Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

 
English | Nederlands
De groep ten behoeve waarvan de vereniging actief is
De groep waaruit de leden afkomstig zijn
Hiermee beperkt men de zoekactie tot de verenigingen waarvan in openbare archiefbewaarplaatsen enig eigen archiefmateriaal is aangetroffen.

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in de negentiende eeuw

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie

Beginjaar Van tot  
Eindjaar Van tot  

Levensbeschouwing
Richtgroep uitleg
Leden uitleg
Werkingsgebied

Slechts verenigingen waarvan het eigen archief bekend is uitleg
Toon zoekformulier Verberg zoekformulier
Nieuwe zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen: 599 pagina: « 18 9 10 11 12 »
Naam vereniging Plaats Beginjaar Levensbeschouwing Richtgroep Leden
Vereeniging tot ondersteuning van Doopsgezinde weezen van onvermogende gemeenten Haarlem 1895 protestants Protestanten (plaatselijk), Wezen
Vereeniging tot ondersteuning van het Meisjesgesticht, de Voorzienigheid in de Elandstraat te Amsterdam Amsterdam 1859 rooms-katholiek Meisjes, Ouderen, Verwaarloosde kinderen Vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van hulpbehoevenden te Amsterdam Amsterdam 1843 Jeugd 0-6, Jeugd 12-21, Werklozen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot ondersteuning van Ned. Israëlietische Godsdienstonderwijzers Amsterdam 1899 joods Joden
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen en Weezen Amsterdam 1887 neutraal Weduwen, Wezen
Vereeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallene vrouwen te Amsterdam Amsterdam 1846 protestants Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot opbeuring van Boetvaardige gevallen vrouwen te Haarlem Haarlem 1852 protestants Jeugd 0-6, Ongehuwde moeders, Prostituees Mannen
Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde weezen Anna-Paulownapolder 1887 Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Inrichting voor ziekenverpleging Haarlem 1887 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de spijskokerij "St. Willebrordus" Alkmaar 1881 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam Amsterdam 1872 Gehandicapten
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Kleine Gartman Fonds" Amsterdam 1885 Kunstenaars
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds Amsterdam 1874 protestants Protestanten (plaatselijk), Weduwen, Wezen
Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Willem Barendsfonds" Terschelling 1882 neutraal Vissers, Weduwen, Wezen, Zeelieden
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van een Badhuis voor minvermogenden Zandvoort 1869 protestants Zieken
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van het Werkhuis te Wormerveer Wormerveer 1869 neutraal Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde-, verwaarloosde- en verlaten kinderen in het huisgezin Amsterdam 1894 neutraal Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging tot opvoeding van weezen, halfweezen en onverzorgde kinderen Den Helder en Huisduinen 1900 protestants Verwaarloosde kinderen, Wezen
Vereeniging "tot Plaatselijk Nut" Zaandam 1841 Armen algemeen
Vereeniging tot steun van verwaarloosden en gevallenen Amsterdam 1886 protestants Meisjes, Ongehuwde moeders, Prostituees, Verwaarloosde kinderen
Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873 protestants Ouderen, Protestanten (landelijk), Vrouwen (algemeen), Weduwen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens Amsterdam 1870 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot uitdeling van in de melk gekookte gort te Monnickendam Monnickendam 1811 neutraal Armen algemeen
Vereeniging tot verbetering der armenzorg Krommenie 1892 Armen algemeen
Vereeniging tot verbetering der kleine-kinderen-bewaarplaatsen Amsterdam 1872 Jeugd 0-6, Jeugd 6-12
Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868 Arbeiders
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën Amsterdam 1878 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité Haarlem Haarlem 1891 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verbetering van het lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën, Comité te Amsterdam Amsterdam 1881 neutraal Gehandicapten Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verschaffing van lectuur aan blinden Amsterdam 1899 Gehandicapten
Vereeniging tot verstrekking van voedsel of melk en eieren aan herstellende zieken Amsterdam 1895 protestants Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot verstrekking van warm voedsel aan de meest behoeftige kinderen der kostelooze scholen alhier Amsterdam 1884 neutraal Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Vereeniging tot voortdurende ondersteuning van hulpbehoevende Weduwen en Weezen, nagelaten door de in zee verongelukte equipagiën der Loodsbooten van Terschelling Terschelling 1870 Weduwen, Wezen, Zeelieden Zeelieden
Vereeniging tot warme Spijsuitdeeling Hilversum 1887 Armen algemeen, Jeugd 6-12 Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Amsterdam 1841 rooms-katholiek Armen algemeen, Verwaarloosde kinderen, Werklozen, Zieken Mannen en vrouwen
Vereeniging tot Wering der Bedelarij Beemster 1899 Armen algemeen
Vereeniging tot wering der bedelarij "Hulpbetoon", te Assendelft Assendelft 1870 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot wering en voorkoming van Bedelarij Landsmeer 1870 Armen algemeen, Jeugd 12-21, Jeugd 6-12
Vereeniging tot Werkverschaffing Enkhuizen 1895 Werklozen
Vereeniging tot Werkverschaffing Hilversum 1886 Werklozen
Vereeniging tot Werkverschaffing aan behoeftigen De Rijp 1870 neutraal Arbeiders, Werklozen
Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden Amsterdam 1871 protestants Gehandicapten, Mannen (algemeen), Vrouwen (algemeen)
Vereeniging tot Werkverschaffing aan minvermogende ingezetenen der Gemeente Uithoorn, gedurende den winter te Uithoorn Uithoorn 1893 Werklozen
Vereeniging tot Werkverschaffing aan Minvermogenden Krommenie 1855 neutraal Werklozen
Vereeniging tot werkverschaffing aan minvermogenden Amsterdam 1851 joods Armen algemeen, Werklozen Mannen en vrouwen
Vereeniging tot werkverschaffing bij vriezend weder door het maken van ijsbanen in de gemeente Haarlem Haarlem 1898 Armen algemeen, Werklozen
Vereeniging tot Ziekenverpleging Koog aan de Zaan 1878 Zieken Vrouwen
Vereeniging van armbesturen Amsterdam 1898 neutraal Armen algemeen
Vereeniging van de H. Anna Berkenrode 1894 rooms-katholiek Armen algemeen, Rooms-Katholieken (plaatselijk) Meisjes, Vrouwen
Aantal verenigingen: 599 pagina: « 18 9 10 11 12 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.

De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.