Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging (en taakopvolger)

Naam archiefvormer Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging (en taakopvolger)
Periode van bestaan 1915-1961 (1970)
Land van herkomst archiefvormer
Navigatiekaart Algemeen Australië Canada

Naam, varianten

Algemeene R.K. Werkversvereeniging; Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging; ARKWV

Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging; AKWV;

Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond; NKWV

Organisatie en inrichting
Toon

Verberg

Er bestonden al vóór de ARKWV op 2 september 1915 werd opgericht diverse regionale en lokale standorganisaties voor katholieke werkgevers, die vanaf 1917 werden gebundeld in diocesane werkgeversorganisaties. Gezien de grote zelfstandigheid van de diocesane organisaties werd de algemene vereniging in 1923 omgezet in een federatie van diocesane verenigingen. Tot 1924 fungeerden er vijf diocesane secretariaten, die in dat jaar tot twee werden teruggebracht, gevestigd te Tilburg en Den Haag. De diocesane secretariaten van Haarlem en Utrecht werden met het federatiesecretariaat Den Haag samengevoegd; de secretariaten Breda, Den Bosch en Roermond bleven in Tilburg duidelijk van het noordelijke federatiesecretariaat gescheiden.

 

Onder de diocesane onderafdelingen waren nog afzonderlijke 'kringen' actief. Zij waren zelfstandige organen met een eigen bestuur en een eigen archief. De twee federatieve secretariaten van het AKWV voerden in verschillende gevallen ook het secretariaat van een aantal van deze kringen en van andere, al dan niet ad hoc ingestelde, commissies e.d.

 

Het hoofdbestuur van de federatie bestond sinds 1923 uit drie afgevaardigden uit elk der diocesane organisaties, het dagelijks bestuur uit telkens één van deze drie leden. Tussen de federatieve standsorganisatie AKWV en de in 1919 opgerichte landelijke vakorganisatie R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen bestond een 'persoonlijke unie': de secretaris van de AKWV was tevens directeur van het RKVWV, terwijl korte tijd later ook de voorzitterschappen gecombineerd werden. Wel bleven er tot 1946 twee afzonderlijke geestelijk adviseurs (kerkelijk gedelegeerde toezichthouders) bestaan.

In de jaren 1941-1945 was de AKWV opgeheven door de Duitse bezetter.

 

In 1961 fuseerden de standsorganisatie Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en de vakorganisatie Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen tot het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond (NKWV). Het Verbond had, evenals zijn voorgangers een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De algemeen secretaris was tevens directeur van het bureau, dat gevestigd bleef in Den Haag.

 

In 1967 werd een federatief verband met het Verbond van Protestants Christelijke Werkgevers aangegaan. In 1970 volgde een fusie tot Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW).

 

In 1949 participeerde de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging in de oprichting van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en vaardigde twee bestuursleden af naar de KCES. Op grond van het lidmaatschap van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het AKWV (of vanaf 1961 NKWV) zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De AKWV had via de KCES vertegenwoordigers in de Raad voor de Emigratie.

Het secretariaat van de Katholieke Werkgevers Vereniging stond aangemerkt als 'aanmeldingskantoor' (KDC, KAB, inv.nr. 9223).

 

Op diocesaan niveau was de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging vertegenwoordigd in de (inter)diocesane emigratiestichtingen.

 

voorzitters:

1945-1949 L.F.H. Regout

1954-1958 L.A.J.M. van Heijst

1958-1963 F.J.F.M. van Thiel

1963-1969 P.M.H. van Boven

Taak, activiteiten
Toon

Verberg

In de katholieke sociale organisatie behartigde een vakorganisatie de materiële belangen, een standsorganisatie de geestelijke, kerkelijke en sociale belangen van een beroepsgroep of maatschappelijke 'stand'. Het onderscheid werd in de praktijk niet steeds consequent volgehouden en de nauwe contacten tussen AKWV en RKVWV wijzen erop dat dat ook in werkgeverskring het geval was. Het AKWV hield zich als landelijke standsorganisatie van katholieke werkgevers bezig met onderwerpen als sociale wetgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten, de 'sociale verzorging' in de bedrijven en de invoering van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO), maar steeds vanuit een meer algemeen, aan de katholieke sociale leer gekoppeld standpunt. Ook bevorderde zij de algemene contacten tussen werkgevers in de verschillende bedrijfstakken en vertegenwoordigde zij de Nederlandse werkgevers in Nederland in internationale katholieke organisaties.

 

Als 'emigratie-aanmeldingskantoor' verzorgde het AKWV voorlichting en dossiervorming voor leden met emigratieplannen.

Voorloper

plaatselijke en diocesane werkgeversorganisaties

Opvolger

Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond (NKWV)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Raad voor de Emigratie

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

 

 

Literatuur
Toon

Verberg

periodieken

De katholieke werkgever. Officieel orgaan der Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging en van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen 1938-1967.

 

Mededeelingen van de Algemeene Katholieke Werkgeversvereenigingen en van het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen 1939-1946.

 

Verslagboek van de Algemeene Katholieke Werkgevers Vereeniging en van het R.K. Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen

1936-1961. [Voortgezet als: Verslagboek van de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging en van het R.K. Verbond van Werkgeversverenigingen]

 

Jaarverslag. Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond 1962-1967. [Voortz. van: Jaarverslag Algemene Katholieke Werkgeversvereniging. Samengegaan met: Jaarverslag Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland, en voortgez. als: Jaarverslag FCWV]

 

literatuur

Albregts, A.H.M. (red.), Waarvoor wij staan. De katholieke werkgever in het midden van de twintigste eeuw (Den Haag 1950).

 

Linssen, C.G.P., Werkgeversorganisaties in het katholieke patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland, 1915-1940 (Tilburg 1978).

 

Bruggeman, Jan en Aart Camijn, Ondernemers verbonden. 100 jaar Centrale ondernemingsorganisaties in Nederland (Wormer z.j. [2000]).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen

Periode archief

1912-1970

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage wordt op aanvraag verstrekt via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

104 m.

Informatiedrager
Vernietigd

14,75 meter materiaal zoals 'algemene ingekomen stukken' van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid

Toegang(en)

Inventaris van de archieven van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 917

Indices op toegang

systematische rubriekenlijst

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De archieven van het Rooms-Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen 1919-1960, het archief van het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond 1960-1970, en de archieven van 7 diocesane werkgeversverenigingen zijn in dit archief opgenomen als afdelingen 2, 3 en 4, en hoewel 'afzonderlijk' geïnventariseerd, onder één toegang gezamenlijk raadpleegbaar. Aangezien de vergaderingen van Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur vanaf 1955 gezamenlijke vergaderingen waren, is hier gekozen om één beschrijving voor deze archiefvormers te maken.

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

bestuursstukken

- Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het federatiebestuur, met bijlagen 1923-1953 (met kleine lacunes) (inv. nr. 13)

- Idem gecombineerde vergaderingen met het algemeen bestuur van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen, 1923-1960 (met kleine lacunes) (inv.nrs. 16-26)

- Idem vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1922-1960 (vanaf 1955 gecombineerd met het dagelijks bestuur van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen) (inv.nrs. 34-87)

- Idem dagelijks bestuur NKWV 1961-1967 (inv.nrs. 88-100)

- Idem algemene ledenvergaderingen, 1916-1918, 1920-1922, 1947, 1949, 1951-1954, 1957-1958 (inv.nrs. 102-117)

- Idem vergaderingen van het presidium, 1949-1960 (vanaf 1954 gecombineerde vergaderingen met het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen) (inv.nrs. 208-219)

- Idem stafvergaderingen, 1958-1961 (inv.nrs. 233-234 en 242)

- Verslagen van vergaderingen van de dagelijkse besturen van AKWV en Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen met aangesloten werkgeversorganisaties, 1922-1951 (met lacunes)

- Idem ledenvergaderingen diverse kringen 1933-1966 (inv.nrs. 694-718)

 

vergaderingen van secretarissen

- Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de diocesane secretarissen en de geestelijk adviseur, met bijlagen 1957 (inv. nr. 243)

- Agenda's voor en verslagen van het secretarissencontact 1957-1961 (inv. nr. 269)

 

correspondentie

- Minuten van uitgegane brieven, 1947-1953 (inv.nrs. 446-456)

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945-1961 (inv.nrs. 457-505)

- Correspondentie met de diocesane katholieke werkgeversverenigingen in de bisdommen Breda, Den Bosch, Roermond, resp., 1945-1958, 1934-1951 (inv.nrs., 914-917 en 992)

 

- Gestencilde mededelingsbladen. 1952-1958 (inv.nrs. 545 en 557-559)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie

- Oprichting, statuten, huishoudelijke reglementen, 1912-1961 (inv.nrs. 1-2)

- Statuten van aangesloten vakverenigingen, 1946-1956 (inv.nr. 3)

 

emigratie

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1961-1962 (inv.nr. 1169)*

- Raad voor de Emigratie 1960, 1961, 1963-1964 (inv.nrs. 2310-2311)*

- Plaatsing van gerepatrieerden uit Indonesië in het arbeidsproces, 1953-1954 (inv.nr. 2340)

 

- UNICE. Geordend op onderwerp: Vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van goederen en diensten in de EEG 1959-1960 (inv.nr. 1658-1659)

 

 

Ter signalering:

- Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, directie voor de Arbeidsvoorziening, commissie van Advies voor de Aanvullende Werkgelegenheid en de commissie van Bijstand en Advies voor het Rijks[arbeids]bureau 1956-1960 (inv.nrs. 2028-2029)

 

- Sociaal-economische aangelegenheden 1954-1960 (inv.nr. 951)

- Raad van Overleg voor Sociaal-Economische Aangelegenheden, correspondentie. 1954-1961 (inv.nr. 1395)

 

- Gemeentelijke Arbeidsbureaus te Eindhoven en Tilburg (inv.nr. 961)

- Commissie van Advies voor Gewestelijke Arbeidsbureaus, geordend op onderwerp 1945, 1948-1952 (inv.nr. 1401)

- Correspondentie met gewestelijke arbeidsbureaus. Met bijlagen. (inv.nr. 1402)

 

- Commissie voor Internationale Aangelegenheden, ingesteld door de AKWV en het Katholiek Verbond 1953 (inv.nr. 619)

 

- Commissie Buitenlandse Arbeiders ingesteld door het NKWV, het CSWV en het VPCW 1960-1966 (inv.nrs. 668-672)

 

- Vier Verbonden, werkgroep Associatie Ontwikkelingslanden 1961-1964 (inv.nrs. 1543-1544)

 

- Vier Verbonden, commissie Ontwikkelingslanden 1959-1960 (inv.nr. 1550)

 

- RNW, commissie Ontwikkelingslanden 1963-1967 (inv.nrs. 1807-1812)

 

Correspondentie met en over werkgevers in diverse landen.

- Australië 1949-1951 (inv.nr. 1995)*

- Brazilië 1950-1951 (inv.nr. 1996)

- Canada 1948-1952 (inv.nr. 1997)

- Chili 1949-1952 (inv.nr. 1998)

- Engeland 1948-1953 (inv.nr. 1999)*

- Frankrijk 1949-1953 (inv.nr. 2000)

- Griekenland 1948 (inv.nr. 2001)

- Ierland 1946, 1949 (inv.nr. 2002)

- Italië 1947-1953 (inv.nr. 2003)*

- Mexico 1949-1950 (inv.nr. 2004)

- Oostenrijk 1949 (inv.nr. 2005)

- Portugal 1947, 1949, 1952 (inv.nr. 2006)

- Spanje 1952 (inv.nr. 2007)

- Verenigde Staten van Amerika 1948-1950 (inv.nr. 2008)

- Zwitserland 1949-1953 (inv.nr. 2009)

 

- Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het Buitenland (COEBB). Geordend op onderwerp 1953-1960 (inv.nrs. 1172-1175)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het ledendossier van L.M.J. van Son, vertegenwoordiger van de AKWV in de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid is niet aangetroffen in de archiefinventaris.

 

2) Formeel leverde het Katholiek Verbond van Werkgevers Vakverenigingen de vertegenwoordiger in de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening.

 

2) Ter signalering:

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch, toegangsnr. 214, Katholieke Vereniging Werkgevers Metaalindustrie KVWM in Tilburg, 1918-1986 (omvang 40,84 m., beperkt openbaar):

- Emigratie, in het kader van personeelsschaarste 1955-1962 (inv.nr. 872)

Titel Dossierbeschrijving Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging (en taakopvolger)
Inventaristekst

emigratie

- inv.nr. 1169 Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1961-1962

Het dossier is gevormd door E.W. Meier als bestuurslid, afgevaardigd door het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond van zowel de Katholieke Centrale Emigratie Stichting als de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie. Het bevat inkomende correspondentie van beide stichtingen (afkomstig van de directeur van beide stichtingen J.F. van Campen) en minuten van uitgaande correspondentie. Het betreft m.n. commentaar op het advies van de Commissie KCES van 27-12-1961 en statutenwijzigingen van de KCES en Katholieke Migratie Stichting.

 

- inv.nrs. 2310-2311 Raad voor de Emigratie 1960, 1961, 1963-1964

- inv.nr. 2310 bevat het 'ledendossier'  van E.W. Meier, vertegenwoordiger van de AKWV in de Commissie Emigratiebeleid 1960-1961, ingesteld door de Raad voor de Emigratie. De omslag bevat convocatie en notulen van Werkgroep II, waarin Meier zitting had, evenals een kopie van het rapport 'Het emigratiebeleid in Nederland 1960' van het Centrum voor Staatkundige Vorming van de Katholieke Volkspartij KVP

- inv.nr. 2311 (1961-1964) bevat het vervolg van het 'ledendossier Meier' van de stukken van de Commissie Emigratiebeleid 1960-1961, ingesteld door de Raad voor de Emigratie (inclusief aantekeningen, minuten van uitgaande correspondentie en inkomende correspondentie). Daarnaast bevat het stukken van de Raad voor de Emigratie en convocaties van reguliere 17e en 18e vergaderingen van de Raad voor de Emigratie (1963-1964) en een exemplaar van het Advies betreffende de herziening van de Landverhuizingswet 1936 (maart 1964).

 

- inv.nrs. 1995-2009 Correspondentie met en over werkgevers in diverse landen

- inv.nr. 1995 Australië 1949-1951

Het dossier is gevormd door A.H.M. Albrechts, algemeen secretaris AKWV en bevat o.m. inkomende correspondentie van John Dynon, algemeen secretaris van de League of St. Thomas Moore for Catholic Business and Professional Men, Melbourne, Australië (onderdeel van de Katholieke Aktie) en minuten van uitgaande correspondentie. Onderwerp is o.m. de werkzaamheden van de League ten aanzien van immigranten in Australië

- inv.nr. 1999 Engeland 1948-1953

Het dossier is gevormd door het secretariaat van het AKWV (m.n. L.J.M. van Son). Het bevat geen kwesties met betrekking tot het onderwerp emigratie

- inv.nr. 2003 Italië 1947-1953

Het dossier is gevormd door het secretariaat van het AKWV (m.n. L.J.M. van Son). Het bevat geen kwesties met betrekking tot het onderwerp emigratie.

 

- inv. nrs. 1172-1175 Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het Buitenland (COEBB)

Geordend op onderwerp 1953-1960. Het COEBB is een organisatie van het particuliere Nederlandse bedrijfsleven, waarin centrale organisaties van de industrie, de handel, de landbouw, het bankwezen, het verkeer en een aantal productschappen samenwerken.

De omslag bevat o.m. (kopieën van) stukken en enkele vergaderverslagen toegezonden aan de vertegenwoordigers van de AKWV in het COEBB. De omslag bevat geen minuten van uitgaande correspondentie. Inliggend een nota inzake het initiatief 'Nederland in den Vreemde' (zie lijst niet erkende organisaties).

Algemeen

Naam, varianten

Algemeene R.K. Werkversvereeniging; Algemeene Roomsch-Katholieke Werkgeversvereeniging; ARKWV

Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging; AKWV;

Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond; NKWV

Organisatie en inrichting

Er bestonden al vóór de ARKWV op 2 september 1915 werd opgericht diverse regionale en lokale standorganisaties voor katholieke werkgevers, die vanaf 1917 werden gebundeld in diocesane werkgeversorganisaties. Gezien de grote zelfstandigheid van de diocesane organisaties werd de algemene vereniging in 1923 omgezet in een federatie van diocesane verenigingen. Tot 1924 fungeerden er vijf diocesane secretariaten, die in dat jaar tot twee werden teruggebracht, gevestigd te Tilburg en Den Haag. De diocesane secretariaten van Haarlem en Utrecht werden met het federatiesecretariaat Den Haag samengevoegd; de secretariaten Breda, Den Bosch en Roermond bleven in Tilburg duidelijk van het noordelijke federatiesecretariaat gescheiden.

 

Onder de diocesane onderafdelingen waren nog afzonderlijke 'kringen' actief. Zij waren zelfstandige organen met een eigen bestuur en een eigen archief. De twee federatieve secretariaten van het AKWV voerden in verschillende gevallen ook het secretariaat van een aantal van deze kringen en van andere, al dan niet ad hoc ingestelde, commissies e.d.

 

Het hoofdbestuur van de federatie bestond sinds 1923 uit drie afgevaardigden uit elk der diocesane organisaties, het dagelijks bestuur uit telkens één van deze drie leden. Tussen de federatieve standsorganisatie AKWV en de in 1919 opgerichte landelijke vakorganisatie R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen bestond een 'persoonlijke unie': de secretaris van de AKWV was tevens directeur van het RKVWV, terwijl korte tijd later ook de voorzitterschappen gecombineerd werden. Wel bleven er tot 1946 twee afzonderlijke geestelijk adviseurs (kerkelijk gedelegeerde toezichthouders) bestaan.

In de jaren 1941-1945 was de AKWV opgeheven door de Duitse bezetter.

 

In 1961 fuseerden de standsorganisatie Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en de vakorganisatie Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen tot het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond (NKWV). Het Verbond had, evenals zijn voorgangers een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De algemeen secretaris was tevens directeur van het bureau, dat gevestigd bleef in Den Haag.

 

In 1967 werd een federatief verband met het Verbond van Protestants Christelijke Werkgevers aangegaan. In 1970 volgde een fusie tot Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW).

 

In 1949 participeerde de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging in de oprichting van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting en vaardigde twee bestuursleden af naar de KCES. Op grond van het lidmaatschap van de Katholieke Centrale Emigratie Stichting was het mogelijk dat vertegenwoordigers van het AKWV (of vanaf 1961 NKWV) zitting kregen in de Raad voor de Emigratie of het Emigratiebestuur. De AKWV had via de KCES vertegenwoordigers in de Raad voor de Emigratie.

Het secretariaat van de Katholieke Werkgevers Vereniging stond aangemerkt als 'aanmeldingskantoor' (KDC, KAB, inv.nr. 9223).

 

Op diocesaan niveau was de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging vertegenwoordigd in de (inter)diocesane emigratiestichtingen.

 

voorzitters:

1945-1949 L.F.H. Regout

1954-1958 L.A.J.M. van Heijst

1958-1963 F.J.F.M. van Thiel

1963-1969 P.M.H. van Boven

Taak, activiteiten

In de katholieke sociale organisatie behartigde een vakorganisatie de materiële belangen, een standsorganisatie de geestelijke, kerkelijke en sociale belangen van een beroepsgroep of maatschappelijke 'stand'. Het onderscheid werd in de praktijk niet steeds consequent volgehouden en de nauwe contacten tussen AKWV en RKVWV wijzen erop dat dat ook in werkgeverskring het geval was. Het AKWV hield zich als landelijke standsorganisatie van katholieke werkgevers bezig met onderwerpen als sociale wetgeving, collectieve arbeidsovereenkomsten, de 'sociale verzorging' in de bedrijven en de invoering van de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO), maar steeds vanuit een meer algemeen, aan de katholieke sociale leer gekoppeld standpunt. Ook bevorderde zij de algemene contacten tussen werkgevers in de verschillende bedrijfstakken en vertegenwoordigde zij de Nederlandse werkgevers in Nederland in internationale katholieke organisaties.

 

Als 'emigratie-aanmeldingskantoor' verzorgde het AKWV voorlichting en dossiervorming voor leden met emigratieplannen.

Voorloper

plaatselijke en diocesane werkgeversorganisaties

Opvolger

Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond (NKWV)

Typering instelling
Typering taken
Kerkelijke denominatie / zuil
Doelgroepen
Verband met andere archiefvormers: is vertegenwoordigd in:

Stichting van de Arbeid

Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau

Katholieke Centrale Emigratie Stichting

Raad voor de Emigratie

Interdiocesane Emigratiestichting voor de bisdommen 's-Hertogenbosch en Breda

Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom

Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem

Katholieke Limburgse Emigratie Stichting

 

 

Literatuur

periodieken

De katholieke werkgever. Officieel orgaan der Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging en van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen 1938-1967.

 

Mededeelingen van de Algemeene Katholieke Werkgeversvereenigingen en van het R.K. Verbond van Werkgeversvakvereenigingen 1939-1946.

 

Verslagboek van de Algemeene Katholieke Werkgevers Vereeniging en van het R.K. Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen

1936-1961. [Voortgezet als: Verslagboek van de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging en van het R.K. Verbond van Werkgeversverenigingen]

 

Jaarverslag. Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond 1962-1967. [Voortz. van: Jaarverslag Algemene Katholieke Werkgeversvereniging. Samengegaan met: Jaarverslag Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland, en voortgez. als: Jaarverslag FCWV]

 

literatuur

Albregts, A.H.M. (red.), Waarvoor wij staan. De katholieke werkgever in het midden van de twintigste eeuw (Den Haag 1950).

 

Linssen, C.G.P., Werkgeversorganisaties in het katholieke patroon. Een schets van ontstaan en uitbouw van de diocesane verenigingen van werkgevers in het zuiden van Nederland, 1915-1940 (Tilburg 1978).

 

Bruggeman, Jan en Aart Camijn, Ondernemers verbonden. 100 jaar Centrale ondernemingsorganisaties in Nederland (Wormer z.j. [2000]).

Doorgenomen archieven / series

Archief van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen

Periode archief

1912-1970

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage wordt op aanvraag verstrekt via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

104 m.

Informatiedrager
Vernietigd

14,75 meter materiaal zoals 'algemene ingekomen stukken' van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid

Toegang(en)

Inventaris van de archieven van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 917

Indices op toegang

systematische rubriekenlijst

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De archieven van het Rooms-Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen 1919-1960, het archief van het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond 1960-1970, en de archieven van 7 diocesane werkgeversverenigingen zijn in dit archief opgenomen als afdelingen 2, 3 en 4, en hoewel 'afzonderlijk' geïnventariseerd, onder één toegang gezamenlijk raadpleegbaar. Aangezien de vergaderingen van Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur vanaf 1955 gezamenlijke vergaderingen waren, is hier gekozen om één beschrijving voor deze archiefvormers te maken.

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

bestuursstukken

- Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het federatiebestuur, met bijlagen 1923-1953 (met kleine lacunes) (inv. nr. 13)

- Idem gecombineerde vergaderingen met het algemeen bestuur van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen, 1923-1960 (met kleine lacunes) (inv.nrs. 16-26)

- Idem vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1922-1960 (vanaf 1955 gecombineerd met het dagelijks bestuur van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen) (inv.nrs. 34-87)

- Idem dagelijks bestuur NKWV 1961-1967 (inv.nrs. 88-100)

- Idem algemene ledenvergaderingen, 1916-1918, 1920-1922, 1947, 1949, 1951-1954, 1957-1958 (inv.nrs. 102-117)

- Idem vergaderingen van het presidium, 1949-1960 (vanaf 1954 gecombineerde vergaderingen met het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen) (inv.nrs. 208-219)

- Idem stafvergaderingen, 1958-1961 (inv.nrs. 233-234 en 242)

- Verslagen van vergaderingen van de dagelijkse besturen van AKWV en Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen met aangesloten werkgeversorganisaties, 1922-1951 (met lacunes)

- Idem ledenvergaderingen diverse kringen 1933-1966 (inv.nrs. 694-718)

 

vergaderingen van secretarissen

- Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de diocesane secretarissen en de geestelijk adviseur, met bijlagen 1957 (inv. nr. 243)

- Agenda's voor en verslagen van het secretarissencontact 1957-1961 (inv. nr. 269)

 

correspondentie

- Minuten van uitgegane brieven, 1947-1953 (inv.nrs. 446-456)

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945-1961 (inv.nrs. 457-505)

- Correspondentie met de diocesane katholieke werkgeversverenigingen in de bisdommen Breda, Den Bosch, Roermond, resp., 1945-1958, 1934-1951 (inv.nrs., 914-917 en 992)

 

- Gestencilde mededelingsbladen. 1952-1958 (inv.nrs. 545 en 557-559)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie

- Oprichting, statuten, huishoudelijke reglementen, 1912-1961 (inv.nrs. 1-2)

- Statuten van aangesloten vakverenigingen, 1946-1956 (inv.nr. 3)

 

emigratie

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1961-1962 (inv.nr. 1169)*

- Raad voor de Emigratie 1960, 1961, 1963-1964 (inv.nrs. 2310-2311)*

- Plaatsing van gerepatrieerden uit Indonesië in het arbeidsproces, 1953-1954 (inv.nr. 2340)

 

- UNICE. Geordend op onderwerp: Vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van goederen en diensten in de EEG 1959-1960 (inv.nr. 1658-1659)

 

 

Ter signalering:

- Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, directie voor de Arbeidsvoorziening, commissie van Advies voor de Aanvullende Werkgelegenheid en de commissie van Bijstand en Advies voor het Rijks[arbeids]bureau 1956-1960 (inv.nrs. 2028-2029)

 

- Sociaal-economische aangelegenheden 1954-1960 (inv.nr. 951)

- Raad van Overleg voor Sociaal-Economische Aangelegenheden, correspondentie. 1954-1961 (inv.nr. 1395)

 

- Gemeentelijke Arbeidsbureaus te Eindhoven en Tilburg (inv.nr. 961)

- Commissie van Advies voor Gewestelijke Arbeidsbureaus, geordend op onderwerp 1945, 1948-1952 (inv.nr. 1401)

- Correspondentie met gewestelijke arbeidsbureaus. Met bijlagen. (inv.nr. 1402)

 

- Commissie voor Internationale Aangelegenheden, ingesteld door de AKWV en het Katholiek Verbond 1953 (inv.nr. 619)

 

- Commissie Buitenlandse Arbeiders ingesteld door het NKWV, het CSWV en het VPCW 1960-1966 (inv.nrs. 668-672)

 

- Vier Verbonden, werkgroep Associatie Ontwikkelingslanden 1961-1964 (inv.nrs. 1543-1544)

 

- Vier Verbonden, commissie Ontwikkelingslanden 1959-1960 (inv.nr. 1550)

 

- RNW, commissie Ontwikkelingslanden 1963-1967 (inv.nrs. 1807-1812)

 

Correspondentie met en over werkgevers in diverse landen.

- Australië 1949-1951 (inv.nr. 1995)*

- Brazilië 1950-1951 (inv.nr. 1996)

- Canada 1948-1952 (inv.nr. 1997)

- Chili 1949-1952 (inv.nr. 1998)

- Engeland 1948-1953 (inv.nr. 1999)*

- Frankrijk 1949-1953 (inv.nr. 2000)

- Griekenland 1948 (inv.nr. 2001)

- Ierland 1946, 1949 (inv.nr. 2002)

- Italië 1947-1953 (inv.nr. 2003)*

- Mexico 1949-1950 (inv.nr. 2004)

- Oostenrijk 1949 (inv.nr. 2005)

- Portugal 1947, 1949, 1952 (inv.nr. 2006)

- Spanje 1952 (inv.nr. 2007)

- Verenigde Staten van Amerika 1948-1950 (inv.nr. 2008)

- Zwitserland 1949-1953 (inv.nr. 2009)

 

- Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het Buitenland (COEBB). Geordend op onderwerp 1953-1960 (inv.nrs. 1172-1175)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het ledendossier van L.M.J. van Son, vertegenwoordiger van de AKWV in de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid is niet aangetroffen in de archiefinventaris.

 

2) Formeel leverde het Katholiek Verbond van Werkgevers Vakverenigingen de vertegenwoordiger in de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening.

 

2) Ter signalering:

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch, toegangsnr. 214, Katholieke Vereniging Werkgevers Metaalindustrie KVWM in Tilburg, 1918-1986 (omvang 40,84 m., beperkt openbaar):

- Emigratie, in het kader van personeelsschaarste 1955-1962 (inv.nr. 872)


Doorgenomen archieven / series

Archief van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen

Periode archief

1912-1970

Vindplaats

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen

Openbaarheid

beperkt. Toestemming voor inzage wordt op aanvraag verstrekt via de archivaris van het KDC.

Omvang; inventarisnummers

104 m.

Informatiedrager
Vernietigd

14,75 meter materiaal zoals 'algemene ingekomen stukken' van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid

Toegang(en)

Inventaris van de archieven van de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging en Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen (digitaal raadpleegbaar)

Kenmerk toegang

collectie 917

Indices op toegang

systematische rubriekenlijst

Originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven

De archieven van het Rooms-Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen 1919-1960, het archief van het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond 1960-1970, en de archieven van 7 diocesane werkgeversverenigingen zijn in dit archief opgenomen als afdelingen 2, 3 en 4, en hoewel 'afzonderlijk' geïnventariseerd, onder één toegang gezamenlijk raadpleegbaar. Aangezien de vergaderingen van Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur vanaf 1955 gezamenlijke vergaderingen waren, is hier gekozen om één beschrijving voor deze archiefvormers te maken.

opmerkingen structuur archief

geen

Seriële bescheiden

bestuursstukken

- Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van het federatiebestuur, met bijlagen 1923-1953 (met kleine lacunes) (inv. nr. 13)

- Idem gecombineerde vergaderingen met het algemeen bestuur van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen, 1923-1960 (met kleine lacunes) (inv.nrs. 16-26)

- Idem vergaderingen van het dagelijks bestuur, 1922-1960 (vanaf 1955 gecombineerd met het dagelijks bestuur van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen) (inv.nrs. 34-87)

- Idem dagelijks bestuur NKWV 1961-1967 (inv.nrs. 88-100)

- Idem algemene ledenvergaderingen, 1916-1918, 1920-1922, 1947, 1949, 1951-1954, 1957-1958 (inv.nrs. 102-117)

- Idem vergaderingen van het presidium, 1949-1960 (vanaf 1954 gecombineerde vergaderingen met het Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen) (inv.nrs. 208-219)

- Idem stafvergaderingen, 1958-1961 (inv.nrs. 233-234 en 242)

- Verslagen van vergaderingen van de dagelijkse besturen van AKWV en Katholiek Verbond van Werkgeversvakverenigingen met aangesloten werkgeversorganisaties, 1922-1951 (met lacunes)

- Idem ledenvergaderingen diverse kringen 1933-1966 (inv.nrs. 694-718)

 

vergaderingen van secretarissen

- Agenda's voor en verslagen van vergaderingen van de diocesane secretarissen en de geestelijk adviseur, met bijlagen 1957 (inv. nr. 243)

- Agenda's voor en verslagen van het secretarissencontact 1957-1961 (inv. nr. 269)

 

correspondentie

- Minuten van uitgegane brieven, 1947-1953 (inv.nrs. 446-456)

- Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1945-1961 (inv.nrs. 457-505)

- Correspondentie met de diocesane katholieke werkgeversverenigingen in de bisdommen Breda, Den Bosch, Roermond, resp., 1945-1958, 1934-1951 (inv.nrs., 914-917 en 992)

 

- Gestencilde mededelingsbladen. 1952-1958 (inv.nrs. 545 en 557-559)

Statistische gegevens

geen [m.b.t. emigratie]

Inhoud overig

organisatie

- Oprichting, statuten, huishoudelijke reglementen, 1912-1961 (inv.nrs. 1-2)

- Statuten van aangesloten vakverenigingen, 1946-1956 (inv.nr. 3)

 

emigratie

- Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1961-1962 (inv.nr. 1169)*

- Raad voor de Emigratie 1960, 1961, 1963-1964 (inv.nrs. 2310-2311)*

- Plaatsing van gerepatrieerden uit Indonesië in het arbeidsproces, 1953-1954 (inv.nr. 2340)

 

- UNICE. Geordend op onderwerp: Vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van goederen en diensten in de EEG 1959-1960 (inv.nr. 1658-1659)

 

 

Ter signalering:

- Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, directie voor de Arbeidsvoorziening, commissie van Advies voor de Aanvullende Werkgelegenheid en de commissie van Bijstand en Advies voor het Rijks[arbeids]bureau 1956-1960 (inv.nrs. 2028-2029)

 

- Sociaal-economische aangelegenheden 1954-1960 (inv.nr. 951)

- Raad van Overleg voor Sociaal-Economische Aangelegenheden, correspondentie. 1954-1961 (inv.nr. 1395)

 

- Gemeentelijke Arbeidsbureaus te Eindhoven en Tilburg (inv.nr. 961)

- Commissie van Advies voor Gewestelijke Arbeidsbureaus, geordend op onderwerp 1945, 1948-1952 (inv.nr. 1401)

- Correspondentie met gewestelijke arbeidsbureaus. Met bijlagen. (inv.nr. 1402)

 

- Commissie voor Internationale Aangelegenheden, ingesteld door de AKWV en het Katholiek Verbond 1953 (inv.nr. 619)

 

- Commissie Buitenlandse Arbeiders ingesteld door het NKWV, het CSWV en het VPCW 1960-1966 (inv.nrs. 668-672)

 

- Vier Verbonden, werkgroep Associatie Ontwikkelingslanden 1961-1964 (inv.nrs. 1543-1544)

 

- Vier Verbonden, commissie Ontwikkelingslanden 1959-1960 (inv.nr. 1550)

 

- RNW, commissie Ontwikkelingslanden 1963-1967 (inv.nrs. 1807-1812)

 

Correspondentie met en over werkgevers in diverse landen.

- Australië 1949-1951 (inv.nr. 1995)*

- Brazilië 1950-1951 (inv.nr. 1996)

- Canada 1948-1952 (inv.nr. 1997)

- Chili 1949-1952 (inv.nr. 1998)

- Engeland 1948-1953 (inv.nr. 1999)*

- Frankrijk 1949-1953 (inv.nr. 2000)

- Griekenland 1948 (inv.nr. 2001)

- Ierland 1946, 1949 (inv.nr. 2002)

- Italië 1947-1953 (inv.nr. 2003)*

- Mexico 1949-1950 (inv.nr. 2004)

- Oostenrijk 1949 (inv.nr. 2005)

- Portugal 1947, 1949, 1952 (inv.nr. 2006)

- Spanje 1952 (inv.nr. 2007)

- Verenigde Staten van Amerika 1948-1950 (inv.nr. 2008)

- Zwitserland 1949-1953 (inv.nr. 2009)

 

- Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het Buitenland (COEBB). Geordend op onderwerp 1953-1960 (inv.nrs. 1172-1175)*

Bestemmingslanden
Opmerkingen

1) Het ledendossier van L.M.J. van Son, vertegenwoordiger van de AKWV in de Emigratiecommissie van de Stichting van de Arbeid is niet aangetroffen in de archiefinventaris.

 

2) Formeel leverde het Katholiek Verbond van Werkgevers Vakverenigingen de vertegenwoordiger in de Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening.

 

2) Ter signalering:

Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch, toegangsnr. 214, Katholieke Vereniging Werkgevers Metaalindustrie KVWM in Tilburg, 1918-1986 (omvang 40,84 m., beperkt openbaar):

- Emigratie, in het kader van personeelsschaarste 1955-1962 (inv.nr. 872)


Analyse archivalia

Titel Dossierbeschrijving Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging (en taakopvolger)
Inventaristekst

emigratie

- inv.nr. 1169 Katholieke Centrale Emigratie Stichting 1961-1962

Het dossier is gevormd door E.W. Meier als bestuurslid, afgevaardigd door het Nederlands Katholiek Werkgevers Verbond van zowel de Katholieke Centrale Emigratie Stichting als de Katholieke Stichting Binnenlandse Migratie. Het bevat inkomende correspondentie van beide stichtingen (afkomstig van de directeur van beide stichtingen J.F. van Campen) en minuten van uitgaande correspondentie. Het betreft m.n. commentaar op het advies van de Commissie KCES van 27-12-1961 en statutenwijzigingen van de KCES en Katholieke Migratie Stichting.

 

- inv.nrs. 2310-2311 Raad voor de Emigratie 1960, 1961, 1963-1964

- inv.nr. 2310 bevat het 'ledendossier'  van E.W. Meier, vertegenwoordiger van de AKWV in de Commissie Emigratiebeleid 1960-1961, ingesteld door de Raad voor de Emigratie. De omslag bevat convocatie en notulen van Werkgroep II, waarin Meier zitting had, evenals een kopie van het rapport 'Het emigratiebeleid in Nederland 1960' van het Centrum voor Staatkundige Vorming van de Katholieke Volkspartij KVP

- inv.nr. 2311 (1961-1964) bevat het vervolg van het 'ledendossier Meier' van de stukken van de Commissie Emigratiebeleid 1960-1961, ingesteld door de Raad voor de Emigratie (inclusief aantekeningen, minuten van uitgaande correspondentie en inkomende correspondentie). Daarnaast bevat het stukken van de Raad voor de Emigratie en convocaties van reguliere 17e en 18e vergaderingen van de Raad voor de Emigratie (1963-1964) en een exemplaar van het Advies betreffende de herziening van de Landverhuizingswet 1936 (maart 1964).

 

- inv.nrs. 1995-2009 Correspondentie met en over werkgevers in diverse landen

- inv.nr. 1995 Australië 1949-1951

Het dossier is gevormd door A.H.M. Albrechts, algemeen secretaris AKWV en bevat o.m. inkomende correspondentie van John Dynon, algemeen secretaris van de League of St. Thomas Moore for Catholic Business and Professional Men, Melbourne, Australië (onderdeel van de Katholieke Aktie) en minuten van uitgaande correspondentie. Onderwerp is o.m. de werkzaamheden van de League ten aanzien van immigranten in Australië

- inv.nr. 1999 Engeland 1948-1953

Het dossier is gevormd door het secretariaat van het AKWV (m.n. L.J.M. van Son). Het bevat geen kwesties met betrekking tot het onderwerp emigratie

- inv.nr. 2003 Italië 1947-1953

Het dossier is gevormd door het secretariaat van het AKWV (m.n. L.J.M. van Son). Het bevat geen kwesties met betrekking tot het onderwerp emigratie.

 

- inv. nrs. 1172-1175 Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het Buitenland (COEBB)

Geordend op onderwerp 1953-1960. Het COEBB is een organisatie van het particuliere Nederlandse bedrijfsleven, waarin centrale organisaties van de industrie, de handel, de landbouw, het bankwezen, het verkeer en een aantal productschappen samenwerken.

De omslag bevat o.m. (kopieën van) stukken en enkele vergaderverslagen toegezonden aan de vertegenwoordigers van de AKWV in het COEBB. De omslag bevat geen minuten van uitgaande correspondentie. Inliggend een nota inzake het initiatief 'Nederland in den Vreemde' (zie lijst niet erkende organisaties).