Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond

Naam archiefvormer Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond
Periode van bestaan 1918-1995
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Nederlandsche Christelijke Boeren- en Tuindersbond; N.C.B.T.B.; NCBTB; Christelijke Boeren- en Tuindersbond C.B.T.B.; CBTB

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Op 7 maart 1918 werd Christelijke Boeren- Tuindersbond opgericht als tegenhanger van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité en de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. Deze protestantse standsorganisatie had een verenigingsstructuur.

 

De vereniging bestond uit gewone leden, buitengewone leden, ereleden en begunstigers. De gewone leden werden gevormd door de provinciale afdelingen van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Zij vaardigden elk twee vertegenwoordigers af naar het Hoofdbestuur. Buitengewone leden werden gevormd door rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, gewestelijke afdelingen of instellingen die de bevordering behartigden van één of meer geestelijke of stoffelijke belangen van de boeren- en tuindersstand. De bond was gevestigd te Amsterdam.

 

Het Hoofdbestuur vergaderde niet frequent. Bij de statutenwijziging van 1955 werd het Hoofdbestuur omgezet in een Bondsraad, met adviserende stem. Het Dagelijks Bestuur bestond in de periode 1945-1949 uit drie leden uit het hoofdbestuur, een voorzitter en een secretaris. In 1949 werd het Dagelijks Bestuur uitgebreid tot één vertegenwoordiger per gewestelijke organisatie, en twee vertegenwoordigers van Holland/Brabant. Daarnaast fungeerde een moderamen, dat m.n. vergaderde over personele zaken. Jaarlijks werd een Algemene Ledenvergadering gehouden.

 

Naast een financiële en een onderwijscommissie benoemde het bestuur permanente commissies, die ten aanzien van onderwerpen van economische en technische aard het bestuur vertegenwoordigden. (Akkerbouw, Veehouderij, Pluimveehouderij, Arbeidsaangelegenheden)

 

In 1938 was de CBTB betrokken bij de oprichting van de Christelijke Emigratie Centrale.

Na de Tweede Wereldoorlog nam de CBTB samen met de twee andere centrale landbouworganisaties (CLO's) het initiatief tot oprichting van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie (maart 1946). Als enige van de drie CLO's richtte de Christelijke Boeren- en Tuindersbond geen 'eigen' Landbouw Emigratie Stichting op, als uitvoeringsorgaan onder de Centrale Stichting Landbouw Emigratie, maar delegeerde emigratieactiviteiten ten behoeve van de leden aan de al bestaande Christelijke Emigratie Centrale.

 

Op grond van het lidmaatschap van de Christelijke Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het CBTB zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het CBTB heeft via de CEC in beide gremia vertegenwoordigers gehad.

 

voorzitters CBTB:

1945-1959 Chr. van den Heuvel

1959-1963 B.W. Biesheuvel

1964-1975 R. Zijlstra

 

algemeen secretarissen CBTB:

1945-1952 W. Rip

1952-1959 B.W. Biesheuvel

1959-1963 R. Zijlstra

1964-1971 J. de Koning

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

De vereniging stelde zich ten doel 'de erkenning, toepassing en verbreiding van de Christelijke beginselen voor boeren en tuindersaangelegenheden, alsook het behartigen van sociale en economische belangen harer leden en ondergeschikten, ten einde alzoo mede te werken tot oplossing van het maatschappelijk vraagstuk van onzen tijd in Christelijken geest.' (art. 4). Dit deed zij op grond van de overtuiging dat de 'Heilige Schrift en de traditiën onzes volks de betrouwbare grondslagen voor ons maatschappelijk leven uitmaken.'

 

Deze doelstelling trachtte de vereniging te bereiken door:

- het organiseren van protestantse boeren en tuinders in Nederland

- wetgeving en bestuursmaatregelen met betrekking tot de boeren en tuindersstand te trachten te beïnvloeden

- beïnvloeding van en door de pers

- het bevorderen van christelijk land- en tuinbouwonderwijs

- het houden van vergaderingen (plaatselijk, gewestelijk, provinciaal en landelijk) waar bovengenoemde beginselen, aangelegenheden en belangen behandeld zouden worden

- het bevorderen van een goede verstandhouding tussen werkgevers en werknemers, mede door het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Voorloper

ten dele: Christelijke Vereeniging van Werkgevers op Landbouwgebied in de provincie Groningen (CVWL)

Opvolger

Land- en Tuinbouw Organisatie-Nederland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Commissie Landbouw-Emigratie

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Christelijke Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

Ons platteland. Orgaan van den Christelijke Boeren- en Tuindersbond in Nederland jrg. 15 nr. 1 (25 aug. 1945)-jrg. 51/52 (23 dec. 1994). [Verscheen wekelijks]

 

Jaarverslag. Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 1948(?)-1972(?).

 

literatuur

Diepenhorst, P.A. en Chr. van den Heuvel, Gedenkboek C.B.T.B. 1918-1948 (Den Haag 1948).

 

Woude, R.E. van der, Op goede gronden. Geschiedenis van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 1918-1995 (Hilversum 2001).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond

Periode archief

1945-1987

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

38 m.; 295 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Vermaat, J.A., Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond NCBTB (Amsterdam 1992) [met archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

nr. 544

Indices op toegang

- register van personen [zonder verwijzing naar inventarisnummers]

- lijsten met vergaderdata van bestuur en de diverse commissies van het CBTB

- samenvatting van de inhoud van agenda's van bestuursvergaderingen

- verwijzingssysteem van commissievergaderingen en ev. bespreking van het onderwerp in de bestuursvergaderingen (alles geficheerd)

 

Ook de inhoud van bestuursagenda's zijn beschreven op een fichesysteem

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

In doos 178 bevindt zich een registratuurplan van het archief van de CBTB (30-03-1947). Correspondentie met de Christelijke Emigratie Centrale en de Centrale Stichting Landbouw Emigratie moesten worden ondergebracht onder de letters U (CEC) en W (CSLE). Bijlage 3 van de inventaris bevat een concordans van registratuurnummer naar archiefdoos. Hierin komen geen mappen voor onder de rubrieken U en W.

Seriële bescheiden

Het hoofdbestanddeel van het archief wordt gevormd door series notulen van het bestuur en de diverse commissies en de correspondentiereeksen. Bijlage 3 van de inventaris is per bestuursonderdeel of commissie strikt chronologische geordend. Op basis van steekproeven in de dozen 97 en 98 (sociale en sociaal-economische commissie) blijken de dozen naast notulen ook correspondentie en bijlagen te bevatten.

 

Hoofdbestuur 1945-1955, Bondsraad 1955-1965, Algemene vergadering

- 1945-1979 (doos 50-54) (fichenr. 100-113)

- notulen 1945-1965 (doos 54) (fichenr. 114)*

 

Dagelijks Bestuur 1945-1955, Bestuur 1955- (moderamen)

- 1945-1968 (doos 2-24) (fichenr. 1-51)*

 

Correspondentie

- met alle gewesten 1945-1967 (doos 178-183)*

 

- met afzonderlijke gewesten (Friese, Drentse, Groningse, Overijsselse, Gelderse, Utrechtse, Zeeuwse CBTB en CBTB Holland-Brabant, Veenkoloniën en IJsselmeerpolders (dozen 186-227)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

er zijn geen afzonderlijke dossiers m.b.t. emigratie aangetroffen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het HDNP, Amsterdam heeft tevens twee afdelingenarchieven van de CBTB in bezit:

- Afdeling Drente-Groningen, 1992-1997 en enkele gedeponeerde archieven (1914-1997), collectienr. 210; omvang 17 m. (plaatsingslijst)

- Afdeling Utrecht (ca 1946-1990), collectienr. 541, omvang 16,5 m. (geen plaatsingslijst van aanwezig)

Ook in andere archiefbewaarplaatsen zijn afdelingsarchieven gedeponeerd.

 

2) Uit het archief van de Christelijke Emigratie Centrale blijkt dat de CBTB in de jaren zestig initiatieven ondernam om groepsemigratie naar Zuid-Amerika te stimuleren. Het is mogelijk dat hiervan sporen zijn terug te vinden in de notulen- en correspondentiereeksen uit het archief van de CBTB. Informatie via Rolf van der Woude, HDNP, 06-02-2007.

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond
Inventaristekst

- Doos 2 Vergaderingen Dagelijks Bestuur 1945-1951

De doos bevat notulen, agenda's en soms de bijbehorende vergaderstukken en inliggende correspondentie. De notulen bevatten agendapunten betreffende emigratie, de oprichting en financiering van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie, de financiering van Chateau Méridon te Frankrijk; contacten met de Christelijke Emigratie Centrale. De mededelingen zijn feitelijk van aard.

 

- Doos 50-54 Vergaderingen Hoofdbestuur 1945-1955

doos 50 vergaderingen

De notulen bevatten o.m. korte mededelingen met betrekking tot de Centrale Stichting Landbouw Emigratie.

doos 54 notulen Hoofdbestuur 1945-1965

De doos bevat o.m. correspondentie met de Christelijke Emigratie Centrale over organisatie van cursussen voor emigranten op provinciaal niveau. De contacten verliepen via de provinciale afdelingen van de CEC met provinciale afdelingen van de CBTB (bijv. 28-10-1949).

 

- Doos 178-183 Correspondentie met alle gewesten 1945-1967

doos 178 Conform inventarisbeschrijving.

De doos bevat o.m. een nota aan de provinciale afdelingen van de CBTB en de CJBTO dd. 20-10-1945 betreffende mogelijkheden tot emigratie naar Frankrijk, Australië, Canada, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika en contacten met Christelijke Emigratie Centrale; correspondentie betreffende een artikel over emigratie naar Zuid-Afrika; uitwisseling van jonge boeren naar de Verenigde Staten 1952.

Algemeen

Naam, varianten

Nederlandsche Christelijke Boeren- en Tuindersbond; N.C.B.T.B.; NCBTB; Christelijke Boeren- en Tuindersbond C.B.T.B.; CBTB

Organisatie en inrichting

Op 7 maart 1918 werd Christelijke Boeren- Tuindersbond opgericht als tegenhanger van het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité en de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond. Deze protestantse standsorganisatie had een verenigingsstructuur.

 

De vereniging bestond uit gewone leden, buitengewone leden, ereleden en begunstigers. De gewone leden werden gevormd door de provinciale afdelingen van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Zij vaardigden elk twee vertegenwoordigers af naar het Hoofdbestuur. Buitengewone leden werden gevormd door rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, gewestelijke afdelingen of instellingen die de bevordering behartigden van één of meer geestelijke of stoffelijke belangen van de boeren- en tuindersstand. De bond was gevestigd te Amsterdam.

 

Het Hoofdbestuur vergaderde niet frequent. Bij de statutenwijziging van 1955 werd het Hoofdbestuur omgezet in een Bondsraad, met adviserende stem. Het Dagelijks Bestuur bestond in de periode 1945-1949 uit drie leden uit het hoofdbestuur, een voorzitter en een secretaris. In 1949 werd het Dagelijks Bestuur uitgebreid tot één vertegenwoordiger per gewestelijke organisatie, en twee vertegenwoordigers van Holland/Brabant. Daarnaast fungeerde een moderamen, dat m.n. vergaderde over personele zaken. Jaarlijks werd een Algemene Ledenvergadering gehouden.

 

Naast een financiële en een onderwijscommissie benoemde het bestuur permanente commissies, die ten aanzien van onderwerpen van economische en technische aard het bestuur vertegenwoordigden. (Akkerbouw, Veehouderij, Pluimveehouderij, Arbeidsaangelegenheden)

 

In 1938 was de CBTB betrokken bij de oprichting van de Christelijke Emigratie Centrale.

Na de Tweede Wereldoorlog nam de CBTB samen met de twee andere centrale landbouworganisaties (CLO's) het initiatief tot oprichting van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie (maart 1946). Als enige van de drie CLO's richtte de Christelijke Boeren- en Tuindersbond geen 'eigen' Landbouw Emigratie Stichting op, als uitvoeringsorgaan onder de Centrale Stichting Landbouw Emigratie, maar delegeerde emigratieactiviteiten ten behoeve van de leden aan de al bestaande Christelijke Emigratie Centrale.

 

Op grond van het lidmaatschap van de Christelijke Emigratie Centrale was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het CBTB zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. Het CBTB heeft via de CEC in beide gremia vertegenwoordigers gehad.

 

voorzitters CBTB:

1945-1959 Chr. van den Heuvel

1959-1963 B.W. Biesheuvel

1964-1975 R. Zijlstra

 

algemeen secretarissen CBTB:

1945-1952 W. Rip

1952-1959 B.W. Biesheuvel

1959-1963 R. Zijlstra

1964-1971 J. de Koning

Taak, activiteiten

De vereniging stelde zich ten doel 'de erkenning, toepassing en verbreiding van de Christelijke beginselen voor boeren en tuindersaangelegenheden, alsook het behartigen van sociale en economische belangen harer leden en ondergeschikten, ten einde alzoo mede te werken tot oplossing van het maatschappelijk vraagstuk van onzen tijd in Christelijken geest.' (art. 4). Dit deed zij op grond van de overtuiging dat de 'Heilige Schrift en de traditiën onzes volks de betrouwbare grondslagen voor ons maatschappelijk leven uitmaken.'

 

Deze doelstelling trachtte de vereniging te bereiken door:

- het organiseren van protestantse boeren en tuinders in Nederland

- wetgeving en bestuursmaatregelen met betrekking tot de boeren en tuindersstand te trachten te beïnvloeden

- beïnvloeding van en door de pers

- het bevorderen van christelijk land- en tuinbouwonderwijs

- het houden van vergaderingen (plaatselijk, gewestelijk, provinciaal en landelijk) waar bovengenoemde beginselen, aangelegenheden en belangen behandeld zouden worden

- het bevorderen van een goede verstandhouding tussen werkgevers en werknemers, mede door het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Voorloper

ten dele: Christelijke Vereeniging van Werkgevers op Landbouwgebied in de provincie Groningen (CVWL)

Opvolger

Land- en Tuinbouw Organisatie-Nederland

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting Landverhuizing Nederland

Centrale Stichting Landbouw Emigratie

Commissie Landbouw-Emigratie

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Christelijke Emigratie Centrale

Raad voor de Emigratie

Emigratiebestuur

 

Literatuur

periodieken

Ons platteland. Orgaan van den Christelijke Boeren- en Tuindersbond in Nederland jrg. 15 nr. 1 (25 aug. 1945)-jrg. 51/52 (23 dec. 1994). [Verscheen wekelijks]

 

Jaarverslag. Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 1948(?)-1972(?).

 

literatuur

Diepenhorst, P.A. en Chr. van den Heuvel, Gedenkboek C.B.T.B. 1918-1948 (Den Haag 1948).

 

Woude, R.E. van der, Op goede gronden. Geschiedenis van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond 1918-1995 (Hilversum 2001).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond

Periode archief

1945-1987

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

38 m.; 295 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Vermaat, J.A., Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond NCBTB (Amsterdam 1992) [met archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

nr. 544

Indices op toegang

- register van personen [zonder verwijzing naar inventarisnummers]

- lijsten met vergaderdata van bestuur en de diverse commissies van het CBTB

- samenvatting van de inhoud van agenda's van bestuursvergaderingen

- verwijzingssysteem van commissievergaderingen en ev. bespreking van het onderwerp in de bestuursvergaderingen (alles geficheerd)

 

Ook de inhoud van bestuursagenda's zijn beschreven op een fichesysteem

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

In doos 178 bevindt zich een registratuurplan van het archief van de CBTB (30-03-1947). Correspondentie met de Christelijke Emigratie Centrale en de Centrale Stichting Landbouw Emigratie moesten worden ondergebracht onder de letters U (CEC) en W (CSLE). Bijlage 3 van de inventaris bevat een concordans van registratuurnummer naar archiefdoos. Hierin komen geen mappen voor onder de rubrieken U en W.

Seriële bescheiden

Het hoofdbestanddeel van het archief wordt gevormd door series notulen van het bestuur en de diverse commissies en de correspondentiereeksen. Bijlage 3 van de inventaris is per bestuursonderdeel of commissie strikt chronologische geordend. Op basis van steekproeven in de dozen 97 en 98 (sociale en sociaal-economische commissie) blijken de dozen naast notulen ook correspondentie en bijlagen te bevatten.

 

Hoofdbestuur 1945-1955, Bondsraad 1955-1965, Algemene vergadering

- 1945-1979 (doos 50-54) (fichenr. 100-113)

- notulen 1945-1965 (doos 54) (fichenr. 114)*

 

Dagelijks Bestuur 1945-1955, Bestuur 1955- (moderamen)

- 1945-1968 (doos 2-24) (fichenr. 1-51)*

 

Correspondentie

- met alle gewesten 1945-1967 (doos 178-183)*

 

- met afzonderlijke gewesten (Friese, Drentse, Groningse, Overijsselse, Gelderse, Utrechtse, Zeeuwse CBTB en CBTB Holland-Brabant, Veenkoloniën en IJsselmeerpolders (dozen 186-227)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

er zijn geen afzonderlijke dossiers m.b.t. emigratie aangetroffen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het HDNP, Amsterdam heeft tevens twee afdelingenarchieven van de CBTB in bezit:

- Afdeling Drente-Groningen, 1992-1997 en enkele gedeponeerde archieven (1914-1997), collectienr. 210; omvang 17 m. (plaatsingslijst)

- Afdeling Utrecht (ca 1946-1990), collectienr. 541, omvang 16,5 m. (geen plaatsingslijst van aanwezig)

Ook in andere archiefbewaarplaatsen zijn afdelingsarchieven gedeponeerd.

 

2) Uit het archief van de Christelijke Emigratie Centrale blijkt dat de CBTB in de jaren zestig initiatieven ondernam om groepsemigratie naar Zuid-Amerika te stimuleren. Het is mogelijk dat hiervan sporen zijn terug te vinden in de notulen- en correspondentiereeksen uit het archief van de CBTB. Informatie via Rolf van der Woude, HDNP, 06-02-2007.


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond

Periode archief

1945-1987

Vindplaats

Historisch Documentatiecentrum Nederlands Protestantisme, Amsterdam

Openbaarheid

volledig

Omvang; inventarisnummers

38 m.; 295 dozen

Informatiedrager
Vernietigd

onbekend

Toegang(en)

Vermaat, J.A., Inventaris van het archief van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond NCBTB (Amsterdam 1992) [met archivistische inleiding]

Kenmerk toegang

nr. 544

Indices op toegang

- register van personen [zonder verwijzing naar inventarisnummers]

- lijsten met vergaderdata van bestuur en de diverse commissies van het CBTB

- samenvatting van de inhoud van agenda's van bestuursvergaderingen

- verwijzingssysteem van commissievergaderingen en ev. bespreking van het onderwerp in de bestuursvergaderingen (alles geficheerd)

 

Ook de inhoud van bestuursagenda's zijn beschreven op een fichesysteem

Originele archivalia van archiefvormer in andere archieven

onbekend

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

geen

opmerkingen structuur archief

In doos 178 bevindt zich een registratuurplan van het archief van de CBTB (30-03-1947). Correspondentie met de Christelijke Emigratie Centrale en de Centrale Stichting Landbouw Emigratie moesten worden ondergebracht onder de letters U (CEC) en W (CSLE). Bijlage 3 van de inventaris bevat een concordans van registratuurnummer naar archiefdoos. Hierin komen geen mappen voor onder de rubrieken U en W.

Seriële bescheiden

Het hoofdbestanddeel van het archief wordt gevormd door series notulen van het bestuur en de diverse commissies en de correspondentiereeksen. Bijlage 3 van de inventaris is per bestuursonderdeel of commissie strikt chronologische geordend. Op basis van steekproeven in de dozen 97 en 98 (sociale en sociaal-economische commissie) blijken de dozen naast notulen ook correspondentie en bijlagen te bevatten.

 

Hoofdbestuur 1945-1955, Bondsraad 1955-1965, Algemene vergadering

- 1945-1979 (doos 50-54) (fichenr. 100-113)

- notulen 1945-1965 (doos 54) (fichenr. 114)*

 

Dagelijks Bestuur 1945-1955, Bestuur 1955- (moderamen)

- 1945-1968 (doos 2-24) (fichenr. 1-51)*

 

Correspondentie

- met alle gewesten 1945-1967 (doos 178-183)*

 

- met afzonderlijke gewesten (Friese, Drentse, Groningse, Overijsselse, Gelderse, Utrechtse, Zeeuwse CBTB en CBTB Holland-Brabant, Veenkoloniën en IJsselmeerpolders (dozen 186-227)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

er zijn geen afzonderlijke dossiers m.b.t. emigratie aangetroffen

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het HDNP, Amsterdam heeft tevens twee afdelingenarchieven van de CBTB in bezit:

- Afdeling Drente-Groningen, 1992-1997 en enkele gedeponeerde archieven (1914-1997), collectienr. 210; omvang 17 m. (plaatsingslijst)

- Afdeling Utrecht (ca 1946-1990), collectienr. 541, omvang 16,5 m. (geen plaatsingslijst van aanwezig)

Ook in andere archiefbewaarplaatsen zijn afdelingsarchieven gedeponeerd.

 

2) Uit het archief van de Christelijke Emigratie Centrale blijkt dat de CBTB in de jaren zestig initiatieven ondernam om groepsemigratie naar Zuid-Amerika te stimuleren. Het is mogelijk dat hiervan sporen zijn terug te vinden in de notulen- en correspondentiereeksen uit het archief van de CBTB. Informatie via Rolf van der Woude, HDNP, 06-02-2007.


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond
Inventaristekst

- Doos 2 Vergaderingen Dagelijks Bestuur 1945-1951

De doos bevat notulen, agenda's en soms de bijbehorende vergaderstukken en inliggende correspondentie. De notulen bevatten agendapunten betreffende emigratie, de oprichting en financiering van de Centrale Stichting Landbouw Emigratie, de financiering van Chateau Méridon te Frankrijk; contacten met de Christelijke Emigratie Centrale. De mededelingen zijn feitelijk van aard.

 

- Doos 50-54 Vergaderingen Hoofdbestuur 1945-1955

doos 50 vergaderingen

De notulen bevatten o.m. korte mededelingen met betrekking tot de Centrale Stichting Landbouw Emigratie.

doos 54 notulen Hoofdbestuur 1945-1965

De doos bevat o.m. correspondentie met de Christelijke Emigratie Centrale over organisatie van cursussen voor emigranten op provinciaal niveau. De contacten verliepen via de provinciale afdelingen van de CEC met provinciale afdelingen van de CBTB (bijv. 28-10-1949).

 

- Doos 178-183 Correspondentie met alle gewesten 1945-1967

doos 178 Conform inventarisbeschrijving.

De doos bevat o.m. een nota aan de provinciale afdelingen van de CBTB en de CJBTO dd. 20-10-1945 betreffende mogelijkheden tot emigratie naar Frankrijk, Australië, Canada, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika en contacten met Christelijke Emigratie Centrale; correspondentie betreffende een artikel over emigratie naar Zuid-Afrika; uitwisseling van jonge boeren naar de Verenigde Staten 1952.