Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 127 pagina: 1 2 3 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" (AA) Amsterdam 1871 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Tesselschade" Den Haag 1872 neutraal Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Blindenstichting tot het verleenen van stoffelijke hulp aan blinden Den Haag 1898 neutraal Gehandicapten
Bond van Nederlandsche krijgslieden tot bestrijding der drinkgewoonten onder den naam "De Heer is onze bannier" Den Haag 1891 protestants Alcoholisten, Militairen Militairen
Centraal-Bond van Christelijk-Philantropische Inrichtingen in Nederland Amsterdam 1901 protestants Gehandicapten, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Wezen, Zieken
Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies Amsterdam 1900 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Zieken Mannen en vrouwen
Centraal Isräelietisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden 'Machaseh Lajethomiem' ('Toevlucht voor wezen') Leiden 1889 joods Joden, Verwaarloosde kinderen, Wezen
Christelijke Vereeniging voor de verpleging van lijders aan vallende ziekte Haarlem 1882 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Dames-vereeniging Neêrlands Weldadigheid Utrecht 1892 Armen algemeen Vrouwen
Den Algemeenen Nederlandsche Geheel Onthouders Bond (ANGOB) Den Haag 1897 Alcoholisten
Evangelisch-Lutherse Vereeniging voor Diaconessen Amsterdam 1886 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Geheel-onthoudersbond van Nederlandsch Spoorwegpersoneel Utrecht 1899 neutraal Alcoholisten Mannen
Genootschap Instituut tot onderwijs van blinden, Het - Amsterdam 1808 neutraal Gehandicapten, Jeugd 6-12
Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, De - Utrecht 1900 protestants Alcoholisten, Protestanten (plaatselijk) Mannen en vrouwen
Halve-stuivers-vereeniging voor On- en Minvermogende Lijders aan vallende ziekte Bethesda-Serepta Heemstede 1899 protestants Zieken
Instituut voor doofstommen te Groningen Groningen 1790 neutraal Gehandicapten, Jongens, Meisjes
Kwart-gulden Vereeniging Utrecht 1894 protestants Dak- en thuislozen, Werklozen Vrouwen
Leger des Heils. Het - Amsterdam 1887 protestants Alcoholisten, Dak- en thuislozen, Gevangenen, Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Jeugd 6-12, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen en vrouwen
Liefdewerk: "Oud Papier" Amsterdam 1874 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (landelijk), Werklozen
Maatschappij tot bevordering van Welstand, voornamelijk onder landlieden Breda 1822 protestants Protestanten (landelijk) Mannen
Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland Amsterdam 1849 joods Ambachtslieden, Joden, Jongens
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Amsterdam 1784 neutraal Ambachtslieden, Armen algemeen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen Mannen
Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin Amsterdam 1874 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Maatschappij van Weldadigheid Den Haag 1818 neutraal Armen algemeen, Dak- en thuislozen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Wezen Mannen
Nationale Christen Geheelonthouders Bond (NCGOB) Haarlem 1891 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nationale Christen-Geheel Onthouders Vereeniging Amsterdam 1882 protestants Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming Amsterdam 1899 neutraal Jeugd 12-21
Nederlandsche Christen-Vrouwen Geheelonthouders Unie (NCVGU) Den Haag 1893 protestants Alcoholisten Vrouwen
Nederlandsche Onderwijzers Propaganda-Club voor drankbestrijding (NOPC), te Utrecht Utrecht 1893 neutraal Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Jeugd 12-21 Mannen en vrouwen, Onderwijzers en leraren
Nederlandsche Protestanten Bond Utrecht 1870 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging "de Stuers" tot het verstrekken van kunstledematen aan behoeftige verminkten Den Haag 1882 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging "Hoop der Toekomst" Arnhem 1896 protestants Alcoholisten Jongens, Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie Utrecht 1879 protestants Prostituees Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging ten behoeve van Zeelieden van iedere Nationaliteit Amsterdam 1898 protestants Zeelieden, Zieken Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van (den) Sterken Drank Den Haag 1842 neutraal Alcoholisten Mannen en vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van het Jonge meisje, 'de Union' Utrecht 1882 protestants Meisjes, Prostituees Vrouwen
Nederlandsche Vereeniging tot bevordering der koepokinenting in Nederland Rotterdam 1872 neutraal Zieken Medici
Nederlandsche Vereeniging tot Christelijke verzorging van Drankzuchtigen Princenhage 1896 protestants Alcoholisten
Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog Den Haag 1867 neutraal Gevangenen, Militairen, Zieken
Nederlandsche Vereeniging van Inrichtingen tot bevordering der koepokinenting Rotterdam 1881 neutraal Zieken Medici
Nederlandsche Vrouwenbond ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn Den Haag 1883 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Vrouwen (algemeen) Vrouwen
Nederlandsch Genootschap ter zedelijke verbetering der gevangenen (ZV) Amsterdam 1823 neutraal Gevangenen, Verwaarloosde kinderen Mannen en vrouwen
Nederlandsch Verbond der Vereenigingen Pro Juventute Amsterdam 1901 neutraal Jeugd 12-21, Verwaarloosde kinderen
Neêrlands Vlag Amsterdam 1899 Militairen
Oranje-Bond van Orde Utrecht 1893 protestants Arbeiders, Werklozen
Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden Den Haag 1757 Wezen, Zeelieden, Zieken Mannen, Vrijmetselaars
Protestantsche Vereeniging onder de zinspreuk "Christelijk hulpbetoon" Den Bosch 1844 protestants Armen algemeen, Protestanten (landelijk), Wezen
Protestantsche vereeniging onder de zinspreuk Unitas Den Haag 1842 protestants Armen algemeen, Jeugd 0-6, Jeugd 6-12, Protestanten (landelijk)
Sobriëtas Nederlandschen Bond van Roomsch-Katholieke vereenigingen tot bestrijding van drankmisbruik Maastricht 1899 rooms-katholiek Alcoholisten, Rooms-Katholieken (landelijk) Mannen en vrouwen
Vereeniging "Barnabas" Amsterdam 1899 protestants Weduwen, Wezen Onderwijzers en leraren
Aantal verenigingen: 127 pagina: 1 2 3 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.