178 resoluties gevonden.


Beperking: mr. Adriaen Ploos (persoon)

Zoekopdracht aanpassen
06/11/1628, 5
HHM ontvangen een brief van ambassadeur Oosterwyck met een kopie van de
10/11/1628, 16
De gedeputeerden van de Heren Zeventien compareren en melden de volgende personen
15/11/1628, 15
Beaumont en Ploos berichten conform de resolutie van 6 nov. over hun
22/11/1628, 11
Schotte compareert met de thesaurier-generaal en de ontvanger-generaal . Zij berichten dat
25/11/1628, 4
HHM onderzoeken de propositie van agent Carlaton en de daarbij ingeleverde resoluties,
28/11/1628, 2
Aangezien regelmatig wordt geconstateerd dat de Admiraliteitscolleges de op advies van hun
30/11/1628, 7
De binnengekomen extraordinaris afgevaardigden van de stad Groningen antwoorden desgevraagd gereed en
30/11/1628, 9
Aelbert Coenraedts , Trip , Godyn en Hans van Loo[n] compareren. Zij
12/12/1628, 16
Joachimi , ter vergadering aanwezig, herinnert HHM dat de gezanten in Engeland
19/12/1628, 13
Oijen , Noortwijck , Ploos en thesaurier-generaal Van Goch berichten de remonstrantie
20/12/1628, 1
HHM lezen het verzoek van kapitein Rombout van der Parre , die
20/12/1628, 7
Ter vergadering compareren de gecommitteerden van de Landschap Drenthe , die eerst
27/12/1628, 3
HHM resumeren de brieven met bijlagen van hun gezanten in Engeland geschreven
27/12/1628, 10
HHM besluiten over de op 16 dec. ingediende punten van Joachimi na
29/12/1628, 17
Tot het begroeten en verwelkomen van de heer Roe , ambassadeur van
05/01/1629, 6
Schaffer leest een aan hem geschreven brief voor van ambassadeur Joachimi d.d.
05/01/1629, 7
Gedeputeerden Noortwijck , Ploos , Eysinga , Haersolte en thesaurier-generaal Van Goch
08/01/1629, 7
HHM committeren Bruningh , Ploos en Schaffer om Jan Storm , ontvanger,
11/01/1629, 14
Joachimi , Essen , Noortwyck , Bas , Beaumont , Ploos ,
22/01/1629, 12
In afwezigheid van Bruninxs en Ploos rapporteert Schaffer dat hij Gerridt Hermansz.
08/02/1629, 1
De aanwezige gedeputeerden van de Admiraliteit in het Noorderkwartier verklaren schriftelijk dat
17/02/1629, 7
Mandemaecker , gecommitteerde van de Admiraliteit in Zeeland, dient de schriftelijke versie
27/02/1629, 2
Gerridt Cornelisz. Slotz uit Vreeland verzoekt HHM een voorschrijven aan de maarschalk
20/03/1629, 1
Pieter Heyn compareert ter vergadering, zoals hem per brief d.d. 17 maart
22/03/1629, 3
Enkele burgers en kooplieden uit Hoorn klagen dat de maatregelen van HHM
29/03/1629, 4
HHM committeren Rantwyck , Essen , Noortwyck , Willem van Beveren ,
31/03/1629, 14
HHM lezen het advies van de RvS d.d. 26 maart op het
04/04/1629, 4
Agent Heimbach verzoekt in een memorie om, conform de missive van de
11/04/1629, 5
Gehoord is het rapport van Noortwyck en Ploos , die samen met
13/04/1629, 9
In aanwezigheid van de RvS bestudeert de vergadering het concept van het
13/04/1629, 10
De vergadering committeert Eck , Noortwyck , Van der Dusse , Vosbergen
13/04/1629, 17
Aangezien het leger bijna te velde zal trekken, committeren HHM Essen ,
14/04/1629, 2
Luitenant-admiraal Pieter Heijn compareert en legt de vergadering zijn commissie van Z.Exc.
17/04/1629, 8
Noortwyck en andere gedeputeerden rapporteren dat zij krachtens de resolutie d.d. 13
20/04/1629, 17
Noortwyck , Beaumont en Ploos worden gecommitteerd om de graaf van Schwarzenberg
20/04/1629, 23
HHM lezen het rekest van Anthonis van Aeswyn, heer te Braeckel ,
21/04/1629, 6
Noortwyck , Beaumont en Ploos brengen verslag uit van hun onderhoud met
21/04/1629, 7
Noortwyck , Beaumont en Ploos rapporteren tevens dat zij krachtens de gisteren
21/04/1629, 8
Noortwyck , Beaumont en Ploos hebben de graaf zu Schwarzenberg nog gewezen
23/04/1629, 4
Het doet HHM verdriet te vernemen dat stadhouder graaf Ernst Casimir van
04/05/1629, 14
HHM horen het rapport van Rantwijck die conform de resolutie d.d. 15
18/07/1629, 16
De Rouvre en enkele andere extraordinaris gedeputeerden van Holland verzoeken namens de
20/07/1629, 13
In afwezigheid van Ploos en Haersolte , herhaalt Noortwyck ten overstaan van
31/07/1629, 7
Ploos , teruggekeerd uit het leger voor 's- Hertogenbosch , verzoekt in
03/09/1629, 14
Warmont , Bruninxs en Eijsinga zijn, met een brief van Z.Exc. d.d.
16/09/1629, 4
HHM committeren Rantwyck , Meerman , Beaumont , Ploos , Tercuilen en
18/09/1629, 13
De thesaurier maakt ter vergadering van HHM bekend dat de RvS hem
18/09/1629, 17
Huijgens en andere gedeputeerden van HHM die met Z.Exc. in overleg zijn
21/09/1629, 1
President Schaffer deelt mee dat Gerrardt van Berckel van Merquette antwoord heeft
21/09/1629, 2
Het punt van de ambten die bij de verovering van 's- Hertogenbosch

Volledige tekst Minder opties..
Startdatum -- d-m-j
Einddatum -- d-m-j
Secreet
Personen
Instellingen
Plaatsen
Scheepsnamen
Boeken&Pamfletten