congres 1846-1947 (8 dozen). Gezien de verwevenheid van het secretariaat van het Algemene Landbouw Emigratie Comité met dat van de Algemene Emigratie Centrale is het mogelijk dat zich originele archivalia van de Algemene Emigratie Centrale in het KNLC-archief bevinden. Gezien de staat van inventarisatie en de plotselinge opslag van het KNLC-archief kon dit ten tijde van het onderzoek niet afdoende worden gecontroleerd.

opmerkingen structuur archief

a) het archief had weinig ordening (zie opm. inleiding plaatsingslijst); 16 m. is volledig ongeïnventariseerd

 

b) er lijkt een hiaat in de notulen van het hoofdbestuur over de jaren 1948-1949

Seriële bescheiden

Nationaal Archief

2.19.120 Archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1884-1953

- Agenda's en notulen van de algemene vergadering en de vergaderingen hoofdbestuur en de afdeling Werkgeversbelangen KNLC met bijlagen 1949-1950 (inv.nr. 705)*

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1945-1946 (inv.nr. 704)*

 

LTO-Nederland

Semi-statisch archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1923-1994

Ter signalering:

Agenda's, notulen (en bijlagen?) van de vergaderingen van de KNLC:

- 'eerste afdeling' 1923-1947 (10 dozen)

- hoofdbestuur 1950-1994 (34 dozen)

- besluitenlijsten dagelijks bestuur 1950-1964 (1 doos)

- notulen dagelijks bestuur 1965-1989 (18 dozen)

- algemene vergadering 1908-1941 (5 dozen); 1954-1968 (2 dozen); 1969-1985 (3 dozen)

- tuinbouwagenda's; bestuur, dagelijks bestuur en commissies Tuinbouw 1946-1990 (14 dozen)

- agenda's werkgroep Mest (1 doos)

- notulen en besluitenlijsten afdeling Sociale Aangelegenheden 1975-1979-1979 (6 dozen)

- vergaderstukken Kleine Boeren 1949-1968 (3 dozen)

- vergaderstukken Commissie Voorlichting 1965-1982 (3 dozen)

 

- (Jaar)verslagen NLC / KNLC 1893-1928 (5 dozen); 1947-1971 (1 doos)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Nationaal Archief

2.19.120 Archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1884-1953

- niet onderzocht i.v.m. ongeïnventariseerde staat van het archief

 

 

LTO-Nederland

Semi-statisch archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1923-1994

 

- Werkgeversbelangen 1947-1974 (12 dozen, nrs. 84-95)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het semi-statisch archief van het KNLC, zoals opgeslagen bij LTO-Nederland is voor het eerst onderzocht in november 2005. Gezien de opheffing van LTO-Nederland eind december 2005 moest het archief worden opgeslagen en heeft vrijwel geen autopsie op mogelijk relevante bestanden plaats gehad.

 

2) Hieronder volgt ter signalering een beschrijving van de inhoud van het niet overgedragen, semistatisch deel van het archief, gemaakt op grond van de doosopschriften en enkele steekproeven.

 

- Akkerbouw 1960-1992 (5 dozen)

- Grondgebruik 1962-1994 (6 dozen)

- Veehouderij 1961-1994 (8 dozen)

- Tuinbouw 1945-1973 (12 dozen)

- Ontwikkelingssamenwerking (1 doos)

- Publieksrechtelijke Bedrijfsorganisatie 1948-1976 (2 dozen)

- Beleidscommissie Landbouwonderwijs 1962-1994 (8 dozen)

- Broekemafonds (2 dozen)

 

- Inleidingen voorzitters Algemene Vergadering 1946-1948 (1 doos)

- Mededelingen 1954-1975 (1 doos)

 

Correspondentie van en met:

- Afdeling Sociale Aangelegenheden 1963-1976 (2 dozen) [bevat mogelijk materiaal betreffende emigratie]

- Provinciale Landbouw Maatschappijen 1946-1966 (6 dozen)

- Groningse Maatschappij voor de Landbouw 1946-1979 (2 dozen)

- Veenkoloniale Boeren Bond 1946-1979 (2 dozen)

- Drents Landbouw Genootschap 1946-1979 (2 dozen)

- Overijsselse Landbouw Maatschappij 1946-1979 (1 doos)

- Gelderse Maatschappij voor de Landbouw 1946-1979 (1 doos)

- Utrechts Landbouw Genootschap (1946-1979) (1 doos)

- Hollandse Maatschappij voor de Landbouw 1946-1979 (2 dozen)

- Zeeuwse (Zuidelijke) Landbouw Maatschappij 1946-1979 (1 doos)

- Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1946-1970 (1 doos)

- Landbouw Maatschappij IJsselmeerpolders 1958-1979 (1 doos)

- Stichting voor de Landbouw 1948-1952 (1 doos)

- Algemene Plattelandsvrouwenorganisaties 1948-1959 (1 doos)

 

- Correspondentie A. Jaarsma; J Brinkman; Struikenkamp; M. Varekamp 1986-1994 (18 dozen)


Doorgenomen archieven / series

a) 2.19.120 Archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1884-1953

 

b) 'semi-statisch' archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité (1846)1923-1994

Periode archief

afzonderlijke beschrijving

Vindplaats

a) Nationaal Archief, Den Haag

b) LTO-Nederland (tot einde 2005, daarna opgeslagen)

Openbaarheid

a) openbaar

b) onbekend

Omvang; inventarisnummers

a) ca. 65 m.

b) ca. 275 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

a-b) onbekend

Toegang(en)

a) Schie, H. van en J. Kompagnie, Plaatsingslijst Koninklijk Nederlands Landbouwcomité (1871) 1884-1953

b) geen

Kenmerk toegang

b) geen

Indices op toegang

a) archivalische inleiding op de plaatsingslijst

b) geen

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

a) onbekend

 

b) Gezien de verwevenheid van het secretariaat van het Algemene Landbouw Emigratie Comité met dat van de Algemene Emigratie Centrale is het mogelijk dat zich originele archivalia van de ALEC in het AEC-archief hebben bevonden. Aangezien veel van het archief van de Algemene Emigratie Centrale is vernietigd, kan dit niet worden gecontroleerd. In het overgedragen gedeelte van het AEC-archief (KDC, Nijmegen) bevinden zich geen archivalia van het Algemene Landbouw Emigratie Comité.

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

a) diverse, zie inhoudsopgave inleiding plaatsingslijst

 

b) het KNLC-archief bevat archivalia van het Landbouwkundig Congres 1846-1947 (8 dozen). Gezien de verwevenheid van het secretariaat van het Algemene Landbouw Emigratie Comité met dat van de Algemene Emigratie Centrale is het mogelijk dat zich originele archivalia van de Algemene Emigratie Centrale in het KNLC-archief bevinden. Gezien de staat van inventarisatie en de plotselinge opslag van het KNLC-archief kon dit ten tijde van het onderzoek niet afdoende worden gecontroleerd.

opmerkingen structuur archief

a) het archief had weinig ordening (zie opm. inleiding plaatsingslijst); 16 m. is volledig ongeïnventariseerd

 

b) er lijkt een hiaat in de notulen van het hoofdbestuur over de jaren 1948-1949

Seriële bescheiden

Nationaal Archief

2.19.120 Archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1884-1953

- Agenda's en notulen van de algemene vergadering en de vergaderingen hoofdbestuur en de afdeling Werkgeversbelangen KNLC met bijlagen 1949-1950 (inv.nr. 705)*

 

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1945-1946 (inv.nr. 704)*

 

LTO-Nederland

Semi-statisch archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1923-1994

Ter signalering:

Agenda's, notulen (en bijlagen?) van de vergaderingen van de KNLC:

- 'eerste afdeling' 1923-1947 (10 dozen)

- hoofdbestuur 1950-1994 (34 dozen)

- besluitenlijsten dagelijks bestuur 1950-1964 (1 doos)

- notulen dagelijks bestuur 1965-1989 (18 dozen)

- algemene vergadering 1908-1941 (5 dozen); 1954-1968 (2 dozen); 1969-1985 (3 dozen)

- tuinbouwagenda's; bestuur, dagelijks bestuur en commissies Tuinbouw 1946-1990 (14 dozen)

- agenda's werkgroep Mest (1 doos)

- notulen en besluitenlijsten afdeling Sociale Aangelegenheden 1975-1979-1979 (6 dozen)

- vergaderstukken Kleine Boeren 1949-1968 (3 dozen)

- vergaderstukken Commissie Voorlichting 1965-1982 (3 dozen)

 

- (Jaar)verslagen NLC / KNLC 1893-1928 (5 dozen); 1947-1971 (1 doos)

Statistische gegevens

niet aangetroffen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

Nationaal Archief

2.19.120 Archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1884-1953

- niet onderzocht i.v.m. ongeïnventariseerde staat van het archief

 

 

LTO-Nederland

Semi-statisch archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1923-1994

 

- Werkgeversbelangen 1947-1974 (12 dozen, nrs. 84-95)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het semi-statisch archief van het KNLC, zoals opgeslagen bij LTO-Nederland is voor het eerst onderzocht in november 2005. Gezien de opheffing van LTO-Nederland eind december 2005 moest het archief worden opgeslagen en heeft vrijwel geen autopsie op mogelijk relevante bestanden plaats gehad.

 

2) Hieronder volgt ter signalering een beschrijving van de inhoud van het niet overgedragen, semistatisch deel van het archief, gemaakt op grond van de doosopschriften en enkele steekproeven.

 

- Akkerbouw 1960-1992 (5 dozen)

- Grondgebruik 1962-1994 (6 dozen)

- Veehouderij 1961-1994 (8 dozen)

- Tuinbouw 1945-1973 (12 dozen)

- Ontwikkelingssamenwerking (1 doos)

- Publieksrechtelijke Bedrijfsorganisatie 1948-1976 (2 dozen)

- Beleidscommissie Landbouwonderwijs 1962-1994 (8 dozen)

- Broekemafonds (2 dozen)

 

- Inleidingen voorzitters Algemene Vergadering 1946-1948 (1 doos)

- Mededelingen 1954-1975 (1 doos)

 

Correspondentie van en met:

- Afdeling Sociale Aangelegenheden 1963-1976 (2 dozen) [bevat mogelijk materiaal betreffende emigratie]

- Provinciale Landbouw Maatschappijen 1946-1966 (6 dozen)

- Groningse Maatschappij voor de Landbouw 1946-1979 (2 dozen)

- Veenkoloniale Boeren Bond 1946-1979 (2 dozen)

- Drents Landbouw Genootschap 1946-1979 (2 dozen)

- Overijsselse Landbouw Maatschappij 1946-1979 (1 doos)

- Gelderse Maatschappij voor de Landbouw 1946-1979 (1 doos)

- Utrechts Landbouw Genootschap (1946-1979) (1 doos)

- Hollandse Maatschappij voor de Landbouw 1946-1979 (2 dozen)

- Zeeuwse (Zuidelijke) Landbouw Maatschappij 1946-1979 (1 doos)

- Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 1946-1970 (1 doos)

- Landbouw Maatschappij IJsselmeerpolders 1958-1979 (1 doos)

- Stichting voor de Landbouw 1948-1952 (1 doos)

- Algemene Plattelandsvrouwenorganisaties 1948-1959 (1 doos)

 

- Correspondentie A. Jaarsma; J Brinkman; Struikenkamp; M. Varekamp 1986-1994 (18 dozen)


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité; Algemeen Landbouw Emigratie Comité
Inventaristekst

Nationaal Archief

2.19.120 Archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1884-1953

 

- inv.nr. 705 Agenda's en notulen van de algemene vergadering en de vergaderingen hoofdbestuur en de afdeling Werkgeversbelangen KNLC met bijlagen 1949-1950

Conform inventarisbeschrijving. Dit inv.nr. dekt het hiaat van 1949 in het nog niet overgedragen deel. De notulen bevatten korte verwijzingen naar emigratie en de Centrale Stichting Landbouw Emigratie (zie bijvoorbeeld 27-10-1949).

 

- inv.nr. 704 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1945-1946

De omslag bevat vooral afschriften van notulen van vergaderingen van de Stichting voor de Landbouw, en van de eerste afdeling van het KNLC (bestaande uit de vertegenwoordigers van de provinciale bonden, de latere gewone leden van het KNLC) waarin o.m. aandacht voor de oprichting van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie en de emigratiecommissie van het KNLC (zie bijv. 19-03-1946).

 

 

LTO-Nederland

Semi-statisch archief van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité 1923-1994

 

- doos 84-95 Werkgeversbelangen 1947-1974 (12 dozen)

Bij een steekproefsgewijze controle bleken deze dozen notulen van de KNLC-afdeling Werkgeversbelangen te bevatten. Archivalia van het Algemeen Landbouw Emigratie Comité (gedeeld secretariaat) werden niet aangetroffen.