Constitutionele Commissies

 
English | Nederlands

Commissie-Cals/Donner

Herzieningsjaar Grondwet 1972, 1983
Naam (-voorzitter) Commissie-Cals/Donner
Officiële naam Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet
KB instelling commissie 26-8-1967, nr. 1
KB ontbinding commissie 19-4-1971, nr. 18
Opdracht commissie adviseren omtrent de wenselijke herzieningen van Grondwet en Kieswet
Jaren 1967-1971
Aantal bijeenkomsten 62
Datum eindverslag 29-3-1971
Datum aanbieding Tweede Kamer 30-3-1971
Subcommissies

Subcommissie I (Grondrechten). Leden: Donner (vz.), Cramer, Meuwissen, De Pous, Simons, Burkens (secr.)

Subcommissie II (Regering en Staten-Generaal). Leden: Cals (vz.), Daudt, Fortanier-de Wit, Gruijters, Jeukens, Prins, Scholten, Van Stegeren (secr.)

Subcommissie III (Wetgeving en bestuur). Leden: Donner (vz.), Albrecht, Van der Hoeven, Kan, Verbrugh, Witte, Borman (secr.), Burkens (adj. secr.)

Werkgroep-Kieswet. Leden: Donner (vz.) Albrecht, Gruijters, Jeukens, Scholten, Simons, Verbrugh.

Commissie ad hoc (inkomen Kroon, geldelijke voorzieningen leden der Staten-Generaal). Leden: Cals (vz.), Donner, De Pous, Simons, Gritter (secr.), Schutte (secr.)

Commissie voor de redactie; Presidium: Cals, Donner, Van der Hoeven, Scholten, Simons. 

Verslagen

Eerste rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1967, nr. 1 (Den Haag 1968).

Tweede rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1967, nr. 1 (Den Haag 1969).

Rapport inzake regeling van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis [ongepubliceerd interim-rapport, aangeboden op 18 juni 1970 aan de minister van Binnenlandse Zaken]

Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1967, nr 1 (Den Haag 1971) [hierbij: Tekstoverzichten bij het Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1967, nr. 1].

 

Literatuur Toon Verberg

Documentatiereeks Naar een nieuwe Grondwet? (Den Haag, 1968 – 1986) [de delen 1-6 werden bewerkt door H. van Maarseveen, de overige door de afdeling Grondwetszaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken; het vraagteken na de titel verviel met ingang van deel 15]; afzonderlijke delen:

- Deel 1: De parlementaire geschiedenis van de Proeve van een nieuwe Grondwet (1950 – begin 1967), 1968.

- Deel 2: Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van Grondwet en Kieswet (1967- mei 1968), 1969.

- Deel 3: Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van Grondwet en Kieswet (juni 1968 - juli 1969), 1969.

- Deel 4: Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van Grondwet en Kieswet (augustus 1969 -  januari 1970), 1970.

- Deel 5: De parlementaire geschiedenis rond de algehele grondwetsherziening (deel I, begin 1967- september 1969), 1973.

- Deel 6: De parlementaire geschiedenis rond de algehele grondwetsherziening (deel II, september 1969 - mei 1971), 1973.

- Deel 7: De grondwetsherziening 1972, deel I: verlaging kiesgerechtigde leeftijd, leeftijd passief kiesrecht, geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal, 1974.

- Deel 8: De grondwetsherziening 1972, deel II: uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis, lidmaatschap Koninklijk Huis, 1974.

- Deel 9: De grondwetsherziening 1972, deel III: financiële verhouding Rijk-kerkgenootschappen, vervroeging Prinsjesdag, 1975.

- Deel 10: De grondwetsherziening 1972, deel IV: opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming, 1975.

- Deel 11: De grondwetsherziening 1972, deel V: grondrechten, toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en ingezetenschap, vrijheid van onderwijs, 1976.

- Deel 12: Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid I, 1977.

- Deel 13: Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid II, 1977.

- Deel 14: De parlementaire geschiedenis rond de algehele grondwetsherzieningen (deel III, mei 1971- december 1977), 1978.

- Deel 15: Algehele grondwetsherziening; eerste lezing, deel 1a. Grondrechten, 1979.

- Deel 16: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel VIIa. Provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen, 1980.

- Deel 17: Algehele grondwetsherziening, deel IIIa. Staten-Generaal, 1980.

- Deel 18: Algehele grondwetsherziening, deel Ib. Grondrechten, 1981.

- Deel 19: Algehele grondwetsherziening, deel IIIb. Staten-Generaal, 1981 – 1982.

- Deel 20: Algehele grondwetsherziening, deel VIIb. Provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen, 1982.

- Deel 21: Algehele grondwetsherziening, deel VIII. Procedure grondwetsherziening, 1982.

- Deel 22: Algehele grondwetsherziening, deel II. Regering, 1982 – 1983.

- Deel 23: Algehele grondwetsherziening, deel VI.. Rechtspraak, 1983.

- Deel 24: Algehele grondwetsherziening, deel IV. Raad van State, Algemene Rekenkamer en Vaste Colleges van Advies, 1983.

- Deel 25: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel Va. Wetgeving en bestuur, wetten en andere voorschriften en terugzendingsrecht Eerste Kamer, 1983.

- Deel 26: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel Vb. Wetgeving en bestuur, buitenlandse betrekkingen, 1983-1984.

- Deel 27: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel Vc. Wetgeving en bestuur, verdediging, uitzonderingstoestanden, belastingen en rijksbegroting, 1984.

- Deel 28: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel Vd. Wetgeving en bestuur: codificatie, ombudsman, ambtenaren, openbaarheid, adeldom en ridderorden, geldstelsel, 1985.

- Deel 29: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel Ic. Grondrechten: onderwijs, 1986.

- Deel 30: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel IX.  Schrapping enige artikel: werkwijze algehele grondwetsherziening, 1986.

 

De herziene Grondwet. Tekst en uitleg (Den Haag, 1981)

Audiovisuele bronnen Toon Verberg

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid:

- (geen Doc. ID). Journaal, televisie, opname 14-7-1967, toespraak premier P.J.S. de Jong en J.M.L.Th Cals bij installatie staatscommissie voor herziening grondwet.

- (geen Doc. ID). Journaal, televisie, opname 29-3-1971, interview F. Verbakel met J.M.L. Th. Cals over eindrapport staatscommissie voor herziening grondwet.

- doc. ID 31061. Den Haag Vandaag, televisie, opname 4-6-1974, wijziging grondwet i.v.m. gekozen formateur en wijziging positie Eerste Kamer (interviews Henk van Hoorn met minister van Binnenlandse zaken W.F. de Gaay Fortman en J.W. van Hulst (fractievoorzitter CHU, Eerste Kamer)).

- doc. ID 32523. Den Haag Vandaag, televisie, opname 22-1-1975, grondwetsherziening (interview Fred van Bakel met E. Jurgens (PPR)).

- doc. ID 62361. Opening der Staten-Generaal, televisie, opname 16-9-1980, algemene grondwetsherziening.

- doc. ID 107851. Opening der Staten-Generaal, televisie (rechtstreekse rapportage), opname 16-9-1980, algemene grondwetsherziening.

- doc. ID 109410. Aktua, televisie, opname 9-3-1981, bezwaren legerofficieren tegen voorgenomen grondwetswijziging.

- doc. ID 107466. Samenvatting prinsjesdag 1981, televisie, opname 15-9-1981, nieuwe grondwet.

- (geen doc. ID). Journaal, televisie, opname 17-2-1983, receptie in Rolzaal op Binnenhof t.g.v. nieuwe grondwet (reacties minister van Binnenlandse zaken J.G. Rietkerk en premier R.F.M. Lubbers).

- (geen doc. ID). Journaal, televisie, opname 17-2-1983, receptie in Rolzaal op Binnenhof t.g.v. nieuwe grondwet.

Overige betrokkenen, personen


Overige betrokkenen, instellingen

1 
Aard van de documentatie commissiearchief; ambtelijke ondersteuning; overige documentatie
Naam archiefvormer/collectie
(Periode archief)
Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Grondwetzaken (onbekend)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (5.068.5283)
Meer Verberg

Openbaarheid onbekend
Soort toegang(en) inventaris
Kenmerk toegang 5.068.5283
Inhoud

(Vanwege de grote omvang van de archiefbeschrijving gaat een inhoudsopgave vooraf)

 

1. Commissie-archief Cals/Donner

 

1.1.                  Verzameling notulen en vergaderstukken

1.2.                  Werkgroep-Kieswet   

1.3.                  Subcommissie I (grondrechten)           

1.3.1.               Klassieke grondrechten, 1968-1970

1.3.2.               Rechtspraak, 1968-1970

1.3.3.               Sociale grondrechten, 1969-1971

1.4.                  Subcommissie II (regering en Staten-Generaal)

1.4.1.               Koning en ministers, 1967-1971

1.4.2.               Staten-Generaal, 1967-1970

1.4.3.               Kiesrecht en parlementair stelsel, 1969-1971

1.5.                  Subcommissie III (wetgeving en bestuur)

1.5.1.               Algemeen

1.5.2.               Wetgeving en bestuur, 1969-1971

1.5.3.               Provincies, gemeenten en andere openbare lichamen, 1969-1971

1.6.                  Overige stukken

1.6.1.               Stukken betreffende het functioneren van de commissie

1.6.2.               Pers

1.6.3.               Externe voorstellen, adviezen en reacties

 

2. Ambtelijk archief


2.1.                  Functioneren van de afdeling Grondwetszaken

2.2.                  De ‘Proeve van een nieuwe grondwet’ en voorbereiding van de herziening

2.3.                  Instelling, functioneren en ontbinding van de Commissie-Cals/Donner

2.4.                  Voortgang, ambtelijke begeleiding en (totstandkoming van de) rapportage van de Commissie-Cals/Donner

2.4.1.               Eerste rapport, 1967-1970

2.4.2.               Tweede rapport, 1968-1970

2.4.3.               Eindrapport, 1970-1972

2.5.                  Publicatie van de reeks ‘Naar een nieuwe grondwet’ en het boekje ‘Een nieuwe grondwet’

2.6.                  Voorbereiding van de voorstellen tot grondwetsherziening van 1972

2.6.1.               Algemeen

2.6.2.               Lidmaatschap Koninklijk Huis

2.6.3.               Inkomen van de Kroon

2.6.4.               Wijziging van de bepalingen inzake de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd

2.6.5.               Wijziging van de bepaling inzake de vrijheid van onderwijs

2.6.6.               Opneming van een additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet

2.6.7.               Vervallen van artikel 185 inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de kerkgenootschappen

2.6.8.               Wijziging in artikel 110 inzake de vervroeging van Prinsjesdag

2.6.9.               Tweede lezing en afkondiging

2.7.                  Voorbereiding van de voorstellen tot grondwetsherziening van 1983 en algemeen

2.7.1.               Hoofdstuk 1: grondrechten

2.7.1.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.1.2.            Onderwerps- en documentatiedossiers

2.7.2.               Hoofdstuk 2: regering, koninklijk huis

2.7.2.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.2.2.            Onderwerps- en documentatiedossiers

2.7.3.               Hoofdstuk 3: Staten-Generaal

2.7.3.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.3.2.            Onderwerps- en documentatiedossiers

2.7.4.               Hoofdstuk 4: Raad van State, Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies

2.7.4.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.4.2.            Onderwerps- en documentatiedossiers

2.7.5.               Hoofdstuk 5: wetgeving en bestuur

2.7.5.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.5.2.            Onderwerps- en documentatiedossiers

2.7.6.               Hoofdstuk 6: rechtspraak

2.7.6.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.7.               Hoofdstuk 7: provincies, gemeenten en openbare lichamen

2.7.7.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.7.2.            Onderwerps- en documentatiedossiers

2.7.8.               Hoofdstuk 8: herziening van de grondwet

2.7.8.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.8.2.            Onderwerps- en documentatiedossier

2.7.9.               Additionele artikelen

2.7.10.             Overige archivalia, niet op hoofdstuk in te delen

2.7.11.             Tweede lezing van de algehele grondwetsherziening

2.7.12.             Plechtige afkondiging en bekendmaking

2.8.                  Nota’s, overige regeringsvoorstellen en rapportage met betrekking tot de grondwetsherziening

2.8.1.               Nota betreffend het beleid met betrekking tot de Grondwet en de Kieswet (Kamerstuk 9181)

2.8.2.               Totstandkoming en behandeling van de Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid (Kamerstuk 12944)

2.8.3.               Totstandkoming en behandeling van de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ inzake de Grondwetsherziening

2.9.                  Planning en voortgangsrapportage grondwetsherziening

2.10.                Overige archivalia samenhangend met grondwetsherziening

 

1. Commissie-archief Cals/Donner

 

 

1.1. Verzameling notulen en vergaderstukken

 

Vergaderstukken van de plenaire commissie, de Werkgroep Kieswet en de subcommissies I (grondrechten), II (regering en Staten-Generaal) en III (wetgeving en bestuur), 1967-1971

Vergaderstukken, in principe onderverdeeld naar de vergaderingen en bijeenkomsten van de plenaire Commissie-Cals/Donner, de Werkgroep Kieswet, de drie subcommissies, het Presidium, een ‘radactiecommissie’ en een commissie ad hoc betreffende het inkomen van de Kroon. De dossiers bestaan uit stencils of fotokopieën, meestal zonder aantekeningen of marginalia, convocaties en agenda’s van de plenaire commissie en subcommissies, voorbereidende bijeenkomsten van het presidium, vergaderstukken, concepten definitieve notulen. Deze zijn vrijwel steeds voorzien van een ‘volgnummer’, toegekend binnen de registratuur van het secretariaat (zie voor een volledige lijst van deze volgnummers de agenda van het secretariaat die elders binnen dit project in beeldvorm kan worden ingezien). Hieronder worden de volgnummers vermeld van de stukken aanwezig in de afzonderlijke dossiers. Sommige volgnummers komen meer dan eenmaal voor. Dat geldt vooral voor notulen en nota’s, die soms meermalen werden behandeld; andere (in totaal 57) ontbreken geheel. Behalve de genummerde stukken bevatten de dossiers soms originele stukken, zoals concepten of teksten die op stencil moesten worden gezet. Afwijkende vergaderdossiers worden afzonderlijk beschreven.

Volgnummers aanwezig in de notulen en vergaderdossiers (inv. nrs. 66-72, 856-874):

2-15, 23-37, 39, 41-56, 58-59, 61-212, 215-230, 232-249, 251-400, 403, 405-480, 482-486, 488-553, 555-563, 565-567, 569-585, 587-595, 597-598, 600-710, 712-715, 718-756, 758-785, 787-945, 947-979, 981-1008, 1013, 1023-1036, 1038-1039, 1041-1042, 1045-1052, 1054-1128, 1130-1137, 1139-1159, 1162-1165

 

inv. nr. 66. 1e-8e Plenaire vergaderingen en 1e-7e vergaderingen van de Werkgroep Kieswet, 1967.

Stukken behorend bij de genoemde vergaderingen met volgnummers 2-11, 13-15, 23-37, 39, 41-56, 58-59, 61-68 en enkele stukken zonder volgnummer (kamerstukken met betrekking tot de Antillen en Suriname).

Volgnummers: 56, 58-59, 61-68.

 

inv. nr. 67. 9e-11e Plenaire vergadering, 1e-3e vergaderingen van subcommissies I, II en III, 1967-1968.

Stukken behorend bij de genoemde plenaire vergaderingen en de eerste vergadering van de afzonderlijke subcommissies; enkele stukken zonder volgnummer (adviezen van de Centrale Raad van Beroep en de Onderwijsraad, kamerstukken Eerste Kamer vergaderingen 28-29 november 1967).

Volgnummers: 69-107.

 

inv. nr. 68. 12e-14e Plenaire vergadering, 2e-4e vergaderingen van subcommissie I, 2e vergaderingen van subcommissie II en 2e en 3e vergaderingen van subcommissie III, 1968.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 10-14 van de plenaire commissie; 1-4 van subcommissie I; 1-2 van subcommissie II; 1-3 van subcommissie III (bevat enkele stukken zonder volgnummer).

Volgnummers: 108-168 (NB. volgnummer 108 is een overzicht van de volgnummers 1-107).

 

inv. nr. 69. 15e-18e Plenaire vergaderingen en 5e-8e vergaderingen van subcommissie I, 1968.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 14-18 van de plenaire commissie; 5-8 van subcommissie I. Tevens enkele stukken betreffende bijeenkomsten van het presidium (bestaande uit de twee voorzitters alsmede Van der Hoeven, Simons en De Pous).

Volgnummers: 161-212.

 

inv. nr. 70. 19e en 20e Plenaire vergadering, 9e-11e vergaderingen van subcommissie I, 3e vergaderingen van subcommissie II en 4e vergaderingen van subcommissie III, 1968.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 18-20 van de plenaire commissie; 8-11, 13 van subcommissie I; 3 van subcommissie II; 4 van subcommissie III. Tevens enige correspondentie van het secretariaat en enkele andere stukken zonder volgnummer. Omslag ‘Volgnrs. 233-246’. Omslag ‘Bijeenkomst presidium op 20 september 1968’, waarin correspondentie van het secretariaat zonder volgnummer.

Volgnummers: 215-230, 232-249, 251-258-268, 271-272.

 

inv. nr. 71. 12e en 13e Vergaderingen van subcommissie I, 4e-6e vergaderingen van subcommissie II en 5e en 6e vergaderingen van subcommissie III, 1968-1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 12-13 van subcommissie I; 3-6 van subcommissie II;  4-6 van subcommissie III (bevat enkele stukken zonder volgnummer).

Volgnummers: 239, 266-320.

 

inv. nr. 72. 21e Plenaire vergadering, 14e en 15e vergaderingen van subcommissie I, 7e-11e vergaderingen van subcommissie II en 7e-9e vergaderingen van subcommissie III, 1968-1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 21-22 van de plenaire commissie; 13-15 van subcommissie I; 6-11 van subcommissie II; 7-9 van subcommissie III (bevat ongenummerde correspondentie van het secretariaat en enkele andere ongenummerde stukken).

Volgnummers: 239, 307, 318, 321-339, 340-363, 374.

 

inv. nr. 856. 22e-24e Plenaire vergadering, 16e-18e vergaderingen van subcommissie I, 12e-15e vergaderingen van subcommissie II en 10e-12e vergaderingen van subcommissie III, 1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 22-24 van de plenaire commissie; 16-18 van subcommissie I; 11-15 van subcommissie II; 9-12 van subcommissie III (bevat enkele stukken zonder volgnummer en enige correspondentie van secretaris H. Gritter).

Volgnummers: 281, 364-426.

 

inv. nr. 857. 25e en 26e Plenaire vergadering, 18e-20e vergaderingen van subcommissie I, 14e-16e vergaderingen van subcommissie II en 12e-14e vergaderingen van subcommissie III, 1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 24-26 van de plenaire commissie; 18-20 van subcommissie I; 14-16 van subcommissie II; 12-14 van subcommissie III; van het presidium d.d. 14.3.1969.

Volgnummers: 419, 423, 425, 427-480.

 

inv. nr. 858. 27e-29e Plenaire vergadering, 21e-23e vergaderingen van subcommissie I, 17e vergaderingen van subcommissie II en 15e-17e vergaderingen van subcommissie III, 1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 26-29 van de plenaire commissie; 20-23 van subcommissie I; 16-17 van subcommissie II; 14-16 van subcommissie III. Bevat tevens enige correspondentie van secretaris H. Gritter en stukken betreffende de ‘tweede vergadering ad hoc (inkomen Kroon)’

Volgnummers: 482-486, 488-525.

 

inv. nr. 859. 30e-32e Plenaire vergadering, 24e vergaderingen van subcommissie I, en 18e vergaderingen van subcommissie II, 1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 29-32 van de plenaire commissie; 23-24 van subcommissie I; 17-18 van subcommissie II; 17 van subcommissie III. Bevat tevens enige correspondentie van secretaris H. Gritter; twee verslagen en (concept-)rapport van de commissie ad hoc (inkomen van de Kroon).

Volgnummers: 523, 526-553, 555-563, 566-567.

 

inv. nr. 860. 33e-35e Plenaire vergadering, en 18e vergaderingen van subcommissie III, 1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 33-36 van de plenaire commissie; 18 en een ongeummerde vergadering op 29.8.1969 van subcommissie III. Bevat tevens enige correspondentie van secretaris H. Gritter en waarnemend secretaris Burkens, stukken bestemd ter behandeling door de redactiecommissie, verslag van ‘bijeenkomst redactiecommissie op 4.7.1969’ en enkele stukken zonder volgnummer.

Volgnummers: 565, 569-585, 587-595, 597-598, 600-620, 626.

 

inv. nr. 861. 36e Plenaire vergadering, 24e en 25e vergaderingen van subcommissie I, 18e en 19e vergaderingen van subcommissie II en 19e vergaderingen van subcommissie III, 1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 35-36 van de plenaire commissie; 24-25 van subcommissie I; 18-19 van subcommissie II; 19 van subcommissie III. Omslag ‘Stukken ter behandeling ter vergaderingen sub-cie. I op 20 en 25 september 1969 betr. sociale grondrechten’.

Volgnummers: 621-647.

 

inv. nr. 862. 37e Plenaire vergadering, 26e en 28e vergaderingen van subcommissie I, 20e-24e vergaderingen van subcommissie II en 20e-23e vergaderingen van subcommissie III, 1969-1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 37 van de plenaire commissie; 26-29 van subcommissie I (29 was een ingelaste vergadering); 20-24 van subcommissie II; 20-23 van subcommissie III. Bevat tevens enige correspondentie van de secretaris H. Gritter en van het secretariaat.

Volgnummers: 648-707, 709-710, 714-715, 718, 731, 733-734, 745.

 

inv. nr. 863. 38e Plenaire vergadering, 30e vergaderingen van subcommissie I en 25e vergaderingen van subcommissie II, 1969-1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 38 van de plenaire commissie; 30 van subcommissie I; 25 van subcommissie II. Tevens aanwezig de omslagen: ‘Vergaderdata eerste helft van 1970’ (16 jan.-26 juni), waarin notulen en stukken van subcommissies I-II, enige correspondentie van secretaris H. Gritter en stukken zonder volgnummer ter behandeling in het presidium; ‘Reis van prof. mr. Simons in 1970 naar Indonesië’, met correspondentie van H. Gritter; omslag met stukken van de subcommissies I en III, 1969, en een overzicht van de volgnummers 501-700.

Volgnummers: 689, 694, 712-756. NB. Van nr. 737 twee exemplaren, waarvan het tweede voorzien van marginalia door J.M. Kan.

 

inv. nr. 864. 39e-41e Plenaire vergadering, 31e en 32e vergaderingen van subcommissie I, 26e-28e vergaderingen van subcommissie II en 24-26e vergaderingen van subcommissie III, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 39-41 van de plenaire commissie; 31-32 van subcommissie I; 26-28 van subcommissie II; 24-26 van subcommissie III.

Volgnummers: 746, 758-785, 787-797, 799.

 

inv. nr. 865. 42e-45e Plenaire vergadering, 33e-37e vergaderingen van subcommissie I, 29e-34e vergaderingen van subcommissie II en 27e-29e vergaderingen van subcommissie III, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 42-45 van de plenaire commissie; 33-37 van subcommissie I; 29-34 van subcommissie II; 27-29 van subcommissie III. Tevens enige correspondentie van secretaris H. Gritter en enkele stukken zonder volgnummer.

Volgnummers: 789-849, 854-856, 860.

 

inv. nr. 866. 46e-47e Plenaire vergadering, 38e vergaderingen van subcommissie I, 35e en 36e vergaderingen van subcommissie II en 30e en 31e vergaderingen van subcommissie III, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 46-47 van de plenaire commissie; 38 van subcommissie I; 35-36 van subcommissie II; 30-31 van subcommissie III. Bevat enkele stukken zonder volgnummer). NB. bij volgnummer 876 de notities ‘opgeheven volgnummer’ en ‘embargo’.

Volgnummers: 849-892, 912.

 

inv. nr. 867. 48e en 49e Plenaire vergadering, 39e vergaderingen van subcommissie I, 37e en 38e vergaderingen van subcommissie II en 32e vergaderingen van subcommissie III, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 48-50 van de plenaire commissie; 39 van subcommissie I; 37-38 van subcommissie II; 32 van subcommissie III. Tevens enige correspondentie van secretaris H. Gritter en een ‘Werkschema plenaire vergaderingen tweede halfjaar 1970. Voorstel van het presidium d.d. 15.6.1970’.

Volgnummers: 887-888, 893-945.

 

inv. nr. 868. 50e-53 Plenaire vergadering, 40e vergaderingen van subcommissie I, 39e en 40e vergaderingen van subcommissie II en 33e en 34e vergaderingen van subcommissie III, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 50-53 van de plenaire commissie; 39-40 van subcommissie II; 33-34 van subcommissie III. Bevat tevens: enige correspondentie van secretaris H. Gritter en stukken zonder volgnummer ter behandeling in het presidium; omslag met enkele stukken over vergaderdata van subcommissie II.

Volgnummers: 919, 927, 935, 941, 946-970, 973, 1001, 1013.

 

inv. nr. 869. 54 en 55e Plenaire vergadering, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen 54-55 van de plenaire commissie. Bevat tevens: ‘Werkschema plenaire vergaderingen nov.-dec. 1970’; stukken zonder volgnummer ter behandeling in het presidium (in het bijzonder ter voorbereiding van of als commentaar bij onderdelen van het eindverslag).

Volgnummers: 971-979, 981-990, 992.

 

inv. nr. 870. 56e-58e Plenaire vergadering, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen 56-58 van de plenaire commissie. Tevens stukken samenhangend met subcommissies I-II en bijeenkomsten van het presidium (enkele stukken zonder volgnummer); enige correspondentie van secretaris H. Gritter.

Volgnummers: 981-1015, 1017-1036, 1038.

 

inv. nr. 873. 59e en 60e Plenaire vergadering, 1970-1971.

Stukken behorend bij de vergaderingen 59 en 60 (eerste gedeelte) van de plenaire commissie. Bevat eveneens het (ongenummerde) overzicht van de indeling van het eindrapport, gevolgd door de samenstellende delen met nummering en redactionele aanpassingen; stukken ter behandeling in het presidium, zonder volgnummer; enige correspondentie van secretaris H. Gritter.

Volgnummers: 1028, 1034, 1039, 1041-1042, 1045-1052, 1054-1058, 1139.

 

inv. nr. 874. 60e-62e Plenaire vergadering, 1971.

Stukken behorend bij de vergaderingen 60 (tweede gedeelte), 61 en 62  van de plenaire commissie; de stukken bij vergadering 60 (nrs. 1059-1126) betreffen vooral commentaren en wijzigingsvoorstellen van de leden bij het concept-eindrapport. Tevens enkele documenten zonder volgnummering, bestemd voor het presidium. Bij de stukken betreffenmde vergadering 62 zijn ongenummerd bijgevoegd de teksten van de toespraken gehouden door D. Simons (26.2.1971), J. Cals, H. Gritter, A.M. Donner (29.3.1971).

Volgnummers: 1059-1128, 1130-1137, 1140-1144, 1146-1150, 1152-1159, 1162-1165.

 

inv. nr. 434. Vergaderstukken met volgnummers 1-60 van de Commissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet. 1967.

Kopieën en stencils.

 

1.2. Werkgroep-Kieswet

Dossiers gevormd door de Werkgroep-Kieswet en ter voorbereiding van een interimrapport over het kiesstelsel uitgebracht door de Commissie-Cals/Donner.

 

inv. nr. 86. Nota’s, 1967-1968.

Nota’s en notities, correspondentie en standpunten van commissieleden, overwegend betreffende de ‘Nota inzake het Kiesstelsel’ van de Werkgroep-Kieswet; de rest heeft eveneens betrekking op het kiesstelsel.

 

inv. nr. 87. Rapporten, berekeningen en de stand van werkzaamheden van de commissie, 1967-1970.

Stukken samenhangend met de activiteiten van de Werkgroep-Kieswet: een overzicht en samenvattingen van relevante literatuur; (concepten van) rapportage en nota’s van het secretariaat over kiesrechtaangelegenheden; stukken betreffende de redactie van de werkgroepsnota en de interimrapportage van de commissie. Tevens correspondentie, nota’s over de stand van werkzaamheden en persberichten.

 

inv. nr. 90. Standpunten van de commissie, persberichten en correspondentie van diverse instanties en personen, 1967-1970.

Stukken samenhangend met de activiteiten van de Werkgroep-Kieswet. Bespreking door de staatscommissie en het opstellen van het daaruit voortkomende interimrapport. Andere stukken betreffende kiesrecht, kiesstelsel en partijwezen: correspondentie, notulen, documentatie en notities van het secretariaat en van commissieleden; notities over aanpassingen van het kiesrecht die geen grondwetswijziging vergen. Suggesties van particulieren (onder wie uitvoerig F. Allema te Maastricht) aan het adres van de staatscommissie m.b.t. het kiesstelsel en de grondwetswijziging; institutionele adviezen op dit terrein, onder andere van de PSP. Stand van zaken, tijdschema en persberichten over de partiële grondwetsherziening.

 

1.3. Subcommissie I (Grondrechten)

Dossiers van subcommissie I van de Commissie-Cals/Donner, geordend op (aan de Proeve van een nieuwe Grondwet ontleende) onderwerpen en daarbinnen op de (chronologische) behandeling van die onderwerpen. De dossiers bevatten per onderwerp de desbetreffende nota’s van het secretariaat (in concept en in stencil); correspondentie met en nota’s van de commissieleden; correspondentie met het presidium en de commissie; op het onderwerp betrekking hebbende fragmenten uit de convocaties en vergaderverslagen van de subcommissie en de plenaire commissie; documentatie; diverse concepten en gestencilde versies van het rapport dat de commissie uiteindelijk over het onderwerp uitbracht. Veel van deze stukken zijn duplicaten van de onder 1.1 beschreven vergaderstukken (inv. nrs. 66-72 en 856-874).

De rapporten van subcommissie I vormden de basis voor de discussie in de plenaire commissie en uiteindelijk ook voor het eindrapport. Bij de rapporten die al eerder (in het Tweede interim-rapport van de staatscommissie werden gepubliceerd, is dit genoteerd. Van het voorgaande afwijkende dossiers worden afzonderlijk beschreven.

 

1.3.1. Klassieke grondrechten, 1968-1970.

 

inv. nr. 130. Instelling en werkzaamheden van de subcommissie, nota's, overzichten van bepalingen en correspondentie over grondrechten, 1968.

Betreft aanvankelijk de taakstelling van de drie subcommissies en van subcommissie I in het bijzonder, later ook de klassieke grondrechten. Tevens correspondentie met de gevolmachtigd ministers van Suriname en de Antillen, een nota van het lid Verbrugh voor subcommissie III, een brief van E.J. Willems betreffende een ‘Inleidende Nota over een Grondrecht van de Kunst’ en een literatuuroverzicht betreffende de klassieke grondrechten.

 

inv. nr. 131. Behandeling van artikel 1-13 van de Proeve, 1967-1969.

Het dossier, aanvankelijk geordend naar de afzonderlijke artikelen 1-13 van de Proeve, bevat vervolgens stukken betreffende de behandeling van deze artikelen gezamenlijk. Tevens correspondentie met de gevolmachtigd minister van de Antillen en met de Federatie van Nederlandse Journalisten (nov 1967).

 

inv. nr. 132. Rapport inzake de grondrechten van december 1968, 1968.

Enkele algemene stukken over de voortgang van de werkzaamheden en concepten van het rapport, met bijbehorende stukken. Tevens correspondentie van het secretariaat met F.H. van der Burg.  

 

inv. nr. 134. Herziening van het rapport inzake de grondrechten en het rapport inzake de klassieke grondrechten van mei 1969, 1969.

Vervolg op inv. nr. 132: herziene versie van het concept-rapport en stukken betreffende de behandeling hiervan in de subcommissie.

 

inv. nr. 135. Rapport inzake de klassieke grondrechten van juli 1969, 1969.

Vervolg op inv. nr. 134: behandeling van het herziene rapport in de subcommissie, in de plenaire commissie en in de redactiecommissie. Dit rapport zou onderdeel worden van het Tweede (interim-)rapport van de Commissie-Cals/Donner. Tevens stukken betreffende de voorbereiding van enkele minderheidsnota’s voor dit Tweede rapport.

 

inv. nr. 133. Overzicht van artikelen over de klassieke grondrechten in de Grondwet, opmerkingen over de Proeve en uittreksels van vergaderingen, 1968-1970.

Verzameldossier met diverse stukken betreffende de grondrechten: documentatie, stukken betreffende de voorbereiding van een vergelijkend overzicht van grondwetsartikelen voor het Tweede Rapport van de Commissie-Cals/Donner en correspondentie met de gevolmachtigd ministers van Suriname en de Nederlandse Antillen.

 

inv. nr. 136. Grondwettelijke regeling van de financiële verhouding tussen het Rijk en de kerkgenootschappen, 1968-1969.

Stuukken samenhangend met de voorbereiding van een onderdeel betreffende het laten vervallen van grondwetsartikel 185, bestemd voor het Tweede Rapport van de Commissie-Cals/Donner en onder meer gebaseerd op de rapportage van de Commissie-Van Walsum. Opmerkelijk is correspondentie met de minister van Binnenlandse Zaken over inzage in het rapport-Van Walsum, en met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

 

1.3.2. Rechtspraak, 1968-1970.

 

inv. nr. 140. Concept-rapport inzake de rechtspraak, eerste lezing, 1968-1969.

Bespreking van het Proeve-hoofdstuk over de rechtspraak, vervolgens de bespreking van het rapport en diverse met dit rapport samenhangende thema’s. Tevens een overzicht en samenvattingen van relevante literatuur en correspondentie met G.J. Wiarda over de voorstellen betreffende de rechterlijke macht in de Proeve.

 

inv. nr. 141. Amendementen, adviezen en vergaderverslagen, 1969-1970.

Vervolg op inv. nr. 140: behandeling van het rapport in de subcommissie en in de plenaire commissie.

 

inv. nr. 142. Concept-rapport inzake de rechtspraak, tweede en derde lezing, 1970.

Vervolg op inv. nr. 141: behandeling van het rapport in de subcommissie en in de plenaire commissie; wijzigingsvoorstellen en amendementen van de commissieleden.

 

inv. nr. 143. Behandeling van het Rapport inzake de rechtspraak door het presidium, 1970.

Vervolg op inv. nr. 142: aanpassingen van het rapport door commissieleden; stukken betreffende de behandeling van het rapport enkele daarmee samenhangende thema’s in het presidium.

 

inv. nr. 145. Rapport inzake de rechtsbedeling van januari 1971, [toetsingsrecht,] 1969-1971

Verzameldossier: gedeeltelijk een vervolg op inv. nr. 143 met stukken betreffende de voorbereiding en behandeling van een rapport inzake de rechtsbedeling in de subcommissie en in de plenaire commissie. Daarnaast stukken over het toetsingsrecht (1969-1971), onder andere de behandeling van dit vraagstuk en tekstvoorstellen voor een grondwetsartikel hierover in de subcommissie en in de plenaire commissie. Tevens rapporten van de commissies-Witsen Elias (betreffende mogelijk onwettige censuur in Nederlands Nieuw-Guinea) en -Bloemarts, toegezonden door het Ministerie van Justitie (1969-1970).

 

inv. nr. 144. Rapporten inzake de heerlijke rechten, 1969-1970.

Bespreking van een nota van Burkens over de heerlijke rechten; bespreking van het rapport hierover in subcommissie en plenaire commissie.

 

1.3.3. Sociale grondrechten, 1969-1971.

 

inv. nr. 147. Vergaderstukken, nota's, brieven en het wetsontwerp met betrekking tot de bescherming van de privacy, 1969-1970.

Bespreking van diverse voorstellen en suggesties betreffende de sociale grondrechten in de subcommissie: vergaderstukken, correspondentie en veel documentatie over dit thema (onder andere Kamerstukken en ambtelijke stukken over de privacywetgeving).

 

inv. nr. 148. Concept-rapport inzake de sociale grondrechten, 1970-1971.

Vervolg op inv. nr.147: bespreking van het rapport in de subcommissie, plenaire commissie en het presidium.

 

inv. nr. 149. Rapport inzake de sociale grondrechten, 1970-1971.

Vervolg op inv. nr.148: bespreking van het rapport in de subcommissie, plenaire commissie en het presidium; wijzigingsvoorstellen en notities van de commissieleden.

 

1.4. Subcommissie II (Regering en Staten-Generaal)

 

1.4.1. Koning en ministers, 1967-1971.

 

inv. nr. 160. Nota's, notities, besprekingen, vergaderverslagen en het concept-rapport, 1967-1970.

Taakstelling van de drie subcommissies en subcommissie I in het bijzonder; stukken betreffende de bespreking van het hoofdstuk over Koning en ministers uit de Proeve en daarmee samenhangende thema’s; stukken betreffende de voorbereiding van een rapport betreffende de inrichting van het Koninklijk Huis.

 

inv. nr. 161. Rapport inzake de regeling van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis van mei 1970, het rapport inzake de regering van november 1970 en het rapport inzake de Koning en de regering van december 1970, 1970-1971.

Vervolg op inv. nr.160, maar ook op inv. nr. 154 (rapport inzake de regering): bespreking van de genoemde rapporten door de subcommissie, plenaire commissie en het presidium; wijzigingsvoorstellen en notities van commissieleden bij deze rapporten; bespreking van het wetsontwerp ‘Opneming van een bepaling in de Grondwet inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis’ (Kamerstuk 11095).

 

inv. nr. 152. Nota's, notities, adviezen en vergaderverslagen, 1967-1970.

Bespreking van het hoofdstuk over de regering uit de Proeve en daarmee samenhangende thema’s als het kiesstelsel, de kabinetsformatie, de verhouding ministerschap-kamerlidmaatschap en de afstand van de troon. Tevens een overzicht van relevante documentatie en veel documentatie in afschrift.

 

inv. nr. 153. Rapport inzake de regering van februari 1970, 1970.

Vervolg op inv. nr.152: bespreking van het rapport in subcommissie en plenaire commissie.

 

inv. nr. 154. Rapport inzake de regering van juni 1970, 1970.

Vervolg op inv. nr. 153: bespreking van het rapport door de subcommissie, plenaire commissie en het presidium; documentatie en nota’s betreffende de positie van de staatssecretaris.

 

1.4.2. Staten-Generaal, 1967-1970.

 

inv. nr. 156. Nota's, notities, adviezen en vergaderverslagen, 1967-1970.

Bespreking van het hoofdstuk over de Staten-Generaal uit de Proeve en daarmee samenhangende thema’s; stukken over de voorbereiding van een rapport. Het onderwerp ‘referendum’ wordt in enkele nota’s behandeld, maar vervolgens doorverwezen naar subcommissie III. Opvallend zijn enkele nota’s en adviezen betreffende de positie van de Eerste Kamer, waaronder het memorandum van de Bijzondere Commissie van de Eerste Kamer (Commissie-Mazure).

 

inv. nr. 157. Rapporten inzake de Staten-Generaal van september en november 1970, 1970.

Vervolg op inv. nr. 156: bespreking van het rapport door subcommissie en plenaire commissie.

 

inv. nr. 158. Rapport inzake de Staten-Generaal van december 1970, 1970-1971

Vervolg op inv. nr. 157: bespreking van het rapport door subcommissie, plenaire commissie en presidium; wijzigingsvoorstellen en notities van commissieleden. De eventuele vervroeging van Prinsjesdag.

 

1.4.3. Kiesrecht en parlementair stelsel, 1969-1971.

 

inv. nr. 240. Vergaderverslagen, nota's en notities met betrekking tot het parlementaire stelsel, 1967-1970.

Inleidende besprekingen van nota’s en documentatie over het kiesrecht, het parlementaire stelsel en daarmee samenhangende thema’s. Tevens enkele losse stukken over dit onderwerp.

 

inv. nr. 241. Rapport inzake kiesrecht en parlementair stelsel, 1968-1969.

Vervolg op inv. nr. 240: voorbereiding en bespreking van het rapport over kiesrecht en parlementair stelsel door de subcommissie. Tevens afschrift van een ambtelijk memo van Gritter betreffende de tussentijdse toezending van dit rapport aan de minister.

 

inv. nr. 242. Rapport inzake kiesrecht en parlementair stelsel, 1969.

Vervolg op inv. nr. 241: bespreking van het rapport over kiesrecht en parlementair stelsel in subcommissie en plenaire commissie.

 

inv. nr. 209. Rapport inzake kiesrecht en parlementair stelsel, 1969-1971.

Vervolg op inv. nr. 242: bespreking van het rapport over kiesrecht en parlementair stelsel door de subcommissie, plenaire commissie en redactiecommissie; wijzigingsvoorstellen en notities van de commissieleden. Dit rapport zou onderdeel worden van het Tweede (interim-)rapport van de Commissie-Cals/Donner. 

 

inv. nr. 164. Rapport inzake kiesrecht en parlementair stelsel, 1969.

Vervolg op inv. nr. 209: bespreking van het rapport over kiesrecht en parlementair stelsel in subcommissie, plenaire commissie en redactiecommissie als onderdeel van het Tweede Rapport van de Commissie-Cals/Donner.

 

inv. nr. 165. Gewijzigde tekst van de slotbeschouwing van het rapport, nota's, brieven, vergaderverslagen, kamerstukken en kamervragen, 1969-1971

Vervolg op inv. nr. 164: bespreking van het rapport over kiesrecht en parlementair stelsel in subcommissie, plenaire commissie en redactiecommissie als onderdeel van het Tweede rapport van de Commissie-Cals/Donner; de voorbereiding van minderheidsnota’s bij dit rapport; tevens de verwerking van de thema’s uit het Tweede rapport in het Eindrapport. Het dossier bevat daarnaast andere stukken van de subcommissie: nota’s, correspondentie en documentatie over onder meer incompatibiliteiten, kiesrecht voor Nederlanders die in het buitenland wonen, en de leeftijdsgrenzen voor actief en passief kiesrecht.

 

inv. nr. 171. Nota's, brieven en achtergrondinformatie over het wetgevend referendum, 1968-1970.

Inleidende besprekingen van nota’s en documentatiestukken door de subcommissies II en III. Tevens een overzicht en samenvattingen van relevante literatuur.

 

1.5. Subcommissie III (Wetgeving en bestuur)

 

1.5.1. Algemeen.

 

inv. nr. 167. [Algemeen: ] vergaderverslagen, brieven, nota's, notities en opgaven van onderwerpen, 1968-1969.

Inleidende besprekingen over de onderwerpen die in de subcommissie aan de orde moeten komen en over enkele inleidende nota’s en documentatiestukken. Tevens een overzicht en samenvattingen van relevante literatuur.

 

inv. nr. 1127. Algemeen: [correspondentie, nota’s, notities,] 1968-1970.

Besprekingen, nota’s en correspondentie over uiteenlopende onderwerpen, zoals het geldwezen, de politie en de buitenlandse betrekkingen. Tevens diverse ambtelijke notities.

 

1.5.2. Wetgeving en bestuur, 1969-1971.

 

inv. nr. 169. Concept-rapport, 1969.

Voorbereiding en bespreking van het concept-rapport over wetgeving en bestuur in de subcommissie; wijzigingsvoorstellen en notities van de commissieleden.

 

inv. nr. 170. Rapport van december 1969, 1969.

Vervolg op inv. nr. 169. Het dossier bevat twee versies van het rapport.

 

inv. nr. 182. Rapportbesprekingen, amendementen, nota', notities en het rapport van augustus 1970, 1969-1970.

Vervolg op inv. nr. 170: bespreking van het rapport over wetgeving en bestuur in de subcommissie en in de plenaire commissie. Tevens correspondentie, onder meer met het Ministerie van Financiën.

 

inv. nr. 183. Rapport van oktober 1970, rapportbesprekingen en het eindrapport, 1970-1971.

Vervolg op inv. nr. 182: bespreking van het rapport over wetgeving en bestuur in de subcommissie, in de plenaire commissie en in het presidium; wijzigingsvoorstellen en notities van commissieleden.

 

inv. nr. 171. Nota's, brieven en achtergrondinformatie over het wetgevend referendum, 1968-1970.

Inleidende besprekingen van nota’s en documentatiestukken door de subcommissies II en III. Tevens een overzicht en samenvattingen van relevante literatuur.

 

inv. nr. 235. Rapporten inzake de Vaste Colleges van Advies en Bijstand van februari en juni 1970, 1969-1971.

Voorbereiding en bespreking van het rapport in de subcommissie, in de plenaire commissie en in het presidium; wijzigingsvoorstellen en notities van commissieleden en documentatie betreffende de Nota Bestuurlijke Organisatie.

 

1.5.3. Provincies, gemeenten en andere openbare lichamen.

 

inv. nr. 214. Rapport van oktober 1969.

Inleidende besprekingen van nota’s en documentatiestukken betreffende de lagere overheden en daarmee samenhangende thema’s; voorbereiding van het rapport.

 

inv. nr. 220. Rapport van november 1969.

Vervolg op inv. nr. 214: voorbereiding en bespreking van het rapport in de subcommissie. Bevat tevens de ‘Schets bestuurlijke structuur stadsgewest Eindhoven’.

 

inv. nr. 222. Rapport van maart 1970.

Vervolg op nr. 220: bespreking van het rapport in de subcommissie en de plenaire commissie; wijzigingsvoorstellen en notities van commissieleden.

 

inv. nr. 225: Rapport van september 1970.

Vervolg op inv. nr. 224: bespreking van het rapport in de subcommissie en de plenaire commissie.

 

inv. nr. 227. Rapport van oktober 1970 en het eindrapport, 1970-1971.

Vervolg op inv. nr. 225: bespreking en bewerking van het rapport door de subcommissie, de plenaire commissie en het presidium; wijzigingsvoorstellen en notities van commissieleden.

 

1.6. Overige stukken

 

1.6.1. Stukken betreffende het functioneren van de commissie

 

inv. nr. 58. Vergaderdata, vergaderverslag en toezending van diverse stukken, 1967-1971.

Losse stukken, waaronder de schertsnotulen van een ‘zeer geheime vergadering’; vergader- en werkschema’s van de plenaire commissies, de subcommissies en het presidium; minuten van begeleidende brieven bij toezending van stukken aan commissieleden en een aantal van de toegezonden stukken; een samenvatting van de rapportage van de Commissie-Van Schaik; informatieve correspondentie, waarbij stukken betreffende een congres over staatsrecht van de partij D66.  

 

inv. nr. 60. Aan de commissie voor te leggen onderwerpen, in de Tweede of Eerste Kamer behandelde onderwerpen en het overzicht van onderwerpen, 1967-1971.

Correspondentie en daarmee samenhangende stukken over specifieke onderwerpen die volgens de Staten-Generaal of departementen door de staatscommissie behandeld zouden moeten worden; notities van het secretariaat voor de leden over de behandeling van voor de Staatscommissie relevante onderwerpen die ter sprake kwamen in de Staten-Generaal.

 

inv. nr. 62. Overleg met en adviezen van diverse instanties, 1967-1970.

Overleg van het presidium van de staatscommissie met de regering; de staatscommissie en grondwetsaangelegenheden in de Kamers; de reeks Naar een nieuwe Grondwet (delen I-IV); standpunten en adviezen van particulieren en instanties; wijzigingen in de Amerikaanse, de Zweedse en de Zwitserse grondwet. Correspondentie, nota’s van het secretariaat, (uittreksels uit) commissienotulen, kamerstukken en andere documentatie.

 

inv. nr. 249. Vaststelling van de interne richtlijnen ten behoeve van de rapportering, 1969-1971.

Enkele versies van een document waarin richtlijnen worden gegeven over taal- en interpunctiegebruik bij de voorbereiding van rapporten.

 

1.6.2. Pers

 

inv. nr. 36. Persberichten, documentatie en correspondentie (Commissie Cals/Donner), 1967-1971.

Stukken betreffende de instelling en het functioneren van de staatscommissie: onder meer de toespraken van minister-president De Jong en voorzitter Cals tijdens de openingszitting; een fragment van de Staatscourant, persberichten; adreslijsten van de commissieleden; stukken betreffende incompatibiliteiten van de commissieleden, het horen van deskundigen, de taakverdeling van de (onder)voorzitters; feestelijke bijeenkomsten; de openbaarheid en het bewaren van de archivalia en het publiceren van de ‘cijfers’ van de commissie door H. van Maarseveen. Tevens correspondentie over (vergader)data, declaraties, de toezending van stukken aan de leden en dergelijke.

 

inv. nrs. 252-253. Krantenknipsels, 1967-1971.

- inv. nr. 252. Augustus 1967-oktober 1969.

Bevatten respectievelijk de afleveringen 1-13 (augustus 1967 – oktober 1969) en 14-25 (december 1969 – april 1971) van een door de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bijgehouden knipselkrant ‘Staatscommissie van advies inzake de grondwet en de kieswet in de publiciteit’. Deze krant werd, als commissiestuk met volgnummer, onder de commissieleden verspreid.

- inv. nr. 253. December 1969-april 1971.

Vervolg op inv. nr. 252. Bevat de afleveringen 14-25 van de genoemde knipselkrant.

 

1.6.3. Externe voorstellen, adviezen en reacties

Door politieke partijen en particulieren toegezonden rapporten inzake het kiesstelsel en constitutionele aangelegenheden, 1967-1970.

 

inv. nr. 96. Nota’s, notities, beschouwingen en correspondentie, 1967-1970

Opgave van relevante publicaties door leden van de staatscommissie; het verzoek aan politieke partijen om toezending van rapporten en publicaties inzake het kiesstelsel en andere constitutionele aangelegenheden; correspondentie en enig toegezonden documentatiemateriaal. Tevens ‘beschouwingen’ van mr. W. Wentholt te Den Haag, nota’s van W. van Ommen Kloeke over de verkorting van de termijnen bij kamerontbinding, een schrijven hierover aan een aantal politieke partijen en de vereniging van Nederlandse Gemeente, antwoorden daarop en enkele andere stukken; stukken betreffende het aftreden van een zittend kabinet, 1969, vooral uittreksels uit de notulen van de staatscommissie en subcommissies.

 

inv. nr. 126. Open brieven en achtergrondinformatie

Bevat de rapporten ‘Een stem die telt’ van de werkgroep-Den Uyl van de PVDA en ‘Het Nederlandse parlementaire stelsel’ van de Commissie-Burger van de PVDA; de nota ‘Hoe wij het verkiezen’ van A.J. Verbrugh (GPV); een ‘Open brief’ en diverse andere stukken van mr. W. Wentholt.

 

inv. nr. 125. Bijlagen 1-12

Bijlagen bij een brief van W. Wentholt; een omslag met het opschrift ‘Bijlagen bij brief stac/81 / Voor Dossier’, met overwegend documentatie uit katholieke tijdschriften en publicaties.

 

inv. nrs. 102-104. Adviezen van politieke en maatschappelijke organisaties (alfabetisch geordend) over vernieuwingen van de Grondwet en de Kieswet.

Ingekomen adviezen bij de minister van Binnenlandse Zaken, uitgebracht door politieke en maatschappelijke organisaties en instellingen wier oordeel is gevraagd over de in 1966 verschenen Proeve van een nieuwe grondwet, in alfabetische volgorde: in inv. nr. 102 A-H (1967-1969), in inv. nr. 103 I-R (1967-1968), in inv. nr. 104 S-W (1968-1970). Veelal afschriften of  fotokopieën (zie voor de originelen inv. nrs. 51-54, met nadere beschrijving bij de Werkgroep-Proeve). Aanwezig zijn adviezen van:

Algemene Bond van Onderwijzend Personeel/Vereniging voor Openbaar Onderwijs

Algemene Rekenkamer

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenbond (ARKA)

Boeren-Partij

Centrale Raad van Beroep

Centrale Raad voor de Volksgezondheid

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Communistische Partij van Nederland (CPN)

Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken

D’66 (‘Rapport over de herziening van het kiesstelsel voor de Staten-Generaal’)

D’66 (‘Rapport betreffende staatsrechtelijke vernieuwing’ en algemene reactie op de Proeve)

Defares, H.K.M., te Odijk

Minister van Financiën (opmerkingen)

Fryske Nasjonale Partij

Gedeputeerde Staten van Drenthe

Gedeputeerde Staten van Friesland

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Gedeputeerde Staten van Groningen

Gedeputeerde Staten van Limburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Gedeputeerde Staten van Utrecht

Gedeputeerde Staten van Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Gereformeerd Politiek Verbond/Nationaal Evangelisch Verbond

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad van Adel

Hoog Militair Gerechtshof

Humanistisch Verbond

Instituut voor Bestuurswetenschappen

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

Interprovinciale Werkgroep Grondwetsherziening

Keizer, J., te Amsterdam

KRO/NCRV/VARA, omroepverenigingen

Dr. A. Kuyper-Stichting (interim-rapport)

Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Nederlandse vereniging van Journalisten

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en gelijk Staatsburgerschap

Onderwijsraad

Orde van Advocaten

Parlementaire Persclub

Pacifistisch Socialistische Partij

Persraad

Protestantse Unie

Raad van State, vierde afdeling

Raad van de Waterstaat

Raad voor de Jeugdvorming

Raad voor de Kunst

Raad voor de Territoriale Decentralisatie

Radioraad

De Savornin Lohmanstichting (diverse rapporten en ‘interim-rapporten’)

Sociaal-Economische Raad

Staatkundig-Gereformeerde Partij

Prof. Mr. B.M. Teldersstichting

Unie van Waterschapbonden

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging voor Belastingwetenschap

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (rapport ‘Kiezer-gekozene’)

Wiardi Beckman-Stichting (interimrapport)

 

inv. nr. 59. Fryske Nasjonale Partij, De Gemeenteraad, Advies Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Nederlandse Vereniging van Journalisten, Partij van de Arbeid, Persraad, De Savornin Lohman Stichting, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Vereniging voor Openbaar Onderwijs en de Hoge Raad der Nederlanden, 1968-1970.

Direct bij de commissie ingekomen adviezen en daarmee samenhangende correspondentie; begeleidende brieven bij de toezending van andere adviezen aan de commissieleden.

 

 

2. Ambtelijk archief

 

2.1. Functioneren van de afdeling Grondwetszaken

 

inv. nr. 835. Instelling, samenstelling en reorganisatie Afdeling Grondwetszaken, 1963-1979.

Dossier van secretaris-generaal Günter van Binnenlandse Zaken.

 

inv. nr. 2940. Het adviseren inzake de benoeming van een regeringscommissaris voor de Grondwetsherziening, 1971-1983.

Nota’s, persbericht, correspondentie, Kamerstukken, een fragment uit de notulen van de Ministerraad en een afschrift van het K.B. betreffende de benoeming van een regeringscommissaris voor grondwetsherziening. Tevens stukken betreffende D. Simons, de beoogde regeringscommissaris, en het intrekken van de benoeming in 1983.

 

inv. nr. 839. Onderzoek naar de taakverdeling op het Ministerie van Binnenlandse Zaken door de Centrale Werkgroep Veranderingsorganisatie. 1978

Kopie van een ingevuld enquête-formulier waarin de taken van de afdeling Grondwetszaken worden geanalyseerd, met onder meer een volledige opsomming van de werkgroepen en commissies waarin de afdeling participeert, inclusief de organisatie daarvan.

 

inv. nr. 2012. Instelling, samenstelling en taak van de Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgevingsaangelegenheden, 1980-1989

Dossier van intern-organisatorische aard betreffende de samenvoeging van het Bureau Juridisch Adviseur en de afdeling Grondwetszaken tot de stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgevingsaangelegenheden.

 

2.2. De ‘Proeve van een nieuwe grondwet’ en voorbereiding van de herziening

 

inv. nr. 29. Nota aan de minister, kamervragen, overleg, persberichten, advies van de Raad van State en de herdruk, 1964-1970.

Publicatie van de Proeve en de verantwoordelijkheid van de regering hiervoor, overwegend uit 1966. Bevat ook nota’s aan de minister ten behoeve van het overleg over de hoofdstukken van de Proeve, stukken betreffende de toezending van de Proeve aan diverse personen en instanties, en betreffende de eventuele uitvoering van voorstellen uit de Proeve.

 

inv. nr. 31. Nota van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende het beleid ten aanzien van de Grondwet, ter behandeling in de Ministerraad, 1965.

Bevat genoemde nota en twee exemplaren van de Proeve.

 

inv. nr. 32. Aantekeningen op vervallen bepalingen, vergelijkend overzicht van de teksten van de bestaande Grondwet en correcties van de Proeve, 1965.

Vergelijkende overzichten van de grondwet en de voorstellen in de Proeve, alsmede een concept-tekst van de Proeve.

 

inv. nr. 33. Eindredactie van de Proeve, 1965.

Concept-tekst van de Proeve, met marginalia.

 

inv. nr. 204. Documentatie, 1966-1976.

Het bijeenbrengen en bijhouden op lijsten van documentatie op het gebied van grondwetsherziening, naar aanleiding van de publicatie van de Proeve: aanwezig zijn dergelijke lijsten getiteld ‘Over de Proeve’, deel I-VI, interne correspondentie hierover en correspondentie over de verspreiding daarvan.

 

inv. nr. 207. Totstandkoming van adviesaanvragen van de minister van Binnenlandse Zaken aan colleges, instellingen, en besturen inzake de grondwetsherzieningen naar aanleiding van het publiceren van de Proeve, 1966-1971.

Verzoeken aan diverse instellingen, organisaties en collega-ministers om advies over de Proeve.

 

inv. nrs. 51-54. Correspondentie inzake adviezen door derden naar aanleiding van "De proeve van de nieuwe Grondwet", alfabetisch geordend op naam van de adviesverstrekker, 1966-1970.

Na het verschijnen van de Proeve verzocht de regering een aantal instellingen uit het politieke en maatschappelijke leven een te publiceren advies uit te brengen omtrent de wenselijkheid van veranderingen in de grondwet; ook andere organisaties en individuele Nederlanders werden hiertoe uitgenodigd. De adviezen uit het politieke en maatschappelijk leven werden doorgezonden aan de Commissie-Cals/Donner (zie hierboven onder 1.6.3 de inv. nrs. 102-104) en gepubliceerd in de Staatscourant en afzonderlijke uitgaven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De dossiers bevatten correspondentie met de adviesverstrekkers en de bedoelde adviezen, maar ook tussentijdse adviezen en reacties en andere documentatie. Hieronder worden de adviezen vermeld die niet zijn gepubliceerd.

- inv. nr. 51. A-F, 1967-1970.

Bevat tevens adviezen van: de Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging; R.R. Baar.

- inv. nr. 52. G-L, 1966-1969.

Bevat tevens adviezen van: de Nederlandse Vereniging voor Gemeentebelangen; ‘De Gemeenteraad’; J.B. de Geus; K. Helderman; H. Daudt; M.S. van Oosten; de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’; H.J.J. Overgaauw en D.J. van der Spek; P. van Loon.

- inv. nr. 53. P-R, 1966-1969.

Bevat tevens een advies van de Parlementaire Pers Club.

- inv. nr. 54. S-W, 1966-1969.

Bevat tevens bijdragen van L.W.G. Scholten; van J.B. Tamsma en W.A.M. van Dijk; artikelen uit ‘Waterschapsbelangen’ en uit het het ‘Weekblad voor de Nederlandse Bond van gemeente-ambtenaren’ en het advies van de Commissie-Grondwetsherziening van de SER.

 

inv. nr. 270. Het adviseren aan diverse instanties inzake de grondwetsherziening, alfabetisch geordend op naam van aanvrager, 1966-1971.

Het gaat hier om adviezen van, niet aan instanties en een enkele persoon: de Hoge Raad, de Hoge Raad van Adel, het Hoog Militair Gerechtshof, het Humanistisch Verbond, het Instituut voor Bestuurswetenschappen, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, J. Keizer te Amsterdam, de Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de omroeporganisaties KRO, NCRV, VARA, de Onderwijsraad.

 

inv. nr. 105. Evaluatie, brieven, achtergrondinformatie en persberichten, 1968-1971.

Dossier betreffende de publicatie van de adviezen van politieke en maatschappelijke organisaties uit de inv. nrs. 51-54: voorbereidende nota’s en notities, correspondentie met de uitgeverij en met de adviesverstrekkers, drukproeven, concepten, persbericht.

NB. Dit dossier is niet, zoals de inventaris lijkt te suggereren, een vervolg op inv. nrs. 102-104 (de commissie-dossiers) maar op de nrs. 51-54 hierboven.

 

inv. nr. 34. Voorbereiding tot herziening van de Grondwet, 1965-1968.

Voorbereiding van opeenvolgende nota’s over het beleid ten aanzien van grondwetsherziening van de kabinetten-Cals, Zijlstra en De Jong (1965-1967); overleg met de staatscommissie-Cals/Donner. Bevat onder andere (concept-)nota’s en notities; stukken betreffende interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; stukken betreffende overleg met de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer en de oprichting van de Bijzondere Commissie-Den Uyl; correspondentie met diverse instellingen over een reactie op de ‘Proeve’; een verzoek van Zuid-Vietnam om gegevens over de totstandkoming van de Nederlandse grondwet; stukken betreffende overleg tussen de minister en de voorzitters van de staatscommissie-Cals/Donner; interne stukken over de procedure voor indiening van de wetsontwerpen voor grondwetsherziening.

 

inv. nr. 39. Wijziging van de procedure tot herziening van de Grondwet, 1966.

Stukken betreffende een nota voor de Ministerraad over wijziging van de procedure van grondwetsherziening voor de verkiezingen van 1967, naar aanleiding van de voorstellen uit de Proeve. Ambtelijke nota’s en notities, uittreksels uit de notulen van de Ministerraad, correspondentie.

 

2.3. Instelling, functioneren en ontbinding van de Commissie-Cals/Donner

 

inv. nr. 265 [Instelling, functioneren en ontbinding van de staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet (Commissie-Cals/Donner)].

Ambtelijk dossier betreffende de voorbereiding en instelling van een nieuwe staatscommissie voor grondwetsherziening, het functioneren en de ontbinding van de commissie. Ambtelijke nota’s en notities, correspondentie betreffende overleg tussen de ministers en in de Ministerraad, correspondentie met de beoogde voorzitters Cals en Donner, afschriften van de Koninklijke Besluiten van instelling en ontbinding, persberichten, uitnodigingen aan de beoogde leden en stukken over de taak van de commissie, de openbaarheid van haar vergaderingen en de kosten van de commissie.

 

inv. nr. 257. Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer voor de Nota betreffende het Beleid inzake de Grondwet en de Kieswet [(Commissie-Den Uyl)] en de Bijzondere Commissie voor de Grondwetsherziening van de Eerste Kamer [(Commissie-Mazure)], 1967-1971.

Afschriften van correspondentie, Kamerstukken en een telexbericht betreffende overleg met de Tweede Kamer over het te volgen beleid op het gebied van grondwetsherziening; de instelling van twee bijzondere kamercommissies en de samenwerking met deze Bijzondere Commissies-Den Uyl en -Mazure. Stukken betreffende de opheffing van de Commissie-Mazure.

 

inv. nr. 263. Vragen van de Eerste Kamerleden Troostwijk en Elfferich met betrekking tot onderwerpen voorgelegd aan de Staatscommisie van Advies inzake Grondwet en Kieswet. 1970.

Bevat slechts enkele stukken (commissiestuk met volgnummer 972 en gedrukt Kamerstuk nr. 999/40 met antwoord van de minister).

 

inv. nr. 259. Suggesties met betrekking tot de instelling van een nieuwe (staats)commissie ter bestudering van voorstellen tot herziening van de Grondwet. 1969-1978

Ambtelijk/ministerieel dossier naar aanleiding van: vragen van het Kamerlid Van Riel over een staatscommissie met een bredere taakstelling dan de Commissie-Cals/Donner (kopie van volgnr. 727, correspondentie met de secretaris-generaal van Algemene Zaken Van Nispen en met de voorzitters Cals en Donner, ambtelijke notities, alles 1969-1970); een verzoek van Duynstee betreffende de instelling van een nieuwe commissie voor grondwetsherziening in 1978 (correspondentie, ambtelijke nota en documentatie.)

 


2.4. Voortgang, ambtelijke begeleiding en (totstandkoming van de) rapportage van de Commissie-Cals/Donner

 

2.4.1. Eerste rapport, 1967-1970.

 

inv. nr. 258. Voorbereiding en het uitbrengen van het Eerste rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, in het kader van de herziening van de Grondwet, 1967-1970.

Dossier betreffende de te volgen werkwijze ten aanzien van de staatscommissie: overleg van de minister met het presidium, de voortgang van de werkzaamheden van de commissie, de toezending van commissienotulen aan ministers en de toezending van de rapportage aan diverse personen en instanties. Het dossier bevat onder meer nota’s en notities, correspondentie met andere ministeries en met de voorzitters van de staatscommissie, notulen van de Ministerraad, een persbericht en het rapport.

 

inv. nr. 85. Nota inzake het beleid betreffende de Kieswet in verband met het Eerste Rapport van de staatscommissie, overleg met de Bijzondere Commissie voor de Nota betreffende het beleid inzake de Grondwet en Kieswet, 1968-1969.

Voorbereiding van een nota met het regeringsstandpunt over het eerste rapport van de Commissie-Cals/Donner en de voorstellen daarin voor een nieuw kiesstelsel. (Concept-)nota’s; interdepartementaal overleg (Algemene Zaken en Justitie); bespreking in de Ministerraad, met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer en met de Commissie-Cals/Donner. Tevens stukken betreffende overleg met de Bijzondere Commissie over de te volgen procedure voor grondwetsherziening.

 

inv. nr. 88. Werkschema van de staatscommissie, verdeling van de werkzaamheden, behandeling van het eerste en tweede interimrapport van sub-commissie II en de notitie van mr. Y. Scholten ten aanzien van de regeling kiesrecht en verhouding regering/Staten-Generaal, 1968-1969.

Ambtelijk dossier met correspondentie, notities, (concept-)rapportage en documentatie; rapportage aan de minister van Binnenlandse Zaken; bespreking met de regering en behandeling in de Ministerraad; tijdschema en prioritering van de voorstellen voor partiële grondwetsherziening.

 

inv. nr. 89. Beschouwingen naar aanleiding van het eerste rapport van de staatscommissie, 1968-1970.

Ingekomen opmerkingen en commentaren van particulieren. Opmerkelijk zijn de omvangrijke berekeningen van F. Allema te Maastricht die verband houden met wijzigingen in het kiesstelsel.

 

2.4.2. Tweede rapport, 1968-1970.

NB. Zie voor het wetgevingstraject als uitvloeisel van dit rapport hierna de dossiers onder 2.6 (voorbereiding van de grondwetsherziening van 1972).

 

inv. nr. 44. Voorlopige prioriteitenlijst voor een partiële grondwetsherziening in 1971, correspondentie, nota's, behandeling in de Ministerraad en rapportvoorbereidingen, 1968-1969.

Dossier betreffende een mogelijke partiële grondwetsherziening in 1971, waarover overleg werd gevoerd met de voorzitters van de staatscommissie, met andere ministeries en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer: nota’s voor de minister; correspondentie met de voorzitters van de staatscommissie, met andere afdelingen van Binnenlandse Zaken en andere departementen; Kamerstukken; documentatie; uittreksels uit de notulen van de Ministerraad; notities betreffende een interpellatie van E. van Thijn (maart 1969); stukken betreffende overleg met de Bijzondere Kamercommissie (februari 1969); onderdelen van het Tweede Rapport van de staatscommissie (juli 1969).

 

inv. nr. 45. Concept-rapport, behandeling in de Ministerraad en de totstandkoming van het rapport, 1969.

Totstandkoming van het rapport en toezending aan diverse personen en instanties; de voorbereiding van een regeringsnota over dit rapport en de partiële herziening van de grondwet in 1971. Nota’s, notities, correspondentie met andere afdelingen van Binnenlandse Zaken, andere departementen, en overige correspondentie; diverse exemplaren van het rapport; persberichten; uittreksels uit de notulen van de Ministerraad.

 

inv. nr. 46. Toezending van het gedrukte exemplaar van het rapport aan diverse instanties, nota aan de Tweede Kamer en correspondentie, 1969-1970.

Stukken betreffende de totstandkoming van de ‘Nota naar aanleiding van het tweede rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet’ (Kamerstuk 9181, nr. 13); toezending van het rapport aan diverse personen en instanties. Diverse concept-nota’s; correspondentie andere ministers; een persbericht; brieven van F. Allema betreffende het kiesstelsel; documentatie; het rapport.

 

2.4.3. Eindrapport, 1970-1972.

 

inv. nr. 279. Toezending van het eindrapport aan diverse instanties, 1970-1972.

N.B. Bevat 11 foto’s.

Dossier betreffende het uitgeven en aanbieden van het eindrapport en de toezending ervan aan diverse personen en instanties. Nota’s en notities; correspondentie; concepten voor een speech van de minister bij de aanbieding van het eindrapport;  stukken betreffende het slotdiner van de commissie (het menu, de uitnodiging, foto’s); het rapport en andere documentatie.

 

inv. nr. 280. Hoofdpunten uit de hoofdstukken van het eindrapport, adviezen en de behandeling in de Ministerraad, 1971-1972.

Nota’s over de hoofdpunten uit het eindrapport, geordend per onderwerp of grondwetshoofdstuk; met stukken betreffende de behandeling van deze hoofdpunten in de Ministerraad en de aanvraag van adviezen over enkele hoofdpunten aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Kiesraad.

 

inv. nr. 281. Ambtelijk overleg met betrekking tot de voorstellen van de staatscommissie, 1971-1972.

Eerste gedachtenwisseling met andere afdelingen van Binnenlandse Zaken en met andere departementen over de voorstellen van de staatscommissie, met nota’s en notities over deze voorstellen.

 

2.5. Publicatie van de reeks ‘Naar een nieuwe grondwet’ en het boekje ‘Een nieuwe grondwet’

 

inv. nr. 256. Kosten in verband met de herziening van de Grondwet, opbrengsten van de verkoop van boekwerken uit de reeks, algemeen, 1967-1977.

Nota’s, correspondentie en documentatie betreffende het opzetten van een publicatiereeks over de grondwetsherziening, met de titel Naar een nieuwe grondwet? Aanstelling van prof. mr. H. van Maarseveen als redacteur van deze reeks; een onderscheiding voor hem; kosten en verkoopcijfers van de reeks.

 

inv. nr. 2796. Algemeen, 1978-1983.

Interne nota’s en notities, correspondentie met de uitgever van de reeks over de kosten; verkoopprijzen; voortzetting van de reeks met uitgaven waarin de Kamerdebatten worden gedocumenteerd (deel 15 en volgende).

 

inv. nrs. 216-219, 221, 223-224, 226, 228-234, 2795, 2793-2794, 2797, 2819, 2798-2799, 2409, 2408, 2413, 2415, 2417-2420.

De inventarisnummers bevatten in deze volgorde dossiers betreffende de afzonderlijke delen 1-30 van de reeks Naar een nieuwe Grondwet (Den Haag, 1968-1986). Deze dossiers zijn niet afzonderlijk ingezien; uit steekproeven blijkt dat zij steeds het gedrukte boek en in een aantal gevallen tevens stukken over productie en verspreiding ervan bevatten. Zie voor de titels van de afzonderlijke delen de literatuuropgave onder de Commissie-Cals/Donner.

 

inv. nrs. 237, 243-247. Correspondentie, nota’s en notities naar aanleiding van de verschenen documentatiereeks “Naar een nieuwe Grondwet”, 1968-1979.

De inventarisnummers bevatten in deze volgorde dossiers met betrekking tot de planning, voorbereiding, productie en verzending van de publicatiereeks Naar een nieuwe Grondwet?, delen 1-15: delen 1-6, 1968-1974 (inv. nr. 237); delen 7-8, 1974-1975 (inv. nr. 243); delen 9-11, 1975-1976 (inv. nr. 244); delen 12-13, 1977 (inv. nr. 245); deel 14, 1978 (inv. nr. 246); deel 15, 1979 (inv. nr. 247). De dossiers bevatten steeds correspondentie, nota’s en notities, documentatie en andere stukken, waaronder reacties en recensies. Inv. nr. 237 bevat tevens stukken betreffende de beëindiging van het redacteurschap van Van Maarseveen.

NB. de delen 1-6 werden bewerkt door prof. dr. H. van Maarseveen; de andere delen door de afdeling Grondwetszaken. Met ingang van deel 15 verdween het vraagteken achter de titel van de reeks.

 

inv. nrs. 248. Correspondentie met prof.mr. Van Maarseveen met betrekking tot de delen 5 en 6 van de reeks, 1971-1973.

Betreft zowel de redactie van genoemde delen als de werkwijze en (on)gebondenheid van Van Maarseveen daarbij.

 

inv. nr. 251, 254. Bijlagen behorende bij de correspondentie met prof. mr. Van Maarseveen met betrekking tot deel 5/6 uit de reeks, 1971-1973.

Afschriften van concepten voor delen 5-6.

 

inv. nr. 206. Het informeren van de minister inzake verschenen artikelen ‘Grondwetspolitiek als sluier’, ‘Over het verschijnsel Grondwet’ en ‘Participatie Overmorgen’ van professor meester Van Maarseveen, 1972-1974.

Ambtelijk dossier met kopieën van de genoemde artikelen en bijbehorende stukken (onder meer notities van de minister, Simons, de chef Grondwetszaken); andere documentatie.

 

inv. nr. 2416. Drukproeven, 1981-1985.

Drukproeven van het boekje De herziene Grondwet. Tekst en uitleg. Vóór in de omslag een korte notitie met opmerkingen bij de tekst.

 

inv. nr. 2414. Wijzigingen in de tweede druk, beantwoording van vragen van de Tweede Kamerleden Joekes en Wiebenga en van Van der Burg, 1981-1985.

Dossier van de afdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving betreffende De herziene Grondwet. Tekst en uitleg. Notitie van de ‘Beraadsgroep Tweede Lezing’, 1981. Stukken over de productie en verspreiding van het boekje. Engelse vertaling van de nieuwe grondwet. Beantwoording van kamervragen over de status van het boekje en de eventuele beschikbaarstelling aan het middelbaar onderwijs.

 

2.6. Voorbereiding van de voorstellen tot grondwetsherziening van 1972

 

Ambtelijk archief van de grondwetsherziening van 1972. De indeling van de dossiers is gereconstrueerd aan de hand van in de dossiers aanwezige getypte ‘inhoudsopgaven’. De in deze inhoudsopgave gehanteerde nummering in Romeinse cijfers is hieronder aangegeven; waar de nummering onzeker is zijn de Romeinse cijfers tussen teksthaken [ ] geplaatst. Het betreft alleen die wijzigingen, die in 1972 ook daadwerkelijk van kracht werden, dan wel later niet opnieuw aan de orde werden gesteld. Stukken betreffende voorgestelde wijzigingen die uiteindelijk werden uitgesteld tot de algehele grondwetsherziening van 1983 zijn elders ondergebracht. Zie voor het ambtelijke voortraject de dossiers hierboven onder 2.4.2.

NB. Van de hieronder ontbrekende onderdelen zijn enkele zonder belang, terwijl de overige waarschijnlijk in andere dossiers zijn opgelost.

 

2.6.1. Algemeen

 

inv. nr. 116. Tijdschema, 1969-1971.

I. Documentatie en nota’s betreffende de planning en voortgang van de herziening van 1972; notities betreffende de herzieningen van 1953, 1956 en 1963; Kamerstukken betreffende het tijdschema (1969-1970/9181, nrs. 14, 15, 17, 19); correspondentie met andere afdelingen van Binnenlandse Zaken, met andere ministeries en met de Tweede Kamer; persberichten; stukken betreffende het bespreking in de Ministerraad; een ontwerp-ontbindingsbesluit voor de beide Kamers.

 

inv. nr. 119. Overzicht van het gevoerde beleid over de jaren 1967-1971 (onder andere Nota Wapenfeiten), 1969-1971.

II. Voorbereiding van een overzicht, door de minister van Binnenlandse Zaken te verstrekken aan de minister-president, van het door hem gevoerde beleid in de periode 1967-1969, in latere stukken de (halfjaarlijks bij te houden) ‘Nota Wapenfeiten’ genoemd. Daarnaast bevat het dossier ook (soortgelijke) overzichten ter voorbereiding van diverse begrotingen en behandelingen van de begroting. Onder meer correspondentie met de Afdeling Voorlichting van Binnenlandse Zaken; nota’s en notities; Kamerstukken.

 

inv. nr. 120. Procedure van Rijkswet of gewone wetsprocedure bij voorstellen tot Grondwetsherziening, 1969-1970.

III. Stukken uit overleg met het kabinet van de vice-ministerpresident over de vraag op welke punten van de partiële herziening de rijkswetgevingsprocedure moet worden ingeschakeld. Correspondentie en enkele notities.

 

inv. nr. 121. Additionele artikelen, 1969.

IV. Correspondentie tussen enkele afdelingen van Binnenlandse Zaken over een nota betreffende de noodzaak de bestaande additionele artikelen (I t/m VII) te handhaven.

 

2.6.2. Lidmaatschap Koninklijk Huis

 

inv. nr. 117. Rapport van de Staatscommissie van Advies Grondwet/Kieswet inzake lidmaatschap Koninklijk Huis; kamerstuk 11018, 1969-1970.

V.A. Voorbereiding van wetgeving en beantwoording van Kamervragen daaromtrent door de minister-president. Correspondentie; het interim-rapport van de staatscommissie betreffende het lidmaatschap van het Koninklijk Huis; nota’s en notities; Kamerstukken; concepten van het wetsontwerp; stukken betreffende bespreking in de Ministerraad, met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer en met de koningin; persberichten.

 

inv. nr. 118. Regeling inzake lidmaatschap van het Koninklijk Huis; rapport van het ambtelijk overleg, 1970.

V.B. Voorbereiding: verslagen van en correspondentie betreffende interdepartementaal ambtelijk overleg; concepten van een rapportage over dit overleg; stukken betreffende de behandeling van het rapport in de Ministerraad.

 

inv. nr. 175. Eerste lezing: Kamerstuk 11095, Wet van 11 maart 1971, Stb. 108 houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis, 1970-1971.

V.D. Voorbereiding en eerste lezing: stukken over de bespreking in de Ministerraad, indiening bij en advies van de Raad van State, het overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer, behandeling door beide Kamers en publicatie in het Staatsblad.

 

inv. nr. 176. Tweede lezing: Kamerstuk 11309, Wet van 10 februari 1972 (Stb. 102) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van het een bepaling inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis, 1971-1972.

V.E. Overleg in de Ministerraad, het advies van de Raad van State, behandeling door beide Kamers, publicatie in het Staatsblad; overleg met de Hoge Raad van Adel.

 

2.6.3. Inkomen van de Kroon

 

inv. nr. 180: Behandeling in de Ministerraad (onder andere het rapport van de Commissie Belastingvrijdom Koninklijk Huis), 1969-1970.

VI.A. Voorbereiding. Overleg binnen het departement, met de Koningin, in de Ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; concepten van het wetsvoorstel.

 

inv. nr. 193. Behandeling van de wetsontwerpen inzake het inkomen van de Kroon en het Financieel Statuut Koninklijk Huis in de Ministerraad en toezending aan de Raad van State, 1970.

VI.B. Voorbereiding. Overleg met de Commissie-Belastingvrijdom, met het presidium van de Commissie-Cals/Donner en in de Ministerraad; toezending van het wetsontwerp aan de Raad van State.  

 

inv. nr. 195. Advies van de Raad van State en nader rapport aan de Koningin, 1970.

VI.C. Voorbereiding. Advies van de Raad van State; nader rapport; een persbericht;  stukken betreffende bespreking in de Ministerraad.

 

inv. nr. 196. Behandeling in de Tweede Kamer van kamerstukken 10683 en 10685, 1970.

VI.D. Eerste lezing (Tweede Kamer). Bevat stukken betreffende de indiening en bespreking in de Tweede Kamer en betreffende overleg met het ministerie van Algemene Zaken.

 

inv. nr. 197. Behandeling in de Eerste kamer van kamerstukken 10683 en 10685, Wetten van 10 december 1970, Stb. 571 en 573, Eerste lezing, 1970.

VI.E. Eerste lezing (Eerste Kamer). Indiening en bespreking in de Eerste Kamer, publicatie in het Staatsblad, intern overleg en met andere ministeries.

 

inv. nr. 261. Herziening Grondwet 1972: wijziging van de bepalingen inzake uitkeringen aan en belastingvrijdom voor Koning en andere leden van het Koninklijk Huis; kamerstuk 11303, Wet van 10 februari 1972, Stb. 103, tweede lezing. 1971-1972.

VI.F. Tweede lezing. Overleg in de Ministerraad, advies van de Raad van State, een persbericht, stukken betreffende de indiening en bespreking in Tweede en Eerste Kamer, afkondiging in het Staatsblad.

 

2.6.4. Wijziging van de bepalingen inzake de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd.

 

inv. nr. 282. Kamerstuk 10579, Wet van 6 maart 1971, Stb. 105, eerste lezing, 1968-1971.

VII.A. Voorbereiding en eerste lezing. Afschriften van correspondentie met de Commissie-Cals/Donner en een nota aan de Tweede Kamer (originelen in inv. nr. 260); correspondentie en nota’s omtrent de voorbereiding en behandeling van een initiatief-wetsontwerp.

 

inv. nr. 283. Kamerstukken 11300 en 11306, Wet van 11 maart 1972, Stb. 104, intrekking wetsontwerp 11306, tweede lezing, 1971-1972.

VII.B. Tweede lezing en overige stukken. Correspondentie met het Kamerlid Van Thijn en nota’s inzake de werkwijze ten aanzien van de tweede lezing; stukken betreffende de behandeling door de Kamer; oudere stukken, onder andere over de bespreking in de Ministerraad en de intrekking van het wetsontwerp 11360.

 

2.6.5. Wijziging van de bepaling inzake de vrijheid van onderwijs.

 

inv. nr. 189. Wet van 11 maart 1971, Stb. 109, 1969-1971.

X.A. Voorbereiding en eerste lezing. Correspondentie met andere ministeries, stukken betreffende bespreking in de Ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer, het advies van de Raad van State, een persbericht; stukken betreffende de indiening en behandeling in beide Kamers en de afkondiging in het Staatsblad.

 

inv. nr. 188. Wet van 10 februari 1972, Stb. 106, 1971-1972.

X.B. Tweede lezing. Overleg in de Ministerraad, het advies van de Raad van State, stukken betreffende de behandeling beide Kamers en afkondiging in het Staatsblad.

 

2.6.6. Opneming van een additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet.

 

inv. nr. 185. Concepten wetsontwerpen, behandeling in de Ministerraad, voordracht bij en advies van de Raad van State, nader rapport aan de Koningin, 1970.

[XI.A.] Voorbereiding. Interne nota’s en concepten, stukken betreffende bespreking in de Ministerraad, het advies van de Raad van State, het nader rapport.

 

inv. nr. 186. Memorie van antwoord, nota's, gewijzigd wetsontwerp, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, uitvoering van de Wet. ([Kamerstuk 10738]; Wet van 25 februari 1971, Stb. 97), 1970-1971.

[XI.B.] Eerste lezing. Behandeling in beide Kamers en publicatie in het Staatsblad; enkele notities over de mogelijkheid van uitstel van ontbinding van de Kamers naar aanleiding van een Kamervraag; documentatie.

 

inv. nr. 187. Totstandkoming van de Wet van 10 februari 1972 (Stb. 106-107) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een additioneel artikel (artikel IX) inzake verandering in de Grondwet, 1971-1972.

XI.C. Tweede lezing. Overleg in de Ministerraad, het advies van de Raad van State, de behandeling in beide Kamers en publicatie in het Staatsblad; een notitie van de regeringscommissaris.

 

2.6.7. Vervallen van artikel 185 inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de kerkgenootschappen.

 

inv. nr. 198. Wijziging van het artikel inzake de regeling financiële verhouding tussen het Rijk en de kerkgenootschappen (Commissie Van Walsum), in het kader van de herziening van de Grondwet 1972, 1965-1969.

XII.A. Overleg met de Commissie-Van Walsum, voorbereiding van een regeringsstandpunt en wetgeving. Bevat correspondentie met onder meer de Commissie-Van Walsum, de Rijks-Ideeën-Organisatie, de Commissie-Cals/Donner, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, het Oekumenisch actiecentrum en met andere ministeries; stukken betreffende bespreking in de Ministerraad, interne nota’s en notities en het rapport van de Commissie-Van Walsum.

 

inv. nr. 200. Vervallen van het artikel onder opneming van een additioneel artikel inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en kerkgenootschappen (Kamerstuk 10300, Wet van 11 maart 1971, Stb. 106), 1970-1971.

XII.B. Voorbereiding en eerste lezing, tevens betreffende de instelling van de Commissie-Verdam. Interne nota’s en concepten, bespreking in de Ministerraad, correspondentie met andere ministeries, het advies van de Raad van State, nader rapport, persbericht, stukken betreffende de behandeling in beide Kamers en publicatie in het Staatsblad.

 

inv. nr. 199. Vervallen van het artikel onder opneming van een additioneel artikel inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en kerkgenootschappen (Wet van 10 februari 1972, Stb 108), 1971-1972.

XII.C. Tweede lezing grondwetsherziening, ontwerp lagere wetgeving en voortgang Commissie-Verdam. Overleg in de Ministerraad, het advies van de Raad van State, de behandeling in beide Kamers en publicatie in het Staatsblad; tevens correspondentie met andere ministeries en brieven van de kerkgenootschappen aan de kabinetsformateur.

 

2.6.8. Wijziging in artikel 110 inzake de vervroeging van Prinsjesdag.

 

inv. nr. 202. 1970-1971.

XIII.A.Voorbereiding en eerste lezing. Interne nota’s en notities, bespreking in de Ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer, een persbericht, het initiatiefontwerp van Westerterp c.s., het advies van de Raad van State, stukken betreffende de behandeling in de Tweede Kamer, documentatie.

 

inv. nr. 203. 1971-1972

XIII.B. Voorbereiding en eerste lezing. Correspondentie met het Kamerlid Westerterp; nota’s inzake de werkwijze ten aanzien van de tweede lezing; stukken betreffende bespreking in de Ministerraad en de Kamerbehandeling; krantenknipsels.

 

2.6.9. Tweede lezing en afkondiging.

 

inv. nr. 208: [Tweede lezing.] Indiening en behandeling van ontwerpen tot grondwetsherziening in de tweede lezing, 1971-1972.

XIV. Overwegend documentatie en enkele originele stukken over de werkwijze ten aanzien van de tweede lezing. Nota’s, bespreking in de Ministerraad, intern overleg, advies van de Raad van State, Kamervragen.

 

inv. nr. 205. Totstandkoming van het Koninklijk Besluit van 28 maart 1972 (Stb. 151) houdende regeling van plechtige afkondiging van de op 10 februari en 11 maart 1972 vastgestelde veranderingen in de Grondwet en Koninklijk Besluit van 17 april 1972 (Stb. 193) ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet, 1971-1972.

XV. Voorbereiding van de plechtige afkondiging van de grondwetswijzigingen. Nota’s en notities, correspondentie met andere ministeries, drukproef van een buitengewone Staatscourant, bekendmaking in de pers.

 

2.7. Voorbereiding van de voorstellen tot grondwetsherziening van 1983 en algemeen

De ordening van het omvangrijke materiaal omtrent deze grondwetsherziening is thematisch en volgt in principe de hoofdstukindeling van de nieuwe grondwet (1983). Waar oude artikelen volledig zijn vervallen zijn deze thematisch aan één van deze hoofdstukken toegevoegd. Binnen de hoofdstukthema’s zijn chronologisch geordende wetgevingsdossiers, die één wetsontwerp volgen dat vaak betrekking had op meerdere grondwetsartikelen, zoveel mogelijk onderscheiden van onderwerps- en documentatiedossiers. Deze laatste hebben meestal betrekking op één of slechts enkele (nieuwe, oude of zelfs nooit tot stand gekomen) grondwetsartikelen. Beide soorten dossiers bevatten zowel originelen als afschriften en kopieën van deze originele stukken. Een duidelijk onderscheid is soms dan ook moeilijk te maken. De gebruiker wordt daarom aanbevolen beide soorten dossiers te raadplegen betreffende een bepaald onderwerp of kwestie.

Herkomst van de archivalia: tenzij anders aangegeven gaat het om dossiers van ambtelijke aard, afkomstig van de afdeling Grondwetszaken. 

 

2.7.1. Hoofdstuk 1: Grondrechten.

 

2.7.1.1. Wetgevingsdossiers.

Voor het hoofdstuk ‘grondrechten’ waren de wetgevingsdossiers verdeeld over vier onderdelen: de klassieke grondrechten, toelating/uitzetting, de sociale grondrechten en het onderwijsartikel. Deze verdeling is hier aangehouden.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

• Artikelen 1.1 en 1.3-1.16:  klassieke grondrechten.

 

inv. nr. 338. Voorbereiding van de wetsontwerpen en de behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, 1970.

Voorbereiding van de wetsontwerpen klassieke grondrechten. Concepten van het wetsvoorstel en stukken over overleg binnen het departement, met andere ministers en departementen, en in de Ministerraad.

 

inv. nr. 340. Verzoek om advies aan de Raad van State, rapport aan de Koningin met verzoek om machtiging en ministerieel overleg, 1970.

Voorbereiding, vervolg op inv. nr. 338. Concepten; overleg met andere ministers en departementen, met de regering van de Antillen; het advies van de Raad van State.

 

inv. nr. 341. Behandeling in de Ministerraad na advies van de Raad van State, nader rapport aan de Koningin en de Koninklijke Boodschap, 1970.

Voorbereiding, vervolg op inv. nr. 340. Concepten; stukken bestemd voor bespreking in de Ministerraad en binnen het departement; het nader rapport.

 

inv. nr. 342. Kamerstukken 11051 en 11052, commentaren op de wetsontwerpen en het besluit van het presidium van de Tweede Kamer van 3 december 1970, 1970-1971 [1976].

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 341. Indiening, behandeling en intrekking van het wetsontwerp in de Tweede Kamer; bespreking in de Ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; documentatie. Tevens stukken betreffende een initiatiefontwerp voor wijziging van art. 208 grondwet (onderwijs) en een persconferentie van de Bond voor de Vrijheidsrechten; correspondentie met diverse organisaties.

 

inv. nr. 352. Nota van wijziging met betrekking tot wetsontwerp 11051, 1972-1973.

Voorbereiding van een nota van wijziging, vervolg op inv. nr. 342. Overleg binnen het departement en concepten.

 

inv. nr. 353. Behandeling van diverse vraagstukken met betrekking tot de klassieke grondrechten, 1973-1974.

Voorbereiding van wijzigingen in het wetsvoorstel, vervolg op inv. nr. 352. Overleg binnen het departement en documentatie.

 

inv. nr. 355. Behandeling van de Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid, 1974-1975.

Voorbereiding van wijzigingen in het wetsvoorstel klassieke grondrechten en overweging van diverse elementen van de klassieke grondrechten. Vervolg op inv. nr. 353, betreft echter niet de bovengenoemde nota. Overleg binnen het departement, met andere departementen, met de Kamervoorzitters en binnen een ‘grondrechtenclub’ van de afdeling Grondwetszaken; tevens stukken betreffende de voortgang van de herziening.

 

inv. nr. 356. Behandeling van het wetsontwerp inzake de grondrechten in de Ministerraad van het Koninkrijk, 1975.

Voorbereiding van het wetsvoorstel en planning van de indiening, vervolg op inv. nr. 355. Overleg binnen het departement, met andere ministers en in de Ministerraad.

 

inv. nr. 357. Advies van de Raad van State met betrekking tot het wetsontwerp inzake de grondrechten, 1975.

Voorbereiding wetsvoorstel, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 356. Advies van de Raad van State en overleg binnen het departement.

 

inv. nr. 406. Nader rapport aan de Koningin met betrekking tot de wijziging van bepalingen van de grondrechten en advies van de Raad van State, 1976.

Voorbereiding wetsvoorstel, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 357. Totstandkoming van het nader rapport en overleg binnen het departement en met andere ministers.

 

inv. nr. 412. Nota's aan de minister inzake de ontkoppeling van wetsontwerpen met betrekking tot de klassiekeen sociale grondrechten en de onderwijsbepaling, 1976.

Voorbereiding, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 406. Betreft vooral het onderwijsartikel. Overleg met andere ministeries en een uitvoerig persbericht ‘Indiening van de eerste grondwetsherzieningsontwerpen’, maart 1976.

 

inv. nr. 409. [Indiening bij de Tweede Kamer, voorbereiding] Memorie van antwoord en nota van wijziging, 1976.

Eerste lezing: indiening van een nieuw wetsontwerp voor de grondrechten onder intrekking van het oude. Vermoedelijk vervolg op inv. nr. 412. Overleg binnen het departement, met andere departementen en met de PTT. Voorbereiding van een memorie van antwoord en een nota van wijziging.

 

inv. nr. 410. Nota aan de minister, persbericht en kamerstuk 13872, 1976.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 409. Voorbereiding en indiening van een memorie van antwoord en een nota van wijziging.

 

inv. nr. 411. Behandeling in de Tweede Kamer, nota's aan de minister en kamerstuk 13872, 1976-1978.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 410. Overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer en behandeling in de Tweede Kamer; overleg binnen de afdeling. Veel eigenhandige Kamernotities van de minister van Binnenlandse Zaken.

 

inv. nr. 414. Memorie van antwoord en het voorlopig verslag van de Eerste Kamer, 1977.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 411. Schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 413. Behandeling in de Eerste Kamer en de planning van de beleidsprioriteiten, 1977-1978.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 414. Schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer; overleg met de Commissie voor Algemene Zaken van de Eerste Kamer en met VVD-senatoren. Tevens extra-parlementaire publicaties en bemoeienissen, onder meer van F.J.F.M. Duynstee. 

 

inv. nr. 415. Behandeling in de Eerste Kamer, nadere memorie van toelichting, nader voorlopig verslag en eindverslag van de Eerste Kamer, 1979.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 413. Schriftelijke en de plenaire behandeling in de Eerste Kamer; overleg met andere departementen.

 

inv. nr. 416. Handelingen van de Eerste Kamer en de afkondiging van de Wet van 28 juni 1979 (Stb. 387), 1979.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 415. Plenaire behandeling door de Eerste Kamer en ‘net-exemplaren’ van de wet.

 

inv. nr. 2832. Artikelen 1.1 en 1.3-1.16: bepalingen inzake grondrechten, Kamerstukken 16905 nrs. 1-3, Tweede lezing, Wet van 19-01-1983 (Stb. 19), 1981-1983.

Tweede lezing, vervolg op inv. nr. 416. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 1.2: Bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenenschap.

 

inv. nr. 338. Voorbereiding van de wetsontwerpen en de behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, 1970.

Voorbereiding van de wetsontwerpen klassieke grondrechten. Concepten van het wetsvoorstel en stukken over overleg binnen het departement, met andere ministers en departementen, en in de Ministerraad.

 

inv. nr. 344. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk na advies van de Raad van State, nader rapport aan de Koningin en de Koninklijke Boodschap, 1970.

Voorbereiding, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 338. Concepten; overleg binnen het departement en met andere departementen, met de Surinaamse regering en bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport.

 

inv. nr. 345. Kamerstuk 11052 (nr. 1-6) en de behandeling van het wetsontwerp, 1970-1971.

Voorbereiding en eerste lezing, vervolg op inv. nr. 344. Concepten; overleg met het departement van Buitenlandse Zaken; indiening van het wetsontwerp; overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer betreffende uitstel van de behandeling van het wetsontwerp; een nota van wijziging; hernieuwd overleg binnen het departement, met andere ministers en in de Ministerraad; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; een literatuurlijst.

 

inv. nr. 346. Bespreking van het wetsontwerp met de Regeringscommissaris van de Grondwetsherziening, nota's en notities, 1972-1975.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 345. Documentatie; voorbereiding van een memorie van antwoord en een nota van wijzigingen; overleg met andere ministers en in de Ministerraad, ook naar aanleiding van de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid.

 

inv. nr. 348. Behandeling van een nieuw wetsontwerp en kamerstukken 12837 en 13629 met betrekking tot de wijziging van de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenenschap, 1975-1976.

Voorbereiding van een wetsvoorstel dat nr. 11052 moet vervangen, vervolg op inv. nr. 346. Concepten; overleg binnen het departement, met andere departementen, met andere ministers, in de Ministerraad en met de regering van de Antillen; tevens stukken betreffende de onafhankelijkheid van Suriname en de wijziging van de Wet op het Nederlanderschap.

 

inv. nr. 349. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, advies van de Raad van State, nota's aan de minister, behandeling in de Tweede Kamer en kamerstuk 14200, 1976-1977.

Voorbereiding en eerste lezing, vervolg op inv. nr. 348. (Voorbereiding van) bespreking in de Ministerraad; het advies van de Raad van State; het nader rapport; de schriftelijke en plenaire behandeling in de Tweede Kamer en de schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 350. Behandeling in de Eerste Kamer en de afkondiging van de Wet van 28 juni 1979 (Stb. 389), 1978-1979.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 349. Documentatie; schriftelijke en plenaire behandeling in de Eerste Kamer; extra bespreking in de Ministerraad; afkondiging in het Staatsblad.

 

inv. nr. 2938. Artikel 1.2: Tweede lezing, Kamerstuk 16906 (R 1169) en Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 20) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 1981-1983.

Tweede lezing, vervolg op inv. nr. 350. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)Artikelen 1.17-1.22: sociale grondrechten.

 

inv. nr. 531. Interdepartementaal overleg, 1970-1972.

Voorbereiding. Interdepartementaal en intern overleg betreffende de algemene uitgangspunten; inventarisatie van externe adviezen; voorbereiding van grondwetsbepalingen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Tevens documentatie, waaronder een stuk met de notitie: ‘Voorbereiding Proeve’, 1964.

 

inv. nr. 532. Interdepartementaal overleg, 1973-1974.

Voorbereiding, vervolg op inv. nr. 531. Gewijzigde redacties van het concept-wetsontwerp, reacties daarop en stukken betreffende overleg daarover met een aantal departementen en Rijkswaterstaat. Tevens stukken betreffende intern overleg, documentatie en een bijzonder dossier over het onderwerp ‘recht op rechtsbijstand’.

 

inv. nr. 533. Interdepartementaal overleg, 1975.

Voorbereiding, vervolg op inv. nr. 532. Stukken betreffende stakingsrecht en opleidingsrecht. Gewijzigde redacties van het concept-wetsontwerp, reacties daarop en overleg daarover met een aantal departementen.

 

inv. nr. 534. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, adviesaanvraag aan de Raad van State, nader rapport aan de Koningin en het persbericht van 2 april 1976, 1975-1976.

Voorbereiding, vervolg op inventarisnr. 533. Nota’s over de eventuele splitsing tussen klassieke en sociale grondrechten (1975) en het ‘Ambtenarenartikel’; bespreking in de Ministerraad van het Koninkrijk, het advies van de Raad van State, het nader rapport; stukken betreffende overleg met andere ministeries; documentatie.

 

inv. nr. 536. Nota's, brieven, behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk en kamervragen met betrekking tot artikel 1.18 (2e lid) over het stakingsrecht, 1975-1978.

Sociale grondrechten: afzonderlijke bepaling betreffende stakingsrecht, ook ten aanzien van ambtenaren. Documentatie, waarbij kopieën uit het dossier ‘Sociale grondrechten’. Nota’s van de afdeling Grondwetszaken. Parlementaire context. Intern overleg; extern met een aantal betrokken departementen.

 

inv. nr. 535. Behandeling van kamerstuk 13873 (nrs. 1-8) in de de Tweede Kamer, 1976.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 534. Behandeling van het wetsontwerp door de Tweede Kamer en ambtelijke begeleiding. Memorie van antwoord. Overleg met het departement van Sociale Zaken. Kamerstukken.

 

inv. nr. 537. Behandeling in de Tweede en Eerste Kamer van kamerstuk 13873 (nrs. 9-18, 43 en 55), 1976-1977.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 535. Voortgezette parlementaire behandeling, Kamerstukken, documentatie.

 

inv. nr. 538. Behandeling in de Eerste Kamer van kamerstuk 13873 (nr. 96) en de totstandkoming van de Wet van 28 juni 1979 (Stb. 388), 1977-1979.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 537. Voortgezette parlementaire behandeling: stukken betreffende kritische geluiden in de Eerste Kamer ten aanzien van de voorgestelde grondrechten in het algemeen en overleg daarover. Kamerstukken en aanverwante documentatie. Overleg met het ministerie van CRM en documentatie inzake vrijwilligerswerk naar aanleiding van het congres ‘Arbeid Anders’, 1979.

 

inv. nr. 2873. Artikelen 1.17-1.21: bepalingen inzake sociale grondrechten, tweede lezing, 1981-1983.

Tweede lezing, vervolg op inv. nr. 538. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikelen 22 en 23 [art. 208 Grondwet 1963]: onderwijs.

 

Het artikel over de vrijheid van onderwijs (208 GW) was ook in de herziening van 1972 nog aangepast; zie boven onder 2.6 de inv. nrs. 188 en 189. Alvorens het voor de herziening van 1972 en de algehele herziening van 1983 afzonderlijk werd behandeld, maakte het artikel deel uit van het algemene herzieningsontwerp voor de klassieke grondrechten. Zie boven onder 2.7.1.1 de inv. nrs. 338, 340-342.

 

inv. nr. 542. Artikel 23: vrijheid van onderwijs; concept-Wetsontwerp houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen over onderwijs. Interdepartementaal overleg, 1972-1974.

Voorbereiding van het wetsontwerp betreffende het artikel over de vrijheid van onderwijs. Concepten van het wetsvoorstel en stukken over overleg op ambtelijk en politiek niveau met het ministerie van Onderwijs.

 

inv. nr. 543. Interdepartementaal overleg, 1975.

Voorbereiding, vervolg op inv. nr. 542. Bevat stukken over overleg met andere departementen en in de Ministerraad.

 

inv. nr. 544. Advies van de Raad van State, 1975.

Voorbereiding, vervolg op inv. nr. 543. Onder meer het advies van de Raad van State en een nota van de afdeling Grondwetszaken over ‘grondwettigheidsvragen m.b.t. onderwijsbeleid’.

 

inv. nr. 412. Nota's aan de minister inzake de ontkoppeling van wetsontwerpen met betrekking tot de klassieke en sociale grondrechten en de onderwijsbepaling, 1976.

Voorbereiding, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 406 (zie hierboven 2.7.1.1.1). Betreft vooral het onderwijsartikel. Overleg met andere ministeries en een uitvoerig persbericht ‘Indiening van de eerste grondwetsherzieningsontwerpen’, maart 1976.

 

inv. nr. 545. Nader rapport, Koninklijke Boodschap en kamerstuk 13874 (nrs. 1 -4), 1975-1976.

Voorbereiding, waarschijnlijk vervolg op inv. nr. 544. Nader rapport; indiening bij de Tweede Kamer; overleg met andere departementen; stukken van koepelorganisaties uit het bijzonder onderwijs.

 

inv. nr. 550. Memorie van antwoord en kamerstuk 13874 (nrs. 5-8), 1976.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 545. Commentaar van het Centraal Bureau voor Katholiek Onderwijs op het wetsontwerp en stukken over de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 551. Eindverslag van de Tweede Kamer, nota's aan de minister, amendementen en kamerstuk 13874 (nrs. 9-19), 1976.

Eerste lezing, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 550. Schriftelijke en plenaire behandeling door de Tweede Kamer; overleg binnen het departement, met andere departementen en met het kamerlid Hermes over een eventuele aanpassing van het voorstel; een niet-ingediende nota van wijziging; overige correspondentie; bezwaren naar voren gebracht door koepelorganisaties van het bijzonder onderwijs. Bevat tevens stukken betreffende de delegatiebevoegdheid.

 

inv. nr. 548. Nota's aan de minister, overleg met de minister van Onderwijs en Wetenschappen en met de Raad van State, 1976.

Eerste lezing, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 551. Behandeling in de Tweede Kamer; persstemmen en andere reacties. Geen nieuwe adviesaanvraag bij Raad van State.

 

inv. nr. 554. Nota aan de Ministerraad inzake de verwerping van het wetsontwerp 13874, nota's aan de minister, interdepartementaal overleg, planning van beleidsprioriteiten en kamervragen, 1976-1979.

Overleg met de minister van Onderwijs en de minister-president na verwerping van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer en voorbereiding hernieuwd concept-wetsontwerp; vermoedelijk vervolg op inv. nr. 548.

 

inv. nr. 2883. Artikel 1.22 [=23]: grondwetsherziening onderwijsbepalingen, 1980-1981.

Voorbereiding wetsontwerp voor beperkte wijziging van art. 208 (onderwijsbepalingen), vermoedelijk vervolg op inv. nr. 554. Overleg binnen het departement,  met andere ministers, met F.J.F.M. Duynstee en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2869. Artikel 1.22 [=23]: aanpassing en vernummering van bepalingen over onderwijs in de Grondwet, Kamerstuk 17450 nrs. 1-7 , 45 en 45a-c en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 15) houdende aanpassing en vernummering van bepalingen over onderwijs in de Grondwet, 1981-1983.

Voorbereiding en Kamerbehandeling (het betreft hier een gewone wet); vervolg op inv. nr. 2883. Overleg binnen het departement, met andere departementen, in de Ministerraad en met A.M. Donner; advies van de Raad van State; nader rapport; indiening en behandeling bij de Tweede en Eerste Kamer; een persbericht; afkondiging in het Staatsblad.

 

inv. nr. 2783. Het adviseren inzake de decentralisatie op onderwijsterrein en wijziging van artikel 208 van de Grondwet (het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering), 1981-1983.

Dossier met externe correspondentie, met name tussen F.J.F.M. Duynstee en de regeringscommissaris Simons; verder stukken over interdepartementaal overleg.

 

2.7.1.2. Onderwerps- en documentatiedossiers

Onderstaande inventarisnummers bevatten stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Deze dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 

inv. nr. 422. Uittreksels met betrekking tot de preambule of preambulebepaling inzake de opneming van een bepaling over de nationale eendracht, 1971-1979.

Dossier betreffende een voorstel tot opneming van een preambulebepaling gedaan door de Kamerleden G.J.Verbrugh en H.G. Abma (GPV). Stukken inzake overleg hierover en het standpunt van de afdeling Grondwetszaken; documentatie.

 

inv. nr. 417. Algemene beperkingen van grondrechten en de clausule: Behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, 1973-1975.

Beperking van de grondrechten: nota’s, notities en interne discussiestukken van de afdeling Grondwetszaken; documentatie.

 

inv. nr. 419. Derdenwerking en toetsingsrecht, 1969-1974.
Oud

De horizontale werking van de grondrechten en het toetsingsrecht. Voor een belangrijk deel inhoudelijke documentatie, maar ook stukken betreffende de ambtelijke voorbereiding, het bespreking in de Ministerraad en de parlementaire behandeling van het thema als onderdeel van de Memorie van Toelichting.

 

inv. nr. 420. Derdenwerking en toetsingsrecht, 1975-1979.

Voortzetting van inv. nr. 419.

 

inv. nr. 421. Discussienota en notities met betrekking tot de bijzondere rechtsverhoudingen, 1972-1974.

Eventuele inperking van grondrechten van ambtenaren en militairen. Bevat een nota van afdeling Grondwetszaken en stukken betreffende overleg binnen de afdeling en met andere ambtelijke diensten.

 

inv. nr. 424. Artikel 1.1. Gelijke behandeling van allen, zonder onderscheid wegens godsdienst, ras of geslacht: opmerkingen, nota's, notities en kamervragen, 1970-1979.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid ten aanzien van artikel 1 van de nieuwe grondwet en de wettelijke consequenties daarvan. Bevat stukken over de interne voorbereiding van het artikel; interdepartementaal overleg; en over een toepassingscasus (emancipatiebeleid).

 

inv. nr. 351. [Artikel 1.2a] Behandeling van het wetsontwerp inzake het recht van bewegingsvrijheid, 1977-1979.

Dossier betreffende het opnemen in de Grondwet van een bepaling over de bewegingsvrijheid naar aanleiding van een amendement-voorstel van B. van der Lek tijdens de behandeling van wetsontwerp 14200. Intern en interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad; een (concept-)nota inzake bewegingsvrijheid en documentatie.

 

inv. nr. 2835. [Artikel 1.2 a] Voorstel tot het opnemen van een artikel in de Grondwet inzake recht van bewegingsvrijheid (Nota 15 474), dit is uiteindelijk niet doorgegaan, 1979-1983.

Vervolg op nr. 351. Voorbereiding van een nota voor de Tweede Kamer: intern en interdepartementaal overleg, behandeling door de kamercommissie en de bijzondere kamercommissie; omvangrijke documentatie.

 

inv. nr. 2843. Artikel 1.3: benoembaarheid op gelijke voet in openbare dienst, 1970-1982.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid ten aanzien van artikel 3 van de nieuwe grondwet en de wettelijke consequenties daarvan. Interne voorbereiding van het artikel; interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad en met de Vaste Commissie voor Inlichtingen en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer; correspondentie met particulieren; documentatie.

 

inv. nr. 427. Artikel 1.4: aktief en passief kiesrecht, behoudens of krachtens de gestelde beperkingen in de Grondwet: nota van wijziging, memorie van toelichting, amendement en kamervragen, 1970-1979.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid: ontwerpen; externe commentaren; bespreking in de Ministerraad; behandeling in het parlement.

 

inv. nr. 428. Artikel 1.5: het recht van ieder tot indiening van verzoekschriften bij het bevoegd gezag: nota van wijziging en memorie van toelichting, 1970-1975.

Uitwerking van het voorstel van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. Bevat overwegend documentatie.

 

inv. nr. 2865. Artikel 1.6: vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, 1970-1982.

Uitwerking van het voorstel van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid: ontwerpen; overleg; documentatie.

 

inv. nr. 444. Artikel 1.7: vrijheid van meningsuiting. Interdepartementaal overleg en kamervragen, 1969-1970.

Uitwerking van de voorstellen inzake het censuurverbod van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid: overleg binnen het departement en met andere departementen; concepten.

 

inv. nr. 447. Artikel 1.7: vrijheid van meningsuiting. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, interdepartementaal overleg en het nader rapport aan de Koningin, 1970.

Vervolg op inv. nr. 444: behandeling in de Ministerraad; intern en interdepartementaal overleg.

 

inv. nr. 450. [Artikel 1.7: vrijheid van meningsuiting.] Uittreksel uit de Nederlandse Staatscourant van 1 december 1970 (nr. 232) en nota's, 1970-1972.

Vervolg op inv. nr. 447: nota’s van de afdeling Grondwetszaken; overleg binnen het departement; gewijzigde redactie van het concept-artikel.

 

inv. nr. 453. [Artikel 1.7: vrijheid van meningsuiting.] Nota's en notities met betrekking tot de vrijheid van drukpers en de vrijheid van de kunst, 1971-1972.

Vervolg op inv. nr. 450: Kamerstukken; overleg met andere departementen; stukken betreffende een nota van de persraad; een nota van de afdeling Grondwetszaken (‘Grondrechten en de Kunst’.)

 

inv. nr. 462. [Artikel 1.7: vrijheid van meningsuiting.] Nota van wijzigingen, interdepartementaal overleg met betrekking tot wetsontwerp 11051, 1972-1973.

Vervolg op inv. nr. 453: wetsontwerp; stukken over de samenhang met bestaande wetgeving; intern en interdepartementaal overleg, onder meer inzake de filmkeuring; enige documentatie.

 

inv. nr. 465. [Artikel 1.7: vrijheid van meningsuiting.] Interdepartementaal overleg, behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk en parlementaire behanding met betrekking tot de handelsreclame, 1974-1979.

Vervolg op inv. nr. 462. Intern en interdepartementaal overleg; parlementaire behandeling; enige documentatie. Achterin de omslag een apart onderdeel met betrekking tot de handelsreclame. 

 

inv. nr. 488. Artikel 1.8 en 1.9: vrijheid van vereniging en vrijheid van vergadering en betoging: nota's, notities, regeringsverklaring en kamervragen, 1969-1979.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid: intern overleg; politieke en actuele context; overige documentatie.

 

inv. nr. 506. Artikel 1.10: eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in verband met de registratie van persoonsgegevens. Behandeling in de Tweede Kamer van de privacybescherming en de besprekingen en het interdepartementaal overleg over de nieuwe grondwetsartikelen inzake de persoonlijke levenssfeer, 1970-1973.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. Betreft in het bijzonder persoonsregistraties. Intern overleg, ook met Binnenlandse Veiligheidsdienst; politiek-parlementaire en actuele context; documentatie.

 

inv. nr. 509. [Artikel 1.10: eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in verband met de registratie van persoonsgegevens.] Notities, besprekingen, interdepartementaal overleg en overleg met diverse instanties over de nieuwe grondwetsartikelen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het grondwetsherzieningsbeleid, 1974-1976.

Vervolg op inv. nr. 506: intern en interdepartementaal overleg; over de Staatscommissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; parlementaire context; documentatie.

 

inv. nr. 518. Artikel 1.10a: bepalingen inzake het recht op onaantastbaarheid; Wet van 19 januari 1983 (Stb. 21) houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Nota's en interdepartementaal overleg, 1977-1978.

Opneming in de Grondwet van een bepaling over de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam naar aanleiding van een amendement-voorstel van mw. Kappeyne van de Coppello. Nota’s van de afdeling Grondwetszaken; intern en interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 519. [Artikel 1.10a: bepalingen inzake het recht op onaantastbaarheid;] Nota's, aanbieding van het wetsontwerp met memorie van toelichting aan de Ministerraad van het Koninkrijk, kamerstuk 15463 en de Handelingen van de Tweede Kamer, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 518: parlementaire behandeling van de regeringsnota; interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; een concept-wetsontwerp; stukken inzake de adviesaanvraag bij de Raad van State.

 

inv. nr. 2858. [Artikel 1.10a: bepalingen inzake het recht op onaantastbaarheid;] 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 519. Advies van de Raad van State; het nader rapport; intern overleg; behandeling van het voorstel in Tweede en Eerste Kamer; publicatie in het Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2859. [Artikel 1.10a: bepalingen inzake het recht op onaantastbaarheid;] 1981-1983.

Tweede lezing, vervolg op inv. nr. 2858. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v. Tevens correspondentie met ‘Het Comité voor de Basisrechten van Mens en Dier’; een persbericht.

 

inv. nr. 2867. Artikel 1.11: onschendbaarheid van woning, 1970-1982.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid en voorbereiding van uitvoeringswetgeving. Concepten; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 2868. Artikel 1.12: onschendbaarheid van brief-, telefoon- en telegraafgeheim, 1970-1982.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid en voorbereiding van uitvoeringswetgeving. Concepten; intern en interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; externe correspondentie; documentatie.

 

inv. nr. 527. Artikel 1.13: onteigening en het recht van aardhaling, nota's, brieven en achtergrondinformatie, 1969-1979.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten; intern overleg, bespreking in de Ministerraad en met het ministerie van Financiën; stukken over een actuele onteigeningskwestie; verenigbaarheid van de nieuwe redactie van het artikel met het recht op aardhaling; documentatie.

 

inv. nr. 2866. Artikel 1.14: vrijheidsontneming, 1970-1982.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. Concepten; overleg binnen het departement, met andere ministers en in de Ministerraad; overige correspondentie; documentatie, onder andere over de rechten van gedetineerden.

 

inv. nr. 528. Artikel 1.15 inzake het beginsel, dat geen feit strafbaar is, dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling (nulla poena-beginsel): notities, nota van wijzigingen, uittreksel uit het ministerrraadstuk van 28 juli 1975 en achtergrondinformatie, 1970-1978.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten en nota’s; correspondentie met het ministerie van Defensie; stukken betreffende een Kamervraag over uitlevering; documentatie.

 

inv. nr. 2874. Artikel 1.16: niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent, 1972-1982.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid en voorbereiding van uitvoeringswetgeving. Concepten; intern overleg en bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 547. Kamervragen en diverse uittreksels, 1972-1976.

Documentatie die (meestal zijdelings of indirect) betrekking heeft op de grondwettelijke bepalingen betreffende het onderwijs.

 

inv. nr. 2935. Stand van zaken, 1969-1981.

Verzameldossier betreffende de voortgang der werkzaamheden specifiek op het terrein van de grondrechten. Bevat publicaties, passages uit de Handelingen, nota’s, een literatuurlijst.

 

2.7.2. Hoofdstuk 2: Regering, Koninklijk Huis.

 

2.7.2.1. Wetgevingsdossiers.

Voor hoofdstuk 2 waren de wetgevingsdossiers oorspronkelijk verdeeld in twee paragrafen/wetsontwerpen: de bepalingen over de Koning en die over de ministers en staatssecretarissen. Deze verdeling is hier aangehouden.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

Paragraaf 1: gebruik van de term Koning [Koningschap, bepalingen Koninklijk Huis], artikelen 2.1.1-2.1.19.

 

inv. nr. 2982. Nota aan de chef van de Stafafdeling Grondwetszaken inzake de term Koning in de Grondwet, 1973-1978.

Betreft een nota van de afdeling Grondwetszaken (september 1973) waarover de Juridisch Adviseur advies uitbracht: bevat deze nota, een nota van de Juridisch Adviseur, de reactie daarop, afschrift van een nota aan koningin en andere stukken betreffende het koninklijk huis.

 

inv. nr. 360. Voorbereiding wetsontwerp, 1971-1973.

Voorbereiding van een wetsontwerp op basis van de voorstellen van de staatscommissie-Cals/Donner en concepten van de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. Intern en interdepartementaal overleg, voornamelijk met de ministeries van Algemene Zaken en Justitie. Tevens documentatie, onder meer over de volgorde van erfopvolging.

 

inv. nr. 361. Concept wetsontwerp, 1974.

Vervolg op inv. nr. 360. Voorbereiding en aanpassing van het wetsontwerp, naar aanleiding van de Nota Beleidsbeslissingen en Kamervragen. Intern en interdepartementaal overleg; toezending van het concept aan de Koningin.

 

inv. nr. 362. Concept wetsontwerp, 1974-1975.

Vervolg op inv. nr. 361. Voorbereiding en aanpassing van het wetsontwerp, naar aanleiding van overleg met de Koningin. Intern en interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad, met de regering van de Antillen en met de Koningin; documentatie.

 

inv. nr. 363. Concept wetsontwerp, 1976-1977.

Vervolg op inv. nr. 362. Voorbereiding en aanpassing van het wetsontwerp, naar aanleiding van overleg met de Koningin. Bevat overwegend stukken inzake overleg met de Koningin; daarnaast inzake intern en interdepartementaal overleg en met de regering van de Antillen.

 

inv. nr. 364. Concept wetsontwerp, 1978.

Vervolg op inv. nr. 363. Voorbereiding en aanpassing van het wetsontwerp. Intern en interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad.

 

inv. nr. 365. Behandeling in de Ministerraad, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 364. Voorbereiding en aanpassing van het wetsontwerp. Intern en interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad, overleg met de regering van de Antillen en met de Koningin; documentatie.

 

inv. nr. 366. Advies van de Raad van State, nader rapport aan en overleg met de Koningin, 1979.

Vervolg op inv. nr. 365. Voorbereiding wetsontwerp. Concepten; intern overleg; het advies van de Raad van State; concepten van het nader rapport; overleg met de koningin.

 

inv. nr. 2876. Kamerstuk 16034 [‘Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het Koningschap,’] nrs. 1-12, nader rapport, memorie van antwoord en nota naar aanleiding van het eindverslag, 1980.

Vervolg op inv. nr. 366. Eerste lezing. Nader rapport; persbericht; intern en interdepartementaal overleg; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer, waarbij correspondentie met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; amendementen; stukken betreffende de eed door de Koningin af te leggen bij haar inhuldiging. Tevens correspondentie met enkele particulieren; documentatie.

 

inv. nr. 2885. Kamerstuk 16034 nrs. 13-24, behandeling in de Tweede Kamer, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2876. Eerste lezing: plenaire behandeling in de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2886. Kamerstuk 16034 nrs. 89-89a-c, behandeling in de Eerste Kamer, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2885. Eerste lezing: schriftelijke en plenaire behandeling door de Eerste Kamer; afkondiging in het Staatsblad. Tevens een groot aantal brieven van particulieren over handhaving van de positie van de koning in de grondwet, naar aanleiding van een artikel van F.J.F.M. Duynstee in De Telegraaf.

 

inv. nr. 2888. Kamerstuk 16909 nrs. 1-3, bepaling inzake het koningschap, Tweede lezing, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2886. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v..)

 

Paragraaf 2: bepalingen inzake de Koning, ministers en staatssecretarissen, alsmede de Ministerraad en contraseign, artikelen 2.2.1-2.2.8. 

 

inv. nr. 369. Voorbereiding wetsontwerpen, 1972-1976.

Voorbereiding van een wetsontwerp op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Intern en interdepartementaal overleg; overleg met de regering van de Antillen; documentatie.

 

inv. nr. 370. Behandeling in de Ministerraad, nota's aan de minister, 1976-1979.

Vervolg op inv. nr. 369. Voorbereiding wetsontwerp. Een notitie, opgesteld door het departement van Algemene Zaken; overleg binnen het departement, met andere departementen en met de Koningin; bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 372. Behandeling in de Ministerraad, planning van beleidsprioriteiten, 1979.

Vervolg op inv. nr. 370. Voorbereiding wetsontwerp. Advies van de Raad van State; nader rapport; hernieuwde behandeling van het ontwerp in de Ministerraad; overleg met de Koningin en intern overleg.

 

inv. nr. 2892. Kamerstuk 16035 1-12, Kamerstuk 16036 1-9, de Koning en ministers, Ministerraad en contraseign, nader rapport, memorie van antwoord en nota naar aanleiding van eindverslag, 1980.

Vervolg op inv. nr. 372. Eerste lezing. Overleg met de Koningin; persbericht; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer, waaronder amendementen; intern en interdepartementaal overleg; documentatie; correspondentie van particulieren.

 

inv. nr. 2894. Kamerstuk 16035 nrs. 13-21, Kamerstuk 16036 nrs. 10-18, Koning en ministers alsmede staatssecretarissen, Ministerraad en contraseign, behandeling in de Eerste en Tweede Kamer, eerste lezing, Wet van 7 mei 1981 (Stb. 261) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen en de Rijkswet van 7 mei 1981 (Stb. 262) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de Ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2892. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Tweede Kamer en behandeling in de Eerste Kamer, waaronder speeches en (concept-)amendementen. Tevens correspondentie van particulieren.

 

inv. nr. 2895. Kamerstuk 16910, Kamerstuk 16911 nrs. 1-3, Koning en ministers alsmede staatssecretarissen, Ministerraad en contraseign, Tweede lezing, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 24) houdende verandering in de Grondwet alsmede van bepalingen inzake de Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen en Rijkswet van 19 januari (Stb. 25) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de Ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2894. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken; Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

2.7.2.2. Onderwerps- en documentatiedossiers

Onderstaande inventarisnummers bevatten stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Deze dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 

inv. nr. 368. Uittreksels en documentatie, 1970-1978.

Bespreking en uitwerking van de voorstellen van de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid en de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ met betrekking tot regering en Koninklijk huis. Intern overleg; overzichten van werkzaamheden; uittreksels; overige documentatie.

 

inv. nr. 371. Regeling incompatibiliteiten, 1976-1979.

Mogelijke regeling van incompatibiliteiten voor ministers en staatssecretarissen. Bevat stukken inzake intern overleg; nota’s; documentatie. (NB. Hieruit is geen grondwetsbepaling, maar een afzonderlijke regeling voortgekomen.)

 

2657. Artikel 21a [grondwet 1972] met betrekking tot de regeling van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis. Wijziging van de (grond)wettelijke bepalingen, 1980-1982.

Zie ook hierna inv. nrs. 2652 en 2664. Wetsontwerp inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis en wettelijke bepalingen ten aanzien daarvan. Politieke en parlementaire behandeling, ook door de Ministerraad. Heeft ook betrekking op andere wettelijke bepalingen naast de grondwettelijke.

 

2652. [Artikel 21a]. (Intrekking van) het wetsontwerp. 1980.

Zie ook hierboven inv. nr. 2657 en hierna 2664. Wetsontwerp inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis en wettelijke bepalingen ten aanzien daarvan. Voorbereiding, overleg Binnenlandse Zaken-Algemene Zaken en vooral parlementaire behandeling.

 

2664. [Artikel 21a].  (Intrekking van) het wetsontwerp. 1981-1983

Voorbereiding van de wijziging van het wetsontwerp. Overleg met de bijzondere Tweede Kamer-commissie, 1981 (dit onderdeel heeft ook op enkele andere aangelegenheden betrekking). Vgl. ook hierboven inv. nrs. 2652 en 2657.

 

inv. nr. 677. Wijziging van de (grond)wettelijke bepalingen in verband met de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis, 1970-1977.

Dossier betreffende deels grondwettelijke kwesties, deels andere wetsontwerpen (Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis). Van belang is het eerste onderdeel van de omslag en het laatste vóór het onderdeel ‘Documentatie’.

 

inv. nr. 678. Wijziging van de (grond)wettelijke bepalingen in verband met de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 677.

 

2.7.3. Hoofdstuk 3: Staten-Generaal.

 

2.7.3.1. Wetgevingsdossiers.

Voor hoofdstuk 3 waren de wetgevingsdossiers verdeeld in vier gedeelten/wetsontwerpen: inrichting en samenstelling, verkiezing, de werkwijze en het recht van inlichtingen en onderzoek. Deze verdeling is aangehouden.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

Artikel 3.1.1-3.1.2. en 3.1.11-3.1.14: inrichting en samenstelling.

 

inv. nr. 374. Inrichting en samenstelling, artikel 3.1.1.-3.1.14; werkwijze, artikel 3.2.1.-3.2.8; voorbereiding wetsontwerp, 1972-1976.

Voorbereiding van wetsontwerpen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten en nota’s; intern en interdepartementaal overleg, alsmede overleg met de minister-president en de regering van de Antillen; documentatie.

 

inv. nr. 376. Kamerstuk 14222 nummers 1-5, wetsontwerp, memorie van toelichting en nader rapport, 1976-1978.

Vervolg op inv. nr. 374. Voorbereiding: intern overleg en overleg met de regering van de Antillen; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; documentatie.

 

inv. nr. 377. Kamerstuk 14222 nummers 6-10, voorlopig verslag en memorie van antwoord, 1979.

Vervolg op inv. nr. 376. Eerste lezing. Intern overleg; de schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer, waaronder nota’s en een nota van verbeteringen.

 

inv. nr. 378. Kamerstuk 14222 nummers 11-18, eindverslag, behandeling in de Tweede Kamer, 1979.

Vervolg op inv. nr. 377. Eerste lezing. Schriftelijke en plenaire behandeling in de Tweede Kamer (met afschriften van de inbreng van diverse fracties voor het eindverslag en Kamerspeeches).

 

inv. nr. 2893. Kamerstuk 14222 nrs. 19 en 54-136, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, wetsontwerp (14222)  verworpen door de Eerste Kamer, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 378. Eerste lezing. Schriftelijke en plenaire behandeling in de Eerste Kamer. Tevens een advies van de Kiesraad (in afschrift) en overige documentatie.

 

inv. nr. 2896: Artikelen 3.1.1-3.1.2 en 3.1.11-3.1.14: inrichting en samenstelling, Wet van 7 mei 1981 houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal, Eerste lezing. Artikel 3.1.12a: voorzitterschap verenigde vergadering (verworpen), 1981.

Vervolg op inv. nr. 2893. Voorbereiding van de wetsontwerpen 16640 (het voorzitterschap van de verenigde vergadering) en 16642 (de inrichting en samenstelling), naar aanleiding van het verwerpen van wetsontwerp 14222. Wetsontwerp 16640 werd door de Eerste Kamer verworpen. Intern overleg; bespreking in de Ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; advies van de Raad van State; nader rapport; behandeling in de Tweede Kamer, waarbij de inbreng van enkele fracties voor het eindverslag; behandeling in de Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2899. Kamerstuk 16912 nrs. 1-3, Tweede lezing, Wet van 19 januari 1983 (Stb. nr. 26) houdende verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2896. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

inv. nr. 2900. Artikel 3.1.12a: aanpassing en vernummering van de bepaling over het voorzitterschap van de verenigde vergadering van de Staten-Generaal in de Grondwet, Kamerstuk 1745 nrs. 1-5 Tweede Kamer en nr. 53 Eerste Kamer en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 16) houdende aanpassing en vernummering van de bepaling over het voorzitterschap van de verenigde vergadering van de Staten-Generaal in de Grondwet, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2899. Voorbereiding en parlementaire behandeling (NB. het betreft hier een gewone wet). Voorbereiding en bespreking van het wetsontwerp, intern en in de Ministerraad; advies van de Raad van State; behandeling van het wetsontwerp in de Tweede en Eerste Kamer; Staatsblad.

 

Artikel 3.1.3-3.1.10: verkiezing Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

 

inv. nr. 374. Inrichting en samenstelling, artikel 3.1.1.-3.1.14; werkwijze, artikel 3.2.1.-3.2.8; voorbereiding wetsontwerp, 1972-1976.

Voorbereiding van wetsontwerpen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten en nota’s; intern en interdepartementaal overleg, alsmede overleg met de minister-president en de regering van de Antillen; documentatie.

 

inv. nr. 380. Voorbereiding, advies Raad van State, 1976.

Vervolg op inv. nr. 374. Voorbereiding en aanpassing van het wetsontwerp betreffende de verkiezing van leden van de Staten-Generaal. Concepten; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; advies van de Kiesraad; nota betreffende incompatibiliteiten.

 

inv. nr. 381. Kamerstuk 14223 nummers 1-7, nader rapport, memorie van antwoord en nota van wijzigingen, 1976-1979.

Vervolg op inv. nr. 380. Voorbereiding en eerste lezing. Nader rapport; interne beleidsbespreking; overleg binnen het departement en met andere ministeries; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; correspondentie met een particulier en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 

inv. nr. 382. Kamerstuk 14223 nummers 8-22, eindverslag, behandeling in de Tweede Kamer, 1979.

Vervolg op inv. nr. 381. Eerste lezing. Behandeling in de Tweede Kamer, waaronder de inbreng van fracties in het eindverslag; documentatie.

 

inv. nr. 2904. Behandeling in de Tweede en eerste Kamer, Kamerstukken 14223 nrs. 23-29, 55, 112, 112a-112b en 136 en Wet van 17 december 1980 (Stb. 673) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1980.

Vervolg op inv. nr. 382. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Tweede Kamer; nota van wijzigingen; overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; behandeling in de Eerste Kamer; een knipsel uit het Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2898. Tweede lezing, Kamerstuk 16913 nrs. 1-3, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 27) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2904. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg, het advies van de Raad van State, een persbericht, Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikelen 3.2.1-3.2.3, 3.2.5, 3.2.7 en 3.2.8: werkwijze van de Staten-Generaal.

 

inv. nr. 374. Inrichting en samenstelling, artikel 3.1.1.-3.1.14; werkwijze, artikel 3.2.1.-3.2.8; voorbereiding wetsontwerp, 1972-1976.

Voorbereiding van wetsontwerpen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten en nota’s; intern en interdepartementaal overleg, alsmede overleg met de minister-president en de regering van de Antillen; documentatie.

 

inv. nr. 385. Kamerstuk 14224 nummers 1-8, werkwijze van de Staten-Generaal, behandeling in Ministerraad, advies Raad van State, nader rapport en memorie van antwoord, 1976-1979.

Vervolg op inv. nr. 374. Voorbereiding en eerste lezing. Interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer, nota van wijzigingen; documentatie; brieven van particulieren over een voorstel van de PVDA de troonrede te laten voorlezen door de minister-president.

 

inv. nr. 2910. 1979-1980.

Vervolg op inv. nr. 385: Eerste lezing. Behandeling in de Tweede Kamer, waaronder de bijdragen van de fracties aan het eindverslag en concept-speeches; behandeling in de Eerste Kamer; Staatsblad, documentatie; brieven van particulieren.

 

inv. nr. 2907. 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2910. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad (zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.) Bevat tevens een nota, vermoedelijk bestemd voor een interne juristengroep over ‘rechtstreeks werkende bepalingen’.

 

Artikelen 3.2.4 en 3.2.6: bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de minister en staatssecretarissen en het recht van onderzoek.

 

inv. nr. 386. Kamerstuk 14225, behandeling in Ministerraad, advies Raad van State, nader rapport en memorie van antwoord, 1976-1979.

Voorbereiding van het wetsontwerp en eerste lezing. Concepten; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2975. Inzake artikel 104 van het Grondwetsherzieningsontwerp, het interpellatie- en enquêterecht, 1976-1979.

Dossier van de Juridisch Adviseur van Binnenlandse Zaken. Kopieën van nota’s aan de minister en intern gewisseld tussen afdelingen; gewijzigd wetsontwerp en Memorie van Antwoord; documentatie, enkele malen met marginalia.

 

inv. nr. 2912. Kamerstuk 14225, Eindverslag, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, Eerste lezing en Rijkswet van 17 december 1980 houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek, 1979-1980.

Vervolg op inv. nr. 386. Eerste lezing. Behandeling in de Tweede Kamer, waaronder bijdragen van fracties aan het eindverslag, speeches; overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; behandeling in de Eerste Kamer; Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2919. Wetsontwerp verworpen door de Eerste Kamer, Kamerstuk 16915 nrs. 13 en 5, Tweede lezing, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2912. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

inv. nr. 2921. Aanpassing en vernummering van de bepalingen inzake het geven inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen  en het recht van onderzoek, Kamerstuk 17490 nrs. 1-7 en nr. 54, Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 17) houdende aanpassing en vernummering van de bepalingen in de Grondwet inzake het geven van inlichtingen door de minister en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek, 1982-1983.

Vervolg op inv. nr. 2919. Voorbereiding en parlementaire behandeling (NB. het betreft hier een gewone wet). Verwerpen van wetsontwerp 16915 door de Eerste Kamer; voorbereiding en bespreking van een nieuw wetsontwerp, intern, in de Ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; advies van de Raad van State; behandeling in Tweede en Eerste Kamer; documentatie.

 

2.7.3.2. Onderwerps- en documentatiedossiers.

Onderstaande inventarisnummers bevatten stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Deze dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 


inv. nr. 387. Openen en sluiten van de zitting van de Staten-Generaal (Prinsjesdag), 1969-1975.

Dossier betreffende verouderd geachte grondwettelijke bepalingen, die op voorstel van de Kamers aan de Commissie-Cals/Donner waren voorgelegd en in 1974-1975 opnieuw werden besproken. Nota’s van de afdeling Grondwetszaken en de directie Binnenlands Bestuur; overleg binnen het departement.

 

inv. nr. 388. Tweekamerstelsel, 1970-1976.

Dossier betreffende het memorandum van de Bijzondere Commissie voor de grondwetsherziening van de Eerste Kamer over ‘De voordelen en bezwaren van het parlementaire tweekamerstelsel in Nederland’, besproken door de Commissie-Cals/Donner [volgnummer 969], 1970. Memorandum en bijlagen; nota van de afdeling Grondwetszaken; stukken betreffende de opneming van een gedeelte hiervan in de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid; tekst van twee lezingen door Cals gehouden over ‘democratie’ en ‘sociale democratie’, maart 1964, met een notitie van afdeling Grondwetszaken.

 

inv. nr. 2913: Positie en bevoegdheden van de Eerste Kamer (ondermeer verworpen voorstel afschaffing Eerste Kamer), 1970-1980.

Dossier betreffende het memorandum van de Bijzondere Commissie voor de grondwetsherziening van de Eerste Kamer over ‘De voordelen en bezwaren van het parlementaire tweekamerstelsel in Nederland’. Afschriften van vergaderstukken van de Commissie-Cals/Donner; documentatie; bespreking van de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid in de Ministerraad, in het bijzonder ten aanzien van de positie van de Eerste Kamer; bespreking van de Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid in de Eerste Kamer; stukken betreffende moties van K. de Vries en van W. de Kwaadsteniet.

 

inv. nr. 2915. Directe verkiezingen Eerste Kamer, 1971-1981.

Overwegend documentatie betreffende de directe verkiezing van de Eerste Kamer. Tevens stukken betreffende een verzoek om advies aan de Kiesraad (1973); enkele originele nota’s; correspondentie met een particulier.

 

inv. nr. 383. Artikelen 3.1.5.-3.1.7: uitsluiting van het kiesrecht, 1971-1976.

Voorbereiding van een wetsontwerp op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Documentatie; intern en interdepartementaal overleg; correspondentie met de Kiesraad; een niet verzonden nota voor de Ministerraad.

 

inv. nr. 2906. [Artikelen 3.1.5-3.1.7], 1977-1981.

Dossier waarin overwegend documentatie. Tevens correspondentie met een ex-delinquent; enkele nota’s waaronder een betreffende de uitsluiting van het kiesrecht van geesteszieken; verslag van een bespreking met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2908. Artikel 3.1.5: verlening actief kiesrecht aan Nederlanders in het buitenland, 1975-1982.

Dossier waarin overwegend documentatie. Bevat tevens een advies Kiesraad met de titel ‘Stemmen per brief’ en een omvangrijke correspondentie met particulieren.

 

inv. nr. 384. Artikel 3.1.8: incompatibiliteiten, 1969-1977.

Voorbereiding van een ‘Nota inzake incompatibiliteiten’: concepten; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State. Betreft vooral de vraag, of een minister tevens Kamerlid kan zijn.

 

inv. nr. 2902. Artikel 3.1.8: incompatibiliteiten, 1978-1981.

Vervolg op inv. nr. 384. Kamerbehandeling van de ‘Nota inzake incompatibiliteiten’ en overige documentatie. Nota’s en Kamerstukken, maar vooral veel documentatie, onder andere over het vervallen van art. 106 GW (de verenigbaarheid van het Kamerlidmaatschap met een aanstelling bij de krijgsmacht) en over wetsontwerp 14233 (herziening van de grondwetsbepalingen over de verkiezing van Kamerleden). Tevens brieven van particulieren.

 

inv. nr. 2897. Nota inzake Grondwetsherzieningbeleid, ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ en behandeling van vragen van de Eerste Kamer voor het beleidsdebat, 1972-1980.

Documentatiedossier waarin onder meer uittreksels uit de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid, uit de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ en uit correspondentie met de ministeries van Justitie en Algemene Zaken betreffende het hoofdstuk over de Staten-Generaal.

 

inv. nr. 2903. Kamerstuk 14222, regelingen omtrent politieke partijen, 1979-1980.

Documentatiedossier waarin voornamelijk correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en met Nederlandse ambassades over de regelingen rond politieke partijen in het buitenland.

 

2.7.4. Hoofdstuk 4: Raad van State, Algemene Kamer en vaste colleges van advies.

 

2.7.4.1. Wetgevingsdossiers.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

• Artikelen 4.1-4.7.

 

inv. nr. 390. Voorbereiding wetsontwerp en memorie van toelichting, 1971-1975.

Voorbereiding van een onderdeel van de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ betreffende de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner ten aanzien van de ‘Vaste Colleges’, in het bijzonder de Raad van State en de SER; voorbereiding van wetsontwerpen, onder meer betreffende zelfstandige bestuursorganen. Concepten; documentatie en literatuuroverzichten; intern en interdepartementaal overleg; correspondentie met de Raad van State.

 

inv. nr. 391. Interdepartementaal overleg, 1976-1978.

Vervolg op inv. nr. 390. Voorbereiding van het wetsontwerp. Intern en interdepartementaal overleg, uitvoerig extern overleg en overleg met de Koningin over bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur ten aanzien van adviescollege’s en over het wetsontwerp ‘Vaste Colleges’. Enkele stukken hebben (tevens) betrekking op andere kwesties met betrekking tot het Koninklijk Huis.

 

inv. nr. 392. Interdepartementaal overleg, advies Raad van State, 1979.

Vervolg op inv. nr. 391. Voorbereiding van het wetsontwerp. Interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad en met de Koningin; advies van de Raad van State.

 

inv. nr. 2918. Nader rapport, nota naar aanleiding van het eindverslag, Kamerstuk 16040 nrs. 1-14, 1980.

Vervolg op inv. nr. 392. Voorbereiding en eerste lezing. Nader rapport; een persbericht; documentatie; ministerieel overleg; correspondentie met de Algemene Rekenkamer; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer, waarbij een nota van wijzigingen.

 

inv. nr. 2922. Kamerstuk 16040, nrs. 15-22, 92 en 92 a-c, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, Eerste lezing, Rijkswet van 7 mei 1981 (Stb. 264) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2918. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Tweede Kamer en behandeling in de Eerste Kamer, waarbij amendementen en Kamerspeeches; het Staatsblad; stukken betreffende departementaal overleg; documentatie.

 

inv. nr. 2924. Kamerstuk 16916 nrs. 1-3, Tweede lezing, Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 29) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand, 1981

Vervolg op inv. nr. 2922. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

2.7.4.2. Onderwerps- en documentatiedossier.

Onderstaand inventarisnummer bevat stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Dergelijke dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 

inv. nr. 2920. Toelaatbaarheid van de instelling van een Afdeling Wetgeving van de Raad van State, 1977-1982.

Dossier over de instelling van een Afdeling Wetgeving en meer in het algemeen over de vermelding van de Raad van State in de grondwet. Bevat correspondentie met de Raad van State; stukken betreffende ministerieel overleg; nota’s; documentatie.

 

2.7.5. Hoofdstuk 5: Wetgeving en bestuur.

 

2.7.5.1. Wetgevingsdossiers.

Voor hoofdstuk 5 waren de wetgevingsdossiers oorspronkelijk verdeeld in twee hoofdgedeelten: wetgeving en bestuur, waarbij ‘bestuur’ verder was onderverdeeld naar thema. Deze verdeling is hier aangehouden.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

Artikelen 5.1.1-5.1.9: [Wetgeving.] Bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften. 

 

inv. nr. 395. Voorbereiding wetsontwerp en memorie van toelichting, 1974-1975.

Voorbereiding van de indeling van het hoofdstuk Wetgeving en bestuur, van het desbetreffende onderdeel van de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ en van de wetsontwerpen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten; overleg; documentatie.

 

inv. nr. 396. Interdepartementaal overleg, behandeling in de Ministerraad, 1975-1976.

Vervolg op inv. nr. 395. Voorbereiding. Concepten; departementaal en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad.

 

inv. nr. 400. Advies Raad van State, 1976-1978.

Vervolg op inv. nr. 396. Voorbereiding. Concepten; interdepartementaal overleg; advies van de Raad van State en stukken betreffende nader overleg over dat advies; voorbereiding van het nader rapport.

 

inv. nr. 401. Kamerstuk 15047 (R1099) nummers 1-7, behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, nader rapport, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 400. Voorbereiding: wijzigingen in het wetsvoorstel en eerste lezing. Departementaal en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; nader rapport; schriftelijke behandeling door de Tweede Kamer; documentatie. NB. Een deel van de omslag heeft ook betrekking op de indiening van andere herzieningsontwerpen.

 

inv. nr. 2928.Memorie van antwoord tot en met nota naar aanleiding van eindverslag, Kamerstuk 16131 nrs. 1-2, Kamerstuk 15047 nrs. 8-11, 1980.

Vervolg op inv. nr. 401. Eerste lezing. Schriftelijke en plenaire behandeling in de Tweede Kamer, waarbij een notitie aan de Kamer inzake de invoering van het terugzendingsrecht voor de Eerste Kamer, naar aanleiding van een verzoek van het Kamerlid De Kwaadsteniet (Kamerstuk 16131); documentatie.

 

inv. nr. 2929.Stb. 676, Eerste lezing, Kamerstuk 15047 nrs. 12-21 en 126-126a, 16-16a, 1980.

Vervolg op inv. nr. 2928. Eerste lezing. Plenaire behandeling door de Tweede Kamer en behandeling in de Eerste Kamer, waarbij amendementen, een  nota van wijzigingen, Kamerspeeches en nota’s over het ‘sunset-beginsel’ (de tijdelijke werking van regelingen); Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2930.Kamerstuk 16917 nrs. 1-3, Tweede lezing, Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 30) houdende verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2929. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikelen 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3: [Bestuur.] Bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen.

 

inv. nr. 443. Interdepartementaal overleg, advies Raad van State, concept nader rapport, 1975-1977.

Voorbereiding van de wetsontwerpen met betrekking tot de defensie en de buitenlandse betrekkingen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; documentatie. (Vergelijk ook inv. nr. 451.)

 

inv. nr. 446. Kamerstuk 15049 nummers 1-8, behandeling in Ministerraad, nader rapport aan de Koningin, memorie van antwoord, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 443. Voorbereiding en eerste lezing van het ontwerp tot herziening van de grondwet en van daarmee samenhangende organieke wetgeving. Bespreking in de Ministerraad; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2931. Kamerstuk 15049 nrs. 9-19 en 92, 92a, 19 en 19a, Eerste lezing, Eindverslag en de behandeling in de Eerste en Tweede Kamer, Rijkswet van 17 december 1980 (Stb. 677) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen, 1980.

Vervolg op inv. nr. 446. Eerste lezing. Schriftelijke en mondelinge behandeling in de Tweede Kamer en behandeling in de Eerste Kamer waarbij Kamerspeeches en amendementen; intern overleg; Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2932.Kamerstuk 16918 nrs. 1-5, Tweede lezing, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 31) houdende verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2931. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.4, 5.2.5 en 5.2.5a: [Bestuur.] Bepalingen inzake de verdediging. 

 

inv. nr. 451. Concept wetsontwerp, memorie van toelichting, interdepartementaal overleg, nader rapport, 1974-1977.

Voorbereiding van de wetsontwerpen met betrekking tot de defensie en de buitenlandse betrekkingen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten; departementaal en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; documentatie. (Vergelijk ook inv. nr. 443.)

 

inv. nr. 452. Voorlopig verslag Tweede Kamer, concept memorie van antwoord, kamerstuk 15467 (R1114) nummers 1-6, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 451. Voorbereiding en eerste lezing. Hernieuwde behandeling door de Ministerraad (na verkiezingen); politiek en ambtelijk overleg met het ministerie van Defensie; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2933. Kamerstuk 15467 nrs. 7-22, memorie van antwoord en behandeling in de Tweede Kamer, 1980.

Vervolg op inv. nr. 452. Eerste lezing. Behandeling in de Tweede Kamer, waarbij amendementen en Kamerspeeches; documentatie. Tevens een nota naar aanleiding van een verslag van de Staten van de Nederlandse Antillen en correspondentie van particulieren, o.a. van een Werkcomité waarin de Federatie van Verenigingen van Nederlandse Officieren vertegenwoordigd was.

 

inv. nr. 2934. Kamerstuk 15467 nrs. 4, 4a-4c, Behandeling in de Eerste Kamer en brieven van particulieren, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 2933. Eerste lezing. Behandeling en verwerping van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, waarbij ministeriële correspondentie. Tevens correspondentie met particulieren.

 

inv. nr. 2993. Kamerstuk 17452 nrs. 1-7, aanpassing en vernummering van bepalingen over defensie in de Grondwet, behandeling in de Ministerraad, advies Raad van State, nader rapport aan de koningin en nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer, 1981-1982.

Vervolg op inv. nr. 2934. Intrekking van wetsontwerp 15467; voorbereiding en Kamerbehandeling van een wetsontwerp voor de aanpassing en vernummering van de artikelen; aanpassing van de bestaande wetgeving bij toevoeging van het additioneel art. IX. Concepten; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer. Tevens correspondentie met en stukken betreffende het optreden van het Werkcomité (zie inv. nr. 2933 hierboven) en de Vereniging van Nederlandse Reserve-officieren.

 

inv. nr. 2941. Kamerstuk 17452 nrs. 55, 55a-b Eerste Kamer, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 18) houdende aanpassing en vernummering van bepalingen over de defensie in de Grondwet, 1982-1983.

Vervolg op inv. nr. 2993. Kamerbehandeling van een een wetsontwerp voor de aanpassing en vernummering van de artikelen over de defensie. Mondelinge behandeling in de Tweede Kamer en behandeling in de Eerste Kamer, waarbij Kamerspeeches en nota’s; Staatsblad.

 

Artikel 5.2.6: [Bestuur.] Bepalingen inzake uitzonderingstoestanden [en staatsnoodrecht]. 

 

inv. nr. 456. Interdepartementaal overleg, concept wetsontwerp, memorie van toelichting, 1972-1977.

Voorbereiding van de wetsontwerpen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota grondwetsherzieningsbeleid. Concepten; interdepartementaal en departementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 457. Kamerstuk 15681 nummers 1-6, behandeling in Ministerraad, advies Raad van State, nader rapport, voorlopig verslag Tweede Kamer, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 456. Voorbereiding en eerste lezing. Bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2942. Kamerstuk 15681 nrs. 7-13 en 129-129a, Eerste lezing, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, Wet van 17 december 1980 (Stb. 678) houdende verklaring dat er grond bestaat eenv oorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake uitzonderingstoestanden, 1980.

Vervolg op inv. nr. 457. Eerste lezing. Schriftelijke en plenaire behandeling in de Tweede Kamer en behandeling in de Eerste Kamer, waarbij notities en Kamerspeeches voor de minister; Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2943. Kamerstuk 16919 nrs. 1-3, Tweede lezing, toezending wetsontwerpen en memorie van toelichting, tweede lezing grondwetsherziening, nota aan de minister, advies van de Raad van State, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 32) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake uitzonderingstoestanden, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2942. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.6a: [Bestuur.] Bepalingen inzake de belastingen.

 

inv. nr. 2946. Kamerstuk 15575 nrs. 1-7: behandeling in de Ministerraad, nota aan de minister, advies van de Raad van State, memorie van antwoord, 1976-1980.

Voorbereiding van de wetsontwerpen en eerste lezing. Concepten; interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; persbericht; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2947. Kamerstuk 15575 nrs. 8-10, 20, 20a, 128, 128a,: eindverslag, behandeling en de Tweede en Eerste Kamer, Eerste lezing, Wet van 17 december 1980 (Stb. nr. 679) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belastingen, 1980.

Vervolg op inv. nr. 2946. Eerste lezing. Behandeling in Tweede en Eerste Kamer, waarbij amendementen en Kamerspeeches; Staatsblad.

 

inv. nr. 2948. Kamerstuk 16920 nrs. 1-3, Tweede lezing, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 33) houdende verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belasting, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2947. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.7: [Bestuur.] Bepalingen inzake de begroting.

 

inv. nr. 458. Kamerstuk 14226 nrs. 1-9: behandeling in Ministerraad, advies Raad van State, nader rapport aan de Koningin, memorie van antwoord, 1974-1979.

Voorbereiding van de wetsontwerpen en eerste lezing. Concepten; interdepartementaal overleg, onder andere met het ministerie van Financiën; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2950. Kamerstuk 14226 nrs. 10-14 en 99-991 en 136, eindverslag, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, Eerste lezing, Wet van 17 december 1980 (Stb. nr. 680) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de begroting, 1979-1980.

Vervolg op inv. nr. 458. Eerste Lezing. Interdepartementaal overleg, overleg met de Koningin en correspondentie met de Algemene Rekenkamer; behandeling in Tweede en Eerste Kamer, waarbij amendementen en Kamerspeeches; Staatsblad; documentatie. NB. Bevat ook enkele stukken betreffende de wijziging van de terminologie (vergelijk onder 2.7.1.1, inv. nr. 2411).

 

inv. nr. 2951. Kamerstuk 16921 nrs. 1-3, Tweede lezing, Wet van 19 januari 1983 (Stb. nr. 34) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de begroting, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2950. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.7a: [Bestuur.] Vervallen van de artikelen 73 en 190-192 alsmede het opnemen van een bepaling inzake het geldstelsel.

inv. nr. 555. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, advies van de Raad van State, memorie van antwoord en kamerstuk 15468 (nrs. 1-7) inzake het nieuwe wetsontwerp, 1964-1979.

Voorbereiding van de wetsontwerpen en eerste lezing. Verzoek van de Commissie-Cals/Donner om de Bankraad of de Nederlandsche Bank advies te laten uitbrengen over het doen vervallen van grondwetsartikelen betreffende munt en staatsschuld en stukken over overleg met het ministerie van Financiën (1970), met retroacta (1964); (vanaf 1978) voorbereiding van een concept-wetsontwerp; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; schriftelijke behandeling door de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2887. Kamerstuk 15468 nrs. 8-11 en 93-93a, 22-22a, Eerste lezing, Wet van 17 december 1980 (Stb. 681) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192 alsmede  tot het doen opnemen van een bepaling inzake het geldstelsel, 1980.

Vervolg op inv. nr. 555. Eerste lezing. Behandeling in Tweede en Eerste Kamer, waarbij Kamerspeeches; Staatsblad. (NB. bevat ook correspondentie met de Koningin over de afbeelding op de munten.)

 

inv. nr. 2890. Tweede lezing, vervallen van de artikelen 73 en 190-192 alsmede tot het opnemen van een bepaling inzake het geldstelsel, Kamerstuk 16922 nrs. 1-3, Tweede lezing, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 35) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192 alsmede tot het opnemen van een bepaling inzake het geldstelsel, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2887. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.8: [Bestuur.] Bepalingen van bestuursrecht, codificatie-artikel.

 

inv. nr. 461. Concept wetsontwerp en memorie van toelichting, advies Raad van State, 1975-1977.

Voorbereiding van de wetsontwerpen. Concepten; interdepartementaal overleg, overleg met de Ministeriële Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (MITACO); bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State.

 

inv. nr. 463. Kamerstuk 15046 nummers 1-7, nader rapport, behandeling in Tweede Kamer, memorie van antwoord, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 461. Voorbereiding en eerste lezing. Hernieuwde behandeling door de Ministerraad; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2952. Kamerstuk 15046 nrs. 8-11 en 139-15 en 15a, Eerste lezing, eindverslag, behandeling in de Tweede en de Eerste Kamer, Wet van 17 december 1980 (Stb. 682) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 463. Eerste lezing. Schriftelijke en plenaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, waarbij Kamerspeeches en een motie; Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2953. Kamerstuk 16923 nrs. 1-3: Tweede lezing, advies van de Raad van State, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 36) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2952. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.9: [Bestuur.] Bepalingen betreffende de behandeling van klachten inzake overheidshandelen (Ombudsman).  

 

inv. nr. 464. Behandeling in Ministerraad en adviesaanvraag Raad van State, 1972-1979.

Voorbereiding van de wetsontwerpen. Concepten; interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; aanvraag van advies aan de Raad van State; documentatie.

 

inv. nr. 2361. Advies Raad van State, nader rapport aan de Koningin, concept-memorie van antwoord, behandeling amendementen, openbare behandeling in de Eerste Kamer en handelingen Eerste en Tweede Kamer, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 464. Voorbereiding en eerste lezing. Advies van de Raad van State; nader rapport; behandeling in Tweede en Eerste Kamer.

 

inv. nr. 2363. Toezending wetsontwerpen, tweede lezing grondwetsherziening, adviesaanvraag en advies van de Raad van State en de Wet van 19 januari 1983 (Stb. 37) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van een of meer algemene onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsorganen, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2961. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.10; [Bestuur.] Bepalingen inzake ambtenaren.

 

inv. nr. 469. Voorbereiding, interdepartementaal overleg, 1971-1975.

Voorbereiding van de wetsontwerpen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota grondwetsherzieningsbeleid. Concepten; intern overleg, in het bijzonder en uitvoerig met het directoraat-generaal Overheidspersoneelsbeleid; interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 471. Kamerstuk 15048 nummers 1-6, advies Raad van State, nader rapport, concept memorie van antwoord, 1976-1979.

Vervolg op inv. nr. 469. Voorbereiding en eerste lezing van een grondwetsartikel en van het ontwerp van een algemene wettelijke regeling. Bespreking in de Ministerraad; overleg met de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken; advies van de Raad van State; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2366. Memorie van antwoord, nota naar aanleiding van het eindverslag, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, Kamerstuk 15048 nrs. 7-10 en nrs. 127-12a en 17-17a en Wet van 17 december 1980 (Stb. 683) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake ambtenaren, 1980.

Vervolg op inv. nr. 471. Eerste lezing. Behandeling in Tweede en Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2368. Kamerstuk 16925 nrs. 1-3, Tweede lezing en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 38) houdende verandering in de Grondwet van bepalingen inzake ambtenaren, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2366. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.11: [Bestuur.] Bepalingen inzake openbaarheid van bestuur.

 

inv. nr. 472. Interdepartementaal overleg en behandeling in Ministerraad, 1971-1976.

Voorbereiding, op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota grondwetsherzieningsbeleid, van de wetsontwerpen betreffende openbaarheid van bestuur, recht op informatie over en inzage van ambtelijke gegevens door de burgers, en de controle op ambtenaren. Interdepartementaal en intern overleg; bespreking in de Ministerraad; documentatie, in het bijzonder parlementaire uitspraken over aanverwante onderwerpen en kwesties. (NB. Bevat tevens enkele stukken uit het archief van de staatscommissie-Cals-Donner: minuut van een brief van secretaris Gritter aan Donner; kopieën van de volgnummers 691-692 en documentatie, 1969-1970.)

 

inv. nr. 474. Artikel 5.2.11 tweede lid: bepalingen inzake de inspraak, 1972-1977.

Voorbereidingsdossier van een grondwetsbepaling op basis van het voorstel van de Commissie-Cals/Donner die uiteindelijk geen doorgang zou vinden. Tijdens de voorbereiding werden de onderwerpen ‘inspraak’ en ‘openbaarheid van bestuur’ ontkoppeld.

 

inv. nr. 2372. Advies Raad van State, toezending van het voorlopig verslag, memorie van antwoord, behandeling in de Tweede Kamer, nota naar aanleiding van het eindverslag en handelingen van de Eerste en Tweede Kamer, Kamerstuk 14348 nrs. 1-10 en Wet van 28 mei 1980 (Stb. 311) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid van bestuur, 1976-1980.

Vervolg op inv. nr. 472. Voorbereiding en eerste lezing. Advies van de Raad van State; intern en interdepartementaal overleg; behandeling in Tweede en Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2374. Kamerstuk 16926 nrs. 1-3, wetsontwerpen en memorie van toelichting, advies Raad van State, Tweede lezing en de Wet van 19 januari 1983 (Strb. 39) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid van bestuur, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2372. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikelen 5.2.12-5.2.13: [Bestuur.] Bepalingen inzake adeldom en ridderorden.

 

inv. nr. 475. Kamerstuk 15883 (R1129) nummers 1-5, advies Raad van State, aanbieding wetsontwerp en memorie van toelichting aan Tweede Kamer, 1977-1979.

Voorbereiding van een herzieningsontwerp betreffende adeldom en decoratieverlening. Nota aan de minister met een samenvatting van de voorgaande behandeling sinds 1974; intern en interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad en overleg met de Hoge Raad van Adel; advies Raad van State; nader rapport; indiening bij de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2381. Memorie van antwoord, amendementen, eindverslag, behandeling in de Eerste en Tweede Kamer en handelingen Eerste en Tweede Kamer, Kamerstuk 15883 nrs. 6-14 en 7-7c en Rijkswet van 16 april 1981 (Stb. 218) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake adeldom en ridderorden, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 475. Eerste lezing. Behandeling in Tweede en Eerste Kamer, waarbij correspondentie met het Kamerlid Nijpels over de voorbereiding van amendementen; overleg met de Hoge Raad van Adel; Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2384. Toezending van wetsontwerpen en memorie van toelichting, Tweede lezing, nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstuk 16927 nrs. 1-3 en de Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 40) houdende verandering in de Grondwet van de bepaling inzake adeldom en ridderorden, 1981-1983

Vervolg op inv. nr. 2381. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad (zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.) Bevat tevens stukken betreffende de voorbereiding van een ‘wetswijziging terzake van het aannemen van vreemde ordetekenen’ en vragen van de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer.

 

2.7.5.2. Onderwerps- en documentatiedossiers.

Onderstaande inventarisnummers bevatten stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Deze dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 

inv. nr. 490. Delegatie van wetgevende bevoegdheid, 1972-1979

Dossier betreffende de voorbereiding van een delegatie-artikel. (Kopieën van) nota’s van de Afdeling Grondwetszaken en regeringscommissaris Simons over dit vraagstuk; verzoek van prof. Jeukens met betrekking tot de totstandkoming van de passages over delegatie-terminologie in de rapporten van de Commissie-Cals/Donner; correspondentie van  Simons met staatssecretaris van onderwijs Hermes.

 

inv. nr. 489. Volksinitiatief en referendum, 1972-1979.

Dossier betreffende een voorstel van de staatscommissie-Cals/Donner, dat door de regering niet werd overgenomen. Diverse notities en nota’s van de afdeling Grondwetszaken ter onderbouwing van het regeringsstandpunt bij de behandeling van dit onderwerp in het parlement. Documentatie van uiteenlopende aard; ook correspondentie met burgers.

 

2.7.6. Hoofdstuk 6: Rechtspraak.

 

2.7.6.1. Wetgevingsdossiers.

Voor hoofdstuk 6 waren de wetgevingsdossiers niet verder onderverdeeld.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

• Artikelen 6.1-6.10: algemene bepalingen van administratief recht, bepalingen Hoge Raad, berechting ambtsmisdrijven.

 

inv. nr. 398.‘Nota nadere beleidsbeslissingen’, rapport van een commissie uit de Vereniging voor Administratief Recht belast met het ontwerpen van een wet houdende algemene bepalingen van administratief recht, 1974-1975.

Voorbereiding van onderdelen van het hoofdstuk ‘Rechtsbedeling’, op te nemen in de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’. Intern en interdepartementaal overleg; documentatie. NB. Een exemplaar van het genoemde rapport ligt in de omslag.

 

inv. nr. 399. Ontwerpbepalingen, klachten van 5 Nederlandse dienstplichtigen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, 1974-1976.

Voorbereiding van wetsvoorstellen voor grondwetsherziening, deels gebaseerd op voorstellen van de Commissie-Cals/Donner (vgl. het bijgevoegde stuk met volgnummer 418), deels als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 1976. Intern en interdepartementaal overleg; overleg met het kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken; uitvoerige documentatie over de gerechtelijke uitspraak.

 

inv. nr. 402. Interdepartementaal overleg over concept-wetsontwerpen, 1976-1977.

Vervolg op inv. nr. 399. Voorbereiding wetsontwerpen en overleg over de tuchtrechtspraak. Nota’s en discussiestukken; concepten; intern en interdepartementaal overleg; overleg met het kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken. 

 

inv. nr. 403. Interdepartementaal overleg, 1978.

Vervolg op inv. nr. 402. Voorbereiding wetsontwerpen. Nota’s en discussiestukken; aangepaste concept-wetsontwerpen; intern en interdepartementaal overleg.

 

inv. nr. 404. Interdepartementaal overleg, 1979.

Vervolg op inv. nr. 403. Voorbereiding wetsontwerpen. Concept-wetsontwerp; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad.

 

inv. nr. 2382. Adviezen van de Raad van State en concept nadere rapporten, 1980. 

Vervolg op inv. nr. 404. Voorbereiding wetsontwerpen. Adviezen van de Raad van State; voorbereiding van het nader rapport; intern overleg. Bevat uitvoerige correspondentie en nota’s betreffende de schrappen van de goeverneur van de Antillen uit het artikel over ambtsmisdrijven.

 

inv. nr. 2380. Nadere rapporten, Kamerstukken 16162 nrs. 1-5, 16163 nrs. 1-5 en 16164 nrs. 1-6, 1980.

Vervolg op inv. nr. 2382. Voorbereiding en eerste lezing. Nader rapport; overleg over de vraag, of de Raad van State opnieuw gehoord moet worden; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; documentatie. Bevat tevens stukken over de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van het artikel over de ‘uitzonderingstoestand’ en correspondentie met het kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken over de strafrechtspraak voor militairen.

 

inv. nr. 2378. Voorlopig verslag, memorie van antwoord, eindverslag, Kamerstukken 16162 nrs. 6-10, 16163 nrs. 6-11 en 16164 nrs. 7-9, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 2380. Eerste lezing. Schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; intern en interdepartementaal overleg daarover; documentatie.

 

inv. nr. 2385. Nota's naar aanleiding van het eindverslag, mondelinge behandeling in de Eerste en Tweede Kamer, concept-memorie van antwoord en handelingen van de Tweede Kamer, Kamerstukken 16162 nrs. 11-15 en 100-100b, 16163 nrs. 12-13 en 100a-100b en 16164 nrs. 10 en 100a -100b, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2378. Eerste lezing. Schriftelijke en plenaire behandeling in de Tweede en schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer, waarbij stukken betreffende overleg met het kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken en met de Hoge Raad, alsmede Kamerspeeches; een brief van Amnesty International over de afschaffing van de doodstraf.

 

inv. nr. 2388. Behandeling in de Eerste Kamer, handelingen Eerste Kamer, Kamerstuk 16162-16164 nr. 100c en (Rijks)Wet(ten) van 7 mei 1981 (Stb. 265-267) betreffende het wijzigen van bepalingen van de Grondwet inzake justitie, de Hoge Raad der Nederlanden en berechting van ambtsmisdrijven, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2378. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Eerste Kamer; Staatsblad.

 

inv. nr. 2391. Toezending wetsontwerpen en memorie van toelichting, advies van de Raad van State, nota's naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken 16928 nrs. 1-3, 16929 nrs. 1-4 en 16930 nrs. 1-5 en (Rijks)Wet(ten) van 19 januari 1983 (Stb. 41-43) betreffende het wijzigen van bepalingen van de Grondwet inzake justitie, de Hoge Raad der Nederlanden en berechting van ambtsmisdrijven, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2388. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad (zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.) Bevat tevens een schriftelijke Kamervraag betreffende de bepaling over de ambtsmisdrijven.

 

2.7.7. Hoofdstuk 7: Provincies, gemeenten en openbare lichamen.

 

2.7.7.1. Wetgevingsdossiers.

Dit hoofdstuk kent één algemeen wetgevingsdossier en daarnaast enkele incomplete dossiers op onderwerp/paragraaf. Omdat deze laatste niet de gehele gang van het wetsontwerp omvatten, zijn ze ondergebracht bij de onderwerps- en documentatiedossiers.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

• Artikelen 7.1-7.14 [Provincies, gemeenten en openbare lichamen].

 

inv. nr. 436. Concept-wetsontwerpen, memorie van toelichting, departementaal overleg en behandeling in de Ministerraad, 1971-1973.

Voorbereiding van wetsvoorstellen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota grondwetsherzieningsbeleid. Concepten; intern overleg; documentatie.

 

inv. nr. 437. Concept-wetsontwerpen, memorie van toelichting, departementaal overleg en behandeling in de Ministerraad, 1974-1975.

Vervolg op inv. nr. 436. Voorbereiding. Departementaal overleg; bespreking in de Ministerraad. Tevens stukken over de parlementaire behandeling.

 

inv. nr. 438. Concept-wetsontwerpen, memorie van toelichting, departementaal overleg en behandeling in de Ministerraad, 1975-1976.

Vervolg op inv. nr. 437. Voorbereiding. Departementaal en interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad, uitgesplitst op artikel.

 

inv. nr. 439. Voordrachten van wetsontwerpen bij en adviezen van de Raad van State, 1976.

Vervolg op inv. nr. nr. 438. Voorbereiding. Adviezen van de Raad van State; overleg met de ministeries van Financiën en Landbouw.

 

inv. nr. 440. Nadere rapporten, 1976.

Vervolg op inv. nr. 439. Voorbereiding. Intern en interdepartementaal overleg; overleg met Rijkswaterstaat; nadere rapporten.

 

inv. nr. 445. Originele exemplaren van zes wetsontwerpen, 1976.

Vervolg op inv. nr. 440. Voorbereiding. Originele typoscripts van de wetsontwerpen, kennelijk t.b.v. fotokopiëring. Met memories van toelichting en samenvattingen.

 

inv. nr. 449. Memories van antwoord en aanbieding aan de Tweede Kamer, 1976-1977.

Vervolg op inv. nr. 440. Eerste lezing. Schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer. (NB. zie ook hieronder, inv. nr. 2390).

 

inv. nr. 455. Eindverslag en nota's naar aanleiding hiervan, 1978.

Vervolg op inv. nr. 449. Eerste lezing. Schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; intern en interdepartementaal overleg hierover. (NB. zie ook hieronder, inv. nr. 2390).

 

inv. nr. 459. Behandeling in de Tweede Kamer, kamerstukken 13990-13995, 1979.

Vervolg op inv. nr. 455. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Tweede Kamer, waarbij stukken over contacten met Kamerleden; intern en interdepartementaal overleg hierover. (NB. Zie ook hieronder, inv. nrs. 2390 en 2392).

 

inv. nr. 2387. Kamerstukken 13990-13995, nota naar aanleiding van het eindverslag, memorie van antwoord en eindverslagen van de Eerste Kamer, 1979-1980.

Vervolg op inv. nr. 459. Eerste lezing. Schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer, waarbij nota’s over het delegatievraagstuk en correspondentie met de commissarissen der Koningin; documentatie. (NB. Zie ook hieronder, inv. nrs. 2390 en 2392).

 

inv. nr. 2389. Kamerstukken 13990-13995, behandeling in de Eerste Kamer, intrekking wetsontwerp 13992 inzake andere territoriale openbare lichamen in plaats van provincies of gemeenten, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 2387. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Eerste Kamer, waarbij concept-Kamerspeeches van het Kamerlid Wiebenga en stukken betreffende de intrekking van wetsontwerp 13992 (dit gebeurde naar aanleiding van een motie van Wiebenga tijdens de behandeling van het ontwerp 13995); documentatie. (NB. Zie ook hieronder, inv. nrs. 2390 en 2392).

 

inv. nr. 2390. Kamerstukken 13990-13995, Staatsbladen 9-5-1980 nummers 267-271 en een samenvatting van de wetsontwerpen tot herziening van de grondwet, Eerste lezing en Wetten van 9 mei 1980 houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten (Stb. 267), strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn (Stb. 268), van bepalingen inzake de waterstaat (Stb. 269), van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid (Stb. 270) en van de bepalingen met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen, 1975-1981.

Eerste lezing. Gedrukte Kamerstukken en staatsbladen behorend bij inv. nrs. 449, 445, 459, 2387 en 2389 hierboven.

 

inv. nr. 2392. Handelingen, 1978-1980.

Eerste lezing. Bevat de gedrukte Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer bij de wetsontwerpen 13990, 13991, 13993, 13994 en 13995, behorend bij inv. nrs. 459, 2387 en 2389.

 

inv. nr. 2393. Artikelen 7.1-7.6, 7.8, 7.9, 7.13 en 7.14: Kamerstukken 16931 nrs. 1-3 en 16935 nrs. 1-3, Tweede lezing en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 44) houdende veranderingen in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 48) houdende verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2389. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad (zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.) Bevat tevens vragen van de Kamerleden Nijpels en Evenhuis; nota’s inzake decentralisatie en de nieuwe gemeentewet en betreffende de benoeming van burgemeesters en commissarissen der Koningin.

 

2.7.7.2. Onderwerps- en documentatiedossiers.

Onderstaande inventarisnummers bevatten stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Deze dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 

Algemeen

 

inv. nr. 477. Benoemingen van de Commissaris der Koningin en burgemeester, binnengemeentelijke decentralisatie, vorming van gewesten, 1973-1979.

Voorbereiding en wijziging van wetsvoorstellen met betrekking tot genoemde onderwerpen. Documentatie, waarbij Kamerstukken en een rapport ‘gemeentelijke decentralisatie’; overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer en met de directie Binnenlands Bestuur.

 

inv. nr. 2401. Benoemingen van de Commissaris der Koningin en burgemeester, binnengemeentelijke decentralisatie, vorming van gewesten. Uittreksels van Kamervragen, 1972-1982.

Documentatiedossier, behorend bij inv. nr. 477. Bevat chronologisch geordende overzichten van relevante kamervragen en antwoorden.

 

Artikel 7.4 [Positie van de Commissaris der Koningin als rijksorgaan.]

 

inv. nr. 483. Artikel 7.4: Positie van de Commissaris der Koningin als rijksorgaan, 1973-1975.

Dossier betreffende de voorbereiding en wijziging van het wetsontwerp. Nota’s; intern overleg en overleg met de commissarissen der Koningin; documentatie betreffende aanverwante wettelijke bepalingen of voorzieningen.

 

inv. nr. 484. Dualistische positie van de Commissaris der Koningin, 1978-1979.

Dossier betreffende de voorbereiding van de nota: ‘Rijksorgaan’ of ‘provinciebestuurder’?, door de Juridisch Adviseur en de afdeling Grondwetszaken. Wijziging en parlementaire behandeling van het wetsontwerp: intern overleg en overleg met de commissarissen der Koningin.

 

Artikel 7.7: kiesrecht van niet-Nederlandse ingezetenen. 

 

inv. nr. 467. 1973-1976 [Voorbereiding en eerste lezing wetsontwerp 13991].

Voorbereiding van een wetsontwerp op basis van het voorstel van de Commissie-Cals/Donner en de behandeling van de Nota grondwetsherzieningsbeleid; eerste lezing. Nota’s; intern overleg en bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; behandeling in de Tweede Kamer; documentatie, waarbij een rapport over buitenlandse werknemers (1976).

 

inv. nr. 470. 1977-1979 [Voorbereiding en eerste lezing wetsontwerp 13991].

Vervolg op inv. nr. 467. Eerste lezing. Behandeling in de Tweede Kamer; documentatie; reacties van externe instanties, instellingen en burgers.

 

inv. nr. 2394. Eindverslag en behandeling in de Eerste Kamer, aanpassing statuut aan de Grondwet, reacties van derden en Wet van 9 mei 1980 (Stb. 268) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 470. Eerste lezing. Behandeling in de Eerste Kamer; correspondentie met de Kiesraad en met burgers; Staatsblad. Tevens stukken betreffende de aanpassing van het Statuut aan de herziene Grondwet.

 

inv. nr. 2396. Toezending wetsontwerpen en memorie van toelichting, advies van de Raad van State, Tweede lezing Grondwetsherziening, memorie van antwoord, Kamerstuk 16932 nrs. 1-3 en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 45) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2394. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.). Bevat tevens een klein dossier over het specifieke onderwerp, waarin stukken over de bespreking in de Ministerraad; een nota van de directie Binnenlands Bestuur; correspondentie met burgers en belangengroepen.

 

• Artikel 7.[10]: andere territoriale lichamen.]

 

inv. nr. 482. Autonome gewesten naast niet-autonome gewesten, 1973.

Grondwetsherziening met betrekking tot gewestvorming en de politieke gedachtenvorming daarover. Bevat een notitie van de afdeling Grondwetszaken en stukken betreffende intern overleg.

 

inv. nr. 473. Beperking van passief kiesrecht met betrekking tot gewestraden, artikel 7.9 [= 7.10], 1973-1978.

Tijdelijke beperking van het passief kiesrecht als overgangsregeling. Bevat nota’s en notities alsmede documentatie, speciaal betreffende het gewest Eindhoven.

 

inv. nr. 776. Behandeling in de Eerste en Tweede Kamer inzake de grondwetsherziening met betrekking tot de gewestvorming en de bestuurlijke organisatie, 1972-1975.

Dossier met correspondentie en documentatie van het parlementaire proces inzake de grondwetsherziening over de gewestvorming.

 

inv. nr. 2389. Kamerstukken 13990-13995, behandeling in de Eerste Kamer, intrekking wetsontwerp 13992 inzake andere territoriale openbare lichamen in plaats van provincies of gemeenten, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 2387. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Eerste Kamer, waarbij concept-Kamerspeeches van het Kamerlid Wiebenga en stukken betreffende de intrekking van wetsontwerp 13992 (dit gebeurde naar aanleiding van een motie van Wiebenga tijdens de behandeling van het ontwerp 13995); documentatie. (NB. Zie ook hieronder, inv. nrs. 2390 en 2392).

 

inv. nr. 2397. Nota, reactie op concept-speech Wiebenga bij grondwetsherzieningsdebat lagere openbare lichamen in de Eerste Kamer op 22 april en Wet van 9 mei 1980 (Stb. 269) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de waterstaat, 1980.

Wetgevingsdossier, gedeeltelijk vervolg op inv. nr. 2389. De omslag bevat de genoemde en enkele daarmee samenhangende stukken.

 

Artikel 7.11: bepalingen inzake de waterstaat.  

 

inv. nr. 479. 1973-1976.

Voorbereiding en wijziging van het wetsontwerp en eerste lezing. Intern en interdepartementaal overleg; overleg met Rijkswaterstaat en bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport, behandeling in de Tweede Kamer; externe reacties; documentatie.

 

inv. nr. 481. 1977-1979.

Vervolg op inv. nr. 479. Eerste lezing en voorbereiding van wetgeving op aanverwante terreinen. Behandeling in de Tweede Kamer; intern en interdepartementaal overleg.

 

inv. nr. 2397. Nota, reactie op concept-speech Wiebenga bij grondwetsherzieningsdebat lagere openbare lichamen in de Eerste Kamer op 22 april en Wet van 9 mei 1980 (Stb. 269) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de waterstaat, 1980.

Wetgevingsdossier, gedeeltelijk vervolg op inv. nr. 2389. De omslag bevat de genoemde en enkele daarmee samenhangende stukken.

 

inv. nr. 2399. Kamerstuk 16933 nrs. 1-3, Tweede lezing en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 46) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de waterstaat, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2397. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad (zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.) 

 

Artikel 7.12: openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid

 

inv. nr. 2395. Artikelen 7.1-7.9 en 7.12: bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid, Kamerstukken 13994-13995, behandeling in de Eerste Kamer en Wet van 9 mei 1980 (Stb. 270) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid, 1973-1980.

(Voorbereiding van het wetsontwerp inzake de openbare lichamen (7.12). Bevat stukken betreffende intern en interdepartementaal overleg; documentatie; stukken betreffende de schriftelijke behandeling in de Tweede en Eerste Kamer; het Staatsblad. N.B. Het dossierr betreft niet de artikelen 7.1-7.9.)

 

inv. nr. 2400. Artikel 7.12, Kamerstuk 16934 nrs. 1-3 en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 47) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2395. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad (zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.) Bevat tevens enkele stukken over een eventueel noodzakelijke wijziging van de havenschapswetten, 1982. 

 

2.7.8. Hoofdstuk 8: Herziening van de Grondwet.

 

2.7.8.1. Wetgevingsdossiers.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

• Artikelen 8.1.-8.6: bepalingen inzake splitsing van een voorstel. 

 

inv. nr. 513. 1972-1976.

Voorbereiding van het wetsontwerp. Concepten; intern en interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; documentatie.

 

inv. nr. 514. 1977-1980.

Vervolg op inv. nr. 513. Eerste lezing. Behandeling in Tweede en Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2404. Tweede lezing, Kamerstuk 16936 nrs. 1-3 en Wet  van 19 januari 1983 (Stb. 49) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet alsmede tot opneming van bepalingen inzake splitsing van een voorstel, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 514. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

2.7.8.2. Onderwerps- en documentatiedossier

Onderstaand inventarisnummer bevat stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Dergelijke dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 

inv. nr. 2402. De te volgen procedure bij de algehele Grondwetsherziening (herzieningsprocedure), suggestie door het Eerste Kamerlid Fey, Kamerstuk 14213 nr. 102, 1979-1980.

Voorstel om het wetsontwerp betreffende de herzieningsprocedure met voorrang te behandelen zodat het daarin opgenomen splitsingsrecht bij de tweede lezing van de overige herzieningen al kan worden toegepast. Nota’s; advies van de Raad van State; correspondentie; stukken betreffende de behandeling van het voorstel in Tweede en Eerste Kamer.  

 

2.7.9. Additionele artikelen

 

• Algemeen

 

inv. nr. 515. Additionele artikelen, 1972.

Nota betreffende de procedure voor het indienen van wetsvoorstellen tot wijziging van de additionele artikelen, zoals voorgesteld door de Commissie-Cals/Donner. Het betreft de vraag, of dit in één of meerdere wetsontwerpen zou moeten gebeuren. Enkele concepten van deze nota met bijlage (maart-april 1972) en een notitie; tevens kopieën van stukken over wijzigingen in het wetsontwerp 11051, waarschijnlijk abusievelijk in dit dossier beland.

 

• Het vervallen van het additionele artikel inzake heerlijke rechten.

 

inv. nr. 2405. 1976-1980.

Voorbereiding wetsontwerp. Intern en interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; nader rapport; behandeling in Tweede en Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2410. 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2405. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

inv. nr. 516. Initiatiefontwerp van Tweede Kamerlid Westerterp tot wijziging van de Grondwet inzake het doen opnemen van een additioneel artikel (Wet Europese Verkiezingen 1973), 1973-1977.

Verzameldossier betreffende het initiatiefontwerp-Westerterp tot wijziging van de grondwet, Kamerstuk 12307. Intern overleg, met de Tweede Kamer en met Westerterp; verzoek om advies van de Kiesraad; Kamerstukken; documentatie.

 

2.7.10. Overige archivalia, niet op hoofdstuk in te delen

 

• Schrapping van artikelen 1.1 en 1.2 (oud)

 

inv. nr. 423. Behandeling in de Ministerraad en in de Tweede en Eerste Kamer inzake het wetsvoorstel tot het doen vervallen van de artikelen 1.1 en 1.2 [(oud)] van de [Grond]wet en de afkondiging van de Wet van 28 juni 1979 (Stb. 391), 1976-1979.

Voorbereiding van het wetsontwerp en eerste lezing. Betreft art. 1-2 van de grondwet van 1972 (het grondgebied en de relatie tot de Rijksdelen buiten Europa).

 

inv. nr. 2833. Totstandkoming van de Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 50), houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1.1 en 1.2 [(oud)], Tweede lezing, Kamerstuk 16937 nrs. 1-3, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 423. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

2.7.11. Tweede lezing van de algehele grondwetsherziening.

 

inv. nr. 2810. Advies van de Raad van State, nader rapport aan de Koningin, Kamerstukken 16905 nrs. 1-3, 1981.

Tweede lezing van de grondwetsherzieningsontwerpen. Bevat stukken betreffende de te volgen procedures, planning en schema’s; daarop betrekking hebbende nota’s, notities en correspondentie; de wetsvoorstellen; het advies van de Raad van State; het nader rapport; stukken betreffende de parlementaire behandeling. (NB. Dit is het originele en volledige dossier, waarvan in de dossiers betreffende de tweede lezing van de afzonderlijke herzieningsvoorstellen telkens gedeeltelijke kopieën zijn gedeponeerd.)

 

inv. nr. 2811. Advies van de Raad van State, nota naar aanleiding van het verslag en Tweede Kamerbehandeling, Kamerstuk 16905-16938 nrs. 4-5, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2810. Tweede lezing. Overleg tussen de minister en de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer (september 1981); behandeling door de Tweede Kamer; interdepartementaal overleg. Tevens nota’s over een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2820. Het adviseren inzake de behandeling in de Tweede Kamer, Kamerstuk 16915 nr. 5, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2811. Tweede lezing. Plenaire behandeling in de Tweede Kamer, waarbij ook discussienota’s voor de minister en de regeringscommissaris. Tevens enkele brieven van particulieren.

 

inv. nr. 2821. Het adviseren inzake afwikkeling van de tweede lezing, voorlopig verslag, memorie van antwoord en inzake het advies van de Raad van State betreffende het voorontwerp en nota  naar aanleiding van het eindverslag Eerste Kamer, Kamerstukken 16905-16938 nrs. 47, 47a-47c, 1982.

Vervolg op inv. nr. 2820. Tweede lezing. Behandeling door de Eerste Kamer, waarbij ook nota’s voor de minister en stukken inzake intern en interdepartementaal overleg.

 

inv. nr. 2823. Het adviseren inzake de behandeling in de Eerste Kamer, 16905-16938 nrs. 47d-47e, 1982.

Vervolg op inv. nr. 2821. Tweede lezing en voorbereiding aanpassingswetgeving ten aanzien van onderwijs en defensie. Plenaire behandeling in de Eerste Kamer, waarbij nota’s en Kamerspeeches; stukken van de ‘Beraadsgroep Tweede Lezing’.

 

inv. nr. 2411. Wijziging van twee wetten; artikelen 5.2.7 en artikel 8.1 in verband met de wijziging van de woorden ‘vanwege de Koning’  in ‘door of vanwege de Koning’, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer en de Wet van 4 februari 1981 (Stb. 53) houdende het wijzigen van twee wetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, 1980-1981.

Voorbereiding van een wetsvoorstel tot aanpassing van de aangeduide terminologie in reeds aangenomen grondwetsherzieningswetten. Het dossier omvat het hele wetgevingstraject. 

 

2.7.12. Plechtige afkondiging en bekendmaking

 

inv. nr. 2814. Plechtige afkondiging en bekendmaking van de herziene Grondwet, 1982.

Dossier betreffende de voorbereiding en totstandkoming van de afkondigingsbesluiten, alsmede de afwikkeling van het grondwetsherzieningstraject. Bekendmaking van de herziene grondwet in een bijzondere editie van de Staatscourant met daarin tevens een artikel van regeringscommissaris Simons; voorbereiding van de viering van de afkondiging in de kring van naast betrokkenen; stukken inzake de werkzaamheden van de ‘Beraadsgroep Tweede Lezing’.

 

inv. nr. 2815. Plechtige afkondiging en bekendmaking van de herziene Grondwet, 1983.

Vervolg op inv. nr. 2814. Bevat opnieuw stukken over de eindafwikkeling van het grondwetsherzieningstraject, waaronder een nota over de publiciteit aan de nieuwe grondwet te geven bij de afkondiging; de kopij voor het boekje De herziene Grondwet; de nota ‘Herziene en aangevulde conclusies Beraadsgroep Tweede lezing’.

 

inv. nr. 2816. Plechtige afkondiging en bekendmaking van de herziene Grondwet, 1983-1985.

Vervolg op inv. nr. 2815 over de eindafwikkeling van het grondwetsherzieningstraject. Afkondigingsbesluit; festiviteiten bij de afkondiging; de publicatie van De herziene grondwet, waarbij tevens over een publicatie voor de Antillen; verschillende exemplaren van de nieuwe grondwet.

 

2.8. Nota’s, overige regeringsvoorstellen en rapportage met betrekking tot de grondwetsherziening

 

2.8.1. Nota betreffend het beleid met betrekking tot de Grondwet en de Kieswet (Kamerstuk 9181).

 

inv. nr. 255. Verzoek aan de minister inzake het instemmen met de aangebrachte wijziging betreffende het achtste periodiek verslag (Kamerstuk 9181 nr. 23  bijzondere kamercommissie voor Grondwet en Kieswet) inzake nota betreffend het beleid met betrekking tot de Grondwet en de Kieswet en het instemmen met de wijze van publiceren van het verslag, Kamerstukken 9181 nrs. 1-25, 1967-1971.

Dossier betreffende het algemene overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer: Kamerstukken, interne correspondentie en notities.

 

inv. nr. 277. Nota aan de Tweede Kamer over de voorstellen van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet met betrekking tot het kiesrecht en de regeringsvorming, 1969-1970.

Voorbereiding van deze nota, zeer waarschijnlijk gepubliceerd als Kamerstuk 9181, nr. 16. Correspondentie, notities en concepten. (Vergelijk ook het volgende inv. nr. 260.)

 

inv. nr. 260. Voorstellen met betrekking tot het kiesrecht en de regeringsvorming naar aanleiding van het Eerste en Tweede Rapport van de Staatscommissie inzake de Grondwet en de Kieswet, 1969-1970.

Voorbereiding van een regeringsnota voor de Tweede Kamer over de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner; waarschijnlijk werd dit Kamerstuk 9181, nr. 16. Concepten; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; indiening bij de Tweede Kamer. (Vergelijk ook het voorgaande inv. nr. 277.)

 

inv. nr. 2801. Termijnverkorting bij kamerontbinding, 1969-1980.

Dossier, ten dele als documentatie bij inv. nr. 260: betreft het aspect van termijnverkorting als onderdeel van de regeringsnota over de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Bevat tevens een advies van de Kiesraad hierover (1976); stukken betreffende intern overleg; andere met termijnverkorting samenhangende stukken (1978 -1980); documentatie.

 

inv. nr. 2256: Notitie aan de minister inzake de constitutionele vragen en beleidsoverwegingen die samenhangen met het tijdstip en de wijze waarop de invoering van het nieuwe systeem van vervroeging van het tijdstip van de Tweede Kamerverkiezingen zou kunnen plaatsvinden waarbij uitgegaan wordt dat een grondwetsherziening aan de orde is, 1970.

Betreft een discussie, die gevoerd werd naar aanleiding van de voorstellen aanwezig in bovenstaand inv. nr. 260. Bevat genoemde notitie (doorslag) en uittreksels uit de notulen van de Ministerraad van mei/juni 1970.

 

inv. nr. 269. Initiatiefontwerp van de kamerleden Van Thijn, Goudsmit en Aarden (kamerstuk 10993) inzake de rechtstreekse invloed van de kiezers op de regeringsvorming. Districtenstelsel, 1972-1975.

Dossier met stukken betreffende gedachtenwisseling over het districtenstelsel in de Tweede Kamer en in de Ministerraad; een advies van de Kiesraad; veel documentatie.

 

inv. nr. 267. Initiatiefontwerp van de kamerleden Van Thijn, Goudsmit en Aarden (kamerstuk 10993) inzake de rechtstreekse invloed van de kiezers op de regeringsvorming. Gekozen kabinetsformateur, 1970-1974.

Kamerbehandeling van de onderwerpen gekozen formateur en wijziging kiesstelsel. Kamerstukken en Handelingen rondom de initiatiefvoorstellen van Kolfschoten (10985) en Van Thijn (10993); intern overleg; documentatie, waarbij veel stukken van de Commissie-Cals/Donner.

 

inv. nr. 268: Initiatiefontwerp van de kamerleden Van Thijn, Goudsmit en Aarden (kamerstuk 10993) inzake de rechtstreekse invloed van de kiezers op de regeringsvorming. Gekozen kabinetsformateur, 1975.

Vervolg op inv. nr. 267. Overleg met regeringscommissaris Simons; documentatie, waarbij een nota over de ideeën van Glastra van Loon over de vergroting van de invloed van kiezers (kopie).

 

inv. nr. 757. Voorstel tot verandering van de Grondwet betreffende het geven van meer rechtstreekse invloed aan de kiezers op de kabinetsvorming inzake de aanwijzing door de Tweede Kamer van een kabinetsformateur, (motie Kolfschoten), 1970-1975.

Dossier over deze motie ingediend bij de behandeling van het initiatiefontwerp-Van Thijn (Kamerstuk 10993, 8-9). Intern en interdepartementaal overleg over dit voorstel, alsmede bespreking in de Ministerraad en in het parlement.


2.8.2. Totstandkoming en behandeling van de Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid (Kamerstuk 12944).

 

inv. nr. 287. 1e concept, 1971.

Voorbereiding van de Nota op basis van de rapporten van de Commissie-Cals/Donner en van eerdere debatten in de Tweede Kamer. Concepten; een notawisseling met de regeringscommissaris; intern en interdepartementaal overleg; documentatie.

 

inv. nr. 288. 2e concept, 1971-1972.

Vervolg op inv. nr. 287. Voorbereiding. Concepten, deels van afzonderlijke onderdelen van de Nota; eventuele advisering door de Raad van State; intern overleg; toevoegingen aan de Nota betreffende het toetsingsrecht; documentatie.

 

inv. nr. 289. Concept-nota in één stuk, 1971-1972.

Vervolg op inv. nr. 288. Voorbereiding. Een tekstversie van 29-12-1971 met aanvullingen; intern overleg en overleg met het ministerie van Algemene Zaken. Tevens enkele ‘niet in nota behandelde voorstellen’.

 

inv. nr. 291. Versie van 16 maart 1972. Toezending aan de ministers van Algemene Zaken en Justitie, 1972.

Vervolg op inv. nr. 289. Voorbereiding. Intern overleg; overleg met de ministeries van Algemene Zaken en Justitie; een tekstversie van 16-03-1972.

 

inv. nr. 292. Versie van 16 maart 1972. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, 1972.

Vervolg op inv. nr. 291. Voorbereiding. Intern overleg en bespreking in de Ministerraad.

 

inv. nr. 295. Eerste herziene versie, 1972-1973.

Vervolg op inv. nr. 292. Voorbereiding. Voorstellen tot wijziging van de eerste versie ten aanzien van het kiesrecht van in buitenland wonende Nederlanders en de bestuurlijke organisatie; te volgen procedure bij indiening van de Nota. Intern en interdepartementaal overleg; overleg met de Koningin; bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 296. Eerste herziene versie, 1973.

Vervolg op inv. nr. 295. Voorbereiding. Intern overleg en overleg met de minister, op onderwerp geordend. Tevens een deel van de herziene versie van de Nota van juli 1973.

 

inv. nr. 297. Tweede herziene versie, 1973.

Vervolg op inv. nr. 296. Voorbereiding. Intern overleg en overleg met de minister, op onderwerp geordend. Tevens een deel van de herziene versie van de Nota van juli 1973.

 

inv. nr. 299. Versie van 25 juli 1973.Toezending aan de minister-president en aan de staatssecretaris van Justitie, 1973.

Vervolg op inv. nr. 297. Voorbereiding. Overleg met de minister-president en de staatssecretaris van Justitie over de versie van juli 1973 en over de te volgen procedure; stukken betreffende het drukken van de Nota.

 

inv. nr. 300. Versie van 25 juli 1973. Wijzigingen en aanvullingen, 1973-1974.

Vervolg op inv. nr. 299. Voorbereiding. Overleg met de minister-president over wijzigingen in de Nota, in het bijzonder naar aanleiding van Kamervragen; een advies van de Kiesraad.

 

inv. nr. 304. Ministeriëel overleg, concept-nota en het advies van de Kiesraad, 1973-1974.

Vervolg op inv. nr. 300. Voorbereiding. Bevat vooral kopieën van stukken uit inv. nrs. 299 en 300 (hierboven); daarnaast documentatie, onder andere over het ‘beleidskeuzereferendum’ (vgl. inv. nr. 308).

 

inv. nr. 308. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk en documentatie over het wetgevings-, beleidskeuze- en volksreferendum, 1973-1974.

Vervolg op inv. nrs 300, 304. Voorbereiding. Interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; documentatie; stukken betreffende de te volgen procedure bij de indiening van de Nota.

 

inv. nr. 311. Nota van januari 1974, 1974.

Vervolg op inv. nr. 300. Voorbereiding. Bevat het originele exemplaar van de Nota.

 

inv. nr. 305. Verkorte nota en de toezending van de nota aan de Koningin, 1974.

Vervolg op inv. nr. 311. Voorbereiding, omwerking van de Nota naar een verkorte nota die geschikt is voor indiening bij de Tweede Kamer. Intern overleg, overleg met de minister-president en de staatssecretaris van Justitie; notitie over de instemming van de Koningin.

 

inv. nr. 306. Advies van de Raad van State en het concept-nader rapport, 1974.

Vervolg op inv. nr. 305. Voorbereiding. Bevat het advies van de Raad van State over de verkorte nota en het nader rapport.

 

inv. nr. 309. Toezending aan de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal, persbericht en kamerstuk 12944, 1973-1974.

Vervolg op inv. nr. 306. Voorbereiding en indiening van de Nota. Intern overleg, overleg met de minister-president en de staatssecretaris van Justitie; een gedrukte versie van de Nota; persbericht; advies van de Kiesraad; foto’s van de persconferentie bij de indiening van de Nota (juni 1974) .

 

inv. nr. 326. Behandeling van de vragen van de Bijzondere Commissie met betrekking tot de diverse hoofdstukken van de nota, 1974.

Vervolg op inv. nr. 309. Schriftelijke behandeling Tweede Kamer. Intern overleg, overleg met het ministerie van Algemene Zaken en met de Kiesraad over de beantwoording van de vragen van de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; correspondentie met de Bijzondere Commissie.

 

inv. nr. 327. Behandeling van de vragen van de Bijzondere Commissie met betrekking tot de diverse hoofdstukken van de nota, 1974.

Vervolg op inv. nr. 326. Schriftelijke behandeling Tweede Kamer. Nota’s; drukproeven van de Kamerstukken waarin vragen van de Bijzondere Commissie worden beantwoord; correspondentie met de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 328. Behandeling van de vragen van de Bijzondere Commissie met betrekking tot de diverse hoofdstukken van de nota, 1974.

Vervolg op inv. nr. 327. Schriftelijke behandeling Tweede Kamer. Nota’s; drukproeven van Kamerstukken; een persbericht; documentatie.

 

inv. nr. 319. Behandeling van de Nota (kamerstuk 12944) in de Bijzondere Commissie Grondwet-Kieswet van de Tweede Kamer. Handelingen van de 1e, 2e en 3e openbare commissievergadering, 1974-1975.

Hangt samen met inv. nrs. 326-328. Intern overleg, bespreking in de Ministerraad en overleg met de Tweede Kamer over de Nota en de wijze van behandeling daarvan; stukken betreffende de vergaderingen van de Bijzondere Commissie; documentatie.

 

inv. nr. 317. Plenaire behandeling Tweede Kamer. Handelingen van de 42e, 43e en 44e openbare vergadering van de Tweede Kamer, 1974-1975.

Vermoedelijk vervolg op inv. nr. 319. Bevat Kamerstukken en Kamerspeeches; intern overleg; tevens aantekeningen van de minister gemaakt tijdens vergaderingen van de Bijzondere Commissie (november-december 1974).

 

inv. nr. 329. Behandeling in de Vaste Commissie Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken van de Eerste Kamer en de Handelingen van de 19e en 20e openbare vergadering van de Eerste Kamer, 1974-1975.

Vervolg op inv. nr. 317. Schriftelijke en plenaire behandeling Eerste Kamer. Bevat onder andere schriftelijke vragen; Kamerspeeches en aantekeningen van de minister.

 

inv. nr. 318. Standpunt van de regering ten aanzien van het advies van de Kiesraad inzake de uitwerking van het beperkt districtenstelsel, met betrekking tot kamerstuk 12944, 1974-1975.

Hangt samen met behandeling van de Nota: documentatie en enkele nota’s.

 

2.8.3. Totstandkoming en behandeling van de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ inzake de Grondwetsherziening.

NB. De ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ was een interne nota voor de Ministerraad, die niet gepubliceerd werd. Zij betrof de voornaamste onderwerpen voor grondwetsherziening die niet waren opgenomen in de Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid.

 

inv. nr. 310. Agenda's en verslagen van besprekingen met de minister over voorstellen inzake algehele grondwetsherziening, 1974-1976.

Verzameldossier betreffende besprekingen van diverse afdelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de regeringscommissaris met de minister over uiteenlopende onderdelen van de nieuwe grondwet, gedeeltelijk ter voorbereiding van de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’. Agenda’s; verslagen; bijlagen; nota’s.

 

inv. nr. 331. Behandeling van de onderdelen Koning en ministers, Staten-Generaal en vaste colleges, 1974-1975.

Voorbereiding van de nota. Concepten (mei 1974); intern overleg en overleg met de ministeries van Algemene Zaken en Justitie over genoemde onderdelen.

 

inv. nr. 332. Behandeling van de onderdelen wetgeving en bestuur, rechtsbedeling en provincies, gemeenten en andere openbare lichamen, 1974-1975.

Vervolg op inv. nr. 331. Voorbereiding van de nota. Concepten; intern overleg en overleg met andere ministeries over genoemde onderdelen van de nota.

 

inv. nr. 333. Interdepartementaal overleg met betrekking tot de nota van juli 1974, 1974-1975.

Vervolg op inv. nr. 332. Voorbereiding van de nota. Concept-nota (juli 1974); intern en interdepartementaal overleg, waarbij verslagen.

 

inv. nr. 334. Behandeling in de Ministerraad van de nota van juni 1975, 1975.

Vervolg op inv. nr. 333. Behandeling van de nota in de Ministerraad. Bevat een bijgewerkte versie en concepten van de nota (juni 1975); stukken betreffende intern en interdepartementaal overleg, en betreffende indiening van de Nota bij de Ministerraad. (NB. zie voor de stukken over de behandeling in de Ministerraad en het vervolg hierop de dossiers over de betreffende onderwerpen (2.7.1-2.7.9)

 

 2.9. Planning en voortgangsrapportage grondwetsherziening.

 

• Documentatiedossiers voortgangsrapportage.

 

inv. nr. 347. Bijdrage voor de regeringsverklaring ten aanzien van het grondwetsherzieningsbeleid, 1971-1979.

Verzameldossier, betreffende de jaren 1971, 1972, 1973, 1978. Nota’s en notities aan en van opeenvolgende ministers; documentatie.

 

inv. nr. 354. Overzicht van het grondwetsherzieningsbeleid over de jaren 1972-1977.

Verzameldossier. Uittreksels uit de ‘Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid’; een bijdrage voor een overzicht van werkzaamheden op te stellen door het ministerie van Binnenlandse Zaken; een persbericht; een verzoek om het opstellen van een overzicht van ‘wapenfeiten’ van het ministerie tijdens het kabinet-Den Uyl.

 

inv. nr. 2935. Stand van zaken, 1969-1981.

Verzameldossier betreffende de voortgang der werkzaamheden specifiek op het terrein van de grondrechten. Bevat publicaties, passages uit de Handelingen, nota’s, een literatuurlijst.

 

inv. nr. 2812. Beleid en voortgang van de werkzaamheden en toezeggingen aan de Staten-Generaal, 1973-1982.

Documentatiedossier: kopieën uit de Handelingen (1973-1976); overzichten ‘van de op terrein van afdeling Grondwetszaken liggende toezeggingen door de minister of staatssecretaris gedaan tijdens de parlementaire behandeling van de begroting of van andere wetsontwerpen’, 1974-1976; overeenkomstige ‘stand van zaken’ 1978-1982.

 

• Planning van werkzaamheden.

 

inv. nr. 321. Ontwerp-tekst voor een nieuwe Grondwet en de verdeling van de grondwetsherziening over een aantal wetsontwerpen, 1971-1975.

Voorbereiding van een ontwerp-grondwet op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake Grondwetsherziening. Concepten; intern overleg over de verdeling van onderwerpen; documentatie.

 

inv. nr. 322. Overzichten van redacties van in voorbereiding zijnde grondwetsartikelen met wijzigingen en aanvullingen, 1973-1976.

Voortgang van werkzaamheden van de afdeling Grondwetszaken. Bevat de z.g. ‘blauwe bundel’ met overzichten van de redacties van de grondwetsartikelen en het voortgangsstadium ervan, die steeds werden bijgewerkt. Op datum geordend.

 

inv. nr. 313. Behandelingsprocedure en -voortgang, 1971-1975.

Voortgang van en procedure voor werkzaamheden, onder andere inzake de indiening van de Nota inzake de grondwetsherziening. Intern overleg; overleg met de Kamers; documentatie.

 

• Brief aan de Kamer.

 

inv. nr. 312. Werkwijze ten aanzien van de herziening van de Grondwet, 1975-1979.

Over de procedure van werkzaamheden, met name over de ‘brief inzake de werkwijze ten aanzien van de herziening van de Grondwet’ (Kamerstuk 13871) en over technische aspecten zoals de nummering van de artikelen. Intern en interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad, met het Kabinet van de Nederlandse Antillen en met de betrokken commissies van Eerste en Tweede Kamer; een advies van de Raad van State.

 

inv. nr. 2806. Werkwijze ten aanzien van de herziening van de Grondwet, Kamerstuk 13871 1-14, 1975-1981.

Vervolg op inv. nr. 312. Bevat het genoemde Kamerstuk en kopieën daarvan met in handschrift aangebrachte wijzigingen.

 

inv. nr. 2807. Werkwijze ten aanzien van de herziening van de Grondwet, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 2806. Overzicht van de parlementaire stand van zaken ten aanzien van de grondwetsherzieing. Kamerstukken (13871); overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer.

 

• Suggestie-Fey.

 

inv. nr. 2402. De te volgen procedure bij de algehele Grondwetsherziening (herzieningsprocedure), suggestie door het Eerste Kamerlid Fey, Kamerstuk 14213 nr. 102, 1979-1980.

Voorstel om het wetsontwerp betreffende de herzieningsprocedure met voorrang te behandelen zodat het daarin opgenomen splitsingsrecht bij de tweede lezing van de overige herzieningen al kan worden toegepast. Nota’s; advies van de Raad van State; correspondentie; stukken betreffende de behandeling van het voorstel in Tweede en Eerste Kamer.  

 

• Werkdossiers planning.

 

inv. nr. 302. Behandelingsprocedure en voortgang inzake de algehele en partiële grondwetsherziening, 1970-1974.

Werkdossier met overwegend nota’s en documentatie over de planning, procedure en de stand van werkzaamheden, verzameld naar aanleiding van (Kamer)vragen; van het opstellen van de begroting of van de aanstelling van een nieuwe formateur of minister.

 

inv. nr. 303. Behandelingsprocedure en voortgang inzake de algehele en partiële grondwetsherziening, 1975-1976.

Vervolg op inv. nr. 302. Documentatie; overleg met andere ministers, in de Ministerraad of met de Eerste en Tweede Kamer.

 

inv. nr. 307. Behandelingsprocedure en voortgang inzake de algehele en partiële grondwetsherziening, 1977-1978.

Vervolg op inv. nr. 303. Documentatie; overleg, onder andere met het Kabinet van de Koningin over het indienen van wetsvoorstellen voor grondwetsherziening door een demissionair kabinet (1977).

 

inv. nr. 2804. Behandelingsprocedure en voortgang inzake de algehele en partiële grondwetsherziening, 1979-1982.

Vervolg op inv. nr. 307. Tijdschema’s, voortgangsrapportage, nota’s en correspondentie betreffende de voortgang van de grondwetsherziening; overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer.

 

• Planningssysteem ‘beleidsprioriteiten’.

 

inv. nr. 314. Planning van beleidsprioriteiten met betrekking tot de voortgang inzake de algemene herziening van de Grondwet, 1978-1979.

Verzameldossier betreffende een centraal planningssysteem van het ministerie van Binnenlandse Zaken: nota’s en correspondentie van de afdeling Grondwetszaken aan de minister en de secretaris-generaal.

 

inv. nr. 2803. Planning van beleidsprioriteiten met betrekking tot de voortgang inzake de algemene herziening van de Grondwet, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 314. Bevat lijsten van beleids- en topprioriteiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en overzichten van de stand van zaken ingediend door de afdeling Grondwetszaken.

 

• Wetgevingstechniek.

 

inv. nr. 323. Technische opzet van wetsontwerpen, memories van toelichting en nota's van wijziging, 1971-1976.

Verzameldossier met overwegend documentatie en enkele interne nota’s. Tevens stukken over een bespreking in de Ministerraad over de ‘brief technische gang van zaken grondwetsherziening’ (1975).

 

inv. nr. 324. Procedure van Rijkswet en gewone wetsprocedure bij de indiening van voorstellen tot grondwetsherziening, 1969-1976.

Verzameldossier met documentatie over de vraag welk wetsontwerpen als rijkswet en welke als gewone wet moeten worden ingediend.

 

inv. nr. 2800. Procedures bij de totstandkoming, de publicatie, afkondiging en inwerkingtreding van nieuwe Grondwetsbepalingen, 1970-1981.

Verzameldossier waarin nota’s van de afdeling Grondwetszaken over diverse procedures en formele regelingen samenhangend met grondwetswijziging, waaronder stukken betreffende diverse praktische regelingen en tijdschema’s en betreffende de mogelijke wijziging daarvan.

 

2.10. Overige archivalia samenhangend met grondwetsherziening

 

• Het adviseren door de juridisch adviseur inzake wijzigingen van de Grondwet.

 

inv. nr. 2981. 1969-1974.

Adviezen van de Juridisch Adviseur betreffende een aantal onderwerpen uit de rapportage van de Commissie-Cals/Donner en de uitwerking daarvan door de afdeling Grondwetszaken. Onderwerpen onder meer: geldelijke voorzieningen voor de leden van de Staten-Generaal; een concept-grondwetsartikel over censuurverbod; het wetsontwerp inzake de klassieke grondrechten; het wetsontwerp toelating/uitzetting; de tweede lezing van de grondwetsherzieningsvoorstellen 1971; het wetsontwerp inzake bepalingen voor de waterstaat.)

 

inv. nr. 2983. 1974-1979.

Vervolg op inv. nr. 2981. Betreft openbaarheidsbepalingen en de ‘techniek van de openbaarheid’; vaste adviescolleges; Staten-Generaal, provincies en gemeenten; kiesrecht voor buitenlanders; waterstaat; openbare lichamen; openbaarheid van bestuur; onderwijs.

 

• Stukken samenhangend met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

 

inv. nr. 407. Voorstellen van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en Kieswet en de toepassing van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1970-1979.

Verhouding tussen het Statuut voor het Koninkrijk en te wijzigen of toe te voegen grondwetsbepalingen. Diverse nota’s van afdeling Grondwetszaken. Overleg met het kabinet van de Vice-minister-president. Desbetreffende passages in de regeringsnota’s over het grondwetsherzieningsbeleid. Overleg met de gevolmachtigd ministers van Suriname en de Nederlandse Antillen. Diversen overige documentatie.

 

inv. nr. 405. Aanpassing van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de herziene Grondwet, 1976-1978.

Ambtelijke nota betreffende de eventueel noodzakelijke aanpassing van het Statuut van het Koninkrijk aan de gewijzigde grondwet. Extern ambtelijk (Justitie, Algemene Zaken, Nederlands-Antilliaanse Zaken) en politiek overleg.

 

 

 

Opmerkingen overig

Het archief bevond zich in 2009 nog onder het beheer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar zou op afzienbare termijn worden overgedragen aan het Nationaal Archief.


2 
Aard van de documentatie commissiedossier; ambtelijke ondersteuning; overige documentatie
Naam archiefvormer/collectie
(Periode archief)
Ministerie van Algemene Zaken / Kabinet Minister-President (1942-1979)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.03.01)
Meer Verberg

Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Kenmerk toegang 2.03.01
Inventarisnummers 1107, 1132-1133, 1136, 1138-1147, 7531, 7927-7935, 7981-7982, 7985, 9819
Inhoud

inv. nr. 1107. Stukken betreffende wijzigingen en uitvoering van de kieswet en andere verkiezingsaangelegenheden (1945-1969)

Ambtelijk dossier betreffende de Kieswet en het eindrapport van de Commissie-J. Donner, de herziening van de grondwet in 1963 en de instelling van de Commissie-Cals/Donner, specifiek met betrekking tot het kiesstelsel. Het dossier bevat overwegend stukken ter behandeling in de ministerraad en notities aan de minister-president.

 

inv. nrs. 1132-1133. Stukken betreffende wijzigingen van de Grondwet (1945-1969)

- inv. nr. 1132. 1951-1965

Ambtelijk dossier betreffende het grondwetsherzieningbeleid (voorbereiding grondwetsherzieningen 1956 en 1963; instelling afdeling Grondwetszaken). Het dossier bevat overwegend stukken ter behandeling in de ministerraad en notities voor de minister-president.

- inv. nr. 1133. 1966-1969

Ambtelijk dossier betreffende het grondwetsherzieningbeleid (voorbereiding 'Proeve' en grondwetsherziening 1971; instelling Commissie-Cals/Donner). Het dossier bevat overwegend stukken ter behandeling in de ministerraad, notities voor de minister-president en correspondentie met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

inv. nr. 1136. Verslagen van Staatscommissies, staatsbladen en krantenknipsels betreffende herzieningen van de Grondwet (1951-1968)

Ambtelijk dossier met overwegend documentatie (verslagen Commissie-Van Schaik, krantenknipsels en enkele notities).

 

inv. nr. 1138. Documentatie en aantekeningen van mr. J.H. Kist betreffende de Grondwet, Grondwetsherzieningen en in het bijzonder de ministeriële verantwoordelijkheid voor het optreden van het Staatshoofd (1955-1965)

Ambtelijk dossier met overwegend documentatie betreffende de relatie tussen koning en regering, en regelingen ten aanzien van de kroon in de grondwet; tevens enkele stukken over de 'Proeve'.

 

inv. nrs. 1139-1146. Stukken betreffende de in en samenstelling en taak van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en Kieswet (Commissie-Cals/Donner) (1961-1969)

- inv. nr. 1139. Algemeen (1961-1969). NB. Bevat bescheiden afkomstig uit de collectie-Van Nispen.

Ambtelijk dossier betreffende de 'Proeve', het overleg met de Commissie-Cals/Donner en de Bijzondere Commissie-Den Uyl, en de nota 'Grondwetsherzieningsbeleid'. Het dossier bevat overwegend stukken ter behandeling in de ministerraad en notities voor de minister-president. Tevens (persoonlijke) correspondentie van Van Nispen met H.Th. J. van Maarseveen.

- inv. nr. 1140. Algemeen (1967-1969)

Ambtelijk dossier betreffende de instelling van en overleg met de Commissie-Cals/Donner en de Bijzondere Commissie-Den Uyl, de eigen werkwijze en de positie van andere actoren ten aanzien van de grondwetsherziening. Het betreft hier voornamelijk stukken en notities voor de minister-president en stukken ter behandeling in de ministerraad; daarnaast thematische mappen met documentatie en stukken afkomstig van de Commissie-Cals/Donner.

- inv. nr. 1141. Instelling, samenstelling en vaststelling van de procedure ten aanzien van de uitvoering van de taak (1967-1968)

Dossier van de minister-president met betrekking tot de Commissie-Cals/Donner: stukken van de commissie aan hem toegezonden op grond van zijn bevoegdheid recht zonder stem de vergaderingen bij te wonen; stukken betreffende de instelling en werkwijze van deze commissie en van de Bijzondere Kamercommissies-Den Uyl en –Mazure. Vooral ambtelijke notities aan de minister-president, correspondentie met andere departementen, de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer en met de (beoogde) voorzitters van de staatscommissie.

- inv. nr. 1142. Agenda's, notulen en notities van de Plenaire Commissie (1967-1969)

Dossier van de minister-president: agenda's en notulen van vergaderingen 1-8, 26-29 en 31 van de plenaire commissie en enkele nota's van het secretariaat van de commissie. Het betreft steeds afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen. Tevens handgeschreven notulen van de vergaderingen van 5-4 en 14-6-1968 en van 17 en 31-1-1969, waarschijnlijk opgesteld door Kist. (Zie voor een vervolg van de notulen inv. nr. 7928.)

- inv .nr. 1143. Agenda's, notulen en notities van de Werkgroep Kieswet (1967)

Dossier van de minister-president met agenda's, notulen (compleet), notities en documentatie. Het betreft steeds afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen.

- inv. nr. 1144. Notulen van vergaderingen, rapporten en nota's van de Subcommissie 1 (Grondrechten) (1968-1969)

Dossier van de minister-president: nota's, notulen en documentatie. De notulen beslaan de vergaderingen 1-29, onder inv. nr. 7930 worden de notulen van deze subcommissie vervolgd. Het betreft afschriften van genummerde stukken, zonder marginalia.

- inv. nr. 1145. Overzicht van verzonden stukken (1968-1969)

Agenda op de genummerde commissiestukken. De agenda's beslaan de nummers 1-700 en bevatten aantekeningen, waarschijnlijk met betrekking tot de eigen registratuur van het ministerie van Algemene Zaken. De agenda op de nummers 701-1165 is te vinden onder inv. nr. 7934.

- inv. nr. 1146. Onkostenvergoedingen voor voorzitters en leden (1967-1968)

Ambtelijk dossier betreffende de vergoeding, in het bijzonder voor Cals.

 

inv. nr. 1147. Stukken betreffende het grondwetsherzienings- en vernieuwingsbeleid (1967-1969)

Ambtelijk dossier betreffende de 'Proeve' en het grondwetsherzieningsbeleid en betreffende de instelling van de Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting (commissie-Biesheuvel). Bevat tevens enkele tussenrapporten van de Commissie-Cals/Donner (in afschrift).

 

inv. nr. 7531. Stukken betreffende de totstandkoming van het wetsontwerp tot de vervanging van artikel 185 van de Grondwet door een additioneel artikel inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en kerkgenootschappen (1970-1975). NB. Bevat bescheiden uit de verzameling-Kist

Ambtelijk dossier met nota's en notities van ambtenaren voor de minister-president, correspondentie met andere departementen en stukken ter bespreking in de ministerraad. Tevens een interim-nota van de Commissie-Verdam, stukken van de Commissie-Cals/Donner en verzoeken van maatschappelijke organisaties.

 

inv. nrs. 7927-7934. Stukken betreffende de samenstelling en de werkzaamheden van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en Kieswet (Commissie-Cals/Donner) (1970-1971)

- inv. nr. 7927. Algemeen (1970-1971)

Dossier van de minister-president betreffende diverse onderwerpen: overwegend genummerde afschriften van documentatie, Kamerstukken, correspondentie en enkele notities, in thematische dossiers geordend.

- inv. nr. 7928. Notulen van plenaire vergaderingen, werkschema's en overzichten van vergaderingen (1970-1971)

Dossier van de minister-president: notulen van de plenaire vergaderingen 38-62 en enkele agenda's. Het betreft steeds afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen.

- inv. nr. 7929. Rapporten van de Staatscommissie, alsmede aanvullingen en reacties hierop (1970)

Dossier van de minister-president: (concept-)rapporten van de subcommissies en van de plenaire commissie; correspondentie en nota's ter voorbereiding van de te publiceren eindrapporten. Het betreft afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen, en correspondentie en notities van het ministerie van Algemene Zaken.

- inv. nr. 7930. Rapporten en notulen van de Subcommissie I, alsmede aanvullingen en reacties hierop (1970)

Dossier van de minister-president: enkele nota's, documentatie, ontwerp-rapporten en verslagen van de vergaderingen 30-40. Het betreft afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voor de premier voorzien door Van Nispen.

- inv. nr. 7931. Rapporten en notulen van de Subcommissie II, alsmede aanvullingen en reacties hierop (1970)

Dossier van de minister-president: enkele nota's en notities, documentatie, ontwerp-rapporten, een overzicht van behandelde onderwerpen en verslagen van de vergaderingen 25-40. Het betreft afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen.

- inv. nr. 7932. Rapporten en notulen van de Subcommissie III, alsmede reacties en aanvullingen hierop (1970-1971)

Dossier van de minister-president: nota's en notities, ontwerp-rapporten en verslagen van de vergaderingen 24-33. Het betreft afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen.

- inv. nr. 7933. Totstandkoming van het eindrapport (1971)

Deels ambtelijk, deels uit commissiestukken samengesteld dossier betreffende de voorbereiding en aanbieding van het eindrapport: correspondentie, nota's en notities van het ministerie van Algemene Zaken, een foto van de commissie, genomen tijdens het slotdiner, en afschriften van genummerde nota's, correspondentie en ontwerp-hoofdstukken van de commissie, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen.

- inv. nr. 7934. Overzichten van onder volgnummers 701-1165 verzonden stukken (1970-1971)

Agenda op de genummerde commissiestukken 701-1165 met aantekeningen, waarschijnlijk met betrekking tot de eigen registratuur van het ministerie van Algemene Zaken. Vervolg op inv. nr. 1145.

 

inv. nr. 7935. Stukken betreffende de totstandkoming en wijziging van concepten van de Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid (1970-1972). NB. Bevat bescheiden uit de verzameling-Kist

Ambtelijk dossier betreffende de 'Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid': een concept-nota opgesteld door de afdeling Grondwetszaken, met marginalia (1972), afschriften van correspondentie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Kabinet van de Koningin over deze nota, correspondentie, nota's en notities van Algemene Zaken (Van Nispen en Kist) met andere ministers en departementen, en enkele Kamerstukken.

 

inv. nrs. 7981-7982. Stukken betreffende de herziening van de Grondwet ten aanzien van klassieke en sociale grondrechten (1970-1977)

- inv. nr. 7981. 1970-1976.

Ambtelijk dossier betreffende de voorbereiding van wetsontwerpen voor de herziening van de grondwetsbepalingen op het gebied van onderwijs, de klassieke grondrechten, de vrijheid van meningsuiting, de sociale grondrechten, toelating, uitzetting en uitlevering, Nederlanderschap en ingezetenschap. Nota's, ontwerpen, notities en correspondentie voor de minister-president en ter behandeling in de ministerraad, verslagen van het interdepartementaal overleg over de grondwetsherziening.

- inv .nr. 7982. 1976-1977

Ambtelijk dossier betreffende de Kamerbehandeling van de wetsontwerpen en nota's voor de herziening van de grondwetsbepalingen, voornamelijk op het gebied van onderwijs, sociale en klassieke grondrechten. Nota's, ontwerpen en correspondentie voor de minister-president en ter behandeling in de ministerraad.

 

inv. nr. 7985. Stukken betreffende de bescherming en aanpassing van de grondrechten (1970-1979)

Ambtelijk dossier betreffende de herziening van bepalingen in de Kieswet en de Grondwet op het gebied van het kiesrecht (onder meer het kiesrecht voor niet-ingezetenen en voor Nederlanders in het buitenland, en de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd) mede naar aanleiding van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Nota's, ontwerpen en correspondentie voor de minister-president en ter behandeling in de ministerraad. NB. In inventaris is dit dossier ondergebracht bij 342.7 (grondrechten), op de stukken is de registratuur echter 342.8 (vermoedelijk: kiesrecht).

 

inv. nr. 9819. Stukken betreffende de behandeling van wetsontwerpen inzake de herziening van grondwettelijke bepalingen voor de inrichting, samenstelling en werkwijze van de Staten Generaal (1976)

Ambtelijk dossier: nota voor de minister-president en het afschrift van een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, ter behandeling van genoemde onderwerpen in de ministerraad.

 

Opmerkingen overig

Tevens ingezien inv. nr. 7920. Dit bevat geen relevante stukken.


3 
Aard van de documentatie ambtelijke ondersteuning
Naam archiefvormer/collectie
(Periode archief)
Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Binnenlands Bestuur ((1904) 1949-1981 (1993))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.04.87)
Meer Verberg

Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) Inventaris
Kenmerk toegang 2.04.87
Inventarisnummers 3762, 3763
Inhoud

inv. nrs. 3762-3763. Stukken betreffende de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet met betrekking tot herziening van de Kieswet, 1967-1973

- inv. nr. 3762. Instelling van de commissie, 1967-1972

Voorbereiding van de herziening van de kieswet en het kiesstelsel naar aanleiding van de eerste twee rapporten van de Commissie-Cals/Donner en de samenwerking daartoe van de directie Binnenlands Bestuur met de afdeling Grondwetszaken. Bevat correspondentie met de afdeling Grondwetszaken, met de minister en met de Kiesraad; nota’s; stukken betreffende het overleg in de ministerraad en betreffende het overleg van de minister met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; documentatie. Tevens een advies van de afdeling Binnenlands Bestuur over het hoofdstuk ‘Openbare Lichamen’ van de Proeve.

- inv. nr. 3763: Eindrapport van de commissie, 1968-1973

De stukken betreffen voornamelijk de publicatie van het eerste rapport van de Commissie-Cals/Donner en de voorbereiding van voorstellen tot wijziging van de Kieswet naar aanleiding daarvan; daarnaast enkele stukken over het tweede rapport en het eindrapport van de Commissie-Cals/Donner, alsmede de voorbereiding van voorstellen tot herziening van de grondwet. Stukken betreffende overleg met de afdeling Grondwetszaken, ambtelijk en ministerieel overleg met de ministeries van Algemene Zaken en Justitie, overleg in de ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer. Tevens correspondentie met de Kiesraad en documentatie.


Opdracht

Na verkiezingen waarin staatkundige vernieuwing in veel campagnes als centraal thema had gediend mocht de instelling van een staatscommissie voor herziening van grond- en kieswet in het najaar 1967 geen verrassing heten. Al in april van dat jaar had de toen juist aangetreden minister-president P.J.S. de Jong in zijn regeringsverklaring de komst van een dergelijke commissie aangekondigd.[1]

In zijn installatierede onderstreepte De Jong vervolgens dat de opdracht van de commissie niet alleen een staatkundige, maar ook een staatsrechtelijke was.[2] De nieuwe staatscommissie kwam immers niet alleen voort uit de tijdens de verkiezingen gebleken wensen voor vernieuwing van kiesstelsel en staatsbestel. Ook het al langer actuele verlangen naar een nieuwe grondwet, dat in 1966 mede dankzij de Werkgroep-Proeve vorm had gekregen in de publicatie van een Proeve van een nieuwe grondwet, vormde een belangrijke aanleiding voor deze nieuwe commissie.

Toch bevatte de totstandkoming van de commissie-Cals/Donner wel een zekere verrassing. Na de Proeve, die bedoeld leek om definitief afscheid te nemen van de staatscommissie-traditie, betekende 1967 een terugkeer naar de oude staatscommissie. Nog tijdens de installatie van de commissie benadrukten de voorzitters van de commissie echter dat dit geen staatscommissie in traditionele zin zou worden. De commissie, waarin geen actieve politici waren opgenomen, wilde de dialoog met parlement en burger zoeken door het formuleren van vraagpunten. Daarnaast zou de commissie in fasen rapporteren - op verzoek van het kabinet eerst over de kieswet - om het overleg met de Staten-Generaal verder te bevorderen.[3]

 

Werkwijze

Vanwege de opdracht om eerst over eventuele Kieswetwijzigingen te rapporteren richtte de commissie nog tijdens de eerste vergadering een werkgroep Kieswet op. Tegelijkertijd begon de plenaire vergadering met algemene beschouwingen over de grondwet. Voor meer specifieke of onderwerpsgerichte discussies wilde zij wachten op de adviezen over Proeve van een nieuwe grondwet waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken in 1966 politieke en maatschappelijke organisaties had benaderd. Deze adviezen werden uiterlijk 1 januari 1968 verwacht.[4]

In deze eerste vergadering werd tevens vastgesteld dat de Proeve, en niet de bestaande grondwet in de discussies van de commissie als basis zou fungeren. Dit is ook duidelijk terug te zien in de nummering in de notulen en verslagen van de commissie, evenals in de verdeling van het werk over subcommissies: steeds vormen de hoofdstukken en artikelnummers van de Proeve hierbij het uitgangspunt.

Eerste rapport

Voor de werkgroep Kieswet speelde de Proeve geen rol: zij had uitdrukkelijk de opdracht om na te gaan welke hervormingen er binnen de bestaande grondwet konden worden doorgevoerd. Net als de latere subcommissies was de werkgroep begonnen met het naast elkaar leggen van de verschillende voorstellen en ideeën die, min of meer als reactie op de Proeve, ten aanzien van het kiesstelsel waren gedaan. Vervolgens besloot de werkgroep op basis van nota’s die vooral van werkgroepvoorzitter A.M. Donner en het secretariaat afkomstig waren welke van deze voorstellen aan de plenaire ter discussie zou worden voorgelegd - een advies wilde de werkgroep, vanwege de gevoeligheid van de materie, nog niet geven. Gezien de opdracht van de werkgroep vond de selectie van onderwerpen vooral plaats aan de hand van de vraag of een voorstel binnen de kaders van de bestaande grondwet kon worden gerealiseerd. In januari 1968 bracht de werkgroep haar rapport uit.[5] 

 

De plenaire vergadering zou direct na ontvangst van het werkgroeprapport al haar activiteiten richten op een zo snel mogelijke rapportage hierover. In tien, overwegend zeer bewogen vergaderingen besprak de commissie de wenselijkheid en (constitutionele en politieke) haalbaarheid van eventuele wijzigingen in het kiesstelsel. Begin juli 1968 rondde zij hierover haar ‘Eerste rapport’ af.[6]

 

Subcommissies en Tweede rapport

In januari 1968, toen voor de plenaire vergadering de besprekingen over het kieswetrapport begonnen, had de voltallige commissie ook besloten dat de besprekingen over de grondwet eveneens door subcommissies zouden worden voorbereid. Aangezien veel van de verwachte Proeve-adviezen nog altijd niet binnen waren koos de commissie ervoor om te beginnen met de hoofdstukken waarover de meeste adviezen wel binnen waren of waar de meeste haast mee was gemoeid. Zo kreeg subcommissie I de grondrechten (Proeve hoofdstuk 1) in overweging, subcommissie II de Proeve-hoofdstukken over regering en parlement (Proeve hoofdstuk 2.2 en 3) en subcommissie III het hoofdstuk over Wetgeving en Bestuur (Proeve hoofdstuk 5). De leden werden zoveel mogelijk op basis van eigen voorkeur over deze drie subcommissies verdeeld.[7] 

 

In het voorjaar van 1968 ging subcommissie I, mede op basis van de algemene beschouwingen die de plenaire vergadering in het najaar van 1967 had gehouden, zo voortvarend aan het werk. Subcommissies II en III stagneerden echter al snel, waarschijnlijk als gevolg van de drukke plenaire agenda en van de overlapping van de hun toegewezen materie met de inhoud van het Eerste rapport dat nog bij de plenaire lag. Pas na het verschijnen van dit Eerste rapport in de zomer van 1968 hervatten zij hun werk. De plenaire besloot rond dezelfde tijd om ook de nog openstaande onderwerpen aan de subcommissies toe te delen. Zelf schortte de plenaire vergadering, in afwachting van de eerste subcommissierapporten, haar werk voorlopig op.[8]

Toen de plenaire in januari 1969 vervolgens weer bijeenkwam lag niet alleen het eerste subcommissierapport klaar voor bespreking. Ook had de commissie via een uit een notawisseling tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer kunnen opmaken dat de regering de commissie waarschijnlijk zou verzoeken om opnieuw een interim-rapport uit te brengen. Hierin zouden die voorstellen moeten worden opgenomen die het kabinet nog voor de verkiezingen van 1971 in eerste lezing wilde afronden.[9]

Om dit interim-rapport tot stand te kunnen brengen boog de plenaire zich in het voorjaar van 1969 over achtereenvolgens het grondrechtenhoofdstuk (voorbereid door subcommissie I)[10], de herzieningsprocedure (voorbereid door het presidium bestaande uit Cals, Donner en vicevoorzitters van de subcommissies Simons, Scholten en Van der Hoeven)[11], de herziening van het kiesstelsel (voorbereid door subcommissie II)[12] en het inkomen van de Kroon en de vergoedingen voor Kamerleden (in mei 1969 voorbereid door een commissie ad hoc bestaande uit Cals, Donner, Simons, De Pous en Van der Hoeven)[13]. In principe werd elk conceptrapport, wanneer dat door de plenaire was besproken, weer terugverwezen naar de oorspronkelijke subcommissie om de opmerkingen van de plenaire erin te verwerken. Vanwege de grote haast ging dit ten aanzien van het Tweede rapport alleen op voor het grondrechtenhoofdstuk, voor de andere delen zou het secretariaat de wijzigingen verwerken. Na deze aanpassingen kwam elk deelrapport nog eens ter sprake in de plenaire, waarbij doorgaans voornamelijk redactionele overwegingen ter tafel kwamen. Het presidium, dat tegelijk fungeerde als redactiecommissie, legde er dan de laatste hand aan voordat de hele commissie nogmaals in de gelegenheid werd gesteld om voor het rapport als geheel (redactionele) wijzigingen voor te stellen.

Vooral de fundamentele discussies over de aanbevelingen van subcommissie II over het kiesstelsel zouden de plenaire nog lang bezighouden. De commissie zou er dan ook pas in september 1969 in slagen om het gevraagde Tweede rapport officieel te presenteren.[14] Alle deelrapporten behalve dat over het kiesstelsel waren ondertussen al wel ondershands aan de minister van Binnenlandse Zaken aangeboden.[15]

Eindrapportage

In het voorjaar van 1969 waren, terwijl de plenaire zich bezighield met de afronding van het Tweede rapport, de subcommissies voortgegaan met de onderwerpen en hoofdstukken die hierin niet behandeld werden. Subcommissie I, die in het voorjaar van 1969 haar werk nog even moest onderbreken voor een tweede lezing van het grondrechtenhoofdstuk, slaagde er desondanks in om oktober 1969 te rapporteren over het hoofdstuk rechtspraak.[16] Een maand volgde een advies over de heerlijke rechten.[17] In juni 1970 presenteerde ze tot slot ook het rapport over de sociale grondrechten.[18]

Subcommissie II mocht na afronding van een rapport over het kiesstelsel op basis van de hoofdstukken 2 en 3 van de Proeve verder met de andere bepalingen uit die hoofdstukken. In mei 1970 rapporteerde de subcommissie II na een verzoek daartoe van de minister eerst versneld over het Koninklijk Huis.[19] In juni respectievelijk oktober volgden de rapporten over de regering[20] en de Staten-generaal.[21]

De overige hoofdstukken van de Proeve vielen volgens de verdeling van september 1968 toe aan subcommissie III. Deze rapporteerde tussen december 1969 en maart 1970 over achtereenvolgens de Proeve-hoofdstukken 5 (wetgeving en bestuur)[22], 4 (vaste colleges)[23] en 7 (openbare lichamen) [24]. In mei 1970 volgde het verslag over het hoofdstuk over de herzieningsprocedure - een onderwerp dat overigens op meer beperkte schaal ook al onderdeel had uitgemaakt van het Tweede rapport.[25]

Net als eerder besprak de plenaire commissie deze rapporten steeds eerst inhoudelijk, waarna ze, voorzien van verbeteringen, kanttekeningen en verzoeken om nadere informatie meestal weer werden teruggestuurd aan de subcommissies. Deze overwogen dan de commentaren van de plenaire om vervolgens het verbeterde rapport weer voor een tweede lezing aan de plenaire voor te leggen. Deze tweede lezing was in principe voornamelijk een redactionele bespreking hoewel er ook altijd nog wel wat inhoudelijke pijnpunten lagen. De hieruit resulterende opmerkingen werden aan het presidium voorgelegd, dat vervolgens een nagenoeg definitieve versie van het rapport opstelde. In een enkel geval betekende dat, dat het presidium eigenhandig een compromis moest smeden dat het dan, bij wijze van alles-of-niets-voorstel aan de plenaire voorlegde.[26]

Eind 1970 waren op deze manier alle subcommissierapporten door plenaire en subcommissies onder handen genomen. De laatste conceptversies van de hoofdstukken verschenen in januari 1971, waarna in februari 1971 na een schriftelijke voorbereiding de laatste redactionele hand gelegd werd aan de rapporten.

Eind maart 1971 zou het Eindrapport van de Commissie-Cals/Donner vervolgens door beide voorzitters aan de Koningin worden overhandigd.[27] Terwijl veel van de aanbevelingen uit het Tweede rapport al waren verwerkt in de grondwetsherziening die in 1972 werd voltooid, zou de materie uit het eindrapport de basis vormen voor de algehele grondwetsherziening die uiteindelijk in 1983 zijn beslag zou krijgen.

Handelingen Tweede Kamer (HTK) 1967 (18-04-1967) 27.

Installatierede De Jong in verslag plenair 08-07-1968 11-16.

Antwoordrede Cals en toelichting instellingsbesluit in verslag plenair 08-07-1968 16-23.

Notulen plenair 14-09-1967. De adviesaanvraag en de uitgebrachte adviezen zijn terug te vinden in de boekjes van H.Th.J.F. van Maarseveen (red.) Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van grondwet en kieswet 1967-mei 1968 (Den Haag 1969), idem juni 1968-juli 1969 (Den Haag 1969) en idem augustus 1969-januari 1970 (Den Haag 1970).

Notulen plenair 12-01-1968. De uiteindelijke verdeling van de commissieleden over de subcommissies werd vastgesteld door de voorzitters: zie de nota met volgnr. 84 in commissiearchief (1) NL-HaNA, BiZa/Grondwetszaken, 5.068.5283, inv.nr. 67.

Notulen plenair 27-09-1968; de verdeling van de onderwerpen over de subcommissies is terug te vinden in een nota met volgnr. 253 in commissiearchief (1) inv.nr. 70.

HTK 1968-1969 B 9181, nr. 5, 2. Voorzitters Cals en Donner waren over de tussentijdse herziening al geraadpleegd tijdens hun informele overleg met de ministers van Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Justitie (het zogenaamde ‘Catshuisoverleg’): Verslag Catshuisoverleg 31-10-1968 in commissiearchief (1) inv.nr. 88. Het officiële verzoek om een interim-rapport volgde, vanwege overleg tussen de minister en de Bijzondere Commissie voor Grond- en Kieswetzaken van de Tweede Kamer, pas in februari 1969: zie verslag plenair 19-09-1969, 15-19.

Verslag subcommissie II 14-02-1969 (kiesstelsel) en verslag subcommissie II 24-04-1969 (andere kiesrechtvraagstukken).

Verslag subcommissie ad-hoc 00-06-1969. Deze commissie ad hoc bouwde deels voort op het advies van de Commissie-Simons.

Zie de stukken met volgnummers 599-600 in commissiearchief (1) inv.nr. 860 (nr. 599 ontbreekt).

Notulen plenair 27-11-1970 en rapport Regering in tweede lezing (volgnr. 989) in commissiearchief (1) inv.nr. 869. Voor de rapporten van subcommissie II werd de tweede lezing van de rapporten steeds direct door het presidium voorbereid, aangezien de rapporten pas relatief laat verschenen. Van een derde lezing was hier dan ook geen sprake.


Noten


[1]

Handelingen Tweede Kamer (HTK) 1967 (18-04-1967) 27.

[2]

Installatierede De Jong in verslag plenair 08-07-1968 11-16.

[3]

Antwoordrede Cals en toelichting instellingsbesluit in verslag plenair 08-07-1968 16-23.

[4]

Notulen plenair 14-09-1967. De adviesaanvraag en de uitgebrachte adviezen zijn terug te vinden in de boekjes van H.Th.J.F. van Maarseveen (red.) Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van grondwet en kieswet 1967-mei 1968 (Den Haag 1969), idem juni 1968-juli 1969 (Den Haag 1969) en idem augustus 1969-januari 1970 (Den Haag 1970).

[5]

Verslag werkgroep kieswet 12-01-1968; notulen plenair 12-01-1968.

[6]

Verslag plenair 08-07-1968.

[7]

Notulen plenair 12-01-1968. De uiteindelijke verdeling van de commissieleden over de subcommissies werd vastgesteld door de voorzitters: zie de nota met volgnr. 84 in commissiearchief (1) NL-HaNA, BiZa/Grondwetszaken, 5.068.5283, inv.nr. 67.

[8]

Notulen plenair 27-09-1968; de verdeling van de onderwerpen over de subcommissies is terug te vinden in een nota met volgnr. 253 in commissiearchief (1) inv.nr. 70.

[9]

HTK 1968-1969 B 9181, nr. 5, 2. Voorzitters Cals en Donner waren over de tussentijdse herziening al geraadpleegd tijdens hun informele overleg met de ministers van Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en Justitie (het zogenaamde ‘Catshuisoverleg’): Verslag Catshuisoverleg 31-10-1968 in commissiearchief (1) inv.nr. 88. Het officiële verzoek om een interim-rapport volgde, vanwege overleg tussen de minister en de Bijzondere Commissie voor Grond- en Kieswetzaken van de Tweede Kamer, pas in februari 1969: zie verslag plenair 19-09-1969, 15-19.

[10]

Verslag subcommissie I 05-12-1968 en verslag subcommissie I 1969.

[11]

Verslag presidium 01-04-1969.

[12]

Verslag subcommissie II 14-02-1969 (kiesstelsel) en verslag subcommissie II 24-04-1969 (andere kiesrechtvraagstukken).

[13]

Verslag subcommissie ad-hoc 00-06-1969. Deze commissie ad hoc bouwde deels voort op het advies van de Commissie-Simons.

[14]

Verslag plenair 19-09-1969.

[15]

Zie de stukken met volgnummers 599-600 in commissiearchief (1) inv.nr. 860 (nr. 599 ontbreekt).

[16]

Verslag subcommissie I 14-10-1969.

[17]

Verslag subcommissie I 28-11-1969.

[18]

Verslag subcommissie I 15-06-1970.

[19]

Verslag subcommissie II 19-05-1970.

[20]

Verslag subcommissie II 25-06-1970.

[21]

Verslag subcommissie II 15-10-1970.

[22]

Verslag subcommissie III 18-12-1969.

[23]

Verslag subcommissie III 02-02-1970.

[24]

Verslag subcommissie III 25-03-1970.

[25]

Rapport subcommissie III 18-05-1970.

[26]

Notulen plenair 27-11-1970 en rapport Regering in tweede lezing (volgnr. 989) in commissiearchief (1) inv.nr. 869. Voor de rapporten van subcommissie II werd de tweede lezing van de rapporten steeds direct door het presidium voorbereid, aangezien de rapporten pas relatief laat verschenen. Van een derde lezing was hier dan ook geen sprake.

[27]

Eindrapport plenair 29-03-1971.

Grondwetten

De discussies in de notulen hebben de hieronder vermelde grondwet tot uitgangspunt.
Kies voor de integrale grondwettekst: pdf-grondwet.
Kies voor de historie per artikel: Nederlandse grondwet (PDC).Instellingsbesluit

Toon Verberg

Notulen

Plenair:
Toon Plenair Verberg Plenair
Subcommissie:
Toon Subcommissie Verberg Subcommissie
Subcommissie ad hoc:
Toon Verberg
Subcommissie 1 grondrecht:
Toon Verberg
Subcommissie 2 reg-sg:
Toon Verberg
Subcommissie 3 wet bestuur:
Toon Verberg
Werkgroep kieswet:
Toon Verberg

Verslag

Plenair:
Toon Plenair Verberg Plenair
Subcommissie:
Toon Subcommissie Verberg Subcommissie
Subcommissie ad hoc:
Toon Verberg
Subcommissie 1 grondrecht:
Toon Verberg
Subcommissie 2 reg sg:
Toon Verberg
Subcommissie 3 wet bestuur:
Toon Verberg
Werkgroep kieswet:
Toon Verberg
presidium:
Toon Verberg

Ontbindingsbesluit

Toon Verberg

Zoeksystemen

Toon Verberg

Algemeen:

Opdracht commissie adviseren omtrent de wenselijke herzieningen van Grondwet en Kieswet
Jaren 1967-1971
Aantal bijeenkomsten 62
Datum eindverslag 29-3-1971
Datum aanbieding Tweede Kamer 30-3-1971
Subcommissies

Subcommissie I (Grondrechten). Leden: Donner (vz.), Cramer, Meuwissen, De Pous, Simons, Burkens (secr.)

Subcommissie II (Regering en Staten-Generaal). Leden: Cals (vz.), Daudt, Fortanier-de Wit, Gruijters, Jeukens, Prins, Scholten, Van Stegeren (secr.)

Subcommissie III (Wetgeving en bestuur). Leden: Donner (vz.), Albrecht, Van der Hoeven, Kan, Verbrugh, Witte, Borman (secr.), Burkens (adj. secr.)

Werkgroep-Kieswet. Leden: Donner (vz.) Albrecht, Gruijters, Jeukens, Scholten, Simons, Verbrugh.

Commissie ad hoc (inkomen Kroon, geldelijke voorzieningen leden der Staten-Generaal). Leden: Cals (vz.), Donner, De Pous, Simons, Gritter (secr.), Schutte (secr.)

Commissie voor de redactie; Presidium: Cals, Donner, Van der Hoeven, Scholten, Simons. 

Verslagen

Eerste rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1967, nr. 1 (Den Haag 1968).

Tweede rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1967, nr. 1 (Den Haag 1969).

Rapport inzake regeling van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis [ongepubliceerd interim-rapport, aangeboden op 18 juni 1970 aan de minister van Binnenlandse Zaken]

Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1967, nr 1 (Den Haag 1971) [hierbij: Tekstoverzichten bij het Eindrapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 26 augustus 1967, nr. 1].

 

Literatuur

Documentatiereeks Naar een nieuwe Grondwet? (Den Haag, 1968 – 1986) [de delen 1-6 werden bewerkt door H. van Maarseveen, de overige door de afdeling Grondwetszaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken; het vraagteken na de titel verviel met ingang van deel 15]; afzonderlijke delen:

- Deel 1: De parlementaire geschiedenis van de Proeve van een nieuwe Grondwet (1950 – begin 1967), 1968.

- Deel 2: Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van Grondwet en Kieswet (1967- mei 1968), 1969.

- Deel 3: Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van Grondwet en Kieswet (juni 1968 - juli 1969), 1969.

- Deel 4: Adviezen van politieke en maatschappelijke organen over vernieuwing van Grondwet en Kieswet (augustus 1969 -  januari 1970), 1970.

- Deel 5: De parlementaire geschiedenis rond de algehele grondwetsherziening (deel I, begin 1967- september 1969), 1973.

- Deel 6: De parlementaire geschiedenis rond de algehele grondwetsherziening (deel II, september 1969 - mei 1971), 1973.

- Deel 7: De grondwetsherziening 1972, deel I: verlaging kiesgerechtigde leeftijd, leeftijd passief kiesrecht, geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal, 1974.

- Deel 8: De grondwetsherziening 1972, deel II: uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis, lidmaatschap Koninklijk Huis, 1974.

- Deel 9: De grondwetsherziening 1972, deel III: financiële verhouding Rijk-kerkgenootschappen, vervroeging Prinsjesdag, 1975.

- Deel 10: De grondwetsherziening 1972, deel IV: opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming, 1975.

- Deel 11: De grondwetsherziening 1972, deel V: grondrechten, toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en ingezetenschap, vrijheid van onderwijs, 1976.

- Deel 12: Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid I, 1977.

- Deel 13: Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid II, 1977.

- Deel 14: De parlementaire geschiedenis rond de algehele grondwetsherzieningen (deel III, mei 1971- december 1977), 1978.

- Deel 15: Algehele grondwetsherziening; eerste lezing, deel 1a. Grondrechten, 1979.

- Deel 16: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel VIIa. Provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen, 1980.

- Deel 17: Algehele grondwetsherziening, deel IIIa. Staten-Generaal, 1980.

- Deel 18: Algehele grondwetsherziening, deel Ib. Grondrechten, 1981.

- Deel 19: Algehele grondwetsherziening, deel IIIb. Staten-Generaal, 1981 – 1982.

- Deel 20: Algehele grondwetsherziening, deel VIIb. Provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen, 1982.

- Deel 21: Algehele grondwetsherziening, deel VIII. Procedure grondwetsherziening, 1982.

- Deel 22: Algehele grondwetsherziening, deel II. Regering, 1982 – 1983.

- Deel 23: Algehele grondwetsherziening, deel VI.. Rechtspraak, 1983.

- Deel 24: Algehele grondwetsherziening, deel IV. Raad van State, Algemene Rekenkamer en Vaste Colleges van Advies, 1983.

- Deel 25: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel Va. Wetgeving en bestuur, wetten en andere voorschriften en terugzendingsrecht Eerste Kamer, 1983.

- Deel 26: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel Vb. Wetgeving en bestuur, buitenlandse betrekkingen, 1983-1984.

- Deel 27: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel Vc. Wetgeving en bestuur, verdediging, uitzonderingstoestanden, belastingen en rijksbegroting, 1984.

- Deel 28: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel Vd. Wetgeving en bestuur: codificatie, ombudsman, ambtenaren, openbaarheid, adeldom en ridderorden, geldstelsel, 1985.

- Deel 29: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel Ic. Grondrechten: onderwijs, 1986.

- Deel 30: Algehele grondwetsherziening, eerste lezing, deel IX.  Schrapping enige artikel: werkwijze algehele grondwetsherziening, 1986.

 

De herziene Grondwet. Tekst en uitleg (Den Haag, 1981)

Audiovisuele bronnen

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid:

- (geen Doc. ID). Journaal, televisie, opname 14-7-1967, toespraak premier P.J.S. de Jong en J.M.L.Th Cals bij installatie staatscommissie voor herziening grondwet.

- (geen Doc. ID). Journaal, televisie, opname 29-3-1971, interview F. Verbakel met J.M.L. Th. Cals over eindrapport staatscommissie voor herziening grondwet.

- doc. ID 31061. Den Haag Vandaag, televisie, opname 4-6-1974, wijziging grondwet i.v.m. gekozen formateur en wijziging positie Eerste Kamer (interviews Henk van Hoorn met minister van Binnenlandse zaken W.F. de Gaay Fortman en J.W. van Hulst (fractievoorzitter CHU, Eerste Kamer)).

- doc. ID 32523. Den Haag Vandaag, televisie, opname 22-1-1975, grondwetsherziening (interview Fred van Bakel met E. Jurgens (PPR)).

- doc. ID 62361. Opening der Staten-Generaal, televisie, opname 16-9-1980, algemene grondwetsherziening.

- doc. ID 107851. Opening der Staten-Generaal, televisie (rechtstreekse rapportage), opname 16-9-1980, algemene grondwetsherziening.

- doc. ID 109410. Aktua, televisie, opname 9-3-1981, bezwaren legerofficieren tegen voorgenomen grondwetswijziging.

- doc. ID 107466. Samenvatting prinsjesdag 1981, televisie, opname 15-9-1981, nieuwe grondwet.

- (geen doc. ID). Journaal, televisie, opname 17-2-1983, receptie in Rolzaal op Binnenhof t.g.v. nieuwe grondwet (reacties minister van Binnenlandse zaken J.G. Rietkerk en premier R.F.M. Lubbers).

- (geen doc. ID). Journaal, televisie, opname 17-2-1983, receptie in Rolzaal op Binnenhof t.g.v. nieuwe grondwet.


Leden:


Overige betrokkenen:Archivalia:

1 
Aard van de documentatie commissiearchief; ambtelijke ondersteuning; overige documentatie
Naam archiefvormer/collectie
(Periode archief)
Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Grondwetzaken (onbekend)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (5.068.5283)
Openbaarheid onbekend
Soort toegang(en) inventaris
Kenmerk toegang 5.068.5283
Inhoud

(Vanwege de grote omvang van de archiefbeschrijving gaat een inhoudsopgave vooraf)

 

1. Commissie-archief Cals/Donner

 

1.1.                  Verzameling notulen en vergaderstukken

1.2.                  Werkgroep-Kieswet   

1.3.                  Subcommissie I (grondrechten)           

1.3.1.               Klassieke grondrechten, 1968-1970

1.3.2.               Rechtspraak, 1968-1970

1.3.3.               Sociale grondrechten, 1969-1971

1.4.                  Subcommissie II (regering en Staten-Generaal)

1.4.1.               Koning en ministers, 1967-1971

1.4.2.               Staten-Generaal, 1967-1970

1.4.3.               Kiesrecht en parlementair stelsel, 1969-1971

1.5.                  Subcommissie III (wetgeving en bestuur)

1.5.1.               Algemeen

1.5.2.               Wetgeving en bestuur, 1969-1971

1.5.3.               Provincies, gemeenten en andere openbare lichamen, 1969-1971

1.6.                  Overige stukken

1.6.1.               Stukken betreffende het functioneren van de commissie

1.6.2.               Pers

1.6.3.               Externe voorstellen, adviezen en reacties

 

2. Ambtelijk archief


2.1.                  Functioneren van de afdeling Grondwetszaken

2.2.                  De ‘Proeve van een nieuwe grondwet’ en voorbereiding van de herziening

2.3.                  Instelling, functioneren en ontbinding van de Commissie-Cals/Donner

2.4.                  Voortgang, ambtelijke begeleiding en (totstandkoming van de) rapportage van de Commissie-Cals/Donner

2.4.1.               Eerste rapport, 1967-1970

2.4.2.               Tweede rapport, 1968-1970

2.4.3.               Eindrapport, 1970-1972

2.5.                  Publicatie van de reeks ‘Naar een nieuwe grondwet’ en het boekje ‘Een nieuwe grondwet’

2.6.                  Voorbereiding van de voorstellen tot grondwetsherziening van 1972

2.6.1.               Algemeen

2.6.2.               Lidmaatschap Koninklijk Huis

2.6.3.               Inkomen van de Kroon

2.6.4.               Wijziging van de bepalingen inzake de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd

2.6.5.               Wijziging van de bepaling inzake de vrijheid van onderwijs

2.6.6.               Opneming van een additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet

2.6.7.               Vervallen van artikel 185 inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de kerkgenootschappen

2.6.8.               Wijziging in artikel 110 inzake de vervroeging van Prinsjesdag

2.6.9.               Tweede lezing en afkondiging

2.7.                  Voorbereiding van de voorstellen tot grondwetsherziening van 1983 en algemeen

2.7.1.               Hoofdstuk 1: grondrechten

2.7.1.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.1.2.            Onderwerps- en documentatiedossiers

2.7.2.               Hoofdstuk 2: regering, koninklijk huis

2.7.2.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.2.2.            Onderwerps- en documentatiedossiers

2.7.3.               Hoofdstuk 3: Staten-Generaal

2.7.3.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.3.2.            Onderwerps- en documentatiedossiers

2.7.4.               Hoofdstuk 4: Raad van State, Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies

2.7.4.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.4.2.            Onderwerps- en documentatiedossiers

2.7.5.               Hoofdstuk 5: wetgeving en bestuur

2.7.5.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.5.2.            Onderwerps- en documentatiedossiers

2.7.6.               Hoofdstuk 6: rechtspraak

2.7.6.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.7.               Hoofdstuk 7: provincies, gemeenten en openbare lichamen

2.7.7.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.7.2.            Onderwerps- en documentatiedossiers

2.7.8.               Hoofdstuk 8: herziening van de grondwet

2.7.8.1.            Wetgevingsdossiers

2.7.8.2.            Onderwerps- en documentatiedossier

2.7.9.               Additionele artikelen

2.7.10.             Overige archivalia, niet op hoofdstuk in te delen

2.7.11.             Tweede lezing van de algehele grondwetsherziening

2.7.12.             Plechtige afkondiging en bekendmaking

2.8.                  Nota’s, overige regeringsvoorstellen en rapportage met betrekking tot de grondwetsherziening

2.8.1.               Nota betreffend het beleid met betrekking tot de Grondwet en de Kieswet (Kamerstuk 9181)

2.8.2.               Totstandkoming en behandeling van de Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid (Kamerstuk 12944)

2.8.3.               Totstandkoming en behandeling van de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ inzake de Grondwetsherziening

2.9.                  Planning en voortgangsrapportage grondwetsherziening

2.10.                Overige archivalia samenhangend met grondwetsherziening

 

1. Commissie-archief Cals/Donner

 

 

1.1. Verzameling notulen en vergaderstukken

 

Vergaderstukken van de plenaire commissie, de Werkgroep Kieswet en de subcommissies I (grondrechten), II (regering en Staten-Generaal) en III (wetgeving en bestuur), 1967-1971

Vergaderstukken, in principe onderverdeeld naar de vergaderingen en bijeenkomsten van de plenaire Commissie-Cals/Donner, de Werkgroep Kieswet, de drie subcommissies, het Presidium, een ‘radactiecommissie’ en een commissie ad hoc betreffende het inkomen van de Kroon. De dossiers bestaan uit stencils of fotokopieën, meestal zonder aantekeningen of marginalia, convocaties en agenda’s van de plenaire commissie en subcommissies, voorbereidende bijeenkomsten van het presidium, vergaderstukken, concepten definitieve notulen. Deze zijn vrijwel steeds voorzien van een ‘volgnummer’, toegekend binnen de registratuur van het secretariaat (zie voor een volledige lijst van deze volgnummers de agenda van het secretariaat die elders binnen dit project in beeldvorm kan worden ingezien). Hieronder worden de volgnummers vermeld van de stukken aanwezig in de afzonderlijke dossiers. Sommige volgnummers komen meer dan eenmaal voor. Dat geldt vooral voor notulen en nota’s, die soms meermalen werden behandeld; andere (in totaal 57) ontbreken geheel. Behalve de genummerde stukken bevatten de dossiers soms originele stukken, zoals concepten of teksten die op stencil moesten worden gezet. Afwijkende vergaderdossiers worden afzonderlijk beschreven.

Volgnummers aanwezig in de notulen en vergaderdossiers (inv. nrs. 66-72, 856-874):

2-15, 23-37, 39, 41-56, 58-59, 61-212, 215-230, 232-249, 251-400, 403, 405-480, 482-486, 488-553, 555-563, 565-567, 569-585, 587-595, 597-598, 600-710, 712-715, 718-756, 758-785, 787-945, 947-979, 981-1008, 1013, 1023-1036, 1038-1039, 1041-1042, 1045-1052, 1054-1128, 1130-1137, 1139-1159, 1162-1165

 

inv. nr. 66. 1e-8e Plenaire vergaderingen en 1e-7e vergaderingen van de Werkgroep Kieswet, 1967.

Stukken behorend bij de genoemde vergaderingen met volgnummers 2-11, 13-15, 23-37, 39, 41-56, 58-59, 61-68 en enkele stukken zonder volgnummer (kamerstukken met betrekking tot de Antillen en Suriname).

Volgnummers: 56, 58-59, 61-68.

 

inv. nr. 67. 9e-11e Plenaire vergadering, 1e-3e vergaderingen van subcommissies I, II en III, 1967-1968.

Stukken behorend bij de genoemde plenaire vergaderingen en de eerste vergadering van de afzonderlijke subcommissies; enkele stukken zonder volgnummer (adviezen van de Centrale Raad van Beroep en de Onderwijsraad, kamerstukken Eerste Kamer vergaderingen 28-29 november 1967).

Volgnummers: 69-107.

 

inv. nr. 68. 12e-14e Plenaire vergadering, 2e-4e vergaderingen van subcommissie I, 2e vergaderingen van subcommissie II en 2e en 3e vergaderingen van subcommissie III, 1968.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 10-14 van de plenaire commissie; 1-4 van subcommissie I; 1-2 van subcommissie II; 1-3 van subcommissie III (bevat enkele stukken zonder volgnummer).

Volgnummers: 108-168 (NB. volgnummer 108 is een overzicht van de volgnummers 1-107).

 

inv. nr. 69. 15e-18e Plenaire vergaderingen en 5e-8e vergaderingen van subcommissie I, 1968.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 14-18 van de plenaire commissie; 5-8 van subcommissie I. Tevens enkele stukken betreffende bijeenkomsten van het presidium (bestaande uit de twee voorzitters alsmede Van der Hoeven, Simons en De Pous).

Volgnummers: 161-212.

 

inv. nr. 70. 19e en 20e Plenaire vergadering, 9e-11e vergaderingen van subcommissie I, 3e vergaderingen van subcommissie II en 4e vergaderingen van subcommissie III, 1968.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 18-20 van de plenaire commissie; 8-11, 13 van subcommissie I; 3 van subcommissie II; 4 van subcommissie III. Tevens enige correspondentie van het secretariaat en enkele andere stukken zonder volgnummer. Omslag ‘Volgnrs. 233-246’. Omslag ‘Bijeenkomst presidium op 20 september 1968’, waarin correspondentie van het secretariaat zonder volgnummer.

Volgnummers: 215-230, 232-249, 251-258-268, 271-272.

 

inv. nr. 71. 12e en 13e Vergaderingen van subcommissie I, 4e-6e vergaderingen van subcommissie II en 5e en 6e vergaderingen van subcommissie III, 1968-1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 12-13 van subcommissie I; 3-6 van subcommissie II;  4-6 van subcommissie III (bevat enkele stukken zonder volgnummer).

Volgnummers: 239, 266-320.

 

inv. nr. 72. 21e Plenaire vergadering, 14e en 15e vergaderingen van subcommissie I, 7e-11e vergaderingen van subcommissie II en 7e-9e vergaderingen van subcommissie III, 1968-1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 21-22 van de plenaire commissie; 13-15 van subcommissie I; 6-11 van subcommissie II; 7-9 van subcommissie III (bevat ongenummerde correspondentie van het secretariaat en enkele andere ongenummerde stukken).

Volgnummers: 239, 307, 318, 321-339, 340-363, 374.

 

inv. nr. 856. 22e-24e Plenaire vergadering, 16e-18e vergaderingen van subcommissie I, 12e-15e vergaderingen van subcommissie II en 10e-12e vergaderingen van subcommissie III, 1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 22-24 van de plenaire commissie; 16-18 van subcommissie I; 11-15 van subcommissie II; 9-12 van subcommissie III (bevat enkele stukken zonder volgnummer en enige correspondentie van secretaris H. Gritter).

Volgnummers: 281, 364-426.

 

inv. nr. 857. 25e en 26e Plenaire vergadering, 18e-20e vergaderingen van subcommissie I, 14e-16e vergaderingen van subcommissie II en 12e-14e vergaderingen van subcommissie III, 1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 24-26 van de plenaire commissie; 18-20 van subcommissie I; 14-16 van subcommissie II; 12-14 van subcommissie III; van het presidium d.d. 14.3.1969.

Volgnummers: 419, 423, 425, 427-480.

 

inv. nr. 858. 27e-29e Plenaire vergadering, 21e-23e vergaderingen van subcommissie I, 17e vergaderingen van subcommissie II en 15e-17e vergaderingen van subcommissie III, 1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 26-29 van de plenaire commissie; 20-23 van subcommissie I; 16-17 van subcommissie II; 14-16 van subcommissie III. Bevat tevens enige correspondentie van secretaris H. Gritter en stukken betreffende de ‘tweede vergadering ad hoc (inkomen Kroon)’

Volgnummers: 482-486, 488-525.

 

inv. nr. 859. 30e-32e Plenaire vergadering, 24e vergaderingen van subcommissie I, en 18e vergaderingen van subcommissie II, 1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 29-32 van de plenaire commissie; 23-24 van subcommissie I; 17-18 van subcommissie II; 17 van subcommissie III. Bevat tevens enige correspondentie van secretaris H. Gritter; twee verslagen en (concept-)rapport van de commissie ad hoc (inkomen van de Kroon).

Volgnummers: 523, 526-553, 555-563, 566-567.

 

inv. nr. 860. 33e-35e Plenaire vergadering, en 18e vergaderingen van subcommissie III, 1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 33-36 van de plenaire commissie; 18 en een ongeummerde vergadering op 29.8.1969 van subcommissie III. Bevat tevens enige correspondentie van secretaris H. Gritter en waarnemend secretaris Burkens, stukken bestemd ter behandeling door de redactiecommissie, verslag van ‘bijeenkomst redactiecommissie op 4.7.1969’ en enkele stukken zonder volgnummer.

Volgnummers: 565, 569-585, 587-595, 597-598, 600-620, 626.

 

inv. nr. 861. 36e Plenaire vergadering, 24e en 25e vergaderingen van subcommissie I, 18e en 19e vergaderingen van subcommissie II en 19e vergaderingen van subcommissie III, 1969.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 35-36 van de plenaire commissie; 24-25 van subcommissie I; 18-19 van subcommissie II; 19 van subcommissie III. Omslag ‘Stukken ter behandeling ter vergaderingen sub-cie. I op 20 en 25 september 1969 betr. sociale grondrechten’.

Volgnummers: 621-647.

 

inv. nr. 862. 37e Plenaire vergadering, 26e en 28e vergaderingen van subcommissie I, 20e-24e vergaderingen van subcommissie II en 20e-23e vergaderingen van subcommissie III, 1969-1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 37 van de plenaire commissie; 26-29 van subcommissie I (29 was een ingelaste vergadering); 20-24 van subcommissie II; 20-23 van subcommissie III. Bevat tevens enige correspondentie van de secretaris H. Gritter en van het secretariaat.

Volgnummers: 648-707, 709-710, 714-715, 718, 731, 733-734, 745.

 

inv. nr. 863. 38e Plenaire vergadering, 30e vergaderingen van subcommissie I en 25e vergaderingen van subcommissie II, 1969-1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 38 van de plenaire commissie; 30 van subcommissie I; 25 van subcommissie II. Tevens aanwezig de omslagen: ‘Vergaderdata eerste helft van 1970’ (16 jan.-26 juni), waarin notulen en stukken van subcommissies I-II, enige correspondentie van secretaris H. Gritter en stukken zonder volgnummer ter behandeling in het presidium; ‘Reis van prof. mr. Simons in 1970 naar Indonesië’, met correspondentie van H. Gritter; omslag met stukken van de subcommissies I en III, 1969, en een overzicht van de volgnummers 501-700.

Volgnummers: 689, 694, 712-756. NB. Van nr. 737 twee exemplaren, waarvan het tweede voorzien van marginalia door J.M. Kan.

 

inv. nr. 864. 39e-41e Plenaire vergadering, 31e en 32e vergaderingen van subcommissie I, 26e-28e vergaderingen van subcommissie II en 24-26e vergaderingen van subcommissie III, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 39-41 van de plenaire commissie; 31-32 van subcommissie I; 26-28 van subcommissie II; 24-26 van subcommissie III.

Volgnummers: 746, 758-785, 787-797, 799.

 

inv. nr. 865. 42e-45e Plenaire vergadering, 33e-37e vergaderingen van subcommissie I, 29e-34e vergaderingen van subcommissie II en 27e-29e vergaderingen van subcommissie III, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 42-45 van de plenaire commissie; 33-37 van subcommissie I; 29-34 van subcommissie II; 27-29 van subcommissie III. Tevens enige correspondentie van secretaris H. Gritter en enkele stukken zonder volgnummer.

Volgnummers: 789-849, 854-856, 860.

 

inv. nr. 866. 46e-47e Plenaire vergadering, 38e vergaderingen van subcommissie I, 35e en 36e vergaderingen van subcommissie II en 30e en 31e vergaderingen van subcommissie III, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 46-47 van de plenaire commissie; 38 van subcommissie I; 35-36 van subcommissie II; 30-31 van subcommissie III. Bevat enkele stukken zonder volgnummer). NB. bij volgnummer 876 de notities ‘opgeheven volgnummer’ en ‘embargo’.

Volgnummers: 849-892, 912.

 

inv. nr. 867. 48e en 49e Plenaire vergadering, 39e vergaderingen van subcommissie I, 37e en 38e vergaderingen van subcommissie II en 32e vergaderingen van subcommissie III, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 48-50 van de plenaire commissie; 39 van subcommissie I; 37-38 van subcommissie II; 32 van subcommissie III. Tevens enige correspondentie van secretaris H. Gritter en een ‘Werkschema plenaire vergaderingen tweede halfjaar 1970. Voorstel van het presidium d.d. 15.6.1970’.

Volgnummers: 887-888, 893-945.

 

inv. nr. 868. 50e-53 Plenaire vergadering, 40e vergaderingen van subcommissie I, 39e en 40e vergaderingen van subcommissie II en 33e en 34e vergaderingen van subcommissie III, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen: 50-53 van de plenaire commissie; 39-40 van subcommissie II; 33-34 van subcommissie III. Bevat tevens: enige correspondentie van secretaris H. Gritter en stukken zonder volgnummer ter behandeling in het presidium; omslag met enkele stukken over vergaderdata van subcommissie II.

Volgnummers: 919, 927, 935, 941, 946-970, 973, 1001, 1013.

 

inv. nr. 869. 54 en 55e Plenaire vergadering, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen 54-55 van de plenaire commissie. Bevat tevens: ‘Werkschema plenaire vergaderingen nov.-dec. 1970’; stukken zonder volgnummer ter behandeling in het presidium (in het bijzonder ter voorbereiding van of als commentaar bij onderdelen van het eindverslag).

Volgnummers: 971-979, 981-990, 992.

 

inv. nr. 870. 56e-58e Plenaire vergadering, 1970.

Stukken behorend bij de vergaderingen 56-58 van de plenaire commissie. Tevens stukken samenhangend met subcommissies I-II en bijeenkomsten van het presidium (enkele stukken zonder volgnummer); enige correspondentie van secretaris H. Gritter.

Volgnummers: 981-1015, 1017-1036, 1038.

 

inv. nr. 873. 59e en 60e Plenaire vergadering, 1970-1971.

Stukken behorend bij de vergaderingen 59 en 60 (eerste gedeelte) van de plenaire commissie. Bevat eveneens het (ongenummerde) overzicht van de indeling van het eindrapport, gevolgd door de samenstellende delen met nummering en redactionele aanpassingen; stukken ter behandeling in het presidium, zonder volgnummer; enige correspondentie van secretaris H. Gritter.

Volgnummers: 1028, 1034, 1039, 1041-1042, 1045-1052, 1054-1058, 1139.

 

inv. nr. 874. 60e-62e Plenaire vergadering, 1971.

Stukken behorend bij de vergaderingen 60 (tweede gedeelte), 61 en 62  van de plenaire commissie; de stukken bij vergadering 60 (nrs. 1059-1126) betreffen vooral commentaren en wijzigingsvoorstellen van de leden bij het concept-eindrapport. Tevens enkele documenten zonder volgnummering, bestemd voor het presidium. Bij de stukken betreffenmde vergadering 62 zijn ongenummerd bijgevoegd de teksten van de toespraken gehouden door D. Simons (26.2.1971), J. Cals, H. Gritter, A.M. Donner (29.3.1971).

Volgnummers: 1059-1128, 1130-1137, 1140-1144, 1146-1150, 1152-1159, 1162-1165.

 

inv. nr. 434. Vergaderstukken met volgnummers 1-60 van de Commissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet. 1967.

Kopieën en stencils.

 

1.2. Werkgroep-Kieswet

Dossiers gevormd door de Werkgroep-Kieswet en ter voorbereiding van een interimrapport over het kiesstelsel uitgebracht door de Commissie-Cals/Donner.

 

inv. nr. 86. Nota’s, 1967-1968.

Nota’s en notities, correspondentie en standpunten van commissieleden, overwegend betreffende de ‘Nota inzake het Kiesstelsel’ van de Werkgroep-Kieswet; de rest heeft eveneens betrekking op het kiesstelsel.

 

inv. nr. 87. Rapporten, berekeningen en de stand van werkzaamheden van de commissie, 1967-1970.

Stukken samenhangend met de activiteiten van de Werkgroep-Kieswet: een overzicht en samenvattingen van relevante literatuur; (concepten van) rapportage en nota’s van het secretariaat over kiesrechtaangelegenheden; stukken betreffende de redactie van de werkgroepsnota en de interimrapportage van de commissie. Tevens correspondentie, nota’s over de stand van werkzaamheden en persberichten.

 

inv. nr. 90. Standpunten van de commissie, persberichten en correspondentie van diverse instanties en personen, 1967-1970.

Stukken samenhangend met de activiteiten van de Werkgroep-Kieswet. Bespreking door de staatscommissie en het opstellen van het daaruit voortkomende interimrapport. Andere stukken betreffende kiesrecht, kiesstelsel en partijwezen: correspondentie, notulen, documentatie en notities van het secretariaat en van commissieleden; notities over aanpassingen van het kiesrecht die geen grondwetswijziging vergen. Suggesties van particulieren (onder wie uitvoerig F. Allema te Maastricht) aan het adres van de staatscommissie m.b.t. het kiesstelsel en de grondwetswijziging; institutionele adviezen op dit terrein, onder andere van de PSP. Stand van zaken, tijdschema en persberichten over de partiële grondwetsherziening.

 

1.3. Subcommissie I (Grondrechten)

Dossiers van subcommissie I van de Commissie-Cals/Donner, geordend op (aan de Proeve van een nieuwe Grondwet ontleende) onderwerpen en daarbinnen op de (chronologische) behandeling van die onderwerpen. De dossiers bevatten per onderwerp de desbetreffende nota’s van het secretariaat (in concept en in stencil); correspondentie met en nota’s van de commissieleden; correspondentie met het presidium en de commissie; op het onderwerp betrekking hebbende fragmenten uit de convocaties en vergaderverslagen van de subcommissie en de plenaire commissie; documentatie; diverse concepten en gestencilde versies van het rapport dat de commissie uiteindelijk over het onderwerp uitbracht. Veel van deze stukken zijn duplicaten van de onder 1.1 beschreven vergaderstukken (inv. nrs. 66-72 en 856-874).

De rapporten van subcommissie I vormden de basis voor de discussie in de plenaire commissie en uiteindelijk ook voor het eindrapport. Bij de rapporten die al eerder (in het Tweede interim-rapport van de staatscommissie werden gepubliceerd, is dit genoteerd. Van het voorgaande afwijkende dossiers worden afzonderlijk beschreven.

 

1.3.1. Klassieke grondrechten, 1968-1970.

 

inv. nr. 130. Instelling en werkzaamheden van de subcommissie, nota's, overzichten van bepalingen en correspondentie over grondrechten, 1968.

Betreft aanvankelijk de taakstelling van de drie subcommissies en van subcommissie I in het bijzonder, later ook de klassieke grondrechten. Tevens correspondentie met de gevolmachtigd ministers van Suriname en de Antillen, een nota van het lid Verbrugh voor subcommissie III, een brief van E.J. Willems betreffende een ‘Inleidende Nota over een Grondrecht van de Kunst’ en een literatuuroverzicht betreffende de klassieke grondrechten.

 

inv. nr. 131. Behandeling van artikel 1-13 van de Proeve, 1967-1969.

Het dossier, aanvankelijk geordend naar de afzonderlijke artikelen 1-13 van de Proeve, bevat vervolgens stukken betreffende de behandeling van deze artikelen gezamenlijk. Tevens correspondentie met de gevolmachtigd minister van de Antillen en met de Federatie van Nederlandse Journalisten (nov 1967).

 

inv. nr. 132. Rapport inzake de grondrechten van december 1968, 1968.

Enkele algemene stukken over de voortgang van de werkzaamheden en concepten van het rapport, met bijbehorende stukken. Tevens correspondentie van het secretariaat met F.H. van der Burg.  

 

inv. nr. 134. Herziening van het rapport inzake de grondrechten en het rapport inzake de klassieke grondrechten van mei 1969, 1969.

Vervolg op inv. nr. 132: herziene versie van het concept-rapport en stukken betreffende de behandeling hiervan in de subcommissie.

 

inv. nr. 135. Rapport inzake de klassieke grondrechten van juli 1969, 1969.

Vervolg op inv. nr. 134: behandeling van het herziene rapport in de subcommissie, in de plenaire commissie en in de redactiecommissie. Dit rapport zou onderdeel worden van het Tweede (interim-)rapport van de Commissie-Cals/Donner. Tevens stukken betreffende de voorbereiding van enkele minderheidsnota’s voor dit Tweede rapport.

 

inv. nr. 133. Overzicht van artikelen over de klassieke grondrechten in de Grondwet, opmerkingen over de Proeve en uittreksels van vergaderingen, 1968-1970.

Verzameldossier met diverse stukken betreffende de grondrechten: documentatie, stukken betreffende de voorbereiding van een vergelijkend overzicht van grondwetsartikelen voor het Tweede Rapport van de Commissie-Cals/Donner en correspondentie met de gevolmachtigd ministers van Suriname en de Nederlandse Antillen.

 

inv. nr. 136. Grondwettelijke regeling van de financiële verhouding tussen het Rijk en de kerkgenootschappen, 1968-1969.

Stuukken samenhangend met de voorbereiding van een onderdeel betreffende het laten vervallen van grondwetsartikel 185, bestemd voor het Tweede Rapport van de Commissie-Cals/Donner en onder meer gebaseerd op de rapportage van de Commissie-Van Walsum. Opmerkelijk is correspondentie met de minister van Binnenlandse Zaken over inzage in het rapport-Van Walsum, en met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

 

1.3.2. Rechtspraak, 1968-1970.

 

inv. nr. 140. Concept-rapport inzake de rechtspraak, eerste lezing, 1968-1969.

Bespreking van het Proeve-hoofdstuk over de rechtspraak, vervolgens de bespreking van het rapport en diverse met dit rapport samenhangende thema’s. Tevens een overzicht en samenvattingen van relevante literatuur en correspondentie met G.J. Wiarda over de voorstellen betreffende de rechterlijke macht in de Proeve.

 

inv. nr. 141. Amendementen, adviezen en vergaderverslagen, 1969-1970.

Vervolg op inv. nr. 140: behandeling van het rapport in de subcommissie en in de plenaire commissie.

 

inv. nr. 142. Concept-rapport inzake de rechtspraak, tweede en derde lezing, 1970.

Vervolg op inv. nr. 141: behandeling van het rapport in de subcommissie en in de plenaire commissie; wijzigingsvoorstellen en amendementen van de commissieleden.

 

inv. nr. 143. Behandeling van het Rapport inzake de rechtspraak door het presidium, 1970.

Vervolg op inv. nr. 142: aanpassingen van het rapport door commissieleden; stukken betreffende de behandeling van het rapport enkele daarmee samenhangende thema’s in het presidium.

 

inv. nr. 145. Rapport inzake de rechtsbedeling van januari 1971, [toetsingsrecht,] 1969-1971

Verzameldossier: gedeeltelijk een vervolg op inv. nr. 143 met stukken betreffende de voorbereiding en behandeling van een rapport inzake de rechtsbedeling in de subcommissie en in de plenaire commissie. Daarnaast stukken over het toetsingsrecht (1969-1971), onder andere de behandeling van dit vraagstuk en tekstvoorstellen voor een grondwetsartikel hierover in de subcommissie en in de plenaire commissie. Tevens rapporten van de commissies-Witsen Elias (betreffende mogelijk onwettige censuur in Nederlands Nieuw-Guinea) en -Bloemarts, toegezonden door het Ministerie van Justitie (1969-1970).

 

inv. nr. 144. Rapporten inzake de heerlijke rechten, 1969-1970.

Bespreking van een nota van Burkens over de heerlijke rechten; bespreking van het rapport hierover in subcommissie en plenaire commissie.

 

1.3.3. Sociale grondrechten, 1969-1971.

 

inv. nr. 147. Vergaderstukken, nota's, brieven en het wetsontwerp met betrekking tot de bescherming van de privacy, 1969-1970.

Bespreking van diverse voorstellen en suggesties betreffende de sociale grondrechten in de subcommissie: vergaderstukken, correspondentie en veel documentatie over dit thema (onder andere Kamerstukken en ambtelijke stukken over de privacywetgeving).

 

inv. nr. 148. Concept-rapport inzake de sociale grondrechten, 1970-1971.

Vervolg op inv. nr.147: bespreking van het rapport in de subcommissie, plenaire commissie en het presidium.

 

inv. nr. 149. Rapport inzake de sociale grondrechten, 1970-1971.

Vervolg op inv. nr.148: bespreking van het rapport in de subcommissie, plenaire commissie en het presidium; wijzigingsvoorstellen en notities van de commissieleden.

 

1.4. Subcommissie II (Regering en Staten-Generaal)

 

1.4.1. Koning en ministers, 1967-1971.

 

inv. nr. 160. Nota's, notities, besprekingen, vergaderverslagen en het concept-rapport, 1967-1970.

Taakstelling van de drie subcommissies en subcommissie I in het bijzonder; stukken betreffende de bespreking van het hoofdstuk over Koning en ministers uit de Proeve en daarmee samenhangende thema’s; stukken betreffende de voorbereiding van een rapport betreffende de inrichting van het Koninklijk Huis.

 

inv. nr. 161. Rapport inzake de regeling van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis van mei 1970, het rapport inzake de regering van november 1970 en het rapport inzake de Koning en de regering van december 1970, 1970-1971.

Vervolg op inv. nr.160, maar ook op inv. nr. 154 (rapport inzake de regering): bespreking van de genoemde rapporten door de subcommissie, plenaire commissie en het presidium; wijzigingsvoorstellen en notities van commissieleden bij deze rapporten; bespreking van het wetsontwerp ‘Opneming van een bepaling in de Grondwet inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis’ (Kamerstuk 11095).

 

inv. nr. 152. Nota's, notities, adviezen en vergaderverslagen, 1967-1970.

Bespreking van het hoofdstuk over de regering uit de Proeve en daarmee samenhangende thema’s als het kiesstelsel, de kabinetsformatie, de verhouding ministerschap-kamerlidmaatschap en de afstand van de troon. Tevens een overzicht van relevante documentatie en veel documentatie in afschrift.

 

inv. nr. 153. Rapport inzake de regering van februari 1970, 1970.

Vervolg op inv. nr.152: bespreking van het rapport in subcommissie en plenaire commissie.

 

inv. nr. 154. Rapport inzake de regering van juni 1970, 1970.

Vervolg op inv. nr. 153: bespreking van het rapport door de subcommissie, plenaire commissie en het presidium; documentatie en nota’s betreffende de positie van de staatssecretaris.

 

1.4.2. Staten-Generaal, 1967-1970.

 

inv. nr. 156. Nota's, notities, adviezen en vergaderverslagen, 1967-1970.

Bespreking van het hoofdstuk over de Staten-Generaal uit de Proeve en daarmee samenhangende thema’s; stukken over de voorbereiding van een rapport. Het onderwerp ‘referendum’ wordt in enkele nota’s behandeld, maar vervolgens doorverwezen naar subcommissie III. Opvallend zijn enkele nota’s en adviezen betreffende de positie van de Eerste Kamer, waaronder het memorandum van de Bijzondere Commissie van de Eerste Kamer (Commissie-Mazure).

 

inv. nr. 157. Rapporten inzake de Staten-Generaal van september en november 1970, 1970.

Vervolg op inv. nr. 156: bespreking van het rapport door subcommissie en plenaire commissie.

 

inv. nr. 158. Rapport inzake de Staten-Generaal van december 1970, 1970-1971

Vervolg op inv. nr. 157: bespreking van het rapport door subcommissie, plenaire commissie en presidium; wijzigingsvoorstellen en notities van commissieleden. De eventuele vervroeging van Prinsjesdag.

 

1.4.3. Kiesrecht en parlementair stelsel, 1969-1971.

 

inv. nr. 240. Vergaderverslagen, nota's en notities met betrekking tot het parlementaire stelsel, 1967-1970.

Inleidende besprekingen van nota’s en documentatie over het kiesrecht, het parlementaire stelsel en daarmee samenhangende thema’s. Tevens enkele losse stukken over dit onderwerp.

 

inv. nr. 241. Rapport inzake kiesrecht en parlementair stelsel, 1968-1969.

Vervolg op inv. nr. 240: voorbereiding en bespreking van het rapport over kiesrecht en parlementair stelsel door de subcommissie. Tevens afschrift van een ambtelijk memo van Gritter betreffende de tussentijdse toezending van dit rapport aan de minister.

 

inv. nr. 242. Rapport inzake kiesrecht en parlementair stelsel, 1969.

Vervolg op inv. nr. 241: bespreking van het rapport over kiesrecht en parlementair stelsel in subcommissie en plenaire commissie.

 

inv. nr. 209. Rapport inzake kiesrecht en parlementair stelsel, 1969-1971.

Vervolg op inv. nr. 242: bespreking van het rapport over kiesrecht en parlementair stelsel door de subcommissie, plenaire commissie en redactiecommissie; wijzigingsvoorstellen en notities van de commissieleden. Dit rapport zou onderdeel worden van het Tweede (interim-)rapport van de Commissie-Cals/Donner. 

 

inv. nr. 164. Rapport inzake kiesrecht en parlementair stelsel, 1969.

Vervolg op inv. nr. 209: bespreking van het rapport over kiesrecht en parlementair stelsel in subcommissie, plenaire commissie en redactiecommissie als onderdeel van het Tweede Rapport van de Commissie-Cals/Donner.

 

inv. nr. 165. Gewijzigde tekst van de slotbeschouwing van het rapport, nota's, brieven, vergaderverslagen, kamerstukken en kamervragen, 1969-1971

Vervolg op inv. nr. 164: bespreking van het rapport over kiesrecht en parlementair stelsel in subcommissie, plenaire commissie en redactiecommissie als onderdeel van het Tweede rapport van de Commissie-Cals/Donner; de voorbereiding van minderheidsnota’s bij dit rapport; tevens de verwerking van de thema’s uit het Tweede rapport in het Eindrapport. Het dossier bevat daarnaast andere stukken van de subcommissie: nota’s, correspondentie en documentatie over onder meer incompatibiliteiten, kiesrecht voor Nederlanders die in het buitenland wonen, en de leeftijdsgrenzen voor actief en passief kiesrecht.

 

inv. nr. 171. Nota's, brieven en achtergrondinformatie over het wetgevend referendum, 1968-1970.

Inleidende besprekingen van nota’s en documentatiestukken door de subcommissies II en III. Tevens een overzicht en samenvattingen van relevante literatuur.

 

1.5. Subcommissie III (Wetgeving en bestuur)

 

1.5.1. Algemeen.

 

inv. nr. 167. [Algemeen: ] vergaderverslagen, brieven, nota's, notities en opgaven van onderwerpen, 1968-1969.

Inleidende besprekingen over de onderwerpen die in de subcommissie aan de orde moeten komen en over enkele inleidende nota’s en documentatiestukken. Tevens een overzicht en samenvattingen van relevante literatuur.

 

inv. nr. 1127. Algemeen: [correspondentie, nota’s, notities,] 1968-1970.

Besprekingen, nota’s en correspondentie over uiteenlopende onderwerpen, zoals het geldwezen, de politie en de buitenlandse betrekkingen. Tevens diverse ambtelijke notities.

 

1.5.2. Wetgeving en bestuur, 1969-1971.

 

inv. nr. 169. Concept-rapport, 1969.

Voorbereiding en bespreking van het concept-rapport over wetgeving en bestuur in de subcommissie; wijzigingsvoorstellen en notities van de commissieleden.

 

inv. nr. 170. Rapport van december 1969, 1969.

Vervolg op inv. nr. 169. Het dossier bevat twee versies van het rapport.

 

inv. nr. 182. Rapportbesprekingen, amendementen, nota', notities en het rapport van augustus 1970, 1969-1970.

Vervolg op inv. nr. 170: bespreking van het rapport over wetgeving en bestuur in de subcommissie en in de plenaire commissie. Tevens correspondentie, onder meer met het Ministerie van Financiën.

 

inv. nr. 183. Rapport van oktober 1970, rapportbesprekingen en het eindrapport, 1970-1971.

Vervolg op inv. nr. 182: bespreking van het rapport over wetgeving en bestuur in de subcommissie, in de plenaire commissie en in het presidium; wijzigingsvoorstellen en notities van commissieleden.

 

inv. nr. 171. Nota's, brieven en achtergrondinformatie over het wetgevend referendum, 1968-1970.

Inleidende besprekingen van nota’s en documentatiestukken door de subcommissies II en III. Tevens een overzicht en samenvattingen van relevante literatuur.

 

inv. nr. 235. Rapporten inzake de Vaste Colleges van Advies en Bijstand van februari en juni 1970, 1969-1971.

Voorbereiding en bespreking van het rapport in de subcommissie, in de plenaire commissie en in het presidium; wijzigingsvoorstellen en notities van commissieleden en documentatie betreffende de Nota Bestuurlijke Organisatie.

 

1.5.3. Provincies, gemeenten en andere openbare lichamen.

 

inv. nr. 214. Rapport van oktober 1969.

Inleidende besprekingen van nota’s en documentatiestukken betreffende de lagere overheden en daarmee samenhangende thema’s; voorbereiding van het rapport.

 

inv. nr. 220. Rapport van november 1969.

Vervolg op inv. nr. 214: voorbereiding en bespreking van het rapport in de subcommissie. Bevat tevens de ‘Schets bestuurlijke structuur stadsgewest Eindhoven’.

 

inv. nr. 222. Rapport van maart 1970.

Vervolg op nr. 220: bespreking van het rapport in de subcommissie en de plenaire commissie; wijzigingsvoorstellen en notities van commissieleden.

 

inv. nr. 225: Rapport van september 1970.

Vervolg op inv. nr. 224: bespreking van het rapport in de subcommissie en de plenaire commissie.

 

inv. nr. 227. Rapport van oktober 1970 en het eindrapport, 1970-1971.

Vervolg op inv. nr. 225: bespreking en bewerking van het rapport door de subcommissie, de plenaire commissie en het presidium; wijzigingsvoorstellen en notities van commissieleden.

 

1.6. Overige stukken

 

1.6.1. Stukken betreffende het functioneren van de commissie

 

inv. nr. 58. Vergaderdata, vergaderverslag en toezending van diverse stukken, 1967-1971.

Losse stukken, waaronder de schertsnotulen van een ‘zeer geheime vergadering’; vergader- en werkschema’s van de plenaire commissies, de subcommissies en het presidium; minuten van begeleidende brieven bij toezending van stukken aan commissieleden en een aantal van de toegezonden stukken; een samenvatting van de rapportage van de Commissie-Van Schaik; informatieve correspondentie, waarbij stukken betreffende een congres over staatsrecht van de partij D66.  

 

inv. nr. 60. Aan de commissie voor te leggen onderwerpen, in de Tweede of Eerste Kamer behandelde onderwerpen en het overzicht van onderwerpen, 1967-1971.

Correspondentie en daarmee samenhangende stukken over specifieke onderwerpen die volgens de Staten-Generaal of departementen door de staatscommissie behandeld zouden moeten worden; notities van het secretariaat voor de leden over de behandeling van voor de Staatscommissie relevante onderwerpen die ter sprake kwamen in de Staten-Generaal.

 

inv. nr. 62. Overleg met en adviezen van diverse instanties, 1967-1970.

Overleg van het presidium van de staatscommissie met de regering; de staatscommissie en grondwetsaangelegenheden in de Kamers; de reeks Naar een nieuwe Grondwet (delen I-IV); standpunten en adviezen van particulieren en instanties; wijzigingen in de Amerikaanse, de Zweedse en de Zwitserse grondwet. Correspondentie, nota’s van het secretariaat, (uittreksels uit) commissienotulen, kamerstukken en andere documentatie.

 

inv. nr. 249. Vaststelling van de interne richtlijnen ten behoeve van de rapportering, 1969-1971.

Enkele versies van een document waarin richtlijnen worden gegeven over taal- en interpunctiegebruik bij de voorbereiding van rapporten.

 

1.6.2. Pers

 

inv. nr. 36. Persberichten, documentatie en correspondentie (Commissie Cals/Donner), 1967-1971.

Stukken betreffende de instelling en het functioneren van de staatscommissie: onder meer de toespraken van minister-president De Jong en voorzitter Cals tijdens de openingszitting; een fragment van de Staatscourant, persberichten; adreslijsten van de commissieleden; stukken betreffende incompatibiliteiten van de commissieleden, het horen van deskundigen, de taakverdeling van de (onder)voorzitters; feestelijke bijeenkomsten; de openbaarheid en het bewaren van de archivalia en het publiceren van de ‘cijfers’ van de commissie door H. van Maarseveen. Tevens correspondentie over (vergader)data, declaraties, de toezending van stukken aan de leden en dergelijke.

 

inv. nrs. 252-253. Krantenknipsels, 1967-1971.

- inv. nr. 252. Augustus 1967-oktober 1969.

Bevatten respectievelijk de afleveringen 1-13 (augustus 1967 – oktober 1969) en 14-25 (december 1969 – april 1971) van een door de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken bijgehouden knipselkrant ‘Staatscommissie van advies inzake de grondwet en de kieswet in de publiciteit’. Deze krant werd, als commissiestuk met volgnummer, onder de commissieleden verspreid.

- inv. nr. 253. December 1969-april 1971.

Vervolg op inv. nr. 252. Bevat de afleveringen 14-25 van de genoemde knipselkrant.

 

1.6.3. Externe voorstellen, adviezen en reacties

Door politieke partijen en particulieren toegezonden rapporten inzake het kiesstelsel en constitutionele aangelegenheden, 1967-1970.

 

inv. nr. 96. Nota’s, notities, beschouwingen en correspondentie, 1967-1970

Opgave van relevante publicaties door leden van de staatscommissie; het verzoek aan politieke partijen om toezending van rapporten en publicaties inzake het kiesstelsel en andere constitutionele aangelegenheden; correspondentie en enig toegezonden documentatiemateriaal. Tevens ‘beschouwingen’ van mr. W. Wentholt te Den Haag, nota’s van W. van Ommen Kloeke over de verkorting van de termijnen bij kamerontbinding, een schrijven hierover aan een aantal politieke partijen en de vereniging van Nederlandse Gemeente, antwoorden daarop en enkele andere stukken; stukken betreffende het aftreden van een zittend kabinet, 1969, vooral uittreksels uit de notulen van de staatscommissie en subcommissies.

 

inv. nr. 126. Open brieven en achtergrondinformatie

Bevat de rapporten ‘Een stem die telt’ van de werkgroep-Den Uyl van de PVDA en ‘Het Nederlandse parlementaire stelsel’ van de Commissie-Burger van de PVDA; de nota ‘Hoe wij het verkiezen’ van A.J. Verbrugh (GPV); een ‘Open brief’ en diverse andere stukken van mr. W. Wentholt.

 

inv. nr. 125. Bijlagen 1-12

Bijlagen bij een brief van W. Wentholt; een omslag met het opschrift ‘Bijlagen bij brief stac/81 / Voor Dossier’, met overwegend documentatie uit katholieke tijdschriften en publicaties.

 

inv. nrs. 102-104. Adviezen van politieke en maatschappelijke organisaties (alfabetisch geordend) over vernieuwingen van de Grondwet en de Kieswet.

Ingekomen adviezen bij de minister van Binnenlandse Zaken, uitgebracht door politieke en maatschappelijke organisaties en instellingen wier oordeel is gevraagd over de in 1966 verschenen Proeve van een nieuwe grondwet, in alfabetische volgorde: in inv. nr. 102 A-H (1967-1969), in inv. nr. 103 I-R (1967-1968), in inv. nr. 104 S-W (1968-1970). Veelal afschriften of  fotokopieën (zie voor de originelen inv. nrs. 51-54, met nadere beschrijving bij de Werkgroep-Proeve). Aanwezig zijn adviezen van:

Algemene Bond van Onderwijzend Personeel/Vereniging voor Openbaar Onderwijs

Algemene Rekenkamer

Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenbond (ARKA)

Boeren-Partij

Centrale Raad van Beroep

Centrale Raad voor de Volksgezondheid

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Communistische Partij van Nederland (CPN)

Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken

D’66 (‘Rapport over de herziening van het kiesstelsel voor de Staten-Generaal’)

D’66 (‘Rapport betreffende staatsrechtelijke vernieuwing’ en algemene reactie op de Proeve)

Defares, H.K.M., te Odijk

Minister van Financiën (opmerkingen)

Fryske Nasjonale Partij

Gedeputeerde Staten van Drenthe

Gedeputeerde Staten van Friesland

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Gedeputeerde Staten van Groningen

Gedeputeerde Staten van Limburg

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Overijssel

Gedeputeerde Staten van Utrecht

Gedeputeerde Staten van Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Gereformeerd Politiek Verbond/Nationaal Evangelisch Verbond

Hoge Raad der Nederlanden

Hoge Raad van Adel

Hoog Militair Gerechtshof

Humanistisch Verbond

Instituut voor Bestuurswetenschappen

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken

Interprovinciale Werkgroep Grondwetsherziening

Keizer, J., te Amsterdam

KRO/NCRV/VARA, omroepverenigingen

Dr. A. Kuyper-Stichting (interim-rapport)

Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Nederlandse vereniging van Journalisten

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en gelijk Staatsburgerschap

Onderwijsraad

Orde van Advocaten

Parlementaire Persclub

Pacifistisch Socialistische Partij

Persraad

Protestantse Unie

Raad van State, vierde afdeling

Raad van de Waterstaat

Raad voor de Jeugdvorming

Raad voor de Kunst

Raad voor de Territoriale Decentralisatie

Radioraad

De Savornin Lohmanstichting (diverse rapporten en ‘interim-rapporten’)

Sociaal-Economische Raad

Staatkundig-Gereformeerde Partij

Prof. Mr. B.M. Teldersstichting

Unie van Waterschapbonden

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vereniging voor Belastingwetenschap

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (rapport ‘Kiezer-gekozene’)

Wiardi Beckman-Stichting (interimrapport)

 

inv. nr. 59. Fryske Nasjonale Partij, De Gemeenteraad, Advies Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Nederlandse Vereniging van Journalisten, Partij van de Arbeid, Persraad, De Savornin Lohman Stichting, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Vereniging voor Openbaar Onderwijs en de Hoge Raad der Nederlanden, 1968-1970.

Direct bij de commissie ingekomen adviezen en daarmee samenhangende correspondentie; begeleidende brieven bij de toezending van andere adviezen aan de commissieleden.

 

 

2. Ambtelijk archief

 

2.1. Functioneren van de afdeling Grondwetszaken

 

inv. nr. 835. Instelling, samenstelling en reorganisatie Afdeling Grondwetszaken, 1963-1979.

Dossier van secretaris-generaal Günter van Binnenlandse Zaken.

 

inv. nr. 2940. Het adviseren inzake de benoeming van een regeringscommissaris voor de Grondwetsherziening, 1971-1983.

Nota’s, persbericht, correspondentie, Kamerstukken, een fragment uit de notulen van de Ministerraad en een afschrift van het K.B. betreffende de benoeming van een regeringscommissaris voor grondwetsherziening. Tevens stukken betreffende D. Simons, de beoogde regeringscommissaris, en het intrekken van de benoeming in 1983.

 

inv. nr. 839. Onderzoek naar de taakverdeling op het Ministerie van Binnenlandse Zaken door de Centrale Werkgroep Veranderingsorganisatie. 1978

Kopie van een ingevuld enquête-formulier waarin de taken van de afdeling Grondwetszaken worden geanalyseerd, met onder meer een volledige opsomming van de werkgroepen en commissies waarin de afdeling participeert, inclusief de organisatie daarvan.

 

inv. nr. 2012. Instelling, samenstelling en taak van de Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgevingsaangelegenheden, 1980-1989

Dossier van intern-organisatorische aard betreffende de samenvoeging van het Bureau Juridisch Adviseur en de afdeling Grondwetszaken tot de stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgevingsaangelegenheden.

 

2.2. De ‘Proeve van een nieuwe grondwet’ en voorbereiding van de herziening

 

inv. nr. 29. Nota aan de minister, kamervragen, overleg, persberichten, advies van de Raad van State en de herdruk, 1964-1970.

Publicatie van de Proeve en de verantwoordelijkheid van de regering hiervoor, overwegend uit 1966. Bevat ook nota’s aan de minister ten behoeve van het overleg over de hoofdstukken van de Proeve, stukken betreffende de toezending van de Proeve aan diverse personen en instanties, en betreffende de eventuele uitvoering van voorstellen uit de Proeve.

 

inv. nr. 31. Nota van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende het beleid ten aanzien van de Grondwet, ter behandeling in de Ministerraad, 1965.

Bevat genoemde nota en twee exemplaren van de Proeve.

 

inv. nr. 32. Aantekeningen op vervallen bepalingen, vergelijkend overzicht van de teksten van de bestaande Grondwet en correcties van de Proeve, 1965.

Vergelijkende overzichten van de grondwet en de voorstellen in de Proeve, alsmede een concept-tekst van de Proeve.

 

inv. nr. 33. Eindredactie van de Proeve, 1965.

Concept-tekst van de Proeve, met marginalia.

 

inv. nr. 204. Documentatie, 1966-1976.

Het bijeenbrengen en bijhouden op lijsten van documentatie op het gebied van grondwetsherziening, naar aanleiding van de publicatie van de Proeve: aanwezig zijn dergelijke lijsten getiteld ‘Over de Proeve’, deel I-VI, interne correspondentie hierover en correspondentie over de verspreiding daarvan.

 

inv. nr. 207. Totstandkoming van adviesaanvragen van de minister van Binnenlandse Zaken aan colleges, instellingen, en besturen inzake de grondwetsherzieningen naar aanleiding van het publiceren van de Proeve, 1966-1971.

Verzoeken aan diverse instellingen, organisaties en collega-ministers om advies over de Proeve.

 

inv. nrs. 51-54. Correspondentie inzake adviezen door derden naar aanleiding van "De proeve van de nieuwe Grondwet", alfabetisch geordend op naam van de adviesverstrekker, 1966-1970.

Na het verschijnen van de Proeve verzocht de regering een aantal instellingen uit het politieke en maatschappelijke leven een te publiceren advies uit te brengen omtrent de wenselijkheid van veranderingen in de grondwet; ook andere organisaties en individuele Nederlanders werden hiertoe uitgenodigd. De adviezen uit het politieke en maatschappelijk leven werden doorgezonden aan de Commissie-Cals/Donner (zie hierboven onder 1.6.3 de inv. nrs. 102-104) en gepubliceerd in de Staatscourant en afzonderlijke uitgaven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De dossiers bevatten correspondentie met de adviesverstrekkers en de bedoelde adviezen, maar ook tussentijdse adviezen en reacties en andere documentatie. Hieronder worden de adviezen vermeld die niet zijn gepubliceerd.

- inv. nr. 51. A-F, 1967-1970.

Bevat tevens adviezen van: de Algemene Rooms-Katholieke Ambtenarenvereniging; R.R. Baar.

- inv. nr. 52. G-L, 1966-1969.

Bevat tevens adviezen van: de Nederlandse Vereniging voor Gemeentebelangen; ‘De Gemeenteraad’; J.B. de Geus; K. Helderman; H. Daudt; M.S. van Oosten; de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Ons Leger’; H.J.J. Overgaauw en D.J. van der Spek; P. van Loon.

- inv. nr. 53. P-R, 1966-1969.

Bevat tevens een advies van de Parlementaire Pers Club.

- inv. nr. 54. S-W, 1966-1969.

Bevat tevens bijdragen van L.W.G. Scholten; van J.B. Tamsma en W.A.M. van Dijk; artikelen uit ‘Waterschapsbelangen’ en uit het het ‘Weekblad voor de Nederlandse Bond van gemeente-ambtenaren’ en het advies van de Commissie-Grondwetsherziening van de SER.

 

inv. nr. 270. Het adviseren aan diverse instanties inzake de grondwetsherziening, alfabetisch geordend op naam van aanvrager, 1966-1971.

Het gaat hier om adviezen van, niet aan instanties en een enkele persoon: de Hoge Raad, de Hoge Raad van Adel, het Hoog Militair Gerechtshof, het Humanistisch Verbond, het Instituut voor Bestuurswetenschappen, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, J. Keizer te Amsterdam, de Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen, de Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de omroeporganisaties KRO, NCRV, VARA, de Onderwijsraad.

 

inv. nr. 105. Evaluatie, brieven, achtergrondinformatie en persberichten, 1968-1971.

Dossier betreffende de publicatie van de adviezen van politieke en maatschappelijke organisaties uit de inv. nrs. 51-54: voorbereidende nota’s en notities, correspondentie met de uitgeverij en met de adviesverstrekkers, drukproeven, concepten, persbericht.

NB. Dit dossier is niet, zoals de inventaris lijkt te suggereren, een vervolg op inv. nrs. 102-104 (de commissie-dossiers) maar op de nrs. 51-54 hierboven.

 

inv. nr. 34. Voorbereiding tot herziening van de Grondwet, 1965-1968.

Voorbereiding van opeenvolgende nota’s over het beleid ten aanzien van grondwetsherziening van de kabinetten-Cals, Zijlstra en De Jong (1965-1967); overleg met de staatscommissie-Cals/Donner. Bevat onder andere (concept-)nota’s en notities; stukken betreffende interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; stukken betreffende overleg met de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer en de oprichting van de Bijzondere Commissie-Den Uyl; correspondentie met diverse instellingen over een reactie op de ‘Proeve’; een verzoek van Zuid-Vietnam om gegevens over de totstandkoming van de Nederlandse grondwet; stukken betreffende overleg tussen de minister en de voorzitters van de staatscommissie-Cals/Donner; interne stukken over de procedure voor indiening van de wetsontwerpen voor grondwetsherziening.

 

inv. nr. 39. Wijziging van de procedure tot herziening van de Grondwet, 1966.

Stukken betreffende een nota voor de Ministerraad over wijziging van de procedure van grondwetsherziening voor de verkiezingen van 1967, naar aanleiding van de voorstellen uit de Proeve. Ambtelijke nota’s en notities, uittreksels uit de notulen van de Ministerraad, correspondentie.

 

2.3. Instelling, functioneren en ontbinding van de Commissie-Cals/Donner

 

inv. nr. 265 [Instelling, functioneren en ontbinding van de staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet (Commissie-Cals/Donner)].

Ambtelijk dossier betreffende de voorbereiding en instelling van een nieuwe staatscommissie voor grondwetsherziening, het functioneren en de ontbinding van de commissie. Ambtelijke nota’s en notities, correspondentie betreffende overleg tussen de ministers en in de Ministerraad, correspondentie met de beoogde voorzitters Cals en Donner, afschriften van de Koninklijke Besluiten van instelling en ontbinding, persberichten, uitnodigingen aan de beoogde leden en stukken over de taak van de commissie, de openbaarheid van haar vergaderingen en de kosten van de commissie.

 

inv. nr. 257. Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer voor de Nota betreffende het Beleid inzake de Grondwet en de Kieswet [(Commissie-Den Uyl)] en de Bijzondere Commissie voor de Grondwetsherziening van de Eerste Kamer [(Commissie-Mazure)], 1967-1971.

Afschriften van correspondentie, Kamerstukken en een telexbericht betreffende overleg met de Tweede Kamer over het te volgen beleid op het gebied van grondwetsherziening; de instelling van twee bijzondere kamercommissies en de samenwerking met deze Bijzondere Commissies-Den Uyl en -Mazure. Stukken betreffende de opheffing van de Commissie-Mazure.

 

inv. nr. 263. Vragen van de Eerste Kamerleden Troostwijk en Elfferich met betrekking tot onderwerpen voorgelegd aan de Staatscommisie van Advies inzake Grondwet en Kieswet. 1970.

Bevat slechts enkele stukken (commissiestuk met volgnummer 972 en gedrukt Kamerstuk nr. 999/40 met antwoord van de minister).

 

inv. nr. 259. Suggesties met betrekking tot de instelling van een nieuwe (staats)commissie ter bestudering van voorstellen tot herziening van de Grondwet. 1969-1978

Ambtelijk/ministerieel dossier naar aanleiding van: vragen van het Kamerlid Van Riel over een staatscommissie met een bredere taakstelling dan de Commissie-Cals/Donner (kopie van volgnr. 727, correspondentie met de secretaris-generaal van Algemene Zaken Van Nispen en met de voorzitters Cals en Donner, ambtelijke notities, alles 1969-1970); een verzoek van Duynstee betreffende de instelling van een nieuwe commissie voor grondwetsherziening in 1978 (correspondentie, ambtelijke nota en documentatie.)

 


2.4. Voortgang, ambtelijke begeleiding en (totstandkoming van de) rapportage van de Commissie-Cals/Donner

 

2.4.1. Eerste rapport, 1967-1970.

 

inv. nr. 258. Voorbereiding en het uitbrengen van het Eerste rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet, in het kader van de herziening van de Grondwet, 1967-1970.

Dossier betreffende de te volgen werkwijze ten aanzien van de staatscommissie: overleg van de minister met het presidium, de voortgang van de werkzaamheden van de commissie, de toezending van commissienotulen aan ministers en de toezending van de rapportage aan diverse personen en instanties. Het dossier bevat onder meer nota’s en notities, correspondentie met andere ministeries en met de voorzitters van de staatscommissie, notulen van de Ministerraad, een persbericht en het rapport.

 

inv. nr. 85. Nota inzake het beleid betreffende de Kieswet in verband met het Eerste Rapport van de staatscommissie, overleg met de Bijzondere Commissie voor de Nota betreffende het beleid inzake de Grondwet en Kieswet, 1968-1969.

Voorbereiding van een nota met het regeringsstandpunt over het eerste rapport van de Commissie-Cals/Donner en de voorstellen daarin voor een nieuw kiesstelsel. (Concept-)nota’s; interdepartementaal overleg (Algemene Zaken en Justitie); bespreking in de Ministerraad, met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer en met de Commissie-Cals/Donner. Tevens stukken betreffende overleg met de Bijzondere Commissie over de te volgen procedure voor grondwetsherziening.

 

inv. nr. 88. Werkschema van de staatscommissie, verdeling van de werkzaamheden, behandeling van het eerste en tweede interimrapport van sub-commissie II en de notitie van mr. Y. Scholten ten aanzien van de regeling kiesrecht en verhouding regering/Staten-Generaal, 1968-1969.

Ambtelijk dossier met correspondentie, notities, (concept-)rapportage en documentatie; rapportage aan de minister van Binnenlandse Zaken; bespreking met de regering en behandeling in de Ministerraad; tijdschema en prioritering van de voorstellen voor partiële grondwetsherziening.

 

inv. nr. 89. Beschouwingen naar aanleiding van het eerste rapport van de staatscommissie, 1968-1970.

Ingekomen opmerkingen en commentaren van particulieren. Opmerkelijk zijn de omvangrijke berekeningen van F. Allema te Maastricht die verband houden met wijzigingen in het kiesstelsel.

 

2.4.2. Tweede rapport, 1968-1970.

NB. Zie voor het wetgevingstraject als uitvloeisel van dit rapport hierna de dossiers onder 2.6 (voorbereiding van de grondwetsherziening van 1972).

 

inv. nr. 44. Voorlopige prioriteitenlijst voor een partiële grondwetsherziening in 1971, correspondentie, nota's, behandeling in de Ministerraad en rapportvoorbereidingen, 1968-1969.

Dossier betreffende een mogelijke partiële grondwetsherziening in 1971, waarover overleg werd gevoerd met de voorzitters van de staatscommissie, met andere ministeries en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer: nota’s voor de minister; correspondentie met de voorzitters van de staatscommissie, met andere afdelingen van Binnenlandse Zaken en andere departementen; Kamerstukken; documentatie; uittreksels uit de notulen van de Ministerraad; notities betreffende een interpellatie van E. van Thijn (maart 1969); stukken betreffende overleg met de Bijzondere Kamercommissie (februari 1969); onderdelen van het Tweede Rapport van de staatscommissie (juli 1969).

 

inv. nr. 45. Concept-rapport, behandeling in de Ministerraad en de totstandkoming van het rapport, 1969.

Totstandkoming van het rapport en toezending aan diverse personen en instanties; de voorbereiding van een regeringsnota over dit rapport en de partiële herziening van de grondwet in 1971. Nota’s, notities, correspondentie met andere afdelingen van Binnenlandse Zaken, andere departementen, en overige correspondentie; diverse exemplaren van het rapport; persberichten; uittreksels uit de notulen van de Ministerraad.

 

inv. nr. 46. Toezending van het gedrukte exemplaar van het rapport aan diverse instanties, nota aan de Tweede Kamer en correspondentie, 1969-1970.

Stukken betreffende de totstandkoming van de ‘Nota naar aanleiding van het tweede rapport van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet’ (Kamerstuk 9181, nr. 13); toezending van het rapport aan diverse personen en instanties. Diverse concept-nota’s; correspondentie andere ministers; een persbericht; brieven van F. Allema betreffende het kiesstelsel; documentatie; het rapport.

 

2.4.3. Eindrapport, 1970-1972.

 

inv. nr. 279. Toezending van het eindrapport aan diverse instanties, 1970-1972.

N.B. Bevat 11 foto’s.

Dossier betreffende het uitgeven en aanbieden van het eindrapport en de toezending ervan aan diverse personen en instanties. Nota’s en notities; correspondentie; concepten voor een speech van de minister bij de aanbieding van het eindrapport;  stukken betreffende het slotdiner van de commissie (het menu, de uitnodiging, foto’s); het rapport en andere documentatie.

 

inv. nr. 280. Hoofdpunten uit de hoofdstukken van het eindrapport, adviezen en de behandeling in de Ministerraad, 1971-1972.

Nota’s over de hoofdpunten uit het eindrapport, geordend per onderwerp of grondwetshoofdstuk; met stukken betreffende de behandeling van deze hoofdpunten in de Ministerraad en de aanvraag van adviezen over enkele hoofdpunten aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Kiesraad.

 

inv. nr. 281. Ambtelijk overleg met betrekking tot de voorstellen van de staatscommissie, 1971-1972.

Eerste gedachtenwisseling met andere afdelingen van Binnenlandse Zaken en met andere departementen over de voorstellen van de staatscommissie, met nota’s en notities over deze voorstellen.

 

2.5. Publicatie van de reeks ‘Naar een nieuwe grondwet’ en het boekje ‘Een nieuwe grondwet’

 

inv. nr. 256. Kosten in verband met de herziening van de Grondwet, opbrengsten van de verkoop van boekwerken uit de reeks, algemeen, 1967-1977.

Nota’s, correspondentie en documentatie betreffende het opzetten van een publicatiereeks over de grondwetsherziening, met de titel Naar een nieuwe grondwet? Aanstelling van prof. mr. H. van Maarseveen als redacteur van deze reeks; een onderscheiding voor hem; kosten en verkoopcijfers van de reeks.

 

inv. nr. 2796. Algemeen, 1978-1983.

Interne nota’s en notities, correspondentie met de uitgever van de reeks over de kosten; verkoopprijzen; voortzetting van de reeks met uitgaven waarin de Kamerdebatten worden gedocumenteerd (deel 15 en volgende).

 

inv. nrs. 216-219, 221, 223-224, 226, 228-234, 2795, 2793-2794, 2797, 2819, 2798-2799, 2409, 2408, 2413, 2415, 2417-2420.

De inventarisnummers bevatten in deze volgorde dossiers betreffende de afzonderlijke delen 1-30 van de reeks Naar een nieuwe Grondwet (Den Haag, 1968-1986). Deze dossiers zijn niet afzonderlijk ingezien; uit steekproeven blijkt dat zij steeds het gedrukte boek en in een aantal gevallen tevens stukken over productie en verspreiding ervan bevatten. Zie voor de titels van de afzonderlijke delen de literatuuropgave onder de Commissie-Cals/Donner.

 

inv. nrs. 237, 243-247. Correspondentie, nota’s en notities naar aanleiding van de verschenen documentatiereeks “Naar een nieuwe Grondwet”, 1968-1979.

De inventarisnummers bevatten in deze volgorde dossiers met betrekking tot de planning, voorbereiding, productie en verzending van de publicatiereeks Naar een nieuwe Grondwet?, delen 1-15: delen 1-6, 1968-1974 (inv. nr. 237); delen 7-8, 1974-1975 (inv. nr. 243); delen 9-11, 1975-1976 (inv. nr. 244); delen 12-13, 1977 (inv. nr. 245); deel 14, 1978 (inv. nr. 246); deel 15, 1979 (inv. nr. 247). De dossiers bevatten steeds correspondentie, nota’s en notities, documentatie en andere stukken, waaronder reacties en recensies. Inv. nr. 237 bevat tevens stukken betreffende de beëindiging van het redacteurschap van Van Maarseveen.

NB. de delen 1-6 werden bewerkt door prof. dr. H. van Maarseveen; de andere delen door de afdeling Grondwetszaken. Met ingang van deel 15 verdween het vraagteken achter de titel van de reeks.

 

inv. nrs. 248. Correspondentie met prof.mr. Van Maarseveen met betrekking tot de delen 5 en 6 van de reeks, 1971-1973.

Betreft zowel de redactie van genoemde delen als de werkwijze en (on)gebondenheid van Van Maarseveen daarbij.

 

inv. nr. 251, 254. Bijlagen behorende bij de correspondentie met prof. mr. Van Maarseveen met betrekking tot deel 5/6 uit de reeks, 1971-1973.

Afschriften van concepten voor delen 5-6.

 

inv. nr. 206. Het informeren van de minister inzake verschenen artikelen ‘Grondwetspolitiek als sluier’, ‘Over het verschijnsel Grondwet’ en ‘Participatie Overmorgen’ van professor meester Van Maarseveen, 1972-1974.

Ambtelijk dossier met kopieën van de genoemde artikelen en bijbehorende stukken (onder meer notities van de minister, Simons, de chef Grondwetszaken); andere documentatie.

 

inv. nr. 2416. Drukproeven, 1981-1985.

Drukproeven van het boekje De herziene Grondwet. Tekst en uitleg. Vóór in de omslag een korte notitie met opmerkingen bij de tekst.

 

inv. nr. 2414. Wijzigingen in de tweede druk, beantwoording van vragen van de Tweede Kamerleden Joekes en Wiebenga en van Van der Burg, 1981-1985.

Dossier van de afdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving betreffende De herziene Grondwet. Tekst en uitleg. Notitie van de ‘Beraadsgroep Tweede Lezing’, 1981. Stukken over de productie en verspreiding van het boekje. Engelse vertaling van de nieuwe grondwet. Beantwoording van kamervragen over de status van het boekje en de eventuele beschikbaarstelling aan het middelbaar onderwijs.

 

2.6. Voorbereiding van de voorstellen tot grondwetsherziening van 1972

 

Ambtelijk archief van de grondwetsherziening van 1972. De indeling van de dossiers is gereconstrueerd aan de hand van in de dossiers aanwezige getypte ‘inhoudsopgaven’. De in deze inhoudsopgave gehanteerde nummering in Romeinse cijfers is hieronder aangegeven; waar de nummering onzeker is zijn de Romeinse cijfers tussen teksthaken [ ] geplaatst. Het betreft alleen die wijzigingen, die in 1972 ook daadwerkelijk van kracht werden, dan wel later niet opnieuw aan de orde werden gesteld. Stukken betreffende voorgestelde wijzigingen die uiteindelijk werden uitgesteld tot de algehele grondwetsherziening van 1983 zijn elders ondergebracht. Zie voor het ambtelijke voortraject de dossiers hierboven onder 2.4.2.

NB. Van de hieronder ontbrekende onderdelen zijn enkele zonder belang, terwijl de overige waarschijnlijk in andere dossiers zijn opgelost.

 

2.6.1. Algemeen

 

inv. nr. 116. Tijdschema, 1969-1971.

I. Documentatie en nota’s betreffende de planning en voortgang van de herziening van 1972; notities betreffende de herzieningen van 1953, 1956 en 1963; Kamerstukken betreffende het tijdschema (1969-1970/9181, nrs. 14, 15, 17, 19); correspondentie met andere afdelingen van Binnenlandse Zaken, met andere ministeries en met de Tweede Kamer; persberichten; stukken betreffende het bespreking in de Ministerraad; een ontwerp-ontbindingsbesluit voor de beide Kamers.

 

inv. nr. 119. Overzicht van het gevoerde beleid over de jaren 1967-1971 (onder andere Nota Wapenfeiten), 1969-1971.

II. Voorbereiding van een overzicht, door de minister van Binnenlandse Zaken te verstrekken aan de minister-president, van het door hem gevoerde beleid in de periode 1967-1969, in latere stukken de (halfjaarlijks bij te houden) ‘Nota Wapenfeiten’ genoemd. Daarnaast bevat het dossier ook (soortgelijke) overzichten ter voorbereiding van diverse begrotingen en behandelingen van de begroting. Onder meer correspondentie met de Afdeling Voorlichting van Binnenlandse Zaken; nota’s en notities; Kamerstukken.

 

inv. nr. 120. Procedure van Rijkswet of gewone wetsprocedure bij voorstellen tot Grondwetsherziening, 1969-1970.

III. Stukken uit overleg met het kabinet van de vice-ministerpresident over de vraag op welke punten van de partiële herziening de rijkswetgevingsprocedure moet worden ingeschakeld. Correspondentie en enkele notities.

 

inv. nr. 121. Additionele artikelen, 1969.

IV. Correspondentie tussen enkele afdelingen van Binnenlandse Zaken over een nota betreffende de noodzaak de bestaande additionele artikelen (I t/m VII) te handhaven.

 

2.6.2. Lidmaatschap Koninklijk Huis

 

inv. nr. 117. Rapport van de Staatscommissie van Advies Grondwet/Kieswet inzake lidmaatschap Koninklijk Huis; kamerstuk 11018, 1969-1970.

V.A. Voorbereiding van wetgeving en beantwoording van Kamervragen daaromtrent door de minister-president. Correspondentie; het interim-rapport van de staatscommissie betreffende het lidmaatschap van het Koninklijk Huis; nota’s en notities; Kamerstukken; concepten van het wetsontwerp; stukken betreffende bespreking in de Ministerraad, met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer en met de koningin; persberichten.

 

inv. nr. 118. Regeling inzake lidmaatschap van het Koninklijk Huis; rapport van het ambtelijk overleg, 1970.

V.B. Voorbereiding: verslagen van en correspondentie betreffende interdepartementaal ambtelijk overleg; concepten van een rapportage over dit overleg; stukken betreffende de behandeling van het rapport in de Ministerraad.

 

inv. nr. 175. Eerste lezing: Kamerstuk 11095, Wet van 11 maart 1971, Stb. 108 houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis, 1970-1971.

V.D. Voorbereiding en eerste lezing: stukken over de bespreking in de Ministerraad, indiening bij en advies van de Raad van State, het overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer, behandeling door beide Kamers en publicatie in het Staatsblad.

 

inv. nr. 176. Tweede lezing: Kamerstuk 11309, Wet van 10 februari 1972 (Stb. 102) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van het een bepaling inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis, 1971-1972.

V.E. Overleg in de Ministerraad, het advies van de Raad van State, behandeling door beide Kamers, publicatie in het Staatsblad; overleg met de Hoge Raad van Adel.

 

2.6.3. Inkomen van de Kroon

 

inv. nr. 180: Behandeling in de Ministerraad (onder andere het rapport van de Commissie Belastingvrijdom Koninklijk Huis), 1969-1970.

VI.A. Voorbereiding. Overleg binnen het departement, met de Koningin, in de Ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; concepten van het wetsvoorstel.

 

inv. nr. 193. Behandeling van de wetsontwerpen inzake het inkomen van de Kroon en het Financieel Statuut Koninklijk Huis in de Ministerraad en toezending aan de Raad van State, 1970.

VI.B. Voorbereiding. Overleg met de Commissie-Belastingvrijdom, met het presidium van de Commissie-Cals/Donner en in de Ministerraad; toezending van het wetsontwerp aan de Raad van State.  

 

inv. nr. 195. Advies van de Raad van State en nader rapport aan de Koningin, 1970.

VI.C. Voorbereiding. Advies van de Raad van State; nader rapport; een persbericht;  stukken betreffende bespreking in de Ministerraad.

 

inv. nr. 196. Behandeling in de Tweede Kamer van kamerstukken 10683 en 10685, 1970.

VI.D. Eerste lezing (Tweede Kamer). Bevat stukken betreffende de indiening en bespreking in de Tweede Kamer en betreffende overleg met het ministerie van Algemene Zaken.

 

inv. nr. 197. Behandeling in de Eerste kamer van kamerstukken 10683 en 10685, Wetten van 10 december 1970, Stb. 571 en 573, Eerste lezing, 1970.

VI.E. Eerste lezing (Eerste Kamer). Indiening en bespreking in de Eerste Kamer, publicatie in het Staatsblad, intern overleg en met andere ministeries.

 

inv. nr. 261. Herziening Grondwet 1972: wijziging van de bepalingen inzake uitkeringen aan en belastingvrijdom voor Koning en andere leden van het Koninklijk Huis; kamerstuk 11303, Wet van 10 februari 1972, Stb. 103, tweede lezing. 1971-1972.

VI.F. Tweede lezing. Overleg in de Ministerraad, advies van de Raad van State, een persbericht, stukken betreffende de indiening en bespreking in Tweede en Eerste Kamer, afkondiging in het Staatsblad.

 

2.6.4. Wijziging van de bepalingen inzake de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd.

 

inv. nr. 282. Kamerstuk 10579, Wet van 6 maart 1971, Stb. 105, eerste lezing, 1968-1971.

VII.A. Voorbereiding en eerste lezing. Afschriften van correspondentie met de Commissie-Cals/Donner en een nota aan de Tweede Kamer (originelen in inv. nr. 260); correspondentie en nota’s omtrent de voorbereiding en behandeling van een initiatief-wetsontwerp.

 

inv. nr. 283. Kamerstukken 11300 en 11306, Wet van 11 maart 1972, Stb. 104, intrekking wetsontwerp 11306, tweede lezing, 1971-1972.

VII.B. Tweede lezing en overige stukken. Correspondentie met het Kamerlid Van Thijn en nota’s inzake de werkwijze ten aanzien van de tweede lezing; stukken betreffende de behandeling door de Kamer; oudere stukken, onder andere over de bespreking in de Ministerraad en de intrekking van het wetsontwerp 11360.

 

2.6.5. Wijziging van de bepaling inzake de vrijheid van onderwijs.

 

inv. nr. 189. Wet van 11 maart 1971, Stb. 109, 1969-1971.

X.A. Voorbereiding en eerste lezing. Correspondentie met andere ministeries, stukken betreffende bespreking in de Ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer, het advies van de Raad van State, een persbericht; stukken betreffende de indiening en behandeling in beide Kamers en de afkondiging in het Staatsblad.

 

inv. nr. 188. Wet van 10 februari 1972, Stb. 106, 1971-1972.

X.B. Tweede lezing. Overleg in de Ministerraad, het advies van de Raad van State, stukken betreffende de behandeling beide Kamers en afkondiging in het Staatsblad.

 

2.6.6. Opneming van een additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet.

 

inv. nr. 185. Concepten wetsontwerpen, behandeling in de Ministerraad, voordracht bij en advies van de Raad van State, nader rapport aan de Koningin, 1970.

[XI.A.] Voorbereiding. Interne nota’s en concepten, stukken betreffende bespreking in de Ministerraad, het advies van de Raad van State, het nader rapport.

 

inv. nr. 186. Memorie van antwoord, nota's, gewijzigd wetsontwerp, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, uitvoering van de Wet. ([Kamerstuk 10738]; Wet van 25 februari 1971, Stb. 97), 1970-1971.

[XI.B.] Eerste lezing. Behandeling in beide Kamers en publicatie in het Staatsblad; enkele notities over de mogelijkheid van uitstel van ontbinding van de Kamers naar aanleiding van een Kamervraag; documentatie.

 

inv. nr. 187. Totstandkoming van de Wet van 10 februari 1972 (Stb. 106-107) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een additioneel artikel (artikel IX) inzake verandering in de Grondwet, 1971-1972.

XI.C. Tweede lezing. Overleg in de Ministerraad, het advies van de Raad van State, de behandeling in beide Kamers en publicatie in het Staatsblad; een notitie van de regeringscommissaris.

 

2.6.7. Vervallen van artikel 185 inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de kerkgenootschappen.

 

inv. nr. 198. Wijziging van het artikel inzake de regeling financiële verhouding tussen het Rijk en de kerkgenootschappen (Commissie Van Walsum), in het kader van de herziening van de Grondwet 1972, 1965-1969.

XII.A. Overleg met de Commissie-Van Walsum, voorbereiding van een regeringsstandpunt en wetgeving. Bevat correspondentie met onder meer de Commissie-Van Walsum, de Rijks-Ideeën-Organisatie, de Commissie-Cals/Donner, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, het Oekumenisch actiecentrum en met andere ministeries; stukken betreffende bespreking in de Ministerraad, interne nota’s en notities en het rapport van de Commissie-Van Walsum.

 

inv. nr. 200. Vervallen van het artikel onder opneming van een additioneel artikel inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en kerkgenootschappen (Kamerstuk 10300, Wet van 11 maart 1971, Stb. 106), 1970-1971.

XII.B. Voorbereiding en eerste lezing, tevens betreffende de instelling van de Commissie-Verdam. Interne nota’s en concepten, bespreking in de Ministerraad, correspondentie met andere ministeries, het advies van de Raad van State, nader rapport, persbericht, stukken betreffende de behandeling in beide Kamers en publicatie in het Staatsblad.

 

inv. nr. 199. Vervallen van het artikel onder opneming van een additioneel artikel inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en kerkgenootschappen (Wet van 10 februari 1972, Stb 108), 1971-1972.

XII.C. Tweede lezing grondwetsherziening, ontwerp lagere wetgeving en voortgang Commissie-Verdam. Overleg in de Ministerraad, het advies van de Raad van State, de behandeling in beide Kamers en publicatie in het Staatsblad; tevens correspondentie met andere ministeries en brieven van de kerkgenootschappen aan de kabinetsformateur.

 

2.6.8. Wijziging in artikel 110 inzake de vervroeging van Prinsjesdag.

 

inv. nr. 202. 1970-1971.

XIII.A.Voorbereiding en eerste lezing. Interne nota’s en notities, bespreking in de Ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer, een persbericht, het initiatiefontwerp van Westerterp c.s., het advies van de Raad van State, stukken betreffende de behandeling in de Tweede Kamer, documentatie.

 

inv. nr. 203. 1971-1972

XIII.B. Voorbereiding en eerste lezing. Correspondentie met het Kamerlid Westerterp; nota’s inzake de werkwijze ten aanzien van de tweede lezing; stukken betreffende bespreking in de Ministerraad en de Kamerbehandeling; krantenknipsels.

 

2.6.9. Tweede lezing en afkondiging.

 

inv. nr. 208: [Tweede lezing.] Indiening en behandeling van ontwerpen tot grondwetsherziening in de tweede lezing, 1971-1972.

XIV. Overwegend documentatie en enkele originele stukken over de werkwijze ten aanzien van de tweede lezing. Nota’s, bespreking in de Ministerraad, intern overleg, advies van de Raad van State, Kamervragen.

 

inv. nr. 205. Totstandkoming van het Koninklijk Besluit van 28 maart 1972 (Stb. 151) houdende regeling van plechtige afkondiging van de op 10 februari en 11 maart 1972 vastgestelde veranderingen in de Grondwet en Koninklijk Besluit van 17 april 1972 (Stb. 193) ter bekendmaking van de tekst van de herziene Grondwet, 1971-1972.

XV. Voorbereiding van de plechtige afkondiging van de grondwetswijzigingen. Nota’s en notities, correspondentie met andere ministeries, drukproef van een buitengewone Staatscourant, bekendmaking in de pers.

 

2.7. Voorbereiding van de voorstellen tot grondwetsherziening van 1983 en algemeen

De ordening van het omvangrijke materiaal omtrent deze grondwetsherziening is thematisch en volgt in principe de hoofdstukindeling van de nieuwe grondwet (1983). Waar oude artikelen volledig zijn vervallen zijn deze thematisch aan één van deze hoofdstukken toegevoegd. Binnen de hoofdstukthema’s zijn chronologisch geordende wetgevingsdossiers, die één wetsontwerp volgen dat vaak betrekking had op meerdere grondwetsartikelen, zoveel mogelijk onderscheiden van onderwerps- en documentatiedossiers. Deze laatste hebben meestal betrekking op één of slechts enkele (nieuwe, oude of zelfs nooit tot stand gekomen) grondwetsartikelen. Beide soorten dossiers bevatten zowel originelen als afschriften en kopieën van deze originele stukken. Een duidelijk onderscheid is soms dan ook moeilijk te maken. De gebruiker wordt daarom aanbevolen beide soorten dossiers te raadplegen betreffende een bepaald onderwerp of kwestie.

Herkomst van de archivalia: tenzij anders aangegeven gaat het om dossiers van ambtelijke aard, afkomstig van de afdeling Grondwetszaken. 

 

2.7.1. Hoofdstuk 1: Grondrechten.

 

2.7.1.1. Wetgevingsdossiers.

Voor het hoofdstuk ‘grondrechten’ waren de wetgevingsdossiers verdeeld over vier onderdelen: de klassieke grondrechten, toelating/uitzetting, de sociale grondrechten en het onderwijsartikel. Deze verdeling is hier aangehouden.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

• Artikelen 1.1 en 1.3-1.16:  klassieke grondrechten.

 

inv. nr. 338. Voorbereiding van de wetsontwerpen en de behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, 1970.

Voorbereiding van de wetsontwerpen klassieke grondrechten. Concepten van het wetsvoorstel en stukken over overleg binnen het departement, met andere ministers en departementen, en in de Ministerraad.

 

inv. nr. 340. Verzoek om advies aan de Raad van State, rapport aan de Koningin met verzoek om machtiging en ministerieel overleg, 1970.

Voorbereiding, vervolg op inv. nr. 338. Concepten; overleg met andere ministers en departementen, met de regering van de Antillen; het advies van de Raad van State.

 

inv. nr. 341. Behandeling in de Ministerraad na advies van de Raad van State, nader rapport aan de Koningin en de Koninklijke Boodschap, 1970.

Voorbereiding, vervolg op inv. nr. 340. Concepten; stukken bestemd voor bespreking in de Ministerraad en binnen het departement; het nader rapport.

 

inv. nr. 342. Kamerstukken 11051 en 11052, commentaren op de wetsontwerpen en het besluit van het presidium van de Tweede Kamer van 3 december 1970, 1970-1971 [1976].

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 341. Indiening, behandeling en intrekking van het wetsontwerp in de Tweede Kamer; bespreking in de Ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; documentatie. Tevens stukken betreffende een initiatiefontwerp voor wijziging van art. 208 grondwet (onderwijs) en een persconferentie van de Bond voor de Vrijheidsrechten; correspondentie met diverse organisaties.

 

inv. nr. 352. Nota van wijziging met betrekking tot wetsontwerp 11051, 1972-1973.

Voorbereiding van een nota van wijziging, vervolg op inv. nr. 342. Overleg binnen het departement en concepten.

 

inv. nr. 353. Behandeling van diverse vraagstukken met betrekking tot de klassieke grondrechten, 1973-1974.

Voorbereiding van wijzigingen in het wetsvoorstel, vervolg op inv. nr. 352. Overleg binnen het departement en documentatie.

 

inv. nr. 355. Behandeling van de Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid, 1974-1975.

Voorbereiding van wijzigingen in het wetsvoorstel klassieke grondrechten en overweging van diverse elementen van de klassieke grondrechten. Vervolg op inv. nr. 353, betreft echter niet de bovengenoemde nota. Overleg binnen het departement, met andere departementen, met de Kamervoorzitters en binnen een ‘grondrechtenclub’ van de afdeling Grondwetszaken; tevens stukken betreffende de voortgang van de herziening.

 

inv. nr. 356. Behandeling van het wetsontwerp inzake de grondrechten in de Ministerraad van het Koninkrijk, 1975.

Voorbereiding van het wetsvoorstel en planning van de indiening, vervolg op inv. nr. 355. Overleg binnen het departement, met andere ministers en in de Ministerraad.

 

inv. nr. 357. Advies van de Raad van State met betrekking tot het wetsontwerp inzake de grondrechten, 1975.

Voorbereiding wetsvoorstel, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 356. Advies van de Raad van State en overleg binnen het departement.

 

inv. nr. 406. Nader rapport aan de Koningin met betrekking tot de wijziging van bepalingen van de grondrechten en advies van de Raad van State, 1976.

Voorbereiding wetsvoorstel, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 357. Totstandkoming van het nader rapport en overleg binnen het departement en met andere ministers.

 

inv. nr. 412. Nota's aan de minister inzake de ontkoppeling van wetsontwerpen met betrekking tot de klassiekeen sociale grondrechten en de onderwijsbepaling, 1976.

Voorbereiding, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 406. Betreft vooral het onderwijsartikel. Overleg met andere ministeries en een uitvoerig persbericht ‘Indiening van de eerste grondwetsherzieningsontwerpen’, maart 1976.

 

inv. nr. 409. [Indiening bij de Tweede Kamer, voorbereiding] Memorie van antwoord en nota van wijziging, 1976.

Eerste lezing: indiening van een nieuw wetsontwerp voor de grondrechten onder intrekking van het oude. Vermoedelijk vervolg op inv. nr. 412. Overleg binnen het departement, met andere departementen en met de PTT. Voorbereiding van een memorie van antwoord en een nota van wijziging.

 

inv. nr. 410. Nota aan de minister, persbericht en kamerstuk 13872, 1976.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 409. Voorbereiding en indiening van een memorie van antwoord en een nota van wijziging.

 

inv. nr. 411. Behandeling in de Tweede Kamer, nota's aan de minister en kamerstuk 13872, 1976-1978.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 410. Overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer en behandeling in de Tweede Kamer; overleg binnen de afdeling. Veel eigenhandige Kamernotities van de minister van Binnenlandse Zaken.

 

inv. nr. 414. Memorie van antwoord en het voorlopig verslag van de Eerste Kamer, 1977.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 411. Schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 413. Behandeling in de Eerste Kamer en de planning van de beleidsprioriteiten, 1977-1978.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 414. Schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer; overleg met de Commissie voor Algemene Zaken van de Eerste Kamer en met VVD-senatoren. Tevens extra-parlementaire publicaties en bemoeienissen, onder meer van F.J.F.M. Duynstee. 

 

inv. nr. 415. Behandeling in de Eerste Kamer, nadere memorie van toelichting, nader voorlopig verslag en eindverslag van de Eerste Kamer, 1979.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 413. Schriftelijke en de plenaire behandeling in de Eerste Kamer; overleg met andere departementen.

 

inv. nr. 416. Handelingen van de Eerste Kamer en de afkondiging van de Wet van 28 juni 1979 (Stb. 387), 1979.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 415. Plenaire behandeling door de Eerste Kamer en ‘net-exemplaren’ van de wet.

 

inv. nr. 2832. Artikelen 1.1 en 1.3-1.16: bepalingen inzake grondrechten, Kamerstukken 16905 nrs. 1-3, Tweede lezing, Wet van 19-01-1983 (Stb. 19), 1981-1983.

Tweede lezing, vervolg op inv. nr. 416. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 1.2: Bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenenschap.

 

inv. nr. 338. Voorbereiding van de wetsontwerpen en de behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, 1970.

Voorbereiding van de wetsontwerpen klassieke grondrechten. Concepten van het wetsvoorstel en stukken over overleg binnen het departement, met andere ministers en departementen, en in de Ministerraad.

 

inv. nr. 344. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk na advies van de Raad van State, nader rapport aan de Koningin en de Koninklijke Boodschap, 1970.

Voorbereiding, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 338. Concepten; overleg binnen het departement en met andere departementen, met de Surinaamse regering en bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport.

 

inv. nr. 345. Kamerstuk 11052 (nr. 1-6) en de behandeling van het wetsontwerp, 1970-1971.

Voorbereiding en eerste lezing, vervolg op inv. nr. 344. Concepten; overleg met het departement van Buitenlandse Zaken; indiening van het wetsontwerp; overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer betreffende uitstel van de behandeling van het wetsontwerp; een nota van wijziging; hernieuwd overleg binnen het departement, met andere ministers en in de Ministerraad; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; een literatuurlijst.

 

inv. nr. 346. Bespreking van het wetsontwerp met de Regeringscommissaris van de Grondwetsherziening, nota's en notities, 1972-1975.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 345. Documentatie; voorbereiding van een memorie van antwoord en een nota van wijzigingen; overleg met andere ministers en in de Ministerraad, ook naar aanleiding van de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid.

 

inv. nr. 348. Behandeling van een nieuw wetsontwerp en kamerstukken 12837 en 13629 met betrekking tot de wijziging van de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenenschap, 1975-1976.

Voorbereiding van een wetsvoorstel dat nr. 11052 moet vervangen, vervolg op inv. nr. 346. Concepten; overleg binnen het departement, met andere departementen, met andere ministers, in de Ministerraad en met de regering van de Antillen; tevens stukken betreffende de onafhankelijkheid van Suriname en de wijziging van de Wet op het Nederlanderschap.

 

inv. nr. 349. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, advies van de Raad van State, nota's aan de minister, behandeling in de Tweede Kamer en kamerstuk 14200, 1976-1977.

Voorbereiding en eerste lezing, vervolg op inv. nr. 348. (Voorbereiding van) bespreking in de Ministerraad; het advies van de Raad van State; het nader rapport; de schriftelijke en plenaire behandeling in de Tweede Kamer en de schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 350. Behandeling in de Eerste Kamer en de afkondiging van de Wet van 28 juni 1979 (Stb. 389), 1978-1979.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 349. Documentatie; schriftelijke en plenaire behandeling in de Eerste Kamer; extra bespreking in de Ministerraad; afkondiging in het Staatsblad.

 

inv. nr. 2938. Artikel 1.2: Tweede lezing, Kamerstuk 16906 (R 1169) en Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 20) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 1981-1983.

Tweede lezing, vervolg op inv. nr. 350. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)Artikelen 1.17-1.22: sociale grondrechten.

 

inv. nr. 531. Interdepartementaal overleg, 1970-1972.

Voorbereiding. Interdepartementaal en intern overleg betreffende de algemene uitgangspunten; inventarisatie van externe adviezen; voorbereiding van grondwetsbepalingen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Tevens documentatie, waaronder een stuk met de notitie: ‘Voorbereiding Proeve’, 1964.

 

inv. nr. 532. Interdepartementaal overleg, 1973-1974.

Voorbereiding, vervolg op inv. nr. 531. Gewijzigde redacties van het concept-wetsontwerp, reacties daarop en stukken betreffende overleg daarover met een aantal departementen en Rijkswaterstaat. Tevens stukken betreffende intern overleg, documentatie en een bijzonder dossier over het onderwerp ‘recht op rechtsbijstand’.

 

inv. nr. 533. Interdepartementaal overleg, 1975.

Voorbereiding, vervolg op inv. nr. 532. Stukken betreffende stakingsrecht en opleidingsrecht. Gewijzigde redacties van het concept-wetsontwerp, reacties daarop en overleg daarover met een aantal departementen.

 

inv. nr. 534. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, adviesaanvraag aan de Raad van State, nader rapport aan de Koningin en het persbericht van 2 april 1976, 1975-1976.

Voorbereiding, vervolg op inventarisnr. 533. Nota’s over de eventuele splitsing tussen klassieke en sociale grondrechten (1975) en het ‘Ambtenarenartikel’; bespreking in de Ministerraad van het Koninkrijk, het advies van de Raad van State, het nader rapport; stukken betreffende overleg met andere ministeries; documentatie.

 

inv. nr. 536. Nota's, brieven, behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk en kamervragen met betrekking tot artikel 1.18 (2e lid) over het stakingsrecht, 1975-1978.

Sociale grondrechten: afzonderlijke bepaling betreffende stakingsrecht, ook ten aanzien van ambtenaren. Documentatie, waarbij kopieën uit het dossier ‘Sociale grondrechten’. Nota’s van de afdeling Grondwetszaken. Parlementaire context. Intern overleg; extern met een aantal betrokken departementen.

 

inv. nr. 535. Behandeling van kamerstuk 13873 (nrs. 1-8) in de de Tweede Kamer, 1976.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 534. Behandeling van het wetsontwerp door de Tweede Kamer en ambtelijke begeleiding. Memorie van antwoord. Overleg met het departement van Sociale Zaken. Kamerstukken.

 

inv. nr. 537. Behandeling in de Tweede en Eerste Kamer van kamerstuk 13873 (nrs. 9-18, 43 en 55), 1976-1977.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 535. Voortgezette parlementaire behandeling, Kamerstukken, documentatie.

 

inv. nr. 538. Behandeling in de Eerste Kamer van kamerstuk 13873 (nr. 96) en de totstandkoming van de Wet van 28 juni 1979 (Stb. 388), 1977-1979.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 537. Voortgezette parlementaire behandeling: stukken betreffende kritische geluiden in de Eerste Kamer ten aanzien van de voorgestelde grondrechten in het algemeen en overleg daarover. Kamerstukken en aanverwante documentatie. Overleg met het ministerie van CRM en documentatie inzake vrijwilligerswerk naar aanleiding van het congres ‘Arbeid Anders’, 1979.

 

inv. nr. 2873. Artikelen 1.17-1.21: bepalingen inzake sociale grondrechten, tweede lezing, 1981-1983.

Tweede lezing, vervolg op inv. nr. 538. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikelen 22 en 23 [art. 208 Grondwet 1963]: onderwijs.

 

Het artikel over de vrijheid van onderwijs (208 GW) was ook in de herziening van 1972 nog aangepast; zie boven onder 2.6 de inv. nrs. 188 en 189. Alvorens het voor de herziening van 1972 en de algehele herziening van 1983 afzonderlijk werd behandeld, maakte het artikel deel uit van het algemene herzieningsontwerp voor de klassieke grondrechten. Zie boven onder 2.7.1.1 de inv. nrs. 338, 340-342.

 

inv. nr. 542. Artikel 23: vrijheid van onderwijs; concept-Wetsontwerp houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen over onderwijs. Interdepartementaal overleg, 1972-1974.

Voorbereiding van het wetsontwerp betreffende het artikel over de vrijheid van onderwijs. Concepten van het wetsvoorstel en stukken over overleg op ambtelijk en politiek niveau met het ministerie van Onderwijs.

 

inv. nr. 543. Interdepartementaal overleg, 1975.

Voorbereiding, vervolg op inv. nr. 542. Bevat stukken over overleg met andere departementen en in de Ministerraad.

 

inv. nr. 544. Advies van de Raad van State, 1975.

Voorbereiding, vervolg op inv. nr. 543. Onder meer het advies van de Raad van State en een nota van de afdeling Grondwetszaken over ‘grondwettigheidsvragen m.b.t. onderwijsbeleid’.

 

inv. nr. 412. Nota's aan de minister inzake de ontkoppeling van wetsontwerpen met betrekking tot de klassieke en sociale grondrechten en de onderwijsbepaling, 1976.

Voorbereiding, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 406 (zie hierboven 2.7.1.1.1). Betreft vooral het onderwijsartikel. Overleg met andere ministeries en een uitvoerig persbericht ‘Indiening van de eerste grondwetsherzieningsontwerpen’, maart 1976.

 

inv. nr. 545. Nader rapport, Koninklijke Boodschap en kamerstuk 13874 (nrs. 1 -4), 1975-1976.

Voorbereiding, waarschijnlijk vervolg op inv. nr. 544. Nader rapport; indiening bij de Tweede Kamer; overleg met andere departementen; stukken van koepelorganisaties uit het bijzonder onderwijs.

 

inv. nr. 550. Memorie van antwoord en kamerstuk 13874 (nrs. 5-8), 1976.

Eerste lezing, vervolg op inv. nr. 545. Commentaar van het Centraal Bureau voor Katholiek Onderwijs op het wetsontwerp en stukken over de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 551. Eindverslag van de Tweede Kamer, nota's aan de minister, amendementen en kamerstuk 13874 (nrs. 9-19), 1976.

Eerste lezing, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 550. Schriftelijke en plenaire behandeling door de Tweede Kamer; overleg binnen het departement, met andere departementen en met het kamerlid Hermes over een eventuele aanpassing van het voorstel; een niet-ingediende nota van wijziging; overige correspondentie; bezwaren naar voren gebracht door koepelorganisaties van het bijzonder onderwijs. Bevat tevens stukken betreffende de delegatiebevoegdheid.

 

inv. nr. 548. Nota's aan de minister, overleg met de minister van Onderwijs en Wetenschappen en met de Raad van State, 1976.

Eerste lezing, vermoedelijk vervolg op inv. nr. 551. Behandeling in de Tweede Kamer; persstemmen en andere reacties. Geen nieuwe adviesaanvraag bij Raad van State.

 

inv. nr. 554. Nota aan de Ministerraad inzake de verwerping van het wetsontwerp 13874, nota's aan de minister, interdepartementaal overleg, planning van beleidsprioriteiten en kamervragen, 1976-1979.

Overleg met de minister van Onderwijs en de minister-president na verwerping van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer en voorbereiding hernieuwd concept-wetsontwerp; vermoedelijk vervolg op inv. nr. 548.

 

inv. nr. 2883. Artikel 1.22 [=23]: grondwetsherziening onderwijsbepalingen, 1980-1981.

Voorbereiding wetsontwerp voor beperkte wijziging van art. 208 (onderwijsbepalingen), vermoedelijk vervolg op inv. nr. 554. Overleg binnen het departement,  met andere ministers, met F.J.F.M. Duynstee en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2869. Artikel 1.22 [=23]: aanpassing en vernummering van bepalingen over onderwijs in de Grondwet, Kamerstuk 17450 nrs. 1-7 , 45 en 45a-c en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 15) houdende aanpassing en vernummering van bepalingen over onderwijs in de Grondwet, 1981-1983.

Voorbereiding en Kamerbehandeling (het betreft hier een gewone wet); vervolg op inv. nr. 2883. Overleg binnen het departement, met andere departementen, in de Ministerraad en met A.M. Donner; advies van de Raad van State; nader rapport; indiening en behandeling bij de Tweede en Eerste Kamer; een persbericht; afkondiging in het Staatsblad.

 

inv. nr. 2783. Het adviseren inzake de decentralisatie op onderwijsterrein en wijziging van artikel 208 van de Grondwet (het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering), 1981-1983.

Dossier met externe correspondentie, met name tussen F.J.F.M. Duynstee en de regeringscommissaris Simons; verder stukken over interdepartementaal overleg.

 

2.7.1.2. Onderwerps- en documentatiedossiers

Onderstaande inventarisnummers bevatten stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Deze dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 

inv. nr. 422. Uittreksels met betrekking tot de preambule of preambulebepaling inzake de opneming van een bepaling over de nationale eendracht, 1971-1979.

Dossier betreffende een voorstel tot opneming van een preambulebepaling gedaan door de Kamerleden G.J.Verbrugh en H.G. Abma (GPV). Stukken inzake overleg hierover en het standpunt van de afdeling Grondwetszaken; documentatie.

 

inv. nr. 417. Algemene beperkingen van grondrechten en de clausule: Behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet, 1973-1975.

Beperking van de grondrechten: nota’s, notities en interne discussiestukken van de afdeling Grondwetszaken; documentatie.

 

inv. nr. 419. Derdenwerking en toetsingsrecht, 1969-1974.
Oud

De horizontale werking van de grondrechten en het toetsingsrecht. Voor een belangrijk deel inhoudelijke documentatie, maar ook stukken betreffende de ambtelijke voorbereiding, het bespreking in de Ministerraad en de parlementaire behandeling van het thema als onderdeel van de Memorie van Toelichting.

 

inv. nr. 420. Derdenwerking en toetsingsrecht, 1975-1979.

Voortzetting van inv. nr. 419.

 

inv. nr. 421. Discussienota en notities met betrekking tot de bijzondere rechtsverhoudingen, 1972-1974.

Eventuele inperking van grondrechten van ambtenaren en militairen. Bevat een nota van afdeling Grondwetszaken en stukken betreffende overleg binnen de afdeling en met andere ambtelijke diensten.

 

inv. nr. 424. Artikel 1.1. Gelijke behandeling van allen, zonder onderscheid wegens godsdienst, ras of geslacht: opmerkingen, nota's, notities en kamervragen, 1970-1979.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid ten aanzien van artikel 1 van de nieuwe grondwet en de wettelijke consequenties daarvan. Bevat stukken over de interne voorbereiding van het artikel; interdepartementaal overleg; en over een toepassingscasus (emancipatiebeleid).

 

inv. nr. 351. [Artikel 1.2a] Behandeling van het wetsontwerp inzake het recht van bewegingsvrijheid, 1977-1979.

Dossier betreffende het opnemen in de Grondwet van een bepaling over de bewegingsvrijheid naar aanleiding van een amendement-voorstel van B. van der Lek tijdens de behandeling van wetsontwerp 14200. Intern en interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad; een (concept-)nota inzake bewegingsvrijheid en documentatie.

 

inv. nr. 2835. [Artikel 1.2 a] Voorstel tot het opnemen van een artikel in de Grondwet inzake recht van bewegingsvrijheid (Nota 15 474), dit is uiteindelijk niet doorgegaan, 1979-1983.

Vervolg op nr. 351. Voorbereiding van een nota voor de Tweede Kamer: intern en interdepartementaal overleg, behandeling door de kamercommissie en de bijzondere kamercommissie; omvangrijke documentatie.

 

inv. nr. 2843. Artikel 1.3: benoembaarheid op gelijke voet in openbare dienst, 1970-1982.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid ten aanzien van artikel 3 van de nieuwe grondwet en de wettelijke consequenties daarvan. Interne voorbereiding van het artikel; interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad en met de Vaste Commissie voor Inlichtingen en Veiligheidsdiensten van de Tweede Kamer; correspondentie met particulieren; documentatie.

 

inv. nr. 427. Artikel 1.4: aktief en passief kiesrecht, behoudens of krachtens de gestelde beperkingen in de Grondwet: nota van wijziging, memorie van toelichting, amendement en kamervragen, 1970-1979.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid: ontwerpen; externe commentaren; bespreking in de Ministerraad; behandeling in het parlement.

 

inv. nr. 428. Artikel 1.5: het recht van ieder tot indiening van verzoekschriften bij het bevoegd gezag: nota van wijziging en memorie van toelichting, 1970-1975.

Uitwerking van het voorstel van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. Bevat overwegend documentatie.

 

inv. nr. 2865. Artikel 1.6: vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, 1970-1982.

Uitwerking van het voorstel van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid: ontwerpen; overleg; documentatie.

 

inv. nr. 444. Artikel 1.7: vrijheid van meningsuiting. Interdepartementaal overleg en kamervragen, 1969-1970.

Uitwerking van de voorstellen inzake het censuurverbod van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid: overleg binnen het departement en met andere departementen; concepten.

 

inv. nr. 447. Artikel 1.7: vrijheid van meningsuiting. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, interdepartementaal overleg en het nader rapport aan de Koningin, 1970.

Vervolg op inv. nr. 444: behandeling in de Ministerraad; intern en interdepartementaal overleg.

 

inv. nr. 450. [Artikel 1.7: vrijheid van meningsuiting.] Uittreksel uit de Nederlandse Staatscourant van 1 december 1970 (nr. 232) en nota's, 1970-1972.

Vervolg op inv. nr. 447: nota’s van de afdeling Grondwetszaken; overleg binnen het departement; gewijzigde redactie van het concept-artikel.

 

inv. nr. 453. [Artikel 1.7: vrijheid van meningsuiting.] Nota's en notities met betrekking tot de vrijheid van drukpers en de vrijheid van de kunst, 1971-1972.

Vervolg op inv. nr. 450: Kamerstukken; overleg met andere departementen; stukken betreffende een nota van de persraad; een nota van de afdeling Grondwetszaken (‘Grondrechten en de Kunst’.)

 

inv. nr. 462. [Artikel 1.7: vrijheid van meningsuiting.] Nota van wijzigingen, interdepartementaal overleg met betrekking tot wetsontwerp 11051, 1972-1973.

Vervolg op inv. nr. 453: wetsontwerp; stukken over de samenhang met bestaande wetgeving; intern en interdepartementaal overleg, onder meer inzake de filmkeuring; enige documentatie.

 

inv. nr. 465. [Artikel 1.7: vrijheid van meningsuiting.] Interdepartementaal overleg, behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk en parlementaire behanding met betrekking tot de handelsreclame, 1974-1979.

Vervolg op inv. nr. 462. Intern en interdepartementaal overleg; parlementaire behandeling; enige documentatie. Achterin de omslag een apart onderdeel met betrekking tot de handelsreclame. 

 

inv. nr. 488. Artikel 1.8 en 1.9: vrijheid van vereniging en vrijheid van vergadering en betoging: nota's, notities, regeringsverklaring en kamervragen, 1969-1979.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid: intern overleg; politieke en actuele context; overige documentatie.

 

inv. nr. 506. Artikel 1.10: eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in verband met de registratie van persoonsgegevens. Behandeling in de Tweede Kamer van de privacybescherming en de besprekingen en het interdepartementaal overleg over de nieuwe grondwetsartikelen inzake de persoonlijke levenssfeer, 1970-1973.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. Betreft in het bijzonder persoonsregistraties. Intern overleg, ook met Binnenlandse Veiligheidsdienst; politiek-parlementaire en actuele context; documentatie.

 

inv. nr. 509. [Artikel 1.10: eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in verband met de registratie van persoonsgegevens.] Notities, besprekingen, interdepartementaal overleg en overleg met diverse instanties over de nieuwe grondwetsartikelen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het grondwetsherzieningsbeleid, 1974-1976.

Vervolg op inv. nr. 506: intern en interdepartementaal overleg; over de Staatscommissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; parlementaire context; documentatie.

 

inv. nr. 518. Artikel 1.10a: bepalingen inzake het recht op onaantastbaarheid; Wet van 19 januari 1983 (Stb. 21) houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Nota's en interdepartementaal overleg, 1977-1978.

Opneming in de Grondwet van een bepaling over de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam naar aanleiding van een amendement-voorstel van mw. Kappeyne van de Coppello. Nota’s van de afdeling Grondwetszaken; intern en interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 519. [Artikel 1.10a: bepalingen inzake het recht op onaantastbaarheid;] Nota's, aanbieding van het wetsontwerp met memorie van toelichting aan de Ministerraad van het Koninkrijk, kamerstuk 15463 en de Handelingen van de Tweede Kamer, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 518: parlementaire behandeling van de regeringsnota; interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; een concept-wetsontwerp; stukken inzake de adviesaanvraag bij de Raad van State.

 

inv. nr. 2858. [Artikel 1.10a: bepalingen inzake het recht op onaantastbaarheid;] 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 519. Advies van de Raad van State; het nader rapport; intern overleg; behandeling van het voorstel in Tweede en Eerste Kamer; publicatie in het Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2859. [Artikel 1.10a: bepalingen inzake het recht op onaantastbaarheid;] 1981-1983.

Tweede lezing, vervolg op inv. nr. 2858. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v. Tevens correspondentie met ‘Het Comité voor de Basisrechten van Mens en Dier’; een persbericht.

 

inv. nr. 2867. Artikel 1.11: onschendbaarheid van woning, 1970-1982.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid en voorbereiding van uitvoeringswetgeving. Concepten; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 2868. Artikel 1.12: onschendbaarheid van brief-, telefoon- en telegraafgeheim, 1970-1982.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid en voorbereiding van uitvoeringswetgeving. Concepten; intern en interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; externe correspondentie; documentatie.

 

inv. nr. 527. Artikel 1.13: onteigening en het recht van aardhaling, nota's, brieven en achtergrondinformatie, 1969-1979.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten; intern overleg, bespreking in de Ministerraad en met het ministerie van Financiën; stukken over een actuele onteigeningskwestie; verenigbaarheid van de nieuwe redactie van het artikel met het recht op aardhaling; documentatie.

 

inv. nr. 2866. Artikel 1.14: vrijheidsontneming, 1970-1982.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. Concepten; overleg binnen het departement, met andere ministers en in de Ministerraad; overige correspondentie; documentatie, onder andere over de rechten van gedetineerden.

 

inv. nr. 528. Artikel 1.15 inzake het beginsel, dat geen feit strafbaar is, dan uit kracht van een daaraan voorafgaande wettelijke strafbepaling (nulla poena-beginsel): notities, nota van wijzigingen, uittreksel uit het ministerrraadstuk van 28 juli 1975 en achtergrondinformatie, 1970-1978.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten en nota’s; correspondentie met het ministerie van Defensie; stukken betreffende een Kamervraag over uitlevering; documentatie.

 

inv. nr. 2874. Artikel 1.16: niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent, 1972-1982.

Uitwerking van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid en voorbereiding van uitvoeringswetgeving. Concepten; intern overleg en bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 547. Kamervragen en diverse uittreksels, 1972-1976.

Documentatie die (meestal zijdelings of indirect) betrekking heeft op de grondwettelijke bepalingen betreffende het onderwijs.

 

inv. nr. 2935. Stand van zaken, 1969-1981.

Verzameldossier betreffende de voortgang der werkzaamheden specifiek op het terrein van de grondrechten. Bevat publicaties, passages uit de Handelingen, nota’s, een literatuurlijst.

 

2.7.2. Hoofdstuk 2: Regering, Koninklijk Huis.

 

2.7.2.1. Wetgevingsdossiers.

Voor hoofdstuk 2 waren de wetgevingsdossiers oorspronkelijk verdeeld in twee paragrafen/wetsontwerpen: de bepalingen over de Koning en die over de ministers en staatssecretarissen. Deze verdeling is hier aangehouden.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

Paragraaf 1: gebruik van de term Koning [Koningschap, bepalingen Koninklijk Huis], artikelen 2.1.1-2.1.19.

 

inv. nr. 2982. Nota aan de chef van de Stafafdeling Grondwetszaken inzake de term Koning in de Grondwet, 1973-1978.

Betreft een nota van de afdeling Grondwetszaken (september 1973) waarover de Juridisch Adviseur advies uitbracht: bevat deze nota, een nota van de Juridisch Adviseur, de reactie daarop, afschrift van een nota aan koningin en andere stukken betreffende het koninklijk huis.

 

inv. nr. 360. Voorbereiding wetsontwerp, 1971-1973.

Voorbereiding van een wetsontwerp op basis van de voorstellen van de staatscommissie-Cals/Donner en concepten van de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. Intern en interdepartementaal overleg, voornamelijk met de ministeries van Algemene Zaken en Justitie. Tevens documentatie, onder meer over de volgorde van erfopvolging.

 

inv. nr. 361. Concept wetsontwerp, 1974.

Vervolg op inv. nr. 360. Voorbereiding en aanpassing van het wetsontwerp, naar aanleiding van de Nota Beleidsbeslissingen en Kamervragen. Intern en interdepartementaal overleg; toezending van het concept aan de Koningin.

 

inv. nr. 362. Concept wetsontwerp, 1974-1975.

Vervolg op inv. nr. 361. Voorbereiding en aanpassing van het wetsontwerp, naar aanleiding van overleg met de Koningin. Intern en interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad, met de regering van de Antillen en met de Koningin; documentatie.

 

inv. nr. 363. Concept wetsontwerp, 1976-1977.

Vervolg op inv. nr. 362. Voorbereiding en aanpassing van het wetsontwerp, naar aanleiding van overleg met de Koningin. Bevat overwegend stukken inzake overleg met de Koningin; daarnaast inzake intern en interdepartementaal overleg en met de regering van de Antillen.

 

inv. nr. 364. Concept wetsontwerp, 1978.

Vervolg op inv. nr. 363. Voorbereiding en aanpassing van het wetsontwerp. Intern en interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad.

 

inv. nr. 365. Behandeling in de Ministerraad, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 364. Voorbereiding en aanpassing van het wetsontwerp. Intern en interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad, overleg met de regering van de Antillen en met de Koningin; documentatie.

 

inv. nr. 366. Advies van de Raad van State, nader rapport aan en overleg met de Koningin, 1979.

Vervolg op inv. nr. 365. Voorbereiding wetsontwerp. Concepten; intern overleg; het advies van de Raad van State; concepten van het nader rapport; overleg met de koningin.

 

inv. nr. 2876. Kamerstuk 16034 [‘Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het Koningschap,’] nrs. 1-12, nader rapport, memorie van antwoord en nota naar aanleiding van het eindverslag, 1980.

Vervolg op inv. nr. 366. Eerste lezing. Nader rapport; persbericht; intern en interdepartementaal overleg; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer, waarbij correspondentie met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; amendementen; stukken betreffende de eed door de Koningin af te leggen bij haar inhuldiging. Tevens correspondentie met enkele particulieren; documentatie.

 

inv. nr. 2885. Kamerstuk 16034 nrs. 13-24, behandeling in de Tweede Kamer, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2876. Eerste lezing: plenaire behandeling in de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2886. Kamerstuk 16034 nrs. 89-89a-c, behandeling in de Eerste Kamer, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2885. Eerste lezing: schriftelijke en plenaire behandeling door de Eerste Kamer; afkondiging in het Staatsblad. Tevens een groot aantal brieven van particulieren over handhaving van de positie van de koning in de grondwet, naar aanleiding van een artikel van F.J.F.M. Duynstee in De Telegraaf.

 

inv. nr. 2888. Kamerstuk 16909 nrs. 1-3, bepaling inzake het koningschap, Tweede lezing, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2886. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v..)

 

Paragraaf 2: bepalingen inzake de Koning, ministers en staatssecretarissen, alsmede de Ministerraad en contraseign, artikelen 2.2.1-2.2.8. 

 

inv. nr. 369. Voorbereiding wetsontwerpen, 1972-1976.

Voorbereiding van een wetsontwerp op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Intern en interdepartementaal overleg; overleg met de regering van de Antillen; documentatie.

 

inv. nr. 370. Behandeling in de Ministerraad, nota's aan de minister, 1976-1979.

Vervolg op inv. nr. 369. Voorbereiding wetsontwerp. Een notitie, opgesteld door het departement van Algemene Zaken; overleg binnen het departement, met andere departementen en met de Koningin; bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 372. Behandeling in de Ministerraad, planning van beleidsprioriteiten, 1979.

Vervolg op inv. nr. 370. Voorbereiding wetsontwerp. Advies van de Raad van State; nader rapport; hernieuwde behandeling van het ontwerp in de Ministerraad; overleg met de Koningin en intern overleg.

 

inv. nr. 2892. Kamerstuk 16035 1-12, Kamerstuk 16036 1-9, de Koning en ministers, Ministerraad en contraseign, nader rapport, memorie van antwoord en nota naar aanleiding van eindverslag, 1980.

Vervolg op inv. nr. 372. Eerste lezing. Overleg met de Koningin; persbericht; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer, waaronder amendementen; intern en interdepartementaal overleg; documentatie; correspondentie van particulieren.

 

inv. nr. 2894. Kamerstuk 16035 nrs. 13-21, Kamerstuk 16036 nrs. 10-18, Koning en ministers alsmede staatssecretarissen, Ministerraad en contraseign, behandeling in de Eerste en Tweede Kamer, eerste lezing, Wet van 7 mei 1981 (Stb. 261) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen en de Rijkswet van 7 mei 1981 (Stb. 262) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de Ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2892. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Tweede Kamer en behandeling in de Eerste Kamer, waaronder speeches en (concept-)amendementen. Tevens correspondentie van particulieren.

 

inv. nr. 2895. Kamerstuk 16910, Kamerstuk 16911 nrs. 1-3, Koning en ministers alsmede staatssecretarissen, Ministerraad en contraseign, Tweede lezing, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 24) houdende verandering in de Grondwet alsmede van bepalingen inzake de Koning en de ministers alsmede de staatssecretarissen en Rijkswet van 19 januari (Stb. 25) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de Ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2894. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken; Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

2.7.2.2. Onderwerps- en documentatiedossiers

Onderstaande inventarisnummers bevatten stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Deze dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 

inv. nr. 368. Uittreksels en documentatie, 1970-1978.

Bespreking en uitwerking van de voorstellen van de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid en de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ met betrekking tot regering en Koninklijk huis. Intern overleg; overzichten van werkzaamheden; uittreksels; overige documentatie.

 

inv. nr. 371. Regeling incompatibiliteiten, 1976-1979.

Mogelijke regeling van incompatibiliteiten voor ministers en staatssecretarissen. Bevat stukken inzake intern overleg; nota’s; documentatie. (NB. Hieruit is geen grondwetsbepaling, maar een afzonderlijke regeling voortgekomen.)

 

2657. Artikel 21a [grondwet 1972] met betrekking tot de regeling van het lidmaatschap van het Koninklijk Huis. Wijziging van de (grond)wettelijke bepalingen, 1980-1982.

Zie ook hierna inv. nrs. 2652 en 2664. Wetsontwerp inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis en wettelijke bepalingen ten aanzien daarvan. Politieke en parlementaire behandeling, ook door de Ministerraad. Heeft ook betrekking op andere wettelijke bepalingen naast de grondwettelijke.

 

2652. [Artikel 21a]. (Intrekking van) het wetsontwerp. 1980.

Zie ook hierboven inv. nr. 2657 en hierna 2664. Wetsontwerp inzake het lidmaatschap van het Koninklijk Huis en wettelijke bepalingen ten aanzien daarvan. Voorbereiding, overleg Binnenlandse Zaken-Algemene Zaken en vooral parlementaire behandeling.

 

2664. [Artikel 21a].  (Intrekking van) het wetsontwerp. 1981-1983

Voorbereiding van de wijziging van het wetsontwerp. Overleg met de bijzondere Tweede Kamer-commissie, 1981 (dit onderdeel heeft ook op enkele andere aangelegenheden betrekking). Vgl. ook hierboven inv. nrs. 2652 en 2657.

 

inv. nr. 677. Wijziging van de (grond)wettelijke bepalingen in verband met de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis, 1970-1977.

Dossier betreffende deels grondwettelijke kwesties, deels andere wetsontwerpen (Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis). Van belang is het eerste onderdeel van de omslag en het laatste vóór het onderdeel ‘Documentatie’.

 

inv. nr. 678. Wijziging van de (grond)wettelijke bepalingen in verband met de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 677.

 

2.7.3. Hoofdstuk 3: Staten-Generaal.

 

2.7.3.1. Wetgevingsdossiers.

Voor hoofdstuk 3 waren de wetgevingsdossiers verdeeld in vier gedeelten/wetsontwerpen: inrichting en samenstelling, verkiezing, de werkwijze en het recht van inlichtingen en onderzoek. Deze verdeling is aangehouden.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

Artikel 3.1.1-3.1.2. en 3.1.11-3.1.14: inrichting en samenstelling.

 

inv. nr. 374. Inrichting en samenstelling, artikel 3.1.1.-3.1.14; werkwijze, artikel 3.2.1.-3.2.8; voorbereiding wetsontwerp, 1972-1976.

Voorbereiding van wetsontwerpen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten en nota’s; intern en interdepartementaal overleg, alsmede overleg met de minister-president en de regering van de Antillen; documentatie.

 

inv. nr. 376. Kamerstuk 14222 nummers 1-5, wetsontwerp, memorie van toelichting en nader rapport, 1976-1978.

Vervolg op inv. nr. 374. Voorbereiding: intern overleg en overleg met de regering van de Antillen; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; documentatie.

 

inv. nr. 377. Kamerstuk 14222 nummers 6-10, voorlopig verslag en memorie van antwoord, 1979.

Vervolg op inv. nr. 376. Eerste lezing. Intern overleg; de schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer, waaronder nota’s en een nota van verbeteringen.

 

inv. nr. 378. Kamerstuk 14222 nummers 11-18, eindverslag, behandeling in de Tweede Kamer, 1979.

Vervolg op inv. nr. 377. Eerste lezing. Schriftelijke en plenaire behandeling in de Tweede Kamer (met afschriften van de inbreng van diverse fracties voor het eindverslag en Kamerspeeches).

 

inv. nr. 2893. Kamerstuk 14222 nrs. 19 en 54-136, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, wetsontwerp (14222)  verworpen door de Eerste Kamer, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 378. Eerste lezing. Schriftelijke en plenaire behandeling in de Eerste Kamer. Tevens een advies van de Kiesraad (in afschrift) en overige documentatie.

 

inv. nr. 2896: Artikelen 3.1.1-3.1.2 en 3.1.11-3.1.14: inrichting en samenstelling, Wet van 7 mei 1981 houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal, Eerste lezing. Artikel 3.1.12a: voorzitterschap verenigde vergadering (verworpen), 1981.

Vervolg op inv. nr. 2893. Voorbereiding van de wetsontwerpen 16640 (het voorzitterschap van de verenigde vergadering) en 16642 (de inrichting en samenstelling), naar aanleiding van het verwerpen van wetsontwerp 14222. Wetsontwerp 16640 werd door de Eerste Kamer verworpen. Intern overleg; bespreking in de Ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; advies van de Raad van State; nader rapport; behandeling in de Tweede Kamer, waarbij de inbreng van enkele fracties voor het eindverslag; behandeling in de Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2899. Kamerstuk 16912 nrs. 1-3, Tweede lezing, Wet van 19 januari 1983 (Stb. nr. 26) houdende verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Staten-Generaal, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2896. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

inv. nr. 2900. Artikel 3.1.12a: aanpassing en vernummering van de bepaling over het voorzitterschap van de verenigde vergadering van de Staten-Generaal in de Grondwet, Kamerstuk 1745 nrs. 1-5 Tweede Kamer en nr. 53 Eerste Kamer en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 16) houdende aanpassing en vernummering van de bepaling over het voorzitterschap van de verenigde vergadering van de Staten-Generaal in de Grondwet, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2899. Voorbereiding en parlementaire behandeling (NB. het betreft hier een gewone wet). Voorbereiding en bespreking van het wetsontwerp, intern en in de Ministerraad; advies van de Raad van State; behandeling van het wetsontwerp in de Tweede en Eerste Kamer; Staatsblad.

 

Artikel 3.1.3-3.1.10: verkiezing Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

 

inv. nr. 374. Inrichting en samenstelling, artikel 3.1.1.-3.1.14; werkwijze, artikel 3.2.1.-3.2.8; voorbereiding wetsontwerp, 1972-1976.

Voorbereiding van wetsontwerpen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten en nota’s; intern en interdepartementaal overleg, alsmede overleg met de minister-president en de regering van de Antillen; documentatie.

 

inv. nr. 380. Voorbereiding, advies Raad van State, 1976.

Vervolg op inv. nr. 374. Voorbereiding en aanpassing van het wetsontwerp betreffende de verkiezing van leden van de Staten-Generaal. Concepten; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; advies van de Kiesraad; nota betreffende incompatibiliteiten.

 

inv. nr. 381. Kamerstuk 14223 nummers 1-7, nader rapport, memorie van antwoord en nota van wijzigingen, 1976-1979.

Vervolg op inv. nr. 380. Voorbereiding en eerste lezing. Nader rapport; interne beleidsbespreking; overleg binnen het departement en met andere ministeries; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; correspondentie met een particulier en met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 

inv. nr. 382. Kamerstuk 14223 nummers 8-22, eindverslag, behandeling in de Tweede Kamer, 1979.

Vervolg op inv. nr. 381. Eerste lezing. Behandeling in de Tweede Kamer, waaronder de inbreng van fracties in het eindverslag; documentatie.

 

inv. nr. 2904. Behandeling in de Tweede en eerste Kamer, Kamerstukken 14223 nrs. 23-29, 55, 112, 112a-112b en 136 en Wet van 17 december 1980 (Stb. 673) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1980.

Vervolg op inv. nr. 382. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Tweede Kamer; nota van wijzigingen; overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; behandeling in de Eerste Kamer; een knipsel uit het Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2898. Tweede lezing, Kamerstuk 16913 nrs. 1-3, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 27) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2904. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg, het advies van de Raad van State, een persbericht, Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikelen 3.2.1-3.2.3, 3.2.5, 3.2.7 en 3.2.8: werkwijze van de Staten-Generaal.

 

inv. nr. 374. Inrichting en samenstelling, artikel 3.1.1.-3.1.14; werkwijze, artikel 3.2.1.-3.2.8; voorbereiding wetsontwerp, 1972-1976.

Voorbereiding van wetsontwerpen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten en nota’s; intern en interdepartementaal overleg, alsmede overleg met de minister-president en de regering van de Antillen; documentatie.

 

inv. nr. 385. Kamerstuk 14224 nummers 1-8, werkwijze van de Staten-Generaal, behandeling in Ministerraad, advies Raad van State, nader rapport en memorie van antwoord, 1976-1979.

Vervolg op inv. nr. 374. Voorbereiding en eerste lezing. Interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer, nota van wijzigingen; documentatie; brieven van particulieren over een voorstel van de PVDA de troonrede te laten voorlezen door de minister-president.

 

inv. nr. 2910. 1979-1980.

Vervolg op inv. nr. 385: Eerste lezing. Behandeling in de Tweede Kamer, waaronder de bijdragen van de fracties aan het eindverslag en concept-speeches; behandeling in de Eerste Kamer; Staatsblad, documentatie; brieven van particulieren.

 

inv. nr. 2907. 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2910. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad (zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.) Bevat tevens een nota, vermoedelijk bestemd voor een interne juristengroep over ‘rechtstreeks werkende bepalingen’.

 

Artikelen 3.2.4 en 3.2.6: bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de minister en staatssecretarissen en het recht van onderzoek.

 

inv. nr. 386. Kamerstuk 14225, behandeling in Ministerraad, advies Raad van State, nader rapport en memorie van antwoord, 1976-1979.

Voorbereiding van het wetsontwerp en eerste lezing. Concepten; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2975. Inzake artikel 104 van het Grondwetsherzieningsontwerp, het interpellatie- en enquêterecht, 1976-1979.

Dossier van de Juridisch Adviseur van Binnenlandse Zaken. Kopieën van nota’s aan de minister en intern gewisseld tussen afdelingen; gewijzigd wetsontwerp en Memorie van Antwoord; documentatie, enkele malen met marginalia.

 

inv. nr. 2912. Kamerstuk 14225, Eindverslag, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, Eerste lezing en Rijkswet van 17 december 1980 houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek, 1979-1980.

Vervolg op inv. nr. 386. Eerste lezing. Behandeling in de Tweede Kamer, waaronder bijdragen van fracties aan het eindverslag, speeches; overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; behandeling in de Eerste Kamer; Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2919. Wetsontwerp verworpen door de Eerste Kamer, Kamerstuk 16915 nrs. 13 en 5, Tweede lezing, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2912. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

inv. nr. 2921. Aanpassing en vernummering van de bepalingen inzake het geven inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen  en het recht van onderzoek, Kamerstuk 17490 nrs. 1-7 en nr. 54, Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 17) houdende aanpassing en vernummering van de bepalingen in de Grondwet inzake het geven van inlichtingen door de minister en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek, 1982-1983.

Vervolg op inv. nr. 2919. Voorbereiding en parlementaire behandeling (NB. het betreft hier een gewone wet). Verwerpen van wetsontwerp 16915 door de Eerste Kamer; voorbereiding en bespreking van een nieuw wetsontwerp, intern, in de Ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; advies van de Raad van State; behandeling in Tweede en Eerste Kamer; documentatie.

 

2.7.3.2. Onderwerps- en documentatiedossiers.

Onderstaande inventarisnummers bevatten stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Deze dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 


inv. nr. 387. Openen en sluiten van de zitting van de Staten-Generaal (Prinsjesdag), 1969-1975.

Dossier betreffende verouderd geachte grondwettelijke bepalingen, die op voorstel van de Kamers aan de Commissie-Cals/Donner waren voorgelegd en in 1974-1975 opnieuw werden besproken. Nota’s van de afdeling Grondwetszaken en de directie Binnenlands Bestuur; overleg binnen het departement.

 

inv. nr. 388. Tweekamerstelsel, 1970-1976.

Dossier betreffende het memorandum van de Bijzondere Commissie voor de grondwetsherziening van de Eerste Kamer over ‘De voordelen en bezwaren van het parlementaire tweekamerstelsel in Nederland’, besproken door de Commissie-Cals/Donner [volgnummer 969], 1970. Memorandum en bijlagen; nota van de afdeling Grondwetszaken; stukken betreffende de opneming van een gedeelte hiervan in de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid; tekst van twee lezingen door Cals gehouden over ‘democratie’ en ‘sociale democratie’, maart 1964, met een notitie van afdeling Grondwetszaken.

 

inv. nr. 2913: Positie en bevoegdheden van de Eerste Kamer (ondermeer verworpen voorstel afschaffing Eerste Kamer), 1970-1980.

Dossier betreffende het memorandum van de Bijzondere Commissie voor de grondwetsherziening van de Eerste Kamer over ‘De voordelen en bezwaren van het parlementaire tweekamerstelsel in Nederland’. Afschriften van vergaderstukken van de Commissie-Cals/Donner; documentatie; bespreking van de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid in de Ministerraad, in het bijzonder ten aanzien van de positie van de Eerste Kamer; bespreking van de Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid in de Eerste Kamer; stukken betreffende moties van K. de Vries en van W. de Kwaadsteniet.

 

inv. nr. 2915. Directe verkiezingen Eerste Kamer, 1971-1981.

Overwegend documentatie betreffende de directe verkiezing van de Eerste Kamer. Tevens stukken betreffende een verzoek om advies aan de Kiesraad (1973); enkele originele nota’s; correspondentie met een particulier.

 

inv. nr. 383. Artikelen 3.1.5.-3.1.7: uitsluiting van het kiesrecht, 1971-1976.

Voorbereiding van een wetsontwerp op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Documentatie; intern en interdepartementaal overleg; correspondentie met de Kiesraad; een niet verzonden nota voor de Ministerraad.

 

inv. nr. 2906. [Artikelen 3.1.5-3.1.7], 1977-1981.

Dossier waarin overwegend documentatie. Tevens correspondentie met een ex-delinquent; enkele nota’s waaronder een betreffende de uitsluiting van het kiesrecht van geesteszieken; verslag van een bespreking met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2908. Artikel 3.1.5: verlening actief kiesrecht aan Nederlanders in het buitenland, 1975-1982.

Dossier waarin overwegend documentatie. Bevat tevens een advies Kiesraad met de titel ‘Stemmen per brief’ en een omvangrijke correspondentie met particulieren.

 

inv. nr. 384. Artikel 3.1.8: incompatibiliteiten, 1969-1977.

Voorbereiding van een ‘Nota inzake incompatibiliteiten’: concepten; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State. Betreft vooral de vraag, of een minister tevens Kamerlid kan zijn.

 

inv. nr. 2902. Artikel 3.1.8: incompatibiliteiten, 1978-1981.

Vervolg op inv. nr. 384. Kamerbehandeling van de ‘Nota inzake incompatibiliteiten’ en overige documentatie. Nota’s en Kamerstukken, maar vooral veel documentatie, onder andere over het vervallen van art. 106 GW (de verenigbaarheid van het Kamerlidmaatschap met een aanstelling bij de krijgsmacht) en over wetsontwerp 14233 (herziening van de grondwetsbepalingen over de verkiezing van Kamerleden). Tevens brieven van particulieren.

 

inv. nr. 2897. Nota inzake Grondwetsherzieningbeleid, ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ en behandeling van vragen van de Eerste Kamer voor het beleidsdebat, 1972-1980.

Documentatiedossier waarin onder meer uittreksels uit de Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid, uit de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ en uit correspondentie met de ministeries van Justitie en Algemene Zaken betreffende het hoofdstuk over de Staten-Generaal.

 

inv. nr. 2903. Kamerstuk 14222, regelingen omtrent politieke partijen, 1979-1980.

Documentatiedossier waarin voornamelijk correspondentie met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en met Nederlandse ambassades over de regelingen rond politieke partijen in het buitenland.

 

2.7.4. Hoofdstuk 4: Raad van State, Algemene Kamer en vaste colleges van advies.

 

2.7.4.1. Wetgevingsdossiers.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

• Artikelen 4.1-4.7.

 

inv. nr. 390. Voorbereiding wetsontwerp en memorie van toelichting, 1971-1975.

Voorbereiding van een onderdeel van de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ betreffende de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner ten aanzien van de ‘Vaste Colleges’, in het bijzonder de Raad van State en de SER; voorbereiding van wetsontwerpen, onder meer betreffende zelfstandige bestuursorganen. Concepten; documentatie en literatuuroverzichten; intern en interdepartementaal overleg; correspondentie met de Raad van State.

 

inv. nr. 391. Interdepartementaal overleg, 1976-1978.

Vervolg op inv. nr. 390. Voorbereiding van het wetsontwerp. Intern en interdepartementaal overleg, uitvoerig extern overleg en overleg met de Koningin over bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur ten aanzien van adviescollege’s en over het wetsontwerp ‘Vaste Colleges’. Enkele stukken hebben (tevens) betrekking op andere kwesties met betrekking tot het Koninklijk Huis.

 

inv. nr. 392. Interdepartementaal overleg, advies Raad van State, 1979.

Vervolg op inv. nr. 391. Voorbereiding van het wetsontwerp. Interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad en met de Koningin; advies van de Raad van State.

 

inv. nr. 2918. Nader rapport, nota naar aanleiding van het eindverslag, Kamerstuk 16040 nrs. 1-14, 1980.

Vervolg op inv. nr. 392. Voorbereiding en eerste lezing. Nader rapport; een persbericht; documentatie; ministerieel overleg; correspondentie met de Algemene Rekenkamer; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer, waarbij een nota van wijzigingen.

 

inv. nr. 2922. Kamerstuk 16040, nrs. 15-22, 92 en 92 a-c, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, Eerste lezing, Rijkswet van 7 mei 1981 (Stb. 264) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2918. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Tweede Kamer en behandeling in de Eerste Kamer, waarbij amendementen en Kamerspeeches; het Staatsblad; stukken betreffende departementaal overleg; documentatie.

 

inv. nr. 2924. Kamerstuk 16916 nrs. 1-3, Tweede lezing, Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 29) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand, 1981

Vervolg op inv. nr. 2922. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

2.7.4.2. Onderwerps- en documentatiedossier.

Onderstaand inventarisnummer bevat stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Dergelijke dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 

inv. nr. 2920. Toelaatbaarheid van de instelling van een Afdeling Wetgeving van de Raad van State, 1977-1982.

Dossier over de instelling van een Afdeling Wetgeving en meer in het algemeen over de vermelding van de Raad van State in de grondwet. Bevat correspondentie met de Raad van State; stukken betreffende ministerieel overleg; nota’s; documentatie.

 

2.7.5. Hoofdstuk 5: Wetgeving en bestuur.

 

2.7.5.1. Wetgevingsdossiers.

Voor hoofdstuk 5 waren de wetgevingsdossiers oorspronkelijk verdeeld in twee hoofdgedeelten: wetgeving en bestuur, waarbij ‘bestuur’ verder was onderverdeeld naar thema. Deze verdeling is hier aangehouden.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

Artikelen 5.1.1-5.1.9: [Wetgeving.] Bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften. 

 

inv. nr. 395. Voorbereiding wetsontwerp en memorie van toelichting, 1974-1975.

Voorbereiding van de indeling van het hoofdstuk Wetgeving en bestuur, van het desbetreffende onderdeel van de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ en van de wetsontwerpen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten; overleg; documentatie.

 

inv. nr. 396. Interdepartementaal overleg, behandeling in de Ministerraad, 1975-1976.

Vervolg op inv. nr. 395. Voorbereiding. Concepten; departementaal en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad.

 

inv. nr. 400. Advies Raad van State, 1976-1978.

Vervolg op inv. nr. 396. Voorbereiding. Concepten; interdepartementaal overleg; advies van de Raad van State en stukken betreffende nader overleg over dat advies; voorbereiding van het nader rapport.

 

inv. nr. 401. Kamerstuk 15047 (R1099) nummers 1-7, behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, nader rapport, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 400. Voorbereiding: wijzigingen in het wetsvoorstel en eerste lezing. Departementaal en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; nader rapport; schriftelijke behandeling door de Tweede Kamer; documentatie. NB. Een deel van de omslag heeft ook betrekking op de indiening van andere herzieningsontwerpen.

 

inv. nr. 2928.Memorie van antwoord tot en met nota naar aanleiding van eindverslag, Kamerstuk 16131 nrs. 1-2, Kamerstuk 15047 nrs. 8-11, 1980.

Vervolg op inv. nr. 401. Eerste lezing. Schriftelijke en plenaire behandeling in de Tweede Kamer, waarbij een notitie aan de Kamer inzake de invoering van het terugzendingsrecht voor de Eerste Kamer, naar aanleiding van een verzoek van het Kamerlid De Kwaadsteniet (Kamerstuk 16131); documentatie.

 

inv. nr. 2929.Stb. 676, Eerste lezing, Kamerstuk 15047 nrs. 12-21 en 126-126a, 16-16a, 1980.

Vervolg op inv. nr. 2928. Eerste lezing. Plenaire behandeling door de Tweede Kamer en behandeling in de Eerste Kamer, waarbij amendementen, een  nota van wijzigingen, Kamerspeeches en nota’s over het ‘sunset-beginsel’ (de tijdelijke werking van regelingen); Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2930.Kamerstuk 16917 nrs. 1-3, Tweede lezing, Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 30) houdende verandering in de Grondwet van bepalingen betreffende de wetgevende macht en de algemene maatregelen van bestuur, alsmede tot opneming van bepalingen betreffende andere voorschriften, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2929. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikelen 5.2.1, 5.2.2 en 5.2.3: [Bestuur.] Bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen.

 

inv. nr. 443. Interdepartementaal overleg, advies Raad van State, concept nader rapport, 1975-1977.

Voorbereiding van de wetsontwerpen met betrekking tot de defensie en de buitenlandse betrekkingen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; documentatie. (Vergelijk ook inv. nr. 451.)

 

inv. nr. 446. Kamerstuk 15049 nummers 1-8, behandeling in Ministerraad, nader rapport aan de Koningin, memorie van antwoord, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 443. Voorbereiding en eerste lezing van het ontwerp tot herziening van de grondwet en van daarmee samenhangende organieke wetgeving. Bespreking in de Ministerraad; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2931. Kamerstuk 15049 nrs. 9-19 en 92, 92a, 19 en 19a, Eerste lezing, Eindverslag en de behandeling in de Eerste en Tweede Kamer, Rijkswet van 17 december 1980 (Stb. 677) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen, 1980.

Vervolg op inv. nr. 446. Eerste lezing. Schriftelijke en mondelinge behandeling in de Tweede Kamer en behandeling in de Eerste Kamer waarbij Kamerspeeches en amendementen; intern overleg; Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2932.Kamerstuk 16918 nrs. 1-5, Tweede lezing, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 31) houdende verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de buitenlandse betrekkingen, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2931. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.4, 5.2.5 en 5.2.5a: [Bestuur.] Bepalingen inzake de verdediging. 

 

inv. nr. 451. Concept wetsontwerp, memorie van toelichting, interdepartementaal overleg, nader rapport, 1974-1977.

Voorbereiding van de wetsontwerpen met betrekking tot de defensie en de buitenlandse betrekkingen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Concepten; departementaal en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; documentatie. (Vergelijk ook inv. nr. 443.)

 

inv. nr. 452. Voorlopig verslag Tweede Kamer, concept memorie van antwoord, kamerstuk 15467 (R1114) nummers 1-6, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 451. Voorbereiding en eerste lezing. Hernieuwde behandeling door de Ministerraad (na verkiezingen); politiek en ambtelijk overleg met het ministerie van Defensie; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2933. Kamerstuk 15467 nrs. 7-22, memorie van antwoord en behandeling in de Tweede Kamer, 1980.

Vervolg op inv. nr. 452. Eerste lezing. Behandeling in de Tweede Kamer, waarbij amendementen en Kamerspeeches; documentatie. Tevens een nota naar aanleiding van een verslag van de Staten van de Nederlandse Antillen en correspondentie van particulieren, o.a. van een Werkcomité waarin de Federatie van Verenigingen van Nederlandse Officieren vertegenwoordigd was.

 

inv. nr. 2934. Kamerstuk 15467 nrs. 4, 4a-4c, Behandeling in de Eerste Kamer en brieven van particulieren, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 2933. Eerste lezing. Behandeling en verwerping van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, waarbij ministeriële correspondentie. Tevens correspondentie met particulieren.

 

inv. nr. 2993. Kamerstuk 17452 nrs. 1-7, aanpassing en vernummering van bepalingen over defensie in de Grondwet, behandeling in de Ministerraad, advies Raad van State, nader rapport aan de koningin en nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer, 1981-1982.

Vervolg op inv. nr. 2934. Intrekking van wetsontwerp 15467; voorbereiding en Kamerbehandeling van een wetsontwerp voor de aanpassing en vernummering van de artikelen; aanpassing van de bestaande wetgeving bij toevoeging van het additioneel art. IX. Concepten; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer. Tevens correspondentie met en stukken betreffende het optreden van het Werkcomité (zie inv. nr. 2933 hierboven) en de Vereniging van Nederlandse Reserve-officieren.

 

inv. nr. 2941. Kamerstuk 17452 nrs. 55, 55a-b Eerste Kamer, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 18) houdende aanpassing en vernummering van bepalingen over de defensie in de Grondwet, 1982-1983.

Vervolg op inv. nr. 2993. Kamerbehandeling van een een wetsontwerp voor de aanpassing en vernummering van de artikelen over de defensie. Mondelinge behandeling in de Tweede Kamer en behandeling in de Eerste Kamer, waarbij Kamerspeeches en nota’s; Staatsblad.

 

Artikel 5.2.6: [Bestuur.] Bepalingen inzake uitzonderingstoestanden [en staatsnoodrecht]. 

 

inv. nr. 456. Interdepartementaal overleg, concept wetsontwerp, memorie van toelichting, 1972-1977.

Voorbereiding van de wetsontwerpen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota grondwetsherzieningsbeleid. Concepten; interdepartementaal en departementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 457. Kamerstuk 15681 nummers 1-6, behandeling in Ministerraad, advies Raad van State, nader rapport, voorlopig verslag Tweede Kamer, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 456. Voorbereiding en eerste lezing. Bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2942. Kamerstuk 15681 nrs. 7-13 en 129-129a, Eerste lezing, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, Wet van 17 december 1980 (Stb. 678) houdende verklaring dat er grond bestaat eenv oorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake uitzonderingstoestanden, 1980.

Vervolg op inv. nr. 457. Eerste lezing. Schriftelijke en plenaire behandeling in de Tweede Kamer en behandeling in de Eerste Kamer, waarbij notities en Kamerspeeches voor de minister; Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2943. Kamerstuk 16919 nrs. 1-3, Tweede lezing, toezending wetsontwerpen en memorie van toelichting, tweede lezing grondwetsherziening, nota aan de minister, advies van de Raad van State, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 32) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake uitzonderingstoestanden, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2942. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.6a: [Bestuur.] Bepalingen inzake de belastingen.

 

inv. nr. 2946. Kamerstuk 15575 nrs. 1-7: behandeling in de Ministerraad, nota aan de minister, advies van de Raad van State, memorie van antwoord, 1976-1980.

Voorbereiding van de wetsontwerpen en eerste lezing. Concepten; interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; persbericht; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2947. Kamerstuk 15575 nrs. 8-10, 20, 20a, 128, 128a,: eindverslag, behandeling en de Tweede en Eerste Kamer, Eerste lezing, Wet van 17 december 1980 (Stb. nr. 679) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belastingen, 1980.

Vervolg op inv. nr. 2946. Eerste lezing. Behandeling in Tweede en Eerste Kamer, waarbij amendementen en Kamerspeeches; Staatsblad.

 

inv. nr. 2948. Kamerstuk 16920 nrs. 1-3, Tweede lezing, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 33) houdende verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de belasting, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2947. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.7: [Bestuur.] Bepalingen inzake de begroting.

 

inv. nr. 458. Kamerstuk 14226 nrs. 1-9: behandeling in Ministerraad, advies Raad van State, nader rapport aan de Koningin, memorie van antwoord, 1974-1979.

Voorbereiding van de wetsontwerpen en eerste lezing. Concepten; interdepartementaal overleg, onder andere met het ministerie van Financiën; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2950. Kamerstuk 14226 nrs. 10-14 en 99-991 en 136, eindverslag, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, Eerste lezing, Wet van 17 december 1980 (Stb. nr. 680) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de begroting, 1979-1980.

Vervolg op inv. nr. 458. Eerste Lezing. Interdepartementaal overleg, overleg met de Koningin en correspondentie met de Algemene Rekenkamer; behandeling in Tweede en Eerste Kamer, waarbij amendementen en Kamerspeeches; Staatsblad; documentatie. NB. Bevat ook enkele stukken betreffende de wijziging van de terminologie (vergelijk onder 2.7.1.1, inv. nr. 2411).

 

inv. nr. 2951. Kamerstuk 16921 nrs. 1-3, Tweede lezing, Wet van 19 januari 1983 (Stb. nr. 34) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de begroting, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2950. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.7a: [Bestuur.] Vervallen van de artikelen 73 en 190-192 alsmede het opnemen van een bepaling inzake het geldstelsel.

inv. nr. 555. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, advies van de Raad van State, memorie van antwoord en kamerstuk 15468 (nrs. 1-7) inzake het nieuwe wetsontwerp, 1964-1979.

Voorbereiding van de wetsontwerpen en eerste lezing. Verzoek van de Commissie-Cals/Donner om de Bankraad of de Nederlandsche Bank advies te laten uitbrengen over het doen vervallen van grondwetsartikelen betreffende munt en staatsschuld en stukken over overleg met het ministerie van Financiën (1970), met retroacta (1964); (vanaf 1978) voorbereiding van een concept-wetsontwerp; bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; schriftelijke behandeling door de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2887. Kamerstuk 15468 nrs. 8-11 en 93-93a, 22-22a, Eerste lezing, Wet van 17 december 1980 (Stb. 681) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192 alsmede  tot het doen opnemen van een bepaling inzake het geldstelsel, 1980.

Vervolg op inv. nr. 555. Eerste lezing. Behandeling in Tweede en Eerste Kamer, waarbij Kamerspeeches; Staatsblad. (NB. bevat ook correspondentie met de Koningin over de afbeelding op de munten.)

 

inv. nr. 2890. Tweede lezing, vervallen van de artikelen 73 en 190-192 alsmede tot het opnemen van een bepaling inzake het geldstelsel, Kamerstuk 16922 nrs. 1-3, Tweede lezing, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 35) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 73 en 190-192 alsmede tot het opnemen van een bepaling inzake het geldstelsel, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2887. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.8: [Bestuur.] Bepalingen van bestuursrecht, codificatie-artikel.

 

inv. nr. 461. Concept wetsontwerp en memorie van toelichting, advies Raad van State, 1975-1977.

Voorbereiding van de wetsontwerpen. Concepten; interdepartementaal overleg, overleg met de Ministeriële Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (MITACO); bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State.

 

inv. nr. 463. Kamerstuk 15046 nummers 1-7, nader rapport, behandeling in Tweede Kamer, memorie van antwoord, 1978-1979.

Vervolg op inv. nr. 461. Voorbereiding en eerste lezing. Hernieuwde behandeling door de Ministerraad; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2952. Kamerstuk 15046 nrs. 8-11 en 139-15 en 15a, Eerste lezing, eindverslag, behandeling in de Tweede en de Eerste Kamer, Wet van 17 december 1980 (Stb. 682) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 463. Eerste lezing. Schriftelijke en plenaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, waarbij Kamerspeeches en een motie; Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2953. Kamerstuk 16923 nrs. 1-3: Tweede lezing, advies van de Raad van State, Wet van 19 januari 1983 (Stb. 36) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de regeling van delen van het recht in algemene wetboeken en tot opneming van een bepaling inzake algemene regels van bestuursrecht, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2952. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.9: [Bestuur.] Bepalingen betreffende de behandeling van klachten inzake overheidshandelen (Ombudsman).  

 

inv. nr. 464. Behandeling in Ministerraad en adviesaanvraag Raad van State, 1972-1979.

Voorbereiding van de wetsontwerpen. Concepten; interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; aanvraag van advies aan de Raad van State; documentatie.

 

inv. nr. 2361. Advies Raad van State, nader rapport aan de Koningin, concept-memorie van antwoord, behandeling amendementen, openbare behandeling in de Eerste Kamer en handelingen Eerste en Tweede Kamer, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 464. Voorbereiding en eerste lezing. Advies van de Raad van State; nader rapport; behandeling in Tweede en Eerste Kamer.

 

inv. nr. 2363. Toezending wetsontwerpen, tweede lezing grondwetsherziening, adviesaanvraag en advies van de Raad van State en de Wet van 19 januari 1983 (Stb. 37) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van een of meer algemene onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsorganen, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2961. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.10; [Bestuur.] Bepalingen inzake ambtenaren.

 

inv. nr. 469. Voorbereiding, interdepartementaal overleg, 1971-1975.

Voorbereiding van de wetsontwerpen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota grondwetsherzieningsbeleid. Concepten; intern overleg, in het bijzonder en uitvoerig met het directoraat-generaal Overheidspersoneelsbeleid; interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 471. Kamerstuk 15048 nummers 1-6, advies Raad van State, nader rapport, concept memorie van antwoord, 1976-1979.

Vervolg op inv. nr. 469. Voorbereiding en eerste lezing van een grondwetsartikel en van het ontwerp van een algemene wettelijke regeling. Bespreking in de Ministerraad; overleg met de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken; advies van de Raad van State; nader rapport; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2366. Memorie van antwoord, nota naar aanleiding van het eindverslag, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer, Kamerstuk 15048 nrs. 7-10 en nrs. 127-12a en 17-17a en Wet van 17 december 1980 (Stb. 683) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake ambtenaren, 1980.

Vervolg op inv. nr. 471. Eerste lezing. Behandeling in Tweede en Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2368. Kamerstuk 16925 nrs. 1-3, Tweede lezing en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 38) houdende verandering in de Grondwet van bepalingen inzake ambtenaren, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2366. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikel 5.2.11: [Bestuur.] Bepalingen inzake openbaarheid van bestuur.

 

inv. nr. 472. Interdepartementaal overleg en behandeling in Ministerraad, 1971-1976.

Voorbereiding, op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota grondwetsherzieningsbeleid, van de wetsontwerpen betreffende openbaarheid van bestuur, recht op informatie over en inzage van ambtelijke gegevens door de burgers, en de controle op ambtenaren. Interdepartementaal en intern overleg; bespreking in de Ministerraad; documentatie, in het bijzonder parlementaire uitspraken over aanverwante onderwerpen en kwesties. (NB. Bevat tevens enkele stukken uit het archief van de staatscommissie-Cals-Donner: minuut van een brief van secretaris Gritter aan Donner; kopieën van de volgnummers 691-692 en documentatie, 1969-1970.)

 

inv. nr. 474. Artikel 5.2.11 tweede lid: bepalingen inzake de inspraak, 1972-1977.

Voorbereidingsdossier van een grondwetsbepaling op basis van het voorstel van de Commissie-Cals/Donner die uiteindelijk geen doorgang zou vinden. Tijdens de voorbereiding werden de onderwerpen ‘inspraak’ en ‘openbaarheid van bestuur’ ontkoppeld.

 

inv. nr. 2372. Advies Raad van State, toezending van het voorlopig verslag, memorie van antwoord, behandeling in de Tweede Kamer, nota naar aanleiding van het eindverslag en handelingen van de Eerste en Tweede Kamer, Kamerstuk 14348 nrs. 1-10 en Wet van 28 mei 1980 (Stb. 311) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid van bestuur, 1976-1980.

Vervolg op inv. nr. 472. Voorbereiding en eerste lezing. Advies van de Raad van State; intern en interdepartementaal overleg; behandeling in Tweede en Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2374. Kamerstuk 16926 nrs. 1-3, wetsontwerpen en memorie van toelichting, advies Raad van State, Tweede lezing en de Wet van 19 januari 1983 (Strb. 39) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de openbaarheid van bestuur, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2372. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

Artikelen 5.2.12-5.2.13: [Bestuur.] Bepalingen inzake adeldom en ridderorden.

 

inv. nr. 475. Kamerstuk 15883 (R1129) nummers 1-5, advies Raad van State, aanbieding wetsontwerp en memorie van toelichting aan Tweede Kamer, 1977-1979.

Voorbereiding van een herzieningsontwerp betreffende adeldom en decoratieverlening. Nota aan de minister met een samenvatting van de voorgaande behandeling sinds 1974; intern en interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad en overleg met de Hoge Raad van Adel; advies Raad van State; nader rapport; indiening bij de Tweede Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2381. Memorie van antwoord, amendementen, eindverslag, behandeling in de Eerste en Tweede Kamer en handelingen Eerste en Tweede Kamer, Kamerstuk 15883 nrs. 6-14 en 7-7c en Rijkswet van 16 april 1981 (Stb. 218) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake adeldom en ridderorden, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 475. Eerste lezing. Behandeling in Tweede en Eerste Kamer, waarbij correspondentie met het Kamerlid Nijpels over de voorbereiding van amendementen; overleg met de Hoge Raad van Adel; Staatsblad; documentatie.

 

inv. nr. 2384. Toezending van wetsontwerpen en memorie van toelichting, Tweede lezing, nota naar aanleiding van het verslag, Kamerstuk 16927 nrs. 1-3 en de Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 40) houdende verandering in de Grondwet van de bepaling inzake adeldom en ridderorden, 1981-1983

Vervolg op inv. nr. 2381. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad (zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.) Bevat tevens stukken betreffende de voorbereiding van een ‘wetswijziging terzake van het aannemen van vreemde ordetekenen’ en vragen van de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer.

 

2.7.5.2. Onderwerps- en documentatiedossiers.

Onderstaande inventarisnummers bevatten stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Deze dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 

inv. nr. 490. Delegatie van wetgevende bevoegdheid, 1972-1979

Dossier betreffende de voorbereiding van een delegatie-artikel. (Kopieën van) nota’s van de Afdeling Grondwetszaken en regeringscommissaris Simons over dit vraagstuk; verzoek van prof. Jeukens met betrekking tot de totstandkoming van de passages over delegatie-terminologie in de rapporten van de Commissie-Cals/Donner; correspondentie van  Simons met staatssecretaris van onderwijs Hermes.

 

inv. nr. 489. Volksinitiatief en referendum, 1972-1979.

Dossier betreffende een voorstel van de staatscommissie-Cals/Donner, dat door de regering niet werd overgenomen. Diverse notities en nota’s van de afdeling Grondwetszaken ter onderbouwing van het regeringsstandpunt bij de behandeling van dit onderwerp in het parlement. Documentatie van uiteenlopende aard; ook correspondentie met burgers.

 

2.7.6. Hoofdstuk 6: Rechtspraak.

 

2.7.6.1. Wetgevingsdossiers.

Voor hoofdstuk 6 waren de wetgevingsdossiers niet verder onderverdeeld.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

• Artikelen 6.1-6.10: algemene bepalingen van administratief recht, bepalingen Hoge Raad, berechting ambtsmisdrijven.

 

inv. nr. 398.‘Nota nadere beleidsbeslissingen’, rapport van een commissie uit de Vereniging voor Administratief Recht belast met het ontwerpen van een wet houdende algemene bepalingen van administratief recht, 1974-1975.

Voorbereiding van onderdelen van het hoofdstuk ‘Rechtsbedeling’, op te nemen in de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’. Intern en interdepartementaal overleg; documentatie. NB. Een exemplaar van het genoemde rapport ligt in de omslag.

 

inv. nr. 399. Ontwerpbepalingen, klachten van 5 Nederlandse dienstplichtigen bij de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens, 1974-1976.

Voorbereiding van wetsvoorstellen voor grondwetsherziening, deels gebaseerd op voorstellen van de Commissie-Cals/Donner (vgl. het bijgevoegde stuk met volgnummer 418), deels als gevolg van een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 1976. Intern en interdepartementaal overleg; overleg met het kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken; uitvoerige documentatie over de gerechtelijke uitspraak.

 

inv. nr. 402. Interdepartementaal overleg over concept-wetsontwerpen, 1976-1977.

Vervolg op inv. nr. 399. Voorbereiding wetsontwerpen en overleg over de tuchtrechtspraak. Nota’s en discussiestukken; concepten; intern en interdepartementaal overleg; overleg met het kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken. 

 

inv. nr. 403. Interdepartementaal overleg, 1978.

Vervolg op inv. nr. 402. Voorbereiding wetsontwerpen. Nota’s en discussiestukken; aangepaste concept-wetsontwerpen; intern en interdepartementaal overleg.

 

inv. nr. 404. Interdepartementaal overleg, 1979.

Vervolg op inv. nr. 403. Voorbereiding wetsontwerpen. Concept-wetsontwerp; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad.

 

inv. nr. 2382. Adviezen van de Raad van State en concept nadere rapporten, 1980. 

Vervolg op inv. nr. 404. Voorbereiding wetsontwerpen. Adviezen van de Raad van State; voorbereiding van het nader rapport; intern overleg. Bevat uitvoerige correspondentie en nota’s betreffende de schrappen van de goeverneur van de Antillen uit het artikel over ambtsmisdrijven.

 

inv. nr. 2380. Nadere rapporten, Kamerstukken 16162 nrs. 1-5, 16163 nrs. 1-5 en 16164 nrs. 1-6, 1980.

Vervolg op inv. nr. 2382. Voorbereiding en eerste lezing. Nader rapport; overleg over de vraag, of de Raad van State opnieuw gehoord moet worden; schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; documentatie. Bevat tevens stukken over de plenaire behandeling in de Tweede Kamer van het artikel over de ‘uitzonderingstoestand’ en correspondentie met het kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken over de strafrechtspraak voor militairen.

 

inv. nr. 2378. Voorlopig verslag, memorie van antwoord, eindverslag, Kamerstukken 16162 nrs. 6-10, 16163 nrs. 6-11 en 16164 nrs. 7-9, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 2380. Eerste lezing. Schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; intern en interdepartementaal overleg daarover; documentatie.

 

inv. nr. 2385. Nota's naar aanleiding van het eindverslag, mondelinge behandeling in de Eerste en Tweede Kamer, concept-memorie van antwoord en handelingen van de Tweede Kamer, Kamerstukken 16162 nrs. 11-15 en 100-100b, 16163 nrs. 12-13 en 100a-100b en 16164 nrs. 10 en 100a -100b, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2378. Eerste lezing. Schriftelijke en plenaire behandeling in de Tweede en schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer, waarbij stukken betreffende overleg met het kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken en met de Hoge Raad, alsmede Kamerspeeches; een brief van Amnesty International over de afschaffing van de doodstraf.

 

inv. nr. 2388. Behandeling in de Eerste Kamer, handelingen Eerste Kamer, Kamerstuk 16162-16164 nr. 100c en (Rijks)Wet(ten) van 7 mei 1981 (Stb. 265-267) betreffende het wijzigen van bepalingen van de Grondwet inzake justitie, de Hoge Raad der Nederlanden en berechting van ambtsmisdrijven, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2378. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Eerste Kamer; Staatsblad.

 

inv. nr. 2391. Toezending wetsontwerpen en memorie van toelichting, advies van de Raad van State, nota's naar aanleiding van het verslag, Kamerstukken 16928 nrs. 1-3, 16929 nrs. 1-4 en 16930 nrs. 1-5 en (Rijks)Wet(ten) van 19 januari 1983 (Stb. 41-43) betreffende het wijzigen van bepalingen van de Grondwet inzake justitie, de Hoge Raad der Nederlanden en berechting van ambtsmisdrijven, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2388. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad (zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.) Bevat tevens een schriftelijke Kamervraag betreffende de bepaling over de ambtsmisdrijven.

 

2.7.7. Hoofdstuk 7: Provincies, gemeenten en openbare lichamen.

 

2.7.7.1. Wetgevingsdossiers.

Dit hoofdstuk kent één algemeen wetgevingsdossier en daarnaast enkele incomplete dossiers op onderwerp/paragraaf. Omdat deze laatste niet de gehele gang van het wetsontwerp omvatten, zijn ze ondergebracht bij de onderwerps- en documentatiedossiers.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

• Artikelen 7.1-7.14 [Provincies, gemeenten en openbare lichamen].

 

inv. nr. 436. Concept-wetsontwerpen, memorie van toelichting, departementaal overleg en behandeling in de Ministerraad, 1971-1973.

Voorbereiding van wetsvoorstellen op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota grondwetsherzieningsbeleid. Concepten; intern overleg; documentatie.

 

inv. nr. 437. Concept-wetsontwerpen, memorie van toelichting, departementaal overleg en behandeling in de Ministerraad, 1974-1975.

Vervolg op inv. nr. 436. Voorbereiding. Departementaal overleg; bespreking in de Ministerraad. Tevens stukken over de parlementaire behandeling.

 

inv. nr. 438. Concept-wetsontwerpen, memorie van toelichting, departementaal overleg en behandeling in de Ministerraad, 1975-1976.

Vervolg op inv. nr. 437. Voorbereiding. Departementaal en interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad, uitgesplitst op artikel.

 

inv. nr. 439. Voordrachten van wetsontwerpen bij en adviezen van de Raad van State, 1976.

Vervolg op inv. nr. nr. 438. Voorbereiding. Adviezen van de Raad van State; overleg met de ministeries van Financiën en Landbouw.

 

inv. nr. 440. Nadere rapporten, 1976.

Vervolg op inv. nr. 439. Voorbereiding. Intern en interdepartementaal overleg; overleg met Rijkswaterstaat; nadere rapporten.

 

inv. nr. 445. Originele exemplaren van zes wetsontwerpen, 1976.

Vervolg op inv. nr. 440. Voorbereiding. Originele typoscripts van de wetsontwerpen, kennelijk t.b.v. fotokopiëring. Met memories van toelichting en samenvattingen.

 

inv. nr. 449. Memories van antwoord en aanbieding aan de Tweede Kamer, 1976-1977.

Vervolg op inv. nr. 440. Eerste lezing. Schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer. (NB. zie ook hieronder, inv. nr. 2390).

 

inv. nr. 455. Eindverslag en nota's naar aanleiding hiervan, 1978.

Vervolg op inv. nr. 449. Eerste lezing. Schriftelijke behandeling in de Tweede Kamer; intern en interdepartementaal overleg hierover. (NB. zie ook hieronder, inv. nr. 2390).

 

inv. nr. 459. Behandeling in de Tweede Kamer, kamerstukken 13990-13995, 1979.

Vervolg op inv. nr. 455. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Tweede Kamer, waarbij stukken over contacten met Kamerleden; intern en interdepartementaal overleg hierover. (NB. Zie ook hieronder, inv. nrs. 2390 en 2392).

 

inv. nr. 2387. Kamerstukken 13990-13995, nota naar aanleiding van het eindverslag, memorie van antwoord en eindverslagen van de Eerste Kamer, 1979-1980.

Vervolg op inv. nr. 459. Eerste lezing. Schriftelijke behandeling in de Eerste Kamer, waarbij nota’s over het delegatievraagstuk en correspondentie met de commissarissen der Koningin; documentatie. (NB. Zie ook hieronder, inv. nrs. 2390 en 2392).

 

inv. nr. 2389. Kamerstukken 13990-13995, behandeling in de Eerste Kamer, intrekking wetsontwerp 13992 inzake andere territoriale openbare lichamen in plaats van provincies of gemeenten, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 2387. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Eerste Kamer, waarbij concept-Kamerspeeches van het Kamerlid Wiebenga en stukken betreffende de intrekking van wetsontwerp 13992 (dit gebeurde naar aanleiding van een motie van Wiebenga tijdens de behandeling van het ontwerp 13995); documentatie. (NB. Zie ook hieronder, inv. nrs. 2390 en 2392).

 

inv. nr. 2390. Kamerstukken 13990-13995, Staatsbladen 9-5-1980 nummers 267-271 en een samenvatting van de wetsontwerpen tot herziening van de grondwet, Eerste lezing en Wetten van 9 mei 1980 houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten (Stb. 267), strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn (Stb. 268), van bepalingen inzake de waterstaat (Stb. 269), van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid (Stb. 270) en van de bepalingen met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen, 1975-1981.

Eerste lezing. Gedrukte Kamerstukken en staatsbladen behorend bij inv. nrs. 449, 445, 459, 2387 en 2389 hierboven.

 

inv. nr. 2392. Handelingen, 1978-1980.

Eerste lezing. Bevat de gedrukte Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer bij de wetsontwerpen 13990, 13991, 13993, 13994 en 13995, behorend bij inv. nrs. 459, 2387 en 2389.

 

inv. nr. 2393. Artikelen 7.1-7.6, 7.8, 7.9, 7.13 en 7.14: Kamerstukken 16931 nrs. 1-3 en 16935 nrs. 1-3, Tweede lezing en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 44) houdende veranderingen in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 48) houdende verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2389. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad (zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.) Bevat tevens vragen van de Kamerleden Nijpels en Evenhuis; nota’s inzake decentralisatie en de nieuwe gemeentewet en betreffende de benoeming van burgemeesters en commissarissen der Koningin.

 

2.7.7.2. Onderwerps- en documentatiedossiers.

Onderstaande inventarisnummers bevatten stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Deze dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 

Algemeen

 

inv. nr. 477. Benoemingen van de Commissaris der Koningin en burgemeester, binnengemeentelijke decentralisatie, vorming van gewesten, 1973-1979.

Voorbereiding en wijziging van wetsvoorstellen met betrekking tot genoemde onderwerpen. Documentatie, waarbij Kamerstukken en een rapport ‘gemeentelijke decentralisatie’; overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer en met de directie Binnenlands Bestuur.

 

inv. nr. 2401. Benoemingen van de Commissaris der Koningin en burgemeester, binnengemeentelijke decentralisatie, vorming van gewesten. Uittreksels van Kamervragen, 1972-1982.

Documentatiedossier, behorend bij inv. nr. 477. Bevat chronologisch geordende overzichten van relevante kamervragen en antwoorden.

 

Artikel 7.4 [Positie van de Commissaris der Koningin als rijksorgaan.]

 

inv. nr. 483. Artikel 7.4: Positie van de Commissaris der Koningin als rijksorgaan, 1973-1975.

Dossier betreffende de voorbereiding en wijziging van het wetsontwerp. Nota’s; intern overleg en overleg met de commissarissen der Koningin; documentatie betreffende aanverwante wettelijke bepalingen of voorzieningen.

 

inv. nr. 484. Dualistische positie van de Commissaris der Koningin, 1978-1979.

Dossier betreffende de voorbereiding van de nota: ‘Rijksorgaan’ of ‘provinciebestuurder’?, door de Juridisch Adviseur en de afdeling Grondwetszaken. Wijziging en parlementaire behandeling van het wetsontwerp: intern overleg en overleg met de commissarissen der Koningin.

 

Artikel 7.7: kiesrecht van niet-Nederlandse ingezetenen. 

 

inv. nr. 467. 1973-1976 [Voorbereiding en eerste lezing wetsontwerp 13991].

Voorbereiding van een wetsontwerp op basis van het voorstel van de Commissie-Cals/Donner en de behandeling van de Nota grondwetsherzieningsbeleid; eerste lezing. Nota’s; intern overleg en bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; behandeling in de Tweede Kamer; documentatie, waarbij een rapport over buitenlandse werknemers (1976).

 

inv. nr. 470. 1977-1979 [Voorbereiding en eerste lezing wetsontwerp 13991].

Vervolg op inv. nr. 467. Eerste lezing. Behandeling in de Tweede Kamer; documentatie; reacties van externe instanties, instellingen en burgers.

 

inv. nr. 2394. Eindverslag en behandeling in de Eerste Kamer, aanpassing statuut aan de Grondwet, reacties van derden en Wet van 9 mei 1980 (Stb. 268) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 470. Eerste lezing. Behandeling in de Eerste Kamer; correspondentie met de Kiesraad en met burgers; Staatsblad. Tevens stukken betreffende de aanpassing van het Statuut aan de herziene Grondwet.

 

inv. nr. 2396. Toezending wetsontwerpen en memorie van toelichting, advies van de Raad van State, Tweede lezing Grondwetsherziening, memorie van antwoord, Kamerstuk 16932 nrs. 1-3 en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 45) houdende verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2394. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.). Bevat tevens een klein dossier over het specifieke onderwerp, waarin stukken over de bespreking in de Ministerraad; een nota van de directie Binnenlands Bestuur; correspondentie met burgers en belangengroepen.

 

• Artikel 7.[10]: andere territoriale lichamen.]

 

inv. nr. 482. Autonome gewesten naast niet-autonome gewesten, 1973.

Grondwetsherziening met betrekking tot gewestvorming en de politieke gedachtenvorming daarover. Bevat een notitie van de afdeling Grondwetszaken en stukken betreffende intern overleg.

 

inv. nr. 473. Beperking van passief kiesrecht met betrekking tot gewestraden, artikel 7.9 [= 7.10], 1973-1978.

Tijdelijke beperking van het passief kiesrecht als overgangsregeling. Bevat nota’s en notities alsmede documentatie, speciaal betreffende het gewest Eindhoven.

 

inv. nr. 776. Behandeling in de Eerste en Tweede Kamer inzake de grondwetsherziening met betrekking tot de gewestvorming en de bestuurlijke organisatie, 1972-1975.

Dossier met correspondentie en documentatie van het parlementaire proces inzake de grondwetsherziening over de gewestvorming.

 

inv. nr. 2389. Kamerstukken 13990-13995, behandeling in de Eerste Kamer, intrekking wetsontwerp 13992 inzake andere territoriale openbare lichamen in plaats van provincies of gemeenten, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 2387. Eerste lezing. Plenaire behandeling in de Eerste Kamer, waarbij concept-Kamerspeeches van het Kamerlid Wiebenga en stukken betreffende de intrekking van wetsontwerp 13992 (dit gebeurde naar aanleiding van een motie van Wiebenga tijdens de behandeling van het ontwerp 13995); documentatie. (NB. Zie ook hieronder, inv. nrs. 2390 en 2392).

 

inv. nr. 2397. Nota, reactie op concept-speech Wiebenga bij grondwetsherzieningsdebat lagere openbare lichamen in de Eerste Kamer op 22 april en Wet van 9 mei 1980 (Stb. 269) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de waterstaat, 1980.

Wetgevingsdossier, gedeeltelijk vervolg op inv. nr. 2389. De omslag bevat de genoemde en enkele daarmee samenhangende stukken.

 

Artikel 7.11: bepalingen inzake de waterstaat.  

 

inv. nr. 479. 1973-1976.

Voorbereiding en wijziging van het wetsontwerp en eerste lezing. Intern en interdepartementaal overleg; overleg met Rijkswaterstaat en bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport, behandeling in de Tweede Kamer; externe reacties; documentatie.

 

inv. nr. 481. 1977-1979.

Vervolg op inv. nr. 479. Eerste lezing en voorbereiding van wetgeving op aanverwante terreinen. Behandeling in de Tweede Kamer; intern en interdepartementaal overleg.

 

inv. nr. 2397. Nota, reactie op concept-speech Wiebenga bij grondwetsherzieningsdebat lagere openbare lichamen in de Eerste Kamer op 22 april en Wet van 9 mei 1980 (Stb. 269) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de waterstaat, 1980.

Wetgevingsdossier, gedeeltelijk vervolg op inv. nr. 2389. De omslag bevat de genoemde en enkele daarmee samenhangende stukken.

 

inv. nr. 2399. Kamerstuk 16933 nrs. 1-3, Tweede lezing en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 46) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de waterstaat, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2397. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad (zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.) 

 

Artikel 7.12: openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid

 

inv. nr. 2395. Artikelen 7.1-7.9 en 7.12: bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid, Kamerstukken 13994-13995, behandeling in de Eerste Kamer en Wet van 9 mei 1980 (Stb. 270) houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid, 1973-1980.

(Voorbereiding van het wetsontwerp inzake de openbare lichamen (7.12). Bevat stukken betreffende intern en interdepartementaal overleg; documentatie; stukken betreffende de schriftelijke behandeling in de Tweede en Eerste Kamer; het Staatsblad. N.B. Het dossierr betreft niet de artikelen 7.1-7.9.)

 

inv. nr. 2400. Artikel 7.12, Kamerstuk 16934 nrs. 1-3 en Wet van 19 januari 1983 (Stb. 47) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere dan in de Grondwet genoemde lichamen met verordenende bevoegdheid, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2395. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad (zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.) Bevat tevens enkele stukken over een eventueel noodzakelijke wijziging van de havenschapswetten, 1982. 

 

2.7.8. Hoofdstuk 8: Herziening van de Grondwet.

 

2.7.8.1. Wetgevingsdossiers.

In principe bestaan de wetgevingsdossies steeds uit de volgende stukken: nota’s, notities en concepten ter voorbereiding van het wetsontwerp en de memorie van toelichting; correspondentie met en het advies van de Raad van State; voorbereiding en verzending van het nader rapport; een persbericht ter aankondiging dat het wetsontwerp is ingediend; Kamerstukken; stukken ter voorbereiding van de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van het eindverslag; Handelingen; het Staatsblad; stukken betreffende de planning en voortgang van de grondwetsherziening in het algemeen. Van deze stukken worden alleen de belangrijkste of enkele meer opmerkelijke in de afzonderlijke dossier-beschrijvingen vermeld. 

 

• Artikelen 8.1.-8.6: bepalingen inzake splitsing van een voorstel. 

 

inv. nr. 513. 1972-1976.

Voorbereiding van het wetsontwerp. Concepten; intern en interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; advies van de Raad van State; nader rapport; documentatie.

 

inv. nr. 514. 1977-1980.

Vervolg op inv. nr. 513. Eerste lezing. Behandeling in Tweede en Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2404. Tweede lezing, Kamerstuk 16936 nrs. 1-3 en Wet  van 19 januari 1983 (Stb. 49) houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet alsmede tot opneming van bepalingen inzake splitsing van een voorstel, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 514. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

2.7.8.2. Onderwerps- en documentatiedossier

Onderstaand inventarisnummer bevat stukken betreffende de totstandkoming van de afzonderlijke grondwetsartikelen en enkele algemene onderwerpen, die bijvoorbeeld in een Memorie van Toelichting aan de orde kwamen. Dergelijke dossiers, gedeeltelijk samengesteld uit kopieën van stukken uit de hierboven behandelde wetgevingsdossiers, gaan dieper in op de materie van één enkel artikel of onderwerp.

 

inv. nr. 2402. De te volgen procedure bij de algehele Grondwetsherziening (herzieningsprocedure), suggestie door het Eerste Kamerlid Fey, Kamerstuk 14213 nr. 102, 1979-1980.

Voorstel om het wetsontwerp betreffende de herzieningsprocedure met voorrang te behandelen zodat het daarin opgenomen splitsingsrecht bij de tweede lezing van de overige herzieningen al kan worden toegepast. Nota’s; advies van de Raad van State; correspondentie; stukken betreffende de behandeling van het voorstel in Tweede en Eerste Kamer.  

 

2.7.9. Additionele artikelen

 

• Algemeen

 

inv. nr. 515. Additionele artikelen, 1972.

Nota betreffende de procedure voor het indienen van wetsvoorstellen tot wijziging van de additionele artikelen, zoals voorgesteld door de Commissie-Cals/Donner. Het betreft de vraag, of dit in één of meerdere wetsontwerpen zou moeten gebeuren. Enkele concepten van deze nota met bijlage (maart-april 1972) en een notitie; tevens kopieën van stukken over wijzigingen in het wetsontwerp 11051, waarschijnlijk abusievelijk in dit dossier beland.

 

• Het vervallen van het additionele artikel inzake heerlijke rechten.

 

inv. nr. 2405. 1976-1980.

Voorbereiding wetsontwerp. Intern en interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; nader rapport; behandeling in Tweede en Eerste Kamer; documentatie.

 

inv. nr. 2410. 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 2405. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

inv. nr. 516. Initiatiefontwerp van Tweede Kamerlid Westerterp tot wijziging van de Grondwet inzake het doen opnemen van een additioneel artikel (Wet Europese Verkiezingen 1973), 1973-1977.

Verzameldossier betreffende het initiatiefontwerp-Westerterp tot wijziging van de grondwet, Kamerstuk 12307. Intern overleg, met de Tweede Kamer en met Westerterp; verzoek om advies van de Kiesraad; Kamerstukken; documentatie.

 

2.7.10. Overige archivalia, niet op hoofdstuk in te delen

 

• Schrapping van artikelen 1.1 en 1.2 (oud)

 

inv. nr. 423. Behandeling in de Ministerraad en in de Tweede en Eerste Kamer inzake het wetsvoorstel tot het doen vervallen van de artikelen 1.1 en 1.2 [(oud)] van de [Grond]wet en de afkondiging van de Wet van 28 juni 1979 (Stb. 391), 1976-1979.

Voorbereiding van het wetsontwerp en eerste lezing. Betreft art. 1-2 van de grondwet van 1972 (het grondgebied en de relatie tot de Rijksdelen buiten Europa).

 

inv. nr. 2833. Totstandkoming van de Rijkswet van 19 januari 1983 (Stb. 50), houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1.1 en 1.2 [(oud)], Tweede lezing, Kamerstuk 16937 nrs. 1-3, 1981-1983.

Vervolg op inv. nr. 423. Tweede lezing. Standaard-dossier met afschriften van stukken betreffende intern overleg; het advies van de Raad van State; een persbericht; Kamerstukken en het Staatsblad. (Zie voor de originele stukken inv. nr. 2810 e.v.)

 

2.7.11. Tweede lezing van de algehele grondwetsherziening.

 

inv. nr. 2810. Advies van de Raad van State, nader rapport aan de Koningin, Kamerstukken 16905 nrs. 1-3, 1981.

Tweede lezing van de grondwetsherzieningsontwerpen. Bevat stukken betreffende de te volgen procedures, planning en schema’s; daarop betrekking hebbende nota’s, notities en correspondentie; de wetsvoorstellen; het advies van de Raad van State; het nader rapport; stukken betreffende de parlementaire behandeling. (NB. Dit is het originele en volledige dossier, waarvan in de dossiers betreffende de tweede lezing van de afzonderlijke herzieningsvoorstellen telkens gedeeltelijke kopieën zijn gedeponeerd.)

 

inv. nr. 2811. Advies van de Raad van State, nota naar aanleiding van het verslag en Tweede Kamerbehandeling, Kamerstuk 16905-16938 nrs. 4-5, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2810. Tweede lezing. Overleg tussen de minister en de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer (september 1981); behandeling door de Tweede Kamer; interdepartementaal overleg. Tevens nota’s over een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 2820. Het adviseren inzake de behandeling in de Tweede Kamer, Kamerstuk 16915 nr. 5, 1981.

Vervolg op inv. nr. 2811. Tweede lezing. Plenaire behandeling in de Tweede Kamer, waarbij ook discussienota’s voor de minister en de regeringscommissaris. Tevens enkele brieven van particulieren.

 

inv. nr. 2821. Het adviseren inzake afwikkeling van de tweede lezing, voorlopig verslag, memorie van antwoord en inzake het advies van de Raad van State betreffende het voorontwerp en nota  naar aanleiding van het eindverslag Eerste Kamer, Kamerstukken 16905-16938 nrs. 47, 47a-47c, 1982.

Vervolg op inv. nr. 2820. Tweede lezing. Behandeling door de Eerste Kamer, waarbij ook nota’s voor de minister en stukken inzake intern en interdepartementaal overleg.

 

inv. nr. 2823. Het adviseren inzake de behandeling in de Eerste Kamer, 16905-16938 nrs. 47d-47e, 1982.

Vervolg op inv. nr. 2821. Tweede lezing en voorbereiding aanpassingswetgeving ten aanzien van onderwijs en defensie. Plenaire behandeling in de Eerste Kamer, waarbij nota’s en Kamerspeeches; stukken van de ‘Beraadsgroep Tweede Lezing’.

 

inv. nr. 2411. Wijziging van twee wetten; artikelen 5.2.7 en artikel 8.1 in verband met de wijziging van de woorden ‘vanwege de Koning’  in ‘door of vanwege de Koning’, behandeling in de Tweede en Eerste Kamer en de Wet van 4 februari 1981 (Stb. 53) houdende het wijzigen van twee wetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, 1980-1981.

Voorbereiding van een wetsvoorstel tot aanpassing van de aangeduide terminologie in reeds aangenomen grondwetsherzieningswetten. Het dossier omvat het hele wetgevingstraject. 

 

2.7.12. Plechtige afkondiging en bekendmaking

 

inv. nr. 2814. Plechtige afkondiging en bekendmaking van de herziene Grondwet, 1982.

Dossier betreffende de voorbereiding en totstandkoming van de afkondigingsbesluiten, alsmede de afwikkeling van het grondwetsherzieningstraject. Bekendmaking van de herziene grondwet in een bijzondere editie van de Staatscourant met daarin tevens een artikel van regeringscommissaris Simons; voorbereiding van de viering van de afkondiging in de kring van naast betrokkenen; stukken inzake de werkzaamheden van de ‘Beraadsgroep Tweede Lezing’.

 

inv. nr. 2815. Plechtige afkondiging en bekendmaking van de herziene Grondwet, 1983.

Vervolg op inv. nr. 2814. Bevat opnieuw stukken over de eindafwikkeling van het grondwetsherzieningstraject, waaronder een nota over de publiciteit aan de nieuwe grondwet te geven bij de afkondiging; de kopij voor het boekje De herziene Grondwet; de nota ‘Herziene en aangevulde conclusies Beraadsgroep Tweede lezing’.

 

inv. nr. 2816. Plechtige afkondiging en bekendmaking van de herziene Grondwet, 1983-1985.

Vervolg op inv. nr. 2815 over de eindafwikkeling van het grondwetsherzieningstraject. Afkondigingsbesluit; festiviteiten bij de afkondiging; de publicatie van De herziene grondwet, waarbij tevens over een publicatie voor de Antillen; verschillende exemplaren van de nieuwe grondwet.

 

2.8. Nota’s, overige regeringsvoorstellen en rapportage met betrekking tot de grondwetsherziening

 

2.8.1. Nota betreffend het beleid met betrekking tot de Grondwet en de Kieswet (Kamerstuk 9181).

 

inv. nr. 255. Verzoek aan de minister inzake het instemmen met de aangebrachte wijziging betreffende het achtste periodiek verslag (Kamerstuk 9181 nr. 23  bijzondere kamercommissie voor Grondwet en Kieswet) inzake nota betreffend het beleid met betrekking tot de Grondwet en de Kieswet en het instemmen met de wijze van publiceren van het verslag, Kamerstukken 9181 nrs. 1-25, 1967-1971.

Dossier betreffende het algemene overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer: Kamerstukken, interne correspondentie en notities.

 

inv. nr. 277. Nota aan de Tweede Kamer over de voorstellen van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet met betrekking tot het kiesrecht en de regeringsvorming, 1969-1970.

Voorbereiding van deze nota, zeer waarschijnlijk gepubliceerd als Kamerstuk 9181, nr. 16. Correspondentie, notities en concepten. (Vergelijk ook het volgende inv. nr. 260.)

 

inv. nr. 260. Voorstellen met betrekking tot het kiesrecht en de regeringsvorming naar aanleiding van het Eerste en Tweede Rapport van de Staatscommissie inzake de Grondwet en de Kieswet, 1969-1970.

Voorbereiding van een regeringsnota voor de Tweede Kamer over de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner; waarschijnlijk werd dit Kamerstuk 9181, nr. 16. Concepten; intern en interdepartementaal overleg; bespreking in de Ministerraad; indiening bij de Tweede Kamer. (Vergelijk ook het voorgaande inv. nr. 277.)

 

inv. nr. 2801. Termijnverkorting bij kamerontbinding, 1969-1980.

Dossier, ten dele als documentatie bij inv. nr. 260: betreft het aspect van termijnverkorting als onderdeel van de regeringsnota over de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Bevat tevens een advies van de Kiesraad hierover (1976); stukken betreffende intern overleg; andere met termijnverkorting samenhangende stukken (1978 -1980); documentatie.

 

inv. nr. 2256: Notitie aan de minister inzake de constitutionele vragen en beleidsoverwegingen die samenhangen met het tijdstip en de wijze waarop de invoering van het nieuwe systeem van vervroeging van het tijdstip van de Tweede Kamerverkiezingen zou kunnen plaatsvinden waarbij uitgegaan wordt dat een grondwetsherziening aan de orde is, 1970.

Betreft een discussie, die gevoerd werd naar aanleiding van de voorstellen aanwezig in bovenstaand inv. nr. 260. Bevat genoemde notitie (doorslag) en uittreksels uit de notulen van de Ministerraad van mei/juni 1970.

 

inv. nr. 269. Initiatiefontwerp van de kamerleden Van Thijn, Goudsmit en Aarden (kamerstuk 10993) inzake de rechtstreekse invloed van de kiezers op de regeringsvorming. Districtenstelsel, 1972-1975.

Dossier met stukken betreffende gedachtenwisseling over het districtenstelsel in de Tweede Kamer en in de Ministerraad; een advies van de Kiesraad; veel documentatie.

 

inv. nr. 267. Initiatiefontwerp van de kamerleden Van Thijn, Goudsmit en Aarden (kamerstuk 10993) inzake de rechtstreekse invloed van de kiezers op de regeringsvorming. Gekozen kabinetsformateur, 1970-1974.

Kamerbehandeling van de onderwerpen gekozen formateur en wijziging kiesstelsel. Kamerstukken en Handelingen rondom de initiatiefvoorstellen van Kolfschoten (10985) en Van Thijn (10993); intern overleg; documentatie, waarbij veel stukken van de Commissie-Cals/Donner.

 

inv. nr. 268: Initiatiefontwerp van de kamerleden Van Thijn, Goudsmit en Aarden (kamerstuk 10993) inzake de rechtstreekse invloed van de kiezers op de regeringsvorming. Gekozen kabinetsformateur, 1975.

Vervolg op inv. nr. 267. Overleg met regeringscommissaris Simons; documentatie, waarbij een nota over de ideeën van Glastra van Loon over de vergroting van de invloed van kiezers (kopie).

 

inv. nr. 757. Voorstel tot verandering van de Grondwet betreffende het geven van meer rechtstreekse invloed aan de kiezers op de kabinetsvorming inzake de aanwijzing door de Tweede Kamer van een kabinetsformateur, (motie Kolfschoten), 1970-1975.

Dossier over deze motie ingediend bij de behandeling van het initiatiefontwerp-Van Thijn (Kamerstuk 10993, 8-9). Intern en interdepartementaal overleg over dit voorstel, alsmede bespreking in de Ministerraad en in het parlement.


2.8.2. Totstandkoming en behandeling van de Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid (Kamerstuk 12944).

 

inv. nr. 287. 1e concept, 1971.

Voorbereiding van de Nota op basis van de rapporten van de Commissie-Cals/Donner en van eerdere debatten in de Tweede Kamer. Concepten; een notawisseling met de regeringscommissaris; intern en interdepartementaal overleg; documentatie.

 

inv. nr. 288. 2e concept, 1971-1972.

Vervolg op inv. nr. 287. Voorbereiding. Concepten, deels van afzonderlijke onderdelen van de Nota; eventuele advisering door de Raad van State; intern overleg; toevoegingen aan de Nota betreffende het toetsingsrecht; documentatie.

 

inv. nr. 289. Concept-nota in één stuk, 1971-1972.

Vervolg op inv. nr. 288. Voorbereiding. Een tekstversie van 29-12-1971 met aanvullingen; intern overleg en overleg met het ministerie van Algemene Zaken. Tevens enkele ‘niet in nota behandelde voorstellen’.

 

inv. nr. 291. Versie van 16 maart 1972. Toezending aan de ministers van Algemene Zaken en Justitie, 1972.

Vervolg op inv. nr. 289. Voorbereiding. Intern overleg; overleg met de ministeries van Algemene Zaken en Justitie; een tekstversie van 16-03-1972.

 

inv. nr. 292. Versie van 16 maart 1972. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk, 1972.

Vervolg op inv. nr. 291. Voorbereiding. Intern overleg en bespreking in de Ministerraad.

 

inv. nr. 295. Eerste herziene versie, 1972-1973.

Vervolg op inv. nr. 292. Voorbereiding. Voorstellen tot wijziging van de eerste versie ten aanzien van het kiesrecht van in buitenland wonende Nederlanders en de bestuurlijke organisatie; te volgen procedure bij indiening van de Nota. Intern en interdepartementaal overleg; overleg met de Koningin; bespreking in de Ministerraad; documentatie.

 

inv. nr. 296. Eerste herziene versie, 1973.

Vervolg op inv. nr. 295. Voorbereiding. Intern overleg en overleg met de minister, op onderwerp geordend. Tevens een deel van de herziene versie van de Nota van juli 1973.

 

inv. nr. 297. Tweede herziene versie, 1973.

Vervolg op inv. nr. 296. Voorbereiding. Intern overleg en overleg met de minister, op onderwerp geordend. Tevens een deel van de herziene versie van de Nota van juli 1973.

 

inv. nr. 299. Versie van 25 juli 1973.Toezending aan de minister-president en aan de staatssecretaris van Justitie, 1973.

Vervolg op inv. nr. 297. Voorbereiding. Overleg met de minister-president en de staatssecretaris van Justitie over de versie van juli 1973 en over de te volgen procedure; stukken betreffende het drukken van de Nota.

 

inv. nr. 300. Versie van 25 juli 1973. Wijzigingen en aanvullingen, 1973-1974.

Vervolg op inv. nr. 299. Voorbereiding. Overleg met de minister-president over wijzigingen in de Nota, in het bijzonder naar aanleiding van Kamervragen; een advies van de Kiesraad.

 

inv. nr. 304. Ministeriëel overleg, concept-nota en het advies van de Kiesraad, 1973-1974.

Vervolg op inv. nr. 300. Voorbereiding. Bevat vooral kopieën van stukken uit inv. nrs. 299 en 300 (hierboven); daarnaast documentatie, onder andere over het ‘beleidskeuzereferendum’ (vgl. inv. nr. 308).

 

inv. nr. 308. Behandeling in de Ministerraad van het Koninkrijk en documentatie over het wetgevings-, beleidskeuze- en volksreferendum, 1973-1974.

Vervolg op inv. nrs 300, 304. Voorbereiding. Interdepartementaal overleg en bespreking in de Ministerraad; documentatie; stukken betreffende de te volgen procedure bij de indiening van de Nota.

 

inv. nr. 311. Nota van januari 1974, 1974.

Vervolg op inv. nr. 300. Voorbereiding. Bevat het originele exemplaar van de Nota.

 

inv. nr. 305. Verkorte nota en de toezending van de nota aan de Koningin, 1974.

Vervolg op inv. nr. 311. Voorbereiding, omwerking van de Nota naar een verkorte nota die geschikt is voor indiening bij de Tweede Kamer. Intern overleg, overleg met de minister-president en de staatssecretaris van Justitie; notitie over de instemming van de Koningin.

 

inv. nr. 306. Advies van de Raad van State en het concept-nader rapport, 1974.

Vervolg op inv. nr. 305. Voorbereiding. Bevat het advies van de Raad van State over de verkorte nota en het nader rapport.

 

inv. nr. 309. Toezending aan de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal, persbericht en kamerstuk 12944, 1973-1974.

Vervolg op inv. nr. 306. Voorbereiding en indiening van de Nota. Intern overleg, overleg met de minister-president en de staatssecretaris van Justitie; een gedrukte versie van de Nota; persbericht; advies van de Kiesraad; foto’s van de persconferentie bij de indiening van de Nota (juni 1974) .

 

inv. nr. 326. Behandeling van de vragen van de Bijzondere Commissie met betrekking tot de diverse hoofdstukken van de nota, 1974.

Vervolg op inv. nr. 309. Schriftelijke behandeling Tweede Kamer. Intern overleg, overleg met het ministerie van Algemene Zaken en met de Kiesraad over de beantwoording van de vragen van de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; correspondentie met de Bijzondere Commissie.

 

inv. nr. 327. Behandeling van de vragen van de Bijzondere Commissie met betrekking tot de diverse hoofdstukken van de nota, 1974.

Vervolg op inv. nr. 326. Schriftelijke behandeling Tweede Kamer. Nota’s; drukproeven van de Kamerstukken waarin vragen van de Bijzondere Commissie worden beantwoord; correspondentie met de Tweede Kamer.

 

inv. nr. 328. Behandeling van de vragen van de Bijzondere Commissie met betrekking tot de diverse hoofdstukken van de nota, 1974.

Vervolg op inv. nr. 327. Schriftelijke behandeling Tweede Kamer. Nota’s; drukproeven van Kamerstukken; een persbericht; documentatie.

 

inv. nr. 319. Behandeling van de Nota (kamerstuk 12944) in de Bijzondere Commissie Grondwet-Kieswet van de Tweede Kamer. Handelingen van de 1e, 2e en 3e openbare commissievergadering, 1974-1975.

Hangt samen met inv. nrs. 326-328. Intern overleg, bespreking in de Ministerraad en overleg met de Tweede Kamer over de Nota en de wijze van behandeling daarvan; stukken betreffende de vergaderingen van de Bijzondere Commissie; documentatie.

 

inv. nr. 317. Plenaire behandeling Tweede Kamer. Handelingen van de 42e, 43e en 44e openbare vergadering van de Tweede Kamer, 1974-1975.

Vermoedelijk vervolg op inv. nr. 319. Bevat Kamerstukken en Kamerspeeches; intern overleg; tevens aantekeningen van de minister gemaakt tijdens vergaderingen van de Bijzondere Commissie (november-december 1974).

 

inv. nr. 329. Behandeling in de Vaste Commissie Hoge Colleges van Staat en Algemene Zaken van de Eerste Kamer en de Handelingen van de 19e en 20e openbare vergadering van de Eerste Kamer, 1974-1975.

Vervolg op inv. nr. 317. Schriftelijke en plenaire behandeling Eerste Kamer. Bevat onder andere schriftelijke vragen; Kamerspeeches en aantekeningen van de minister.

 

inv. nr. 318. Standpunt van de regering ten aanzien van het advies van de Kiesraad inzake de uitwerking van het beperkt districtenstelsel, met betrekking tot kamerstuk 12944, 1974-1975.

Hangt samen met behandeling van de Nota: documentatie en enkele nota’s.

 

2.8.3. Totstandkoming en behandeling van de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ inzake de Grondwetsherziening.

NB. De ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’ was een interne nota voor de Ministerraad, die niet gepubliceerd werd. Zij betrof de voornaamste onderwerpen voor grondwetsherziening die niet waren opgenomen in de Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid.

 

inv. nr. 310. Agenda's en verslagen van besprekingen met de minister over voorstellen inzake algehele grondwetsherziening, 1974-1976.

Verzameldossier betreffende besprekingen van diverse afdelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de regeringscommissaris met de minister over uiteenlopende onderdelen van de nieuwe grondwet, gedeeltelijk ter voorbereiding van de ‘Nota nadere beleidsbeslissingen’. Agenda’s; verslagen; bijlagen; nota’s.

 

inv. nr. 331. Behandeling van de onderdelen Koning en ministers, Staten-Generaal en vaste colleges, 1974-1975.

Voorbereiding van de nota. Concepten (mei 1974); intern overleg en overleg met de ministeries van Algemene Zaken en Justitie over genoemde onderdelen.

 

inv. nr. 332. Behandeling van de onderdelen wetgeving en bestuur, rechtsbedeling en provincies, gemeenten en andere openbare lichamen, 1974-1975.

Vervolg op inv. nr. 331. Voorbereiding van de nota. Concepten; intern overleg en overleg met andere ministeries over genoemde onderdelen van de nota.

 

inv. nr. 333. Interdepartementaal overleg met betrekking tot de nota van juli 1974, 1974-1975.

Vervolg op inv. nr. 332. Voorbereiding van de nota. Concept-nota (juli 1974); intern en interdepartementaal overleg, waarbij verslagen.

 

inv. nr. 334. Behandeling in de Ministerraad van de nota van juni 1975, 1975.

Vervolg op inv. nr. 333. Behandeling van de nota in de Ministerraad. Bevat een bijgewerkte versie en concepten van de nota (juni 1975); stukken betreffende intern en interdepartementaal overleg, en betreffende indiening van de Nota bij de Ministerraad. (NB. zie voor de stukken over de behandeling in de Ministerraad en het vervolg hierop de dossiers over de betreffende onderwerpen (2.7.1-2.7.9)

 

 2.9. Planning en voortgangsrapportage grondwetsherziening.

 

• Documentatiedossiers voortgangsrapportage.

 

inv. nr. 347. Bijdrage voor de regeringsverklaring ten aanzien van het grondwetsherzieningsbeleid, 1971-1979.

Verzameldossier, betreffende de jaren 1971, 1972, 1973, 1978. Nota’s en notities aan en van opeenvolgende ministers; documentatie.

 

inv. nr. 354. Overzicht van het grondwetsherzieningsbeleid over de jaren 1972-1977.

Verzameldossier. Uittreksels uit de ‘Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid’; een bijdrage voor een overzicht van werkzaamheden op te stellen door het ministerie van Binnenlandse Zaken; een persbericht; een verzoek om het opstellen van een overzicht van ‘wapenfeiten’ van het ministerie tijdens het kabinet-Den Uyl.

 

inv. nr. 2935. Stand van zaken, 1969-1981.

Verzameldossier betreffende de voortgang der werkzaamheden specifiek op het terrein van de grondrechten. Bevat publicaties, passages uit de Handelingen, nota’s, een literatuurlijst.

 

inv. nr. 2812. Beleid en voortgang van de werkzaamheden en toezeggingen aan de Staten-Generaal, 1973-1982.

Documentatiedossier: kopieën uit de Handelingen (1973-1976); overzichten ‘van de op terrein van afdeling Grondwetszaken liggende toezeggingen door de minister of staatssecretaris gedaan tijdens de parlementaire behandeling van de begroting of van andere wetsontwerpen’, 1974-1976; overeenkomstige ‘stand van zaken’ 1978-1982.

 

• Planning van werkzaamheden.

 

inv. nr. 321. Ontwerp-tekst voor een nieuwe Grondwet en de verdeling van de grondwetsherziening over een aantal wetsontwerpen, 1971-1975.

Voorbereiding van een ontwerp-grondwet op basis van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner en de Nota inzake Grondwetsherziening. Concepten; intern overleg over de verdeling van onderwerpen; documentatie.

 

inv. nr. 322. Overzichten van redacties van in voorbereiding zijnde grondwetsartikelen met wijzigingen en aanvullingen, 1973-1976.

Voortgang van werkzaamheden van de afdeling Grondwetszaken. Bevat de z.g. ‘blauwe bundel’ met overzichten van de redacties van de grondwetsartikelen en het voortgangsstadium ervan, die steeds werden bijgewerkt. Op datum geordend.

 

inv. nr. 313. Behandelingsprocedure en -voortgang, 1971-1975.

Voortgang van en procedure voor werkzaamheden, onder andere inzake de indiening van de Nota inzake de grondwetsherziening. Intern overleg; overleg met de Kamers; documentatie.

 

• Brief aan de Kamer.

 

inv. nr. 312. Werkwijze ten aanzien van de herziening van de Grondwet, 1975-1979.

Over de procedure van werkzaamheden, met name over de ‘brief inzake de werkwijze ten aanzien van de herziening van de Grondwet’ (Kamerstuk 13871) en over technische aspecten zoals de nummering van de artikelen. Intern en interdepartementaal overleg, bespreking in de Ministerraad, met het Kabinet van de Nederlandse Antillen en met de betrokken commissies van Eerste en Tweede Kamer; een advies van de Raad van State.

 

inv. nr. 2806. Werkwijze ten aanzien van de herziening van de Grondwet, Kamerstuk 13871 1-14, 1975-1981.

Vervolg op inv. nr. 312. Bevat het genoemde Kamerstuk en kopieën daarvan met in handschrift aangebrachte wijzigingen.

 

inv. nr. 2807. Werkwijze ten aanzien van de herziening van de Grondwet, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 2806. Overzicht van de parlementaire stand van zaken ten aanzien van de grondwetsherzieing. Kamerstukken (13871); overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer.

 

• Suggestie-Fey.

 

inv. nr. 2402. De te volgen procedure bij de algehele Grondwetsherziening (herzieningsprocedure), suggestie door het Eerste Kamerlid Fey, Kamerstuk 14213 nr. 102, 1979-1980.

Voorstel om het wetsontwerp betreffende de herzieningsprocedure met voorrang te behandelen zodat het daarin opgenomen splitsingsrecht bij de tweede lezing van de overige herzieningen al kan worden toegepast. Nota’s; advies van de Raad van State; correspondentie; stukken betreffende de behandeling van het voorstel in Tweede en Eerste Kamer.  

 

• Werkdossiers planning.

 

inv. nr. 302. Behandelingsprocedure en voortgang inzake de algehele en partiële grondwetsherziening, 1970-1974.

Werkdossier met overwegend nota’s en documentatie over de planning, procedure en de stand van werkzaamheden, verzameld naar aanleiding van (Kamer)vragen; van het opstellen van de begroting of van de aanstelling van een nieuwe formateur of minister.

 

inv. nr. 303. Behandelingsprocedure en voortgang inzake de algehele en partiële grondwetsherziening, 1975-1976.

Vervolg op inv. nr. 302. Documentatie; overleg met andere ministers, in de Ministerraad of met de Eerste en Tweede Kamer.

 

inv. nr. 307. Behandelingsprocedure en voortgang inzake de algehele en partiële grondwetsherziening, 1977-1978.

Vervolg op inv. nr. 303. Documentatie; overleg, onder andere met het Kabinet van de Koningin over het indienen van wetsvoorstellen voor grondwetsherziening door een demissionair kabinet (1977).

 

inv. nr. 2804. Behandelingsprocedure en voortgang inzake de algehele en partiële grondwetsherziening, 1979-1982.

Vervolg op inv. nr. 307. Tijdschema’s, voortgangsrapportage, nota’s en correspondentie betreffende de voortgang van de grondwetsherziening; overleg met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer.

 

• Planningssysteem ‘beleidsprioriteiten’.

 

inv. nr. 314. Planning van beleidsprioriteiten met betrekking tot de voortgang inzake de algemene herziening van de Grondwet, 1978-1979.

Verzameldossier betreffende een centraal planningssysteem van het ministerie van Binnenlandse Zaken: nota’s en correspondentie van de afdeling Grondwetszaken aan de minister en de secretaris-generaal.

 

inv. nr. 2803. Planning van beleidsprioriteiten met betrekking tot de voortgang inzake de algemene herziening van de Grondwet, 1980-1981.

Vervolg op inv. nr. 314. Bevat lijsten van beleids- en topprioriteiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en overzichten van de stand van zaken ingediend door de afdeling Grondwetszaken.

 

• Wetgevingstechniek.

 

inv. nr. 323. Technische opzet van wetsontwerpen, memories van toelichting en nota's van wijziging, 1971-1976.

Verzameldossier met overwegend documentatie en enkele interne nota’s. Tevens stukken over een bespreking in de Ministerraad over de ‘brief technische gang van zaken grondwetsherziening’ (1975).

 

inv. nr. 324. Procedure van Rijkswet en gewone wetsprocedure bij de indiening van voorstellen tot grondwetsherziening, 1969-1976.

Verzameldossier met documentatie over de vraag welk wetsontwerpen als rijkswet en welke als gewone wet moeten worden ingediend.

 

inv. nr. 2800. Procedures bij de totstandkoming, de publicatie, afkondiging en inwerkingtreding van nieuwe Grondwetsbepalingen, 1970-1981.

Verzameldossier waarin nota’s van de afdeling Grondwetszaken over diverse procedures en formele regelingen samenhangend met grondwetswijziging, waaronder stukken betreffende diverse praktische regelingen en tijdschema’s en betreffende de mogelijke wijziging daarvan.

 

2.10. Overige archivalia samenhangend met grondwetsherziening

 

• Het adviseren door de juridisch adviseur inzake wijzigingen van de Grondwet.

 

inv. nr. 2981. 1969-1974.

Adviezen van de Juridisch Adviseur betreffende een aantal onderwerpen uit de rapportage van de Commissie-Cals/Donner en de uitwerking daarvan door de afdeling Grondwetszaken. Onderwerpen onder meer: geldelijke voorzieningen voor de leden van de Staten-Generaal; een concept-grondwetsartikel over censuurverbod; het wetsontwerp inzake de klassieke grondrechten; het wetsontwerp toelating/uitzetting; de tweede lezing van de grondwetsherzieningsvoorstellen 1971; het wetsontwerp inzake bepalingen voor de waterstaat.)

 

inv. nr. 2983. 1974-1979.

Vervolg op inv. nr. 2981. Betreft openbaarheidsbepalingen en de ‘techniek van de openbaarheid’; vaste adviescolleges; Staten-Generaal, provincies en gemeenten; kiesrecht voor buitenlanders; waterstaat; openbare lichamen; openbaarheid van bestuur; onderwijs.

 

• Stukken samenhangend met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

 

inv. nr. 407. Voorstellen van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en Kieswet en de toepassing van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, 1970-1979.

Verhouding tussen het Statuut voor het Koninkrijk en te wijzigen of toe te voegen grondwetsbepalingen. Diverse nota’s van afdeling Grondwetszaken. Overleg met het kabinet van de Vice-minister-president. Desbetreffende passages in de regeringsnota’s over het grondwetsherzieningsbeleid. Overleg met de gevolmachtigd ministers van Suriname en de Nederlandse Antillen. Diversen overige documentatie.

 

inv. nr. 405. Aanpassing van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de herziene Grondwet, 1976-1978.

Ambtelijke nota betreffende de eventueel noodzakelijke aanpassing van het Statuut van het Koninkrijk aan de gewijzigde grondwet. Extern ambtelijk (Justitie, Algemene Zaken, Nederlands-Antilliaanse Zaken) en politiek overleg.

 

 

 

Opmerkingen overig

Het archief bevond zich in 2009 nog onder het beheer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar zou op afzienbare termijn worden overgedragen aan het Nationaal Archief.


2 
Aard van de documentatie commissiedossier; ambtelijke ondersteuning; overige documentatie
Naam archiefvormer/collectie
(Periode archief)
Ministerie van Algemene Zaken / Kabinet Minister-President (1942-1979)
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.03.01)
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) inventaris
Kenmerk toegang 2.03.01
Inventarisnummers 1107, 1132-1133, 1136, 1138-1147, 7531, 7927-7935, 7981-7982, 7985, 9819
Inhoud

inv. nr. 1107. Stukken betreffende wijzigingen en uitvoering van de kieswet en andere verkiezingsaangelegenheden (1945-1969)

Ambtelijk dossier betreffende de Kieswet en het eindrapport van de Commissie-J. Donner, de herziening van de grondwet in 1963 en de instelling van de Commissie-Cals/Donner, specifiek met betrekking tot het kiesstelsel. Het dossier bevat overwegend stukken ter behandeling in de ministerraad en notities aan de minister-president.

 

inv. nrs. 1132-1133. Stukken betreffende wijzigingen van de Grondwet (1945-1969)

- inv. nr. 1132. 1951-1965

Ambtelijk dossier betreffende het grondwetsherzieningbeleid (voorbereiding grondwetsherzieningen 1956 en 1963; instelling afdeling Grondwetszaken). Het dossier bevat overwegend stukken ter behandeling in de ministerraad en notities voor de minister-president.

- inv. nr. 1133. 1966-1969

Ambtelijk dossier betreffende het grondwetsherzieningbeleid (voorbereiding 'Proeve' en grondwetsherziening 1971; instelling Commissie-Cals/Donner). Het dossier bevat overwegend stukken ter behandeling in de ministerraad, notities voor de minister-president en correspondentie met het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

inv. nr. 1136. Verslagen van Staatscommissies, staatsbladen en krantenknipsels betreffende herzieningen van de Grondwet (1951-1968)

Ambtelijk dossier met overwegend documentatie (verslagen Commissie-Van Schaik, krantenknipsels en enkele notities).

 

inv. nr. 1138. Documentatie en aantekeningen van mr. J.H. Kist betreffende de Grondwet, Grondwetsherzieningen en in het bijzonder de ministeriële verantwoordelijkheid voor het optreden van het Staatshoofd (1955-1965)

Ambtelijk dossier met overwegend documentatie betreffende de relatie tussen koning en regering, en regelingen ten aanzien van de kroon in de grondwet; tevens enkele stukken over de 'Proeve'.

 

inv. nrs. 1139-1146. Stukken betreffende de in en samenstelling en taak van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en Kieswet (Commissie-Cals/Donner) (1961-1969)

- inv. nr. 1139. Algemeen (1961-1969). NB. Bevat bescheiden afkomstig uit de collectie-Van Nispen.

Ambtelijk dossier betreffende de 'Proeve', het overleg met de Commissie-Cals/Donner en de Bijzondere Commissie-Den Uyl, en de nota 'Grondwetsherzieningsbeleid'. Het dossier bevat overwegend stukken ter behandeling in de ministerraad en notities voor de minister-president. Tevens (persoonlijke) correspondentie van Van Nispen met H.Th. J. van Maarseveen.

- inv. nr. 1140. Algemeen (1967-1969)

Ambtelijk dossier betreffende de instelling van en overleg met de Commissie-Cals/Donner en de Bijzondere Commissie-Den Uyl, de eigen werkwijze en de positie van andere actoren ten aanzien van de grondwetsherziening. Het betreft hier voornamelijk stukken en notities voor de minister-president en stukken ter behandeling in de ministerraad; daarnaast thematische mappen met documentatie en stukken afkomstig van de Commissie-Cals/Donner.

- inv. nr. 1141. Instelling, samenstelling en vaststelling van de procedure ten aanzien van de uitvoering van de taak (1967-1968)

Dossier van de minister-president met betrekking tot de Commissie-Cals/Donner: stukken van de commissie aan hem toegezonden op grond van zijn bevoegdheid recht zonder stem de vergaderingen bij te wonen; stukken betreffende de instelling en werkwijze van deze commissie en van de Bijzondere Kamercommissies-Den Uyl en –Mazure. Vooral ambtelijke notities aan de minister-president, correspondentie met andere departementen, de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer en met de (beoogde) voorzitters van de staatscommissie.

- inv. nr. 1142. Agenda's, notulen en notities van de Plenaire Commissie (1967-1969)

Dossier van de minister-president: agenda's en notulen van vergaderingen 1-8, 26-29 en 31 van de plenaire commissie en enkele nota's van het secretariaat van de commissie. Het betreft steeds afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen. Tevens handgeschreven notulen van de vergaderingen van 5-4 en 14-6-1968 en van 17 en 31-1-1969, waarschijnlijk opgesteld door Kist. (Zie voor een vervolg van de notulen inv. nr. 7928.)

- inv .nr. 1143. Agenda's, notulen en notities van de Werkgroep Kieswet (1967)

Dossier van de minister-president met agenda's, notulen (compleet), notities en documentatie. Het betreft steeds afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen.

- inv. nr. 1144. Notulen van vergaderingen, rapporten en nota's van de Subcommissie 1 (Grondrechten) (1968-1969)

Dossier van de minister-president: nota's, notulen en documentatie. De notulen beslaan de vergaderingen 1-29, onder inv. nr. 7930 worden de notulen van deze subcommissie vervolgd. Het betreft afschriften van genummerde stukken, zonder marginalia.

- inv. nr. 1145. Overzicht van verzonden stukken (1968-1969)

Agenda op de genummerde commissiestukken. De agenda's beslaan de nummers 1-700 en bevatten aantekeningen, waarschijnlijk met betrekking tot de eigen registratuur van het ministerie van Algemene Zaken. De agenda op de nummers 701-1165 is te vinden onder inv. nr. 7934.

- inv. nr. 1146. Onkostenvergoedingen voor voorzitters en leden (1967-1968)

Ambtelijk dossier betreffende de vergoeding, in het bijzonder voor Cals.

 

inv. nr. 1147. Stukken betreffende het grondwetsherzienings- en vernieuwingsbeleid (1967-1969)

Ambtelijk dossier betreffende de 'Proeve' en het grondwetsherzieningsbeleid en betreffende de instelling van de Commissie Heroriëntatie Overheidsvoorlichting (commissie-Biesheuvel). Bevat tevens enkele tussenrapporten van de Commissie-Cals/Donner (in afschrift).

 

inv. nr. 7531. Stukken betreffende de totstandkoming van het wetsontwerp tot de vervanging van artikel 185 van de Grondwet door een additioneel artikel inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en kerkgenootschappen (1970-1975). NB. Bevat bescheiden uit de verzameling-Kist

Ambtelijk dossier met nota's en notities van ambtenaren voor de minister-president, correspondentie met andere departementen en stukken ter bespreking in de ministerraad. Tevens een interim-nota van de Commissie-Verdam, stukken van de Commissie-Cals/Donner en verzoeken van maatschappelijke organisaties.

 

inv. nrs. 7927-7934. Stukken betreffende de samenstelling en de werkzaamheden van de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en Kieswet (Commissie-Cals/Donner) (1970-1971)

- inv. nr. 7927. Algemeen (1970-1971)

Dossier van de minister-president betreffende diverse onderwerpen: overwegend genummerde afschriften van documentatie, Kamerstukken, correspondentie en enkele notities, in thematische dossiers geordend.

- inv. nr. 7928. Notulen van plenaire vergaderingen, werkschema's en overzichten van vergaderingen (1970-1971)

Dossier van de minister-president: notulen van de plenaire vergaderingen 38-62 en enkele agenda's. Het betreft steeds afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen.

- inv. nr. 7929. Rapporten van de Staatscommissie, alsmede aanvullingen en reacties hierop (1970)

Dossier van de minister-president: (concept-)rapporten van de subcommissies en van de plenaire commissie; correspondentie en nota's ter voorbereiding van de te publiceren eindrapporten. Het betreft afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen, en correspondentie en notities van het ministerie van Algemene Zaken.

- inv. nr. 7930. Rapporten en notulen van de Subcommissie I, alsmede aanvullingen en reacties hierop (1970)

Dossier van de minister-president: enkele nota's, documentatie, ontwerp-rapporten en verslagen van de vergaderingen 30-40. Het betreft afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voor de premier voorzien door Van Nispen.

- inv. nr. 7931. Rapporten en notulen van de Subcommissie II, alsmede aanvullingen en reacties hierop (1970)

Dossier van de minister-president: enkele nota's en notities, documentatie, ontwerp-rapporten, een overzicht van behandelde onderwerpen en verslagen van de vergaderingen 25-40. Het betreft afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen.

- inv. nr. 7932. Rapporten en notulen van de Subcommissie III, alsmede reacties en aanvullingen hierop (1970-1971)

Dossier van de minister-president: nota's en notities, ontwerp-rapporten en verslagen van de vergaderingen 24-33. Het betreft afschriften van genummerde stukken, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen.

- inv. nr. 7933. Totstandkoming van het eindrapport (1971)

Deels ambtelijk, deels uit commissiestukken samengesteld dossier betreffende de voorbereiding en aanbieding van het eindrapport: correspondentie, nota's en notities van het ministerie van Algemene Zaken, een foto van de commissie, genomen tijdens het slotdiner, en afschriften van genummerde nota's, correspondentie en ontwerp-hoofdstukken van de commissie, geparafeerd en soms van notities voorzien door Van Nispen.

- inv. nr. 7934. Overzichten van onder volgnummers 701-1165 verzonden stukken (1970-1971)

Agenda op de genummerde commissiestukken 701-1165 met aantekeningen, waarschijnlijk met betrekking tot de eigen registratuur van het ministerie van Algemene Zaken. Vervolg op inv. nr. 1145.

 

inv. nr. 7935. Stukken betreffende de totstandkoming en wijziging van concepten van de Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid (1970-1972). NB. Bevat bescheiden uit de verzameling-Kist

Ambtelijk dossier betreffende de 'Nota inzake het Grondwetsherzieningsbeleid': een concept-nota opgesteld door de afdeling Grondwetszaken, met marginalia (1972), afschriften van correspondentie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Kabinet van de Koningin over deze nota, correspondentie, nota's en notities van Algemene Zaken (Van Nispen en Kist) met andere ministers en departementen, en enkele Kamerstukken.

 

inv. nrs. 7981-7982. Stukken betreffende de herziening van de Grondwet ten aanzien van klassieke en sociale grondrechten (1970-1977)

- inv. nr. 7981. 1970-1976.

Ambtelijk dossier betreffende de voorbereiding van wetsontwerpen voor de herziening van de grondwetsbepalingen op het gebied van onderwijs, de klassieke grondrechten, de vrijheid van meningsuiting, de sociale grondrechten, toelating, uitzetting en uitlevering, Nederlanderschap en ingezetenschap. Nota's, ontwerpen, notities en correspondentie voor de minister-president en ter behandeling in de ministerraad, verslagen van het interdepartementaal overleg over de grondwetsherziening.

- inv .nr. 7982. 1976-1977

Ambtelijk dossier betreffende de Kamerbehandeling van de wetsontwerpen en nota's voor de herziening van de grondwetsbepalingen, voornamelijk op het gebied van onderwijs, sociale en klassieke grondrechten. Nota's, ontwerpen en correspondentie voor de minister-president en ter behandeling in de ministerraad.

 

inv. nr. 7985. Stukken betreffende de bescherming en aanpassing van de grondrechten (1970-1979)

Ambtelijk dossier betreffende de herziening van bepalingen in de Kieswet en de Grondwet op het gebied van het kiesrecht (onder meer het kiesrecht voor niet-ingezetenen en voor Nederlanders in het buitenland, en de verlaging van de kiesgerechtigde leeftijd) mede naar aanleiding van de voorstellen van de Commissie-Cals/Donner. Nota's, ontwerpen en correspondentie voor de minister-president en ter behandeling in de ministerraad. NB. In inventaris is dit dossier ondergebracht bij 342.7 (grondrechten), op de stukken is de registratuur echter 342.8 (vermoedelijk: kiesrecht).

 

inv. nr. 9819. Stukken betreffende de behandeling van wetsontwerpen inzake de herziening van grondwettelijke bepalingen voor de inrichting, samenstelling en werkwijze van de Staten Generaal (1976)

Ambtelijk dossier: nota voor de minister-president en het afschrift van een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, ter behandeling van genoemde onderwerpen in de ministerraad.

 

Opmerkingen overig

Tevens ingezien inv. nr. 7920. Dit bevat geen relevante stukken.


3 
Aard van de documentatie ambtelijke ondersteuning
Naam archiefvormer/collectie
(Periode archief)
Ministerie van Binnenlandse Zaken, directie Binnenlands Bestuur ((1904) 1949-1981 (1993))
Vindplaats
(Kenmerk toegang)
Nationaal Archief, Den Haag (2.04.87)
Openbaarheid volledig
Soort toegang(en) Inventaris
Kenmerk toegang 2.04.87
Inventarisnummers 3762, 3763
Inhoud

inv. nrs. 3762-3763. Stukken betreffende de Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet met betrekking tot herziening van de Kieswet, 1967-1973

- inv. nr. 3762. Instelling van de commissie, 1967-1972

Voorbereiding van de herziening van de kieswet en het kiesstelsel naar aanleiding van de eerste twee rapporten van de Commissie-Cals/Donner en de samenwerking daartoe van de directie Binnenlands Bestuur met de afdeling Grondwetszaken. Bevat correspondentie met de afdeling Grondwetszaken, met de minister en met de Kiesraad; nota’s; stukken betreffende het overleg in de ministerraad en betreffende het overleg van de minister met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer; documentatie. Tevens een advies van de afdeling Binnenlands Bestuur over het hoofdstuk ‘Openbare Lichamen’ van de Proeve.

- inv. nr. 3763: Eindrapport van de commissie, 1968-1973

De stukken betreffen voornamelijk de publicatie van het eerste rapport van de Commissie-Cals/Donner en de voorbereiding van voorstellen tot wijziging van de Kieswet naar aanleiding daarvan; daarnaast enkele stukken over het tweede rapport en het eindrapport van de Commissie-Cals/Donner, alsmede de voorbereiding van voorstellen tot herziening van de grondwet. Stukken betreffende overleg met de afdeling Grondwetszaken, ambtelijk en ministerieel overleg met de ministeries van Algemene Zaken en Justitie, overleg in de ministerraad en met de Bijzondere Commissie van de Tweede Kamer. Tevens correspondentie met de Kiesraad en documentatie.Werkwijze:Scans:


Grondwetten

De discussies in de notulen hebben de hieronder vermelde grondwet tot uitgangspunt.
Kies voor de integrale grondwettekst: pdf-grondwet.
Kies voor de historie per artikel: Nederlandse grondwet (PDC).Instellingsbesluit


Notulen

Plenair:
Subcommissie:
Subcommissie ad hoc:
Subcommissie 1 grondrecht:
Subcommissie 2 reg-sg:
Subcommissie 3 wet bestuur:
Werkgroep kieswet:

Verslag

Plenair: Subcommissie:

Ontbindingsbesluit


Zoeksystemen